တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာဘာလဲ?

The Voice for Justice, Equal Right, Freedom, Genuine Federal Union, Democracy and Self-determination in Burma. "Justice War Must always Win over Injustice".

တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာ တရားမွ်တမွဳ၊တန္တူအခြင္႔အေရး၊လြတ္ေျမာက္ေရး၊စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု။ဒီမုိကေရစီ၊ ႏွင္႔ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္ခြင္႔အသံမ်ားျဖစ္ပါသည္၊
"တရားတဲ့စစ္ပြဲဟာ မတရားတဲ့စစ္ပြဲကုိ အျမဲေအာင္ရမည္
"

Saturday, March 29, 2008

Monk-Led Protests Show Buddhist Activism

AP
Posted: 2008-03-29 14:10:44

BANGKOK, Thailand (AP) - Buddhist monks hurling rocks at Chinese in Tibet, or peacefully massing against Myanmar's military, can strike jarring notes.

These scenes run counter to Buddhism's philosophy of shunning politics and embracing even bitter enemies - something the faith has adhered to, with some tumultuous exceptions, through its 2,500-year history.

But political activism and occasional eruptions of violence have become increasingly common in Asia's Buddhist societies as they variously struggle against foreign domination, oppressive regimes, social injustice and environmental destruction.

More monks and nuns are moving out of their monasteries and into slums and rice paddies - and sometimes into streets filled with tear gas and gunfire.

"In modern times, preaching is not enough. Monks must act to improve society, to remove evil," says Samdhong Rinpoche, prime minister of the Tibetan government-in-exile and a high-ranking lama.

"There is the responsibility of every individual, monks and lay people, to act for the betterment of society," he told The Associated Press in Dharmsala, India, discussing protests in Tibet this month that were initiated by monks.

In widespread protests over the past three weeks, crimson-robed monks - some charging helmeted troops and throwing rocks - have joined with ordinary citizens who unfurled Tibetan flags and demanded independence from China. Beijing's official death toll from the rioting in Lhasa is 22, but the exiled government of the Dalai Lama says 140 Tibetans were killed there and in Tibetan communities in western China.

Bloodshed also stained last fall's pro-democracy uprising in Myanmar, dubbed the "Saffron Revolution" after the color of the robes of monks who led nonviolent protests against the country's oppressive military regime.

In Thailand, followers of a Buddhist sect took part in street demonstrations which led to the ouster of Prime Minister Thaksin Shinawatra two years ago.

In Sri Lanka, the ultra-nationalist Jathika Hela Urumaya party, led by monks, has pushed for using brute force against the country's Tamil rebels. In 1959 a monk assassinated a prime minister over a law giving some protection to the Tamil language.

Indeed, the activism reflects another side of Buddhist history. Despite the faith's image of passivity, an aggressive strain has long existed, especially in the Mahayana school of Buddhism, practiced in Japan, Korea, China and Tibet.

The sohei, monks in Japan, fought pitched battles with one another and with secular clans for over 600 years until around 1600. China's Shaolin Temple, a martial arts center to this day, was allowed to retain warrior monks from the 7th century by emperors who sometimes used them to put down rebellions and banditry.

The monk Saya San became a national hero in the 1930s in Myanmar - then Burma - by leading a revolt. The British colonials hanged him after fielding 12,000 troops to suppress his peasant army.

The self-immolation of monk Thich Quang Duc on a Saigon street became an iconic image of protest against the Vietnam War.

Before China's takeover of Tibet in 1959, warrior monks sometimes wielded more power - and weaponry - than the army. Lhasa's Sera monastery, a hotbed of the recent protests, was particularly noted for its elite fighters, the "Dob-Dobs," who in 1947 took part in a rebellion that took 300 lives.

"Use peaceful means where they are appropriate, but where they are not appropriate, do not hesitate to resort to more forceful means," said the previous, now deceased Dalai Lama when Tibet fought the Chinese in the 1930s.

Christopher Queen, an expert on Buddhism at Harvard University, says the new trend among some of the world's 350 million faithful is expanding from individual spiritual liberation to attacking problems such as poverty and environmental blight that affect whole communities or nations.

Sri Lanka's Sarvodaya Shramadana, or "Mundane Awakening," provides everything from safe drinking water to basic housing in more than 11,000 poor villages. And in India, Buddhist groups are fighting for the rights of "the untouchables," the lowest caste.

Global and loosely affiliated, originating at the grass roots rather than atop religious hierarchies and more muscular than meditative, this movement is widely known as Engaged Buddhism.

"Engaged Buddhists are looking at the social, economic, and political causes of human misery in the world and organizing to address them. The role of social service and activism is clearly growing in all parts of the Buddhist world," Queen said in an interview.

While not immune to spilling blood, Queen says "the Buddhist tradition is rightly known for the systematic practice of nonviolence." That leads scholars to doubt it will turn to terrorism or sustained violence other than occasional spontaneous outbursts. They note that Buddhism doesn't advocate killing heretics or otherwise spreading the faith by force.

Indeed, the Dalai Lama has decried the recent violence while supporting peoples' rights to peaceful protest. And Samdhong, the prime minister-in-exile, adds: "If (monks) want to fight, they have to disrobe and join the fighters."

Associated Press writers Anita Chang in Beijing, Ben Stocking in Hanoi, Ambika Ahuja in Bangkok, Burt Herman in Seoul, Gavin Rabinowitz in Dharmsala and Ravi Nessman in Colombo contributed to this report

Friday, March 28, 2008

အပစ္ရပ္အဖြဲမ်ား လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲ ျပန္၀င္ရန္ အက္စ္အက္စ္ေအ တိုက္တြန္း

ခြန္ေအာင္ျမတ္ (သတင္းႏွင့္မီဒီယာကြန္ယက္)
မတ္လ ၂၈ ရက္
၂၀၀၈ ခုႏွစ္

လူထုဆႏခံယူပြဲကို အပစ္ရပ္အဖဲြမ်ားက ေထာက္ခံလွ်င္ လက္နက္ခ်ရမည့္ အေျခအေန ႏွင့္ မလဲြမေသြ ကံဳက ရမည္ျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို လက္နက္ကိုင္ အဖဲြအစည္းမ်ားအားလံုး စုေပါင္း တုိက္ပဲြ၀င္ ေျဖရွင္း ရန္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီက တိုက္တြန္းလိုုက္သည္

ယင္းသို တိုက္တြန္းရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေတာင္ေရးေကာင္စီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္ မွဴစိုင္းေလာင္၀္စိုင္းက ယခုလိုေျပာသည္

အခုကာလမွာဆိုရင္ သူတိုအတြက္ဟာ အခ်ိန္သိပ္မရွိသလိုျဖစ္ေနပါတယ္ ဥပမာ ဒီေရြးေကာက္ပြဲ ပီးသြားပီဆိုရင္ ဒီ ငိမ္းအဖြဲေတြျဖစ္တဲ့ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးေတြျဖစ္တဲ့ သူတို အခန္းကဟာ သူတို ျပန္လည္သံုးသပ္ဖို လိုအပ္ပါပီ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ၀င္ေရာက္မယ္ဆိုရင္ သူတိုျပဌာန္းလာမယ့္ ဥပေဒကေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာ တပ္မေတာ္ တခုထဲသာ ရွိရမွာပါ ဒီလိုဆိုရင္ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ခ်င္ တယ္ဆိုရင္ တပ္မေတာ္တြင္းကို ၀င္ေရာက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္ဒါမွမဟုတ္လိုရွိရင္ ရဲတပ္ဖြဲမွာ ၀င္ေရာက္ ရမွာျဖစ္ပါတယ္ သူတိုတပ္နာမည္ကိုလည္း ေဖ်ာက္ပစ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္ အဲဒီေတာ့ ဒီလို အျဖစ္ခံမွာ လား ကိုယ္ကလက္နက္ကိုင္ေဆာင္ပီးေတာ့ ကိုယ္ရယူလိုတဲ့ ကိုယ့္အခြင့္အေရးကို ျပန္ပီးေတာ့ တုိက္ ယူမွာလား အဲဒီ လမ္းႏွစ္လမ္းကို သူတိုေရြးခ်ယ္ရေတာ့မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေကာင့္ က်ေနာ္တိုက သူတိုကို အဲဒီလို ပံုစံမ်ဳိးနဲ တုိက္တြန္းထားတာပါ ခင္ဗ်ား

ျမန္မာစစ္အစိုးရ အေျခခံဥပေဒသည္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ျပည္သူဆႏႏွင့္ အညီ ေရးဆဲြထားျခင္း မဟုတ္သလို ၁၉၉၀ျပည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရသည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြခ်ဳပ္ႏွင့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုက ေရစီအဖဲြခ်ဳပ္တို ပါ၀င္ေရးဆြဲျခင္း မရိွဘဲ စစ္အာာရွင္စနစ္ သက္ဆိုးရွည္ေရး အတြက္သာ ရည္ရြယ္ ေရးဆဲြ ထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေတာင္ေရးေကာင္စီက သံုးသပ္သည္

စစ္အစိုးရကအတည္ျပဳရန္ ျပင္ဆင္ေနေသာ ယင္းအေျခခံဥပေဒသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ား အတြက္ အာမခံခ်က္ မရိွေသာေကာင့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေတာင္ေရးေကာင္စီႏွင့္ ယင္း လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ ျဖစ္ေသာ ရွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ (ေတာင္ပိုင္း) အေနျဖင့္ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္မွတပါး အျခားေရြးစရာ မရွိဟု ဗိုလ္မွဴးစိုင္းေလာင္၀္ စုိင္းက ေျပာသည္

က်ေနာ္တို ဥကကီး ေျပာထားတာကေတာ့ က်ေနာ္တို ႏုိင္ငံေရးပံုသာန္နဲ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ မယ္ဆိုရင္လည္း လြတ္ေတာ္မွာ က်ေနာ္တိုေနရာ ဘယ္ေလာက္ပဲ ရႏုိင္မလဲ ဒီေတာ့ ႏုိင္ငံေရး ပံုသာန္နဲ လြတ္ေတာ္ အတြင္းမွာ တုိက္ပြဲ၀င္မယ္ဆိုရင္လည္း အဲဒီနည္းက က်ေနာ္တိုအတြက္ အက်ဳိးအျမတ္ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး က်ေနာ္တိုမွာ ေရြးစရာလမ္းဆိုတာ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ပီးေတာ့ ေတာ္လွန္တုိက္ခိုက္တဲ့ နည္းလမ္းတလမ္းသာ က်ေနာ္တိုအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုးလို က်ေနာ္တို ဥကကီးက ညႊန္ျပထားပါတယ္ခင္ဗ်ား။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ပါသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ျမန္မာစစ္အစိုးရ က အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းမရိွ ႏုိင္ငံေရးပါတီႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲမ်ားကို ဒုတိယအကိမ္ ထပ္မံ အလိမ္မခံကရန္ ၄င္းတို႔၏ကညာခ်က္တြင္ ေထာက္ျပသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံအေရး ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအဖြဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးက စစ္အာာရွင္စနစ္အား ဖိဳဖ်က္ရန္ အေျခခံဥပေဒအား ဆန္က်င္ဆႏျပရန္ လိုအပ္ေကာင္း ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေတာင္ေရးေကာင္စီက တိုက္တြန္းထားသည္

ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေတာင္ေရးေကာင္စီသည္ ျမန္မာျပည္ရိွ ႏိုင္ငံေရးျပနာမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေတြဆံု ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္ အစဥ္တစိုက္ေတာင္းဆိုခဲ့ပီး ယမန္ႏွစ္ အတြင္းက ေတြဆံုေဆြးေႏြးရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ္ လည္း ျမန္မာစစ္အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္ မေရာက္လာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ

Wednesday, March 26, 2008

ဒီသတင္းကုိ ဖတ္မိတဲ့အခါ ငါတုိ႔ရဲ. တုိင္းျပည္းဟာ လူသားေတြေနထိုင္ရမည့္တုိင္းျပည္မဟုတ္ေတာ့ဘူး လုိ႔မွတ္ယူပါသည္၊ ဒီစစ္အစုိးရဟာ လုံးဝလုံးဝကုိ လူသားတုိ႔၏စိတ္ဓါတ္မရွိေတာ့ဘူး ဆုိတာေသခ်ာေနျပီ၊ The Lord of The Ring ဇာတ္ကားလုိပါဘဲ၊ မီးေတာင္ေပၚမွာ ဗဟုိစစ္ဌာနခ်ဳပ္တည္ေဆာက္ထားေသာ သရဲစစ္တပ္ေတြအားလုံးနိဂုံခ်ဳပ္ဖုိ႔အတြက္ သူတုိ႔၏ေပ်ာ့ကြက္(Weak Point) ျဖစ္ေသာျပည္သူလူေတြမေထာက္ခံမွဳ ႏွင့္ ကမၻာသူကမၻာသားမ်ားစိတ္ပ်က္မွဳေတြကုိ အခြင္႔ေကာင္းယူျပီး သရဲစစ္တပ္ေတြအားလုံးကုိ တစ္ခါတည္းသတ္ႏုိင္တဲ့ တန္ခုိးၾကီးေသာလက္စြပ္သကဲ့သုိ႔ လူထုေတြ စုစည္းေအာင္လုပ္ေပးေနေသာ လုထုဆႏၵခံယူပြဲေတြကုိ အာဏာရွင္အဆုံးသတ္ပြဲအျဖစ္သုိ႔အသြင္ကူးေျပာင္းၾကစုိ႔၊

၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား လမ္းေလွ်ာက္ခြင္႔ ပိတ္ပင္ခံေနရ
(RFA သတင္း)
.

Gambari misled UNSC: 88 generation students

Mungpi
Mizzima News
March 26, 2008

New Delhi – A Burmese pro-democracy activist group, calling on the people to prepare for the worst in 'confronting' the junta, today said the UN special envoy to Burma has deviated from his primary objective.

The 88 generation students, in a joint statement released today with the All Burma Monks' Alliance (ABMA), accused UN special envoy to Burma Ibrahim Gambari, whose mission it is to facilitate political reform through dialogue between the junta and opposition groups, of siding with the junta's unilateral approach aimed at legitimizing its continued rule.

The group said Gambari misled the UN Security Council during his recent briefing in New York. Despite hoping that Gambari would urge the Security Council to strengthen the Secretary-General's mandate, 88 generation and the ABMA instead argue he showed signs of support for the junta's plans.

"From the perspective of the people of Burma, he altered his mission from pressuring and persuading the military junta in Burma to create a credible process of constitution writing and engage in a meaningful and time-bound dialogue with our leader Daw Aung San Suu Kyi," the statement read.

"Instead, it now appears he is supporting the one-sided acts of the military junta and suggesting that democracy forces surrender," added the student activists.

While acknowledging that his latest trip to Burma yielded no tangible results, Gambari, on March 18, told the Security Council that his last visit should be assessed within the broader context of efforts over the past two years.

"Two years ago, there had been no dialogue with the authorities and, only six months ago, there had been no mechanism for promoting dialogue between the Government and Daw Aung San Suu Kyi," Gambari had said, implying that his mission has produced a few results.

Soe Tun, one of the few members of 88 generation group who is still able to operate while hiding to avoid arrest, said, "What we want Gambari to do is to clearly see the situation in Burma and honestly admit that the junta cannot be engaged with this limited mandate and call for the UNSC to strengthen the Secretary-General's mandate."

Soe Tun, who spoke to Mizzima from his hiding place, said that with the UN's impotency concerning the ruling junta, the people of Burma are left on their own in confronting the military regime.

"But we will not give up, we will continue with our struggle until we gain democracy," said Soe Tun, adding that the group has called on the people to cast a 'No' vote in May's upcoming referendum.

Vote 'No'

In resisting the perpetuation of military rule in Burma, 88 generation and the ABMA have concluded it is the best to vote 'No' against the junta's draft constitution, which the junta expects to be approved in a referendum in May.

With the junta already announcing a penalty of at least three years detention for those who criticize or disturb the referendum process, 88 generation said the safest way for the people to demonstrate their true desire is to vote 'No'.

"We are urging the people to express their dissent against the junta utilizing the safest means possible," Soe Tun remarked, adding that by casting a 'No' vote the authorities cannot charge the people with a legal offense, whereas if the people abstain they may be construed as boycotting the poll which may in turn draw the ire of authorities and cause trouble for the people.

He went on to say that the group has initiated a campaign to raise awareness of the referendum and related issues among the population by clandestinely distributing VCDs of speeches and T-shirts that oppose the junta's scheme.

Meanwhile, a few groups of activists who are clandestinely operating inside Burma said they are taking an extreme measure in opposing the junta, urging people to totally boycott the junta's seven-step roadmap, including the referendum.

Soe Tun commented, "We welcome such moves, though we are not campaigning for that. We welcome any movement that opposes this dreadful military dictatorship."

He added that with the ruling junta desperately wanting the people to vote in favor of the constitution, the junta could be aggressive in their campaign, possibly leading to violence and bloodshed.

"We are prepared to confront the worst. We are working for truth and justice, and we will prevail," the students said.

"With or without the help of the UN Security Council, we are ready to determine our own future. Daw Aung San Suu Kyi recently told us to 'hope for the best, prepare for the worst'."

ဖဲြ႕စည္းပံုဥပေဒကို ကန္႕ကြက္ရန္ ကခ်င္ေက်ာင္းသားမ်ား လံႈ႕ေဆာ္

သတင္း - သတင္းႏွင့္မီဒီယာကြန္ယက္

Tuesday, 25 March 2008 22:25


လံႈ႕ေဆာ္စာတြင္ အတင္းအဓမၼ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္အတည္ျပဳ လူထုဆႏၵခံယူပဲြအား ကန္႕ကြက္မဲေပးၾက၊ ကခ်င္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဟု ေရးသားထားကာ ျမစ္ႀကီးနားတြင္ ေအဖိုးစာရြက္ အေစာင္ ၅၀၀ ႏွင့္ ၀ိုင္းေမာ္တြင္ အေစာင္ ၁၀၀ခန္႕ ကပ္ခဲ့သည္ဟု ယင္းလႈပ္ရွားမႈတြင္ ဦးေဆာင္ပါ၀င္ခဲ့သူ ေက်ာင္းသားတဦး က ေျပာသည္။
ဤလႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုသည္ ေမလတြင္ က်င္းပေတာ့မည့္ လူထုဆႏၵခံယူပဲြအတြက္ ျပတ္သား ဆံုး ျဖတ္ ခ်က္ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ ေျပာသည္။
“ကပ္တာကို သူတို႕ သေဘာက်တယ္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခိုင္မာသြားတာေပါ့။ အစတုန္းကေတာ့ နအဖ လုပ္တာကို လံုး၀မႀကိဳက္ဘူး။ လုပ္တာမဟုတ္ဘူးဆိုတာလည္း သိတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႕က ဘယ္လို တုံ႕ျပန္ရင္ေကာင္းမလဲ သူတို႕ဘက္က ေ၀၀ါးေနတာေလ။ တကယ္လို႕ ကန္႕ကြက္မဲေပးရင္ အေရးယူ လာမလား၊ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္တို႕၊ ေနရပ္လိပ္စာတို႕ ထည့္ရတဲ့ အခါက်ေတာ့ သူတို႕ကုိမ်ား ဖမ္းလာမ လား၊ အဲလိုမ်ိဳးသူတို႕က စိုးရိမ္ေနတာေလ။ အခုက က်ေနာ္တို႕ အေျခခံဥပေဒသစ္ကို ကန္႕ကြက္မဲ ေပးမွဘဲ က်ေနာ္တို႕က ဒီတိုက္ပဲြမွာ ေအာင္ျမင္ မွာျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့ခါက်ေတာ့ သူတို႕က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တခုကို ရသြားတာေလ။ ”
လံႈ႕ေဆာ္စာမ်ားကို ျမစ္ႀကီးနားတကၠသိုလ္၊ ကြန္ျပဴတာေကာလိပ္၊ ျမစ္ႀကီးနားေစ်း အမွတ္(၁) ႏွင့္(၂)၊ ရန္ႀကီး ေအာင္ ႏွင့္ ဒူကေထာင္ မနက္ခင္းေစ်းမ်ား၊ ဘူတာရံု၊ ျမစ္ႀကီးနား(၁၄)ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕ျပင္ရိွ ေက်းရြာေလးရြာတြင္ တၿပိဳင္တည္း ကပ္ခဲ့ၿပီး ၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕ရိွ ရပ္ကြက္၆ခုတြင္ ကပ္ခဲ့ၾကသည္။
ကခ်င္ျပည္လံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢက ယခုကဲ့သို႕ လံႈ႕ေဆာ္စာကပ္သည့္လႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး တစံု တရာ အဖမ္းအဆီးမရိွခဲ့ေသာ္လည္း ျမစ္ႀကီးနားတကၠသိုလ္တြင္ ေက်ာင္းသား လႈပ္ရွားမႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္ ရဲႏွင့္ စစ္တပ္မ်ားကို လံုၿခံဳေရး ခ်ထားခဲ့သည္။

ကခ်င္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢသည္ ျမစ္ဆံုေရကာတာဆန္႕က်င္ေရး၊ အစိုးရ ဆန္႕က်င္ေရးစာမ်ား မ ၾကာခဏဆိုသလို ေဒသတြင္း ျဖန္႕ေ၀ေနသည့္ အဖဲြ႕လည္း ျဖစ္သည္။

Monday, March 24, 2008

မဵက္ေမႀာက္ေရးရာ - အင္တာဗဵႂး
Sunday, 23 March 2008

ဆႏၵခံယူပဲြတြင္ မဲေပးျခင္းမျပဳရန္ ကခ်င္အပစ္ရပ္တပ္ဖဲြ႔က ညြန္ၾကား
ဘီဘီစီ မတ္ ၂၂ အစီအစဥ္

မတ္ ၂၃၊ ၂၀၀၈

ျမန္မာစစ္အစိုးရနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူထားတဲ့ KIO ပါတီဝင္ KIA တပ္ဖဲြ႔ဝင္ေတြအေနနဲ႔ လာမယ့္ ေမလဆႏၵခံယူပဲြမွာ မဲေပးဖုိ႔မလိုဘဲ ေထာက္ခံမႈလည္းမလုပ္၊ ကန္႔ကြက္မႈလည္း မလုပ္ဘဲ ရပ္တည္သြားၾကဖို႔ အဖဲြ႔အစည္းအတြင္းမွာ သေဘာထား ညြန္ၾကားခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္လို႔ သိရရိွပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းနဲ့ပတ္သက္လို့ ဘာေၾကာင့္ ဒီလို ၾကားေနတဲ့ သေဘာထားရိွတာလဲလို႔ KIO ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖဲြ႔ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဂိ်မ္းလန္ေဒါင္းကို ေမးၾကည့္တဲ့အခါမွာ ---

ဂိ်မ္းလန္ေဒါင္း ။ ။ ဒီထုတ္ျပန္ခ်က္က ဘယ္ဘက္မွ ဘက္မလိုက္ဘူးေပါ့ဗ်ာ၊ အခု ဗမာျပည္အေရး ဆိုလို႔ရိွရင္ အားလံုးဟာ ကိုယ့္ဘက္မွာပဲ ရပ္တည္ျပီးေတာ့ ေျပာၾကတာခ်ည္းရိွတယ္။ ဒါ က်ေနာ္ရဲ့ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ေျပာမယ္ဆိုလို႔ရိွရင္ က်ေနာ္တို႔ ေကအိုင္အိုအေနနဲ႔ ၾကားေနဝါဒလိုလို ထုတ္ျပန္ျခင္းဟာ ဒါ က်ေနာ္တို႔ လူထုေတြဟာ သူတို႔ရဲ႔ သူတို႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ စဥ္းစားနိုင္ဖို႔ အခြင့္အေရးရိွပါေစ၊ က်ေနာ္တို႔ကေန တနည္းနည္းအားျဖင့္ ခ်ဳပ္ျခယ္ျခင္း အဲဒါမ်ဳိး သေဘာ မေပါက္ေအာင္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႔ အေတြးအေခၚေတြကို ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္တယ္။ ဒီလိုလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူလူထုရဲ့ စိတ္သေဘာထားေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္ႏၶာကိုေသာ္လည္းေကာင္း ထိ္းခ်ဳပ္တဲ့ပံုစံမ်ဳိးမေပၚေအာင္၊ အဲဒါ လူထုေတြက အဲဒီလိုခံယူဖို႔ရန္ က်ေနာ္တို့ စဥ္းစားျပီးေတာ့ အဲဒီလို ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္တယ္။

ဘီဘီစီ ။ ။ ဟုတ္ကဲ့ရွင့္၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးတို႔ဘက္က ဒီလိုၾကားေနတဲ့အေနနဲ့ထုတ္ျပန္ခဲ့တာ ျဖစ္ေပမယ့္ အစိုးရဘက္ကေတာ့ ဒါ သူတို႔ကို သပိတ္ေမွာက္တဲ့အေနနဲ႔ေကာ မယူဆနိုင္ဘူးလားရွင့္။

ဂိ်မ္း ။ ။ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္၊ က်ေနာ္တို့အခ်င္းခ်င္းရဲ႔ ဒီ တစ္ဦးေပၚတစ္ဦးမွာ နားလည္မႈ ဘယ္ေလာက္ ရိွတယ္ဆိုတဲ့အေပၚမွာ မူတည္ျပီးေတာ့မွ နားလည္မႈေပးနိုင္မယ္လို့ က်ေနာ္တို႔ ယံုၾကည္တယ္။ ဘာ့ေျကာင့္လည္းဆိုလို့ရိွရင္ က်ေနာ္တို့ဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးယူထားတဲ့အဖဲြ႔ေတြလည္း ျဖစ္တယ္၊ ေနာက္ျပီးေတာ့မွ တဦးအေပၚတဦး နားလည္မႈရိွသင့္တာ ဘယ္အဆင့္ေလာက္ ရိွသင့္သလဲ ဆိုတာလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာတာလည္း ၾကာပါျပီ။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ ဒီေလာက္ ဆန္းစစ္တစ္ (sensitive) ျဖစ္မယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ မယံုၾကည္ဘူး၊ အဲ မထင္ဘူး။ ေတာ္ေတာ္ေလး အခ်င္းခ်င္းအေပၚမွာ နားလည္မႈရိွလိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ခံယူတာေတြ ရိွတယ္။

ဘီဘီစီ ။ ။ ဟုတ္ကဲ့ရွင့္၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးတို႔ဘက္က အခုလိုၾကားေနမယ္ဆိုတာကို အစိုးရကိုေရာ အေျကာင္းၾကားျပီးျပီလားရွင့္။

ဂိ်န္း ။ ။ ဒါေတြကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မွာ ျမင္ေနရတာပဲ။ ဒီဟာကို သူတို႔လည္း ေကာင္းေကာင္း သိေနျပီးသားျဖစ္ပါတယ္။

ဘီဘီစီ ။ ။ ဟုတ္ကဲ့၊ အခုဟာက အဖဲြ႔အစည္းအတြင္းမွာ သေဘာထား ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္တာဆိုေတာ့ေလ၊ အဲဒီေတာ့ အစိုးရဘက္ကေရာ ဒါကို သေဘာတူပါသလားရွင့္။

ဂ်ိမ္း ။ ။ ဒီဟာ လူတိုင္းရဲ့ ခံယူခ်က္ကို ထုတ္ျပန္တာပဲဟာ သူတို့အေနနဲ့လည္း ဘယ္လိုမွ ကန့္ကြက္ စရာမရိွပါဘူး။ ကာယကံအခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈ၊ အသိအမွတ္ေပးမႈ ရိွပါတယ္။

ဘီဘီစီ ။ ။ တကယ္လို႔မ်ား အစိုးရဘက္ကေနျပီးေတာ့ သူတို႔ကို မဲေပးရမယ္ဆိုျပီးေတာ့ ဖိအား ေပးလာမယ္ဆိုရင္ေကာ ဘာဆက္လုပ္ဖို႔ ရိွပါလဲရွင့္။

ဂ်ိမ္း ။ ။ က်ေနာ္တို႔မွာ ဒီဆံုးျဖတ္ထားခ်က္ျခင္းဟာ ဆံုးျဖတ္ထားတဲ့အတိုင္းပါ၊ သူတို႔လည္း နားလည္မႈ က်ေနာ္တို႔ကို ေပးပါလိမ့္မယ္၊ က်ေနာ္တို႔ ယံုၾကည္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီအခ်င္းခ်င္းအေပၚမွာ ဖိနိွပ္မႈဆိုတဲ့ပံုစံမ်ဳိးက်ေတာ့ တစ္ဦးေပၚတစ္ဦး နားလည္မႈ၊ အေရးေပးမႈ၊ ေလးစားမႈဟာ ေလ်ာ့နည္း သြားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရကလည္း ဒါေတြကိုေတာ့ နားလည္မႈရိွပါတယ္။

ေကအိုင္အို ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႔ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဂ်ိမ္းလန္ေဒါင္းေျပာသြားတာပါ။ ေကအိုင္အိုက အမ်ဳိးသားညီလာခံကို တခိ်န္လံုးေထာက္ခံလာခဲ့ျပီးမွ အခုလို မဲမေပးဘဲ ၾကားေနမယ္ ဆိုေတာ့ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ဘယ္လိုယူဆနိုင္ပါလဲ။ KIO နဲ႔ ျမန္မာစစ္အစိုးရဆက္ဆံေရးကို အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနတဲ့ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္က ဘီဘီစီ သတင္းေထာက္ ဦးမ်ဳိးသစ္ကို ေမးၾကည့္တဲ့အခါမွာေတာ့ ---

ဦးမ်ဳိးသစ္ ။ ။ KIO ုအေနနဲ႔ကေတာ့ သူလည္း ဝါရင့္နိုင္ငံေရးအဖဲြ႔အစည္းႀကီးတစ္ခု ျဖစ္တဲ့အျပင္ အမ်ဳိးးသားညီလာခံမွာလည္းပဲ တေလွ်ာက္လံုးတက္လာခဲ့တဲ့ အဖဲြ႔ႀကီးျဖစ္ေနေတာ့ ဆႏၵခံယူပဲြကို ျငင္းလိုက္မယ္ဆိုရင္လည္းပဲ ဒါက ေထာက္စရာကိစၥႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ တြက္မိလိမ့္မယ္ ထင္တယ္ခင္ဗ်။ အဲဒီေတာ့ ေထာက္ခံလိုက္တယ္ဆိုရင္လည္းပဲ ျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လံုးရဲ့ ၾကားမွာက်ေတာ့ အျမင္မေကာင္းတာ ျဖစ္သြားနိုင္တယ္။ ကန္႔ကြက္လိုက္တယ္ဆိုရင္လည္းပဲ ေရရွည္မွာ အက်ဳိးဆက္ မေကာင္းနိုင္တာေတြ ျဖစ္သြားနိုင္တယ္ဆိုတ့ဲအခါက်ေတာ့ ၾကားေနလိုက္တဲ့ဥစၥာက နိုင္ငံေရး ရပ္တည္ခ်က္သေဘာအရေကာ၊ ပိုျပီးေတာ့ လႈပ္သာလွည့္သာ လုပ္နိုင္ဖို႔အရေကာ ေကာင္းတယ္လို႔ ယူဆျပီးေတာ့ အခုလို ရပ္တည္လိုက္တယ္လို႔ တြက္ဆရတယ္ခင္ဗ်၊ ဒီလို ရပ္တည္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပဖို႔ရာအတြက္လည္းပဲ ဗဟိုေကာ္မတီအေနနဲ႔ကေတာ့ ေဖေဖာ္ဝါရီ ေနာက္ဆံုး အပတ္ေတြထဲေလာက္မွာ အစည္းအေဝး ေသခ်ာထိုင္ျပီးေတာ့မွ အခုလို ညြန္ၾကားခ်က္ထြက္တာလို႔ က်ေနာ္ သိရတယ္ခင္ဗ်။

ေဒၚသီတာႏြယ္ ။ ။ ဟုတ္ကဲ့ရွင့္၊ ဒါဆိုရင္ KIO အေနနဲ႔ နအဖဘက္က ဖိအားေပးမွာကို ထည့္တြက္ထားတဲ့ သေဘာလားရွင့္။

ဦးမ်ဳိးသစ္ ။ ။ ဟုတ္ကဲ့ခင္ဗ်၊ ဖိအားေပးေကာင္းလည္း ေပးနိုင္တယ္ဆိုတာ တြက္နိုင္ပါတယ္၊ ဒီလို အရင္တုန္းကလည္း ေပးခဲ့ဖူးတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြ သာဓကေတြက အမ်ားႀကီးရိွေတာ့လည္းပဲ ဒီဟာအေပၚမွာ KIO အေနနဲ႔က ရပ္တည္နိုင္တဲ့အေနအထားရိွတယ္ဆိုတာကို သူတို႔ဟာ သူတို႔မတြက္ဘဲေတာ့ေနမွာမဟုတ္ဘူး၊ တြက္မွာပဲ။ တြက္တဲ့ၾကားထဲကပဲ ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားျပီးေတာ့မွ အခုလို ဆံုးျဖတ္လိုက္တာလို႔ပဲ ေျပာရလိမ့္မယ္ခင္ဗ်။

ေဒၚသီတာႏြယ္ ။ ။ ဟုတ္ကဲ့ရွင့္၊ ေကအိုင္အို အဖဲြ့အတြင္းမွာေကာ ဒီညြန္ျကားခ်က္နဲ့ပတ္သက္လို့ ဘယ္လို သေဘာထားရိွတယ္လို့ျကားရပါလဲရွင့္။

ဦးမ်ဳိးသစ္ ။ ။ က်ေနာ္နဲ့ နီးစပ္ ပတ္သက္တဲ့ လူေတြဆီက လာတဲ့သတင္းေတြအရ သက္ဆိုင္ရာ ေကအိုင္ အို ဗဟိုအဖဲြ့အစည္းရဲ့ အခုလို ညြန္ျကားလိုက္တဲ့ ညြန္ျကားခ်က္ သေဘာထားအေပၚမွာ သူတို့က အျမင္ရွင္းျကပါတယ္။ ျကိုက္နွစ္သက္ျကတယ္လို့ပဲ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေျပာရမွာပဲဗ်။

ေဒၚသီတာႏြယ္ ။ ။ ျမန္မာအစိုးရဘက္ကေရာ ဒါကို ဘယ္လို တံု့ျပန္ခဲ့ပါလဲရွင့္။

ဦးမ်ဳိးသစ္ ။ ။ ျမန္မာအစိုးရဘက္ကလည္းပဲ ဒီကိစၥက သူ့သက္ဆိုင္ရာ အဖဲြ့အစည္းရဲ့ မိမိရဲ့ ပါတီ အဖဲြ့အ စည္း တပ္ဖဲြ့ဝင္ေတြအတြင္းပဲ ညြန္ျကားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အစိုးရအေနနဲ့က ဒီဟာအေပၚမွာ တိုက္ရိုက္စြက္ဖက္ခ်င္ရင္ေတာင္မွ စြက္ဖက္လို့မရတဲ့ ကိစၥျဖစ္ေနတယ္။ ဒီလိုအခိ်န္ဟာ ဘာပဲ ေျပာေျပာ ေျခာက္လို့ရတဲ့ေနရာေတြမွာ ေျခာက္၊ ဖိအားေပးလို့ရတဲ့ေနရာေတြမွာ ဖိအားေပးေပမယ္လို့ ေခ်ာ့ရမယ့္ေနရာမို်းေတြမွာလည္းပဲ ေခ်ာ့ျပီးေတာ့ လိုက္ေလ်ာမႈေတြကို ျပထားရမယ့္သေဘာမို်း ျပရမယ့္ နွစ္ဖက္နည္းနာမို်း က်င့္သံုးရမယ့္ကာလဆိုတာလည္း ရိွေနေတာ့ စစ္အစိုးရကေတာ့ အဲဒီနွစ္ဖက္နည္းနာအတိုင္း က်င့္သံုးေနတယ္လို့ပဲ ယူဆရတာပဲခင္ဗ်။

တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္က ဘီဘီစီသတင္းေထာက္ ဦးမ်ဳိးသစ္ သံုးသပ္ျပခဲ့တာပါ။

(ဘီဘီစီ မတ္လ ၂၂ ရက္ ညပိုင္းအစီအစဥ္တြင္ထုတ္လႊင့္ခ့ဲသည္။)

မုိးမခသတင္းမွ

တရုတ္စစ္တပ္တုိ.ရဲ႔ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မွဳ က ဒီလုိ

Sunday, March 23, 2008

တိဗက္ကုိ တရုတ္အစုိးရ ႏွိမ္ႏွင္းတဲ့ကိစၥေၾကာင့္ ကမၻာအႏွံ႔ေဝဖန္မွဳတုိးပြား

China's Tibet Crackdown Sparks Global Criticism

The Chinese government’s heavy crackdown on the largest anti-China protest in decades has drawn international condemnation, threatening the success of its highly-anticipated Beijing Olympics.
.
Sun, Mar. 23, 2008 Posted: 12:07:20 PM EST
.
The Chinese government’s heavy crackdown on the largest anti-China protest in decades has drawn international condemnation, threatening the success of its highly-anticipated Beijing Olympics.
.
On Saturday, a group of 30 well-known Chinese intellectuals urged Beijing to admit its policy is crushing dissidents in Tibet and its tactic of blaming violence on the Dalai Lama is failing.
.
"The one-sided propaganda of the official Chinese media is having the effect of stirring up inter-ethnic animosity and aggravating an already tense situation," the group said in an open letter posted on Boxun.com, a Web site for overseas Chinese, according to the Washington Post.
.
its response to the two-week protests in Tibet. The Tibetan protest is highly sensitive topic in China and few people are willing to speak publicly on the government’s actions.The group also urged the government to protect freedom of speech and worship and permit citizens to make suggestions regarding government’s nationality.
.
It also urged open direct dialogue with the Dalai Lama.On March 10, anti-government protests by Buddhist monks erupted in Lhasa, Tibet’s capital, and anti-Chinese rioting in the city five days later killed a policeman and 18 civilians, authorities said, according to Reuters.
.
China said 94 people have been injured in Tibetan areas, according to Xinhua – China’s official news agency.China has accused the Dalai Lama, the spiritual and secular leader of Tibet, of orchestrating the protests and violence in Tibet.
.
The Dalai Lama, a Nobel Peace Prize winner, has called for direct talks with China to negotiate autonomy, but not complete independence, for Tibet.Tibet has been occupied by Chinese troops since 1950.China has banned foreign reporters in Tibet and has used its own media mouthpiece to spread propaganda against the Dalai Lama.
.
The Chinese Communist Party’s official newspaper, the People’s Daily, accused the Dalai Lama Sunday of having continued to plot violence against China after fleeing his homeland in 1959 after a failed revolt against Beijing. The Dalai Lama now lives in India.
.
"They've successfully managed the messages available to the average Chinese citizen, and this has fueled broad public support for a heavy-handed approach to controlling unrest," said David Bandurski, a Hong Kong University expert on Chinese media, according to CNN.
.
"There will be no nuances to Tibet coverage."Taiwan’s president-elect Ma Ying-jeou has said that if the situation in Tibet worsens then it would consider the possibility of not sending athletes to the Olympics, according to Reuters.The United States and the European Union have both opposed boycotting the Beijing Games over the crackdown, but an EU politician published a remark Saturday that European countries should not rule out threatening a boycott if violence continues, according to CNN.
.
"Beijing must decide itself; it should immediately negotiate with the Dalai Lama," European Parliament President Hans-Gert Poettering was quoted as saying by Germany's Bild am Sonntag newspaper. "If there continue to be no signals of compromise, I see boycott measures as justified.
.
"Earlier this month the U.S. State Department removed China from its human rights blacklist which included rogue states like North Korea and Burma (Myanmar). Secretary of State Condoleezza Rice had defended removing China by pointing to renewed dialogue with Beijing on human rights issues.
.
The Tibet conflict occurred during the same week as the report’s release, confronting the United States’ contention that China has improved its attitude toward human rights.
.
Ethan ColeChristian Post Reporterhttp://www.christia npost.com/ article/20080323 /31637_China' s_Tibet_Crackdow n_Sparks_ Global_Criticism _.htm
တရုတ္အုိလံပစ္အခက္ေတြ.မည္လုိ. ဂ်ာမဏီ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး သတိေပး၊

တိဗက္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီးေတာ့ ေႏြရာသီတြင္ က်င္းပ မည့္ တရုတ္အုိလံပစ္ကုိ ပ်က္စီးေစႏုိင္တယ္ လုိ႔ ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ကေသာၾကာေန႔တြင္ သတိေပးေျပာၾကားလုိက္သည္။

Germany Warns China Olympics at Risk

Saturday, March 22, 2008 5:45 PM EDT

BERLIN - Germany's foreign minister has warned China that its response to the crisis in Tibet may jeopardize the Summer Olympics in Beijing, a newspaper reported on Friday.
Frank Walter Steinmeier criticized the Chinese government's lack of transparency in the ongoing conflict, according to an interview with the newspaper Bild that will appear in Saturday's edition.
"This much is clear: the Olympic games don't work like they did 80 years ago," Steinmeier said according to an advance copy of the article made available by Bild Friday.
"You can't just host glamorous events for television while things are going topsy-turvy in your own backyard. The host has to allow thousands of journalists into the country _ you won't be able to sweep anything under the rug.
"Tibetan exile groups say 99 people have been killed in a Chinese crackdown on protests against its rule of Tibet over the last few weeks. The protests began in Tibet and spread to other parts of China.
Chinese officials say 16 have died.Casualty figures and details about the protests and China's response have proven difficult to confirm because China is tightly controlling the information and keeping out all foreign journalists.
"The German federal government is saying to the Chinese government: be transparent! " the newspaper quoted him as saying. "We want to know exactly what is going on in Tibet. China is only hurting itself when it prevents outside observers from getting a sense of what the situation is.
"On Thursday, the last two remaining foreign journalists in Tibet _ Georg Blume of Germany and Kristin Kupfer of Austria _ were forced to leave the capital, Lhasa, according to Reporters Without Borders. Earlier this week, Economist correspondent James Miles and a group of 15 Hong Kong reporters were forced out.Steinmeier also warned China to avoid any violent measures in its standoff with Tibetan protesters.
"A solution can only be found through dialogue," Bild quoted him as saying. "The Tibetans want to preserve their culture, China wants political stability _ with that in mind, the two sides need to approach one another.

"http://www.auburnpu b.com/articles/ 2008/03/23/ ap/regional/ europe/d8vhuvb8l .txt

Friday, March 21, 2008

သံဃာမ်ားကုိ သတ္ျဖတ္ရာတြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ နအဖထပ္တူဟုတိဘက္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား ထုတ္ျပန္

ေက်ာ္ထင္/ ၂၁ မတ္ ၂၀၀၈ (ေခတ္ျပဳိင္မွေကာက္ႏွဳတ္သတင္း)

ခ်င္းမိုင္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား ဆႏၵျပေတာင္းဆိုစဥ္


ယခုလ (၁၀) ရက္မွစ၍ တိဘက္တြင္ တ႐ုတ္ အစုိးရ၏ အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းခဲ့မႈသည္ ၂၀၀၇ ခု စက္တင္ဘာလႈပ္ရွားမႈတြင္ ျမန္မာစစ္အစုိးရ ႏွိမ္နင္းပုံႏွင့္ တထပ္တည္းက်ေၾကာင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွား သူမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုသည္။
ျမန္မာ၊ ထုိင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ ဒီမုိကေရစီေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္ေရးလႈပ္ရွားသူ (၅၀)ခန္႔ ပါ၀င္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕ တ႐ုတ္ေကာင္ စစ္၀န္႐ုံးေရွ႕တြင္ ယေန႔ဆႏၵျပေတာင္းဆုိစဥ္ ထိုသို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုပါ၀င္ေသာ ဆႏၵျပသူမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) မွ အဖြဲ႔ ၀င္မ်ားလည္းပါ၀င္ၿပီး ၎တုိ႔အေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းခံေနရေသာတိဘက္လူထုႏွင့္ ေသြး စည္းညီၫြတ္ျခင္းကုိ ျပသလုိ၍ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။
ဆႏၵျပရာတြင္ပါ၀င္သည့္ မတုိးတုိးက “တိဘက္လူမ်ိဳးေတြက ျမန္မာႏုိင္ငံက ဒီမုိကေရစီအေရး အတြက္ လႈပ္ရွားေနသူေတြဟာ သူတုိ႔နဲ႔တသားတည္း ရွိေနပါလားဆုိတာ သိသြားမယ္၊ ေနာက္ တခုက ႏုိင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာမွာ ဒီလုိလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ တိဘက္ထဲမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ အၾကမ္း ဖက္မႈေတြ ေလွ်ာ့သြားမယ္လုိ႕ ထင္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။
တိဘက္လူထု၏ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေရးေတာင္းဆုိမႈကုိ အၾကမ္းဖက္နည္းျဖင့္ မေျဖရွင္းဘဲ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖင့္ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ တ႐ုတ္အစုိးရက နအဖအားနည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ေထာက္ ပံ့ေနမႈမ်ားကုိ ရပ္တန္႔ရန္ေတာင္းဆုိေၾကာင္း၊ လာမည့္ၾသဂုတ္တြင္ အုိလံပစ္အားကစားပြဲကုိ အိမ္ရွင္အျဖစ္လက္ခံက်င္းပမည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအတြက္ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းမႈသည္ အမည္းစက္ႀကီးတခု ျဖစ္ေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။
ဆႏၵျပပြဲတြင္ပါ၀င္သည့္ Regional Women Human Right Organization of Asia-Pacific forum on Woman Law and Development မွ ဖီဂ်ီႏုိင္ငံသူ နာလီနယ္ဆင္ကလည္း “ေသခ်ာ တာကေတာ့ တ႐ုတ္အစုိးရအေနနဲ႔ တိဘက္ရဲ႕သီးျခားလြတ္လပ္စြာတည္ရွိမႈကုိ အသိမွတ္ျပဳ သင့္တယ္၊ တိဘက္ျပည္သူေတြရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ အာမခံသင့္တယ္၊ လြတ္လပ္ေရးေပးၿပီး တ႐ုတ္ေတြ ထြက္သြားသင့္တယ္” ဟု ေျပာသည္။
သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ တိဘက္ႏုိင္ငံသို႔ ၁၉၄၉ ခုတြင္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္တပ္မ်ား ၀င္ေရာက္ လာခဲ့ရာ တိဘက္လူထုက ကန္႔ကြက္ဆႏၵမႈမ်ား စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ၁၉၅၁ ခု တြင္ တ႐ုတ္ အစုိးရႏွင့္ အခ်က္ (၁၇) ခ်က္ပါသေဘာတူညီခ်က္ကုိ ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ တ႐ုတ္က တိဘက္အား လြပ္လပ္ေရးေပးလုိက္ေၾကာင္း ကမၻာသုိ႔ ေၾကညာခဲ့သည္။
သုိ႔ေသာ္ လက္ေတြ႔အေကာင္ထည္ေဖာ္မႈမရွိသျဖင့္ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ၁၉၅၉ ခု မတ္လ (၁၀) ရက္တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးဒလုိင္လားမားႏွင့္ တိဘက္ ျပည္သူ (၁) သိန္း ေက်ာ္ခန္႔သည္ ျပည္ပသုိ႔ ထြက္ခြာလာခဲ့ၾကသည္။
တိဘက္နယ္ေျမတြင္ တ႐ုတ္အစိုးရ၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈကိုဆန္႔က်င္သည့္အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ကတိဘက္ အား၀င္ေရာက္သိမ္းပိုက္ျခင္း (၄၉) ႏွစ္ေျမာက္အျဖစ္ ကမၻာတ၀န္းရွိ တိဘက္လူမ်ိဳးမ်ား၏ တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ အိႏၵိယရိွ တိဘက္လူမ်ဳိးမ်ားက ယခုလ (၁၀) ရက္မွစတင္ ဆႏၵျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ထုိ႔ကုမၸဏီၾကီးမ်ားနဲ႔ထ႔ုိပစၥည္းမ်ားကုိ ရတဲ့နည္းနဲ႔ ဖိအားေပးၾကပါ၊ သပိတ္ေမွာက္ၾကပါ၊ ငါတုိ.ဘာမွ မလုပ္ဘဲ ေနလုိက္ရင္ ငါတုိ. ည့ံသြားမည္။စီးပြားေရး ဝိသမေလာဘေကာင္းေတြ ကလဲ ျမန္မာ့အေရးကုိ လ်စ္လ်ဴရွဴးမည္၊


Thursday, March 20, 2008

တရုပ္အုိလံပစ္ကုိ အားေပးအားေျမွာက္လုပ္ေနေသာ စီးပြားေရးဝိသမေလာဘ ကုမၸဏီၾကီးမ်ားကုိ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံရွိ ဒီမုိကေရစီသူရဲေကာင္းမ်ား က တိဗက္လူမ်ဳိးေတြ နည္းတူ ထုိ.ကုမၸဏီၾကီးမ်ား၏ ္သက္ဆုိင္ရာစက္ရုံးမ်ား၊အလုပ္ရုံးမ်ားဆီ သြားျပီး တစ္ခုခု လုပ္သင့္ပါေၾကာင္း ေဆာ္ၾသပါသည္။
သတင္မ်ား

Associated Press writer Lindsay Holmwood contributed to this story from New York.
___
Beijing Organizing Committee for the Olympic Games: http://www.bocog.org
Dream for Darfur: http://www.dreamfordarfur.org
General Electric Co.: http://www.ge.com
McDonald's Corp.: http://www.mcdonalds.com
Coca-Cola Co.: http://www.coca-cola.com
Volkswagen AG: http://www.volkswagen.com
Lenovo Group: http://www.lenovo.com
BHP Billiton Ltd.: http://www.bhpbilliton.com
Adidas AG: http://www.adidas.com
Samsung Electronics Co.: http://www.samsung.com
Students for a Free Tibet: http://www.studentsforafreetibet.org
Omega Watches: http://www.omegawatches.com

Tibet adds pressure for Olympic sponsors

By JOE McDONALD,

AP Business Writer 16 minutes ago

McDonald's, Coca-Cola and other sponsors paid tens of millions of dollars to link their names with the Beijing Olympics. Now they're trying to mollify activists pressing for change on Tibet, Darfur and other issues, without angering China.
They have expressed concern over Tibet. Some talk privately to Beijing organizers. But sponsors insist they should stay out of politics.
"We all have to be careful about how we talk about this," said Chris Renner, president for China of sports marketing consulting firm Helios Partners. Its clients include sponsors Volkswagen AG, computer maker Lenovo Group and mining giant BHP Billiton Ltd.
The Olympics almost always attract activists interested in leveraging the popular event to publicize their causes.
At the 1996 Atlanta Games, sponsors faced boycott calls after a county where the beach volleyball event was to be held enacted a measure deemed anti-gay. In Sydney in 2000, there were protests about the environment and Australian aboriginal rights.
But the Beijing Games have generated more heat, in part because of an array of activist groups long critical of China's policies — and newer ones focused on its economic and diplomatic clout.
"Everybody knows we're pretty much on the biggest platform you can pick," Renner said.
Sponsors were already on the lookout for controversy over Sudan, a diplomatic partner and Chinese oil supplier, as well as press freedom, human rights and Tibet.
After protests last week by Tibetans against Chinese rule — and Beijing's crackdown — sponsors said they were watching events closely.
A few have turned to public relations specialists for advice, said a person familiar with the matter, who spoke on condition of anonymity because of the sensitivity of the issue.
Coca-Cola Co., Lenovo, McDonald's Corp. and others said this week they plan no changes in strategy.
Likely to face immediate pressure could be Lenovo, Coca-Cola and South Korea's Samsung Co., the three sponsors of the Olympic torch relay. The worldwide trek begins this month and will pass through Tibet and up Mount Everest.
Jiang Xiaoyu, executive vice president of the Beijing Olympics Organizing Committee, or BOCOG, vowed Wednesday that the anti-government riots in Tibet last week and a subsequent crackdown by authorities would not disrupt plans for the torch relay.
"We know the incidents are the last thing we want to see, but we firmly believe that the government of the Tibet Autonomous Region will be able ensure the stability of Lhasa and Tibet, and also be able to ensure the smooth going of the torch relay in Tibet," Jiang told reporters.
Abroad, Tibet activists say they will protest along the torch route in India, Britain and elsewhere to highlight complaints that Beijing is degrading the Himalayan region's distinctive Buddhist culture.
"We have no plans to change any of our activities related to the torch relay," said Christine F. Lau, a Coca-Cola spokeswoman in Beijing.
Samsung said in a statement: "We believe the Olympic Games are not the place for demonstrations and we hope that all people attending the games recognize the importance of this."
International Olympic Committee President Jacques Rogge said Sunday the body is "very concerned" about Tibet. But the IOC insists it is not in a position to pressure China on political matters.
The Olympics is both a premier advertising platform in the fast-growing China market and a chance for sponsors to build ties with Chinese officials by backing a national prestige event.
The companies are counting on the Olympics to raise their profile in China, increase their market share in the country, and attract local partners, and they want to avoid jeopardizing access by doing anything that might upset communist officials. Licensing in China is highly subjective, and Beijing has retaliated in the past for unwanted foreign actions by canceling contracts or restricting market access.
Sponsor payments and other marketing revenues are expected to cover the games' operating costs, about $2.1 billion — a figure that does not include spending on venues and public facilities.
Until last week, the sponsors' biggest concern was pressure over Darfur.
Fronted by actress Mia Farrow and employing disciplined public relations strategies, Darfur activists have been prodding sponsors to lobby Beijing to help pressure Sudan to end the conflict.
Director Steven Spielberg withdrew as an artistic adviser to the games after pressure from Farrow, chairwoman of Dream for Darfur, which wants companies to lobby Beijing. It has warned China that it risks having its games remembered as the "genocide Olympics" and is issuing "report cards" to rate sponsors on their Darfur policies.
Dream for Darfur issued a "report card" in June on sponsors and plans to issue an update this month.
"The companies that get a C, D or F on this next report card will be the focus of our intensive activism between now and the games," said Jill Savitt, Dream for Darfur's executive director. She said the group will picket their headquarters and appeal to TV viewers to turn off their commercials during the games.
General Electric Co. scored highest at a C-plus in the earlier report, in part for donating medical equipment and aid to UNICEF, while Savitt said 13 companies got failing grades.
"The violence and brutality committed against the people in the Darfur region is appalling," said Deirdre Latour, a GE spokeswoman, in an e-mail. Still, she said, "It is not GE's role to use the games to influence government policy."
In the top tier of sponsors are 12 companies that reportedly have paid at least $100 million each to become Worldwide Olympic Partners.
Lenovo, the only Chinese company among the 12, took into account possible activism when it made its plans, said Robert J. Page, the company's Olympics public relations manager.
"All of these potential considerations are taken into the planning process," Page said. He declined to comment on violent scenarios, but said, "The potential for people to express their opinions is certainly something we have taken into consideration, and we would work with BOCOG on anticipating."
Lenovo hopes to use the Olympics to establish itself as a global brand following its 2005 acquisition of IBM Corp.'s personal computer unit. Asked whether the company worries about damage to its image, Page said, "That's not a concern at this point."
"There is no question that the Olympic Games are a powerful force for peace," Page said. "We believe that the games will focus on all the good that is being brought to China, and we are proud to support that."
Coca-Cola, Adidas AG and Omega, a unit of Switzerland's Swatch Group, say they have talked privately to Beijing Olympics organizers.
They declined to give details, but a BOCOG employee said sponsors have asked for information on China's position on Darfur and other sensitive issues.
"They have held intimate discussions with our sponsorship department to better understand the issues and how it may affect them," said the employee, who asked not to be identified further because she was not authorized to talk to reporters.
"It's obviously a fine balancing act that every single Olympics encounters," said Michael Payne, a former IOC marketing director who now works as a consultant. "The PR departments of each of the sponsors have got to be sensible in how they respond."
Robert A. Kapp, a former president of the U.S.-China Business Council, said it's possible that popular anger, particularly among Americans concerned with human rights, may become so severe "that some companies may face a very hard decision as to whether their highly visible support of the Olympics is causing so much damage that they need to reconsider their options."
"I could imagine some companies going back to their advertising departments and external PR advisers and seeing whether there are ways in which the company's presence in support of the Olympics can be reviewed with an eye toward these recent and tragic circumstances," Kapp said by telephone from Port Townsend, Wash.
"There may be different ways of presenting messages that would still support the Olympics, (but) would not cause undue anger and disenchantment among the people of China or at the level of the Chinese government," he said.

Monday, March 17, 2008

တိဗက္ဘုန္းေတာ္ၾကီးတုိ.၏လွဳပ္ရွားမွဳကုိ ဒုတိယေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးအျဖစ္သတ္မွတ္ခံရ၊သာသနေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္က တိဗက္ရဟန္းေတာ္မဵားႎႀင့္ ဴပည္သူမဵားႎႀင့္အတူ ရပ္တည္ေဳကာင္း ထုတ္ဴပန
မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ (မုိးမခသတင္း)
၀၀၂မတ္ ၁၆၊ ၂၀၀၈

တိဗက္ဴပည္တၾင္ ဴဖစ္ပၾားေနသည့္ အစိုးရအာဏာပိုင္မဵားက ဴငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပသူ တိဗက္ဘုန္းေတာ္ဳကီးမဵားႎႀင့္ ဴပည္သူလူထုကို လက္နက္ဴဖင့္ ႎႀိမ္ႎႀင္းေနဴခင္းမဵားကို စိတ္ထိခုိက္ရပၝေဳကာင္း၊ အာဏာပိုင္မဵားက တိဗက္ဴပည္သူတုိႚ၏ စစ္မႀန္ေသာ လိုအင္ဆႎၬကို နားေထာင္ေစလိုေဳကာင္း သာသနေမာဠိအဖၾဲႚခဵႂပ္ ပဓာနာေစရ ဆရာေတာ္ဳကီး ဦးေကာ၀ိဒ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ လက္မႀတ္ေရးထိုးဴပီး သေဘာထား ထုတ္ဴပန္လိုက္သည္။
ဆရာေတာ္ဳကီးႎႀင့္တကၾ သာသနေမာဠိအဖၾဲႚခဵႂပ္ ဴမန္မာရဟန္းေတာ္မဵားက တရုတ္ဴပည္၏ အိုလံပစ္ မီးရႀႃးတိုင္ ဆန္ဖရန္စစၤကိုသိုႚ လာေရာက္ဴခင္းကိုလည္း ကန္ႚကၾက္ထားခဲ့ဴပီး ဴဖစ္သည္။
စစ္အစိုးရ မဟာမိတ္ တရုတ္ႎိုင္ငံကိုယ္တိုင္၏ လူႚအခၾင့္အေရးခဵႂိးေဖာက္မႁမဵားေဳကာင့္၎၊ တရုတ္အစိုးရက ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို အကာအကၾယ္ေပးေနဴခင္းေဳကာင့္ ဴမန္မာဴပည္သူတိုႚ လိုလားေသာ လၾတ္လပ္ေရးႎႀင့္ ဴငိမ္းခဵမ္းေရးပန္းတိုင္သိုႚ ေရာက္ရႀိရန္ ေႎႀာင့္ေႎႀးေနဴခင္းတိုႚေဳကာင့္ တရုတ္အိုလံပစ္ကို သပိတ္ေမႀာက္ဳကေရး၊ ကန္ႚကၾက္ဳကေရး လႁပ္ရႀားမႁမဵားတၾင္ ဴမန္မာလူမႁအခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀားသူမဵား၊ အဖၾဲႚအစည္းမဵားနည္းတူ သာသနေမာဠိကလည္း တသေဘာတည္း ရပ္တည္သည့္ သေဘာထင္ရႀားလာေဳကာင္း ေတၾႚႎိုင္သည္ဟု ပရိသတ္တဦးက ထင္ဴမင္ခဵက္ေပးပၝသည္။
ဴပန္ဳကားေရးဆရာေတာ္မဵားကလည္း တိဗက္ လူႚအခၾင့္အေရးအဖၾဲႚအစည္းမဵား၊ ဘုန္းေတာ္ဳကီးမဵားႎႀင့္ တိဗက္ ဘာသာေရးေခၝင္းေဆာင္ ဒလိုင္းလားမားတိုႚထံသိုႚ မိမိတိုႚ၏ ကိုယ္ခဵင္းစာရပ္တည္ေဳကာင္း ထုတ္ဴပန္ခဵက္ကို လက္ဆင့္ကမ္းေပးပိုႚႛဳကရန္ ေဴပာဆိုပၝသည္။

Friday, March 14, 2008

တရုတ္စစ္တပ္က တီဗက္ဘုန္းၾကီးနဲ.အျဖစ္မဲ့လူထုေတြကုိ ပစ္သတ္ေနျပီ၊

ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား နဲ.ျပည္သူလူထုေတြ ပစ္သတ္ခံခဲ့တဲ့အခ်ိန္မွာ တီဗက္ေခါင္းေဆာင္ ဒလုိင္းလာမား၏ဂုဏ္ယူမွဳေထာက္ခံမွဳ အသံေတြကုိ ငါတုိ. ၾကားခဲ.ရသည္၊ ဒီေန. တီ္ဗက္လူမ်ဳိးေတြ အသတ္ခံေနရသည့္အခ်ိန္မွာ သာသနာ့ေမာဠိလုိ.ေခၚတဲ့ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားအေနနဲ. မ်က္စိမွိတ္၊ႏွဳတ္ပိတ္မေနသင့္ဘူး လုိ.တုိင္းရင္းသားအသံမွ ေျပာၾကားလုိေၾကာင္း၊

ဗြီဒီအုိၾကည့္ရွဴရန္
.

Independence protesters burned shops and cars in the Tibetan capital Lhasa on Friday and Chinese police were reported to have shot dead at least two people, in the fiercest unrest in the region for two decades.
China accused supporters of the exiled Dalai Lama of "masterminding" the uprising, which shatters its carefully-cultivated image of national prosperity and harmony in the buildup to the Beijing Olympic Games.
A spokesman for the Tibetan spiritual leader called the allegation "absolutely baseless." The Dalai Lama earlier appealed to China to stop using force and begin dialogue with Tibetans. Similar protests in the past have been crushed by security forces with gunfire and mass arrests.
Peaceful marches by Buddhist monks in recent days have given way to angry crowds confronting riot police.
"Now it's very chaotic outside," an ethnic Tibetan resident said by telephone. "People have been burning cars and motorbikes and buses. There is smoke everywhere and they have been throwing rocks and breaking windows. We're scared."
Radio Free Asia, quoting witnesses, said Chinese police fired on protesters, killing at least two. A source told Reuters that two Tibetans were shot dead near the Ramoche Monastery near the capital, Lhasa. The deaths could not be further verified.
Residents near the Jokhang temple in old Lhasa said they had seen lines of riot police, but none spoke of gunfire. "We are waiting to see what will happen tomorrow," said an ethnic Tibetan woman. "It could get much worse."
Up to 400 protesters gathered around a market near the Jokhang temple early on Friday and were confronted by about 1,000 police, according to a witness cited by Matt Whitticase of the Free Tibet Campaign in London.
An ethnic Tibetan resident said some protesters shouted for independence from China. "It's no longer just the monks. Now they have been joined by lots of residents," the man said.
RESENTMENT
China's role in Tibet has become a focus for its critics in the run-up to the Olympics, with marches held worldwide this week to mark the 49th anniversary of a failed uprising against Beijing's rule that led to the Dalai Lama fleeing to India.
Those marches apparently galvanized Buddhist monks to take to Lhasa's streets, defying a heavy police presence and reports of lockdowns at several monasteries.
"These protests are a manifestation of the deep-rooted resentment of the Tibetan people under the present governance," the Dalai Lama said in a statement.
"I therefore appeal to the Chinese leadership to stop using force and address the long-simmering resentment of the Tibetan people through dialogue with the Tibetan people."
Chinese authorities were uncompromising. "The government of Tibet Autonomous Region said Friday there had been enough evidence to prove that the recent sabotage in Lhasa was 'organized, premeditated and masterminded' by the Dalai clique," Xinhua news agency reported.
"The violence, involving beating, smashing, looting and burning, has disrupted the public order, jeopardized people's lives and property, an official with the government said."
But China was "fully capable of maintaining social stability" in Tibet, the official said.
A spokesman for the Dalai Lama, contacted in the Indian town of Dharamsala, the major centre for Tibetan exiles, said of the allegation against him: "This is absolutely baseless and his holiness has made his stand very clear."
The protests present hard choices for President Hu Jintao, who was Communist Party boss in Tibet in 1989 when China imposed martial law to quell anti-Chinese protests.
U.S. URGES RESTRAINT
The eruption of discontent has become a diplomatic issue, with the United States and European Union urging Beijing to avoid a harsh response.
U.S. ambassador to China Clark Randt told senior Chinese officials of Washington's concern over the violence in Lhasa, State Department spokesman Sean McCormack said.
"He took the opportunity, because of what was going on in Lhasa, to urge restraint on the part of the Chinese officials and Chinese security forces," McCormack told reporters.
The devoutly Buddhist Tibetan people of the vast mountainous region have won international sympathy, but virtually no international recognition of claims to sovereignty, since Chinese troops invaded in 1950.
Nine years later came the failed uprising and the flight of the Dalai Lama and thousands of his supporters into exile.
A Han (majority) Chinese resident of Lhasa said the protests were being directed at the city's Han Chinese population, which has mushroomed in recent years with China's economic boom. "The Han Chinese are really scared," he said.
The demonstrations in Lhasa spilled over into at least one other ethnic Tibetan area of China.
Hundreds of monks from the Labrang monastery in the northwestern province of Gansu led a march through the town of Xiahe, the Free Tibet Campaign said, citing sources in Dharamsala in India, home to Tibet's government-in-exile.
About a dozen Tibetans living in exile in India were arrested when they tried to storm the Chinese embassy in New Delhi late on Friday.
The International Campaign for Tibet said it strongly condemned the "imposition of martial law," though there was no word from China that martial law had been imposed.
(Additional reporting by Ben Blanchard and Benjamin Kang Lim in Beijing, Jonathan Allen in New Delhi, Sue Pleming in Washington, Bappa Majumdar in New Delhi and Huw Jones and Adrian Croft in Brussels; editing by Nick Macfie and Andrew Roche)
တရုတ္စစ္တပ္ကလဲ ဗမာစစ္တပ္နည္းတူ တီဗက္ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းေတြကုိ ဝုိင္းရံထားျပီ၊
ယဥ္ေက်းတဲ့လူအတုိင္းအဝုိင္းေတြနဲ. လူမ်ဳိးေတြအတြက္ေစာ္ကာခံေနရတဲ့ေခတ္ၾကီးလား? သူေတာ္ေကာင္းတရားေတြ ပေပ်ာက္တဲ့ေခတ္ၾကီးလာ?`
.
by Guy Newey
.

Troops have surrounded the three biggest monasteries in the Tibetan capital Lhasa, a rights group said Friday, as fears mounted of a severe crackdown following protests against Chinese rule.တရုပ္အုပ္ခ်ဳပ္မွဳကုိဆန္.က်င့္ဆႏၵျပတဲ့ေနာက္ပုိင္းမွာတီဗက္တုိ.ျမဳိ.ေတာ္လာစာရွိတီဗက္ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသုံေက်ာင္းကုိ တရုပ္စစ္တပ္ကဝုိင္းရံထားျပီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ႏွိမ္နင္းလာမွာကုိ စုိးရိမ္းတယ္ လုိ. အခြင္.အေရးအဖြဲ.တစ္ဖြဲ.က ေသာၾကာေန.တြင္ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသြားပါသည္၊


Chinese authorities locked down the sites after a third day of protests in Lhasa saw hundreds of Buddhist monks demonstrate, the International Campaign for Tibet said။လာစာျမဳိ.မွာတတိယေန.ေျမာက္ဆႏၵျပရာမွာ ရာနဲ.ခ်ီေသာဆႏၵျပဘုန္းၾကီးေတြကုိ ေတြ.ခဲ့ေနာက္ပုိင္းမွာ ထုိေနရာကုိ တရုတ္အာဏာပုိင္းမ်ားက တာဆီးပိတ္ပင္လုိက္ျခင္းျဖစ္တယ္လုိ. အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာတီဗက္အေရးလွဳပ္ရွားအဖြဲ.က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။


"There is an intensifying atmosphere of fear and tension in Lhasa at the moment," International Campaign for Tibet spokeswoman Kate Saunders, who spoke to people in the capital, told AFP.
The protests -- believed to the biggest in Tibet in two decades -- coincided with demonstrations in India this week by Tibetans seeking to pressure China over its rule of the Himalayan region ahead of the Beijing Olympics in August.


The protests also coincided with the anniversary of an uprising in 1959 against Chinese rule that Tibetan groups say was brutally crushed and led to the deaths of tens of thousands of people.
Saunders said the initial response by Chinese authorities to the Lhasa protests had been more muted than in the past, although they had already begun to question monks, while other rights groups reported protesters being detained.
"So far there is no evidence that the authorities will depart from their standard pattern when faced with strong dissent -- repression, crackdown and re-education," she said from London.
In a first rebuke from a foreign government, Canadian Foreign Minister Maxime Bernier on Thursday expressed "serious concerns" about China's actions.
The International Campaign for Tibet said monks at the Sera monastery in Lhasa were on a hunger strike, while there were also reports of the protests spreading to two remote rural monasteries within Tibet.
Tourists have been prevented from entering the main monasteries -- Ganden, Drepung and Sera -- in Lhasa, the campaign said in a statement.
A popular agency for tourists travelling to Tibet, based in neighbouring Sichuan province, told AFP on Friday that five monasteries, including the three largest in Lhasa, were all closed to visitors.
A spokesman for the Tibet Autonomous Region, who gave his name only as Fu, denied there had been any arrests, that monasteries had been surrounded, or that protests had spread to rural Tibet.
He insisted the monasteries were open to tourists. The foreign ministry in Beijing had no immediate comment when contacted by AFP on Friday.
On Thursday, foreign ministry spokesman Qin Gang conceded there had been protests in Lhasa, but said the situation had been "stabilised."
Pro-Tibet groups and Amnesty International said tear gas and electric prods had been used to disperse the initial protests, while some monks had been detained.
In India, police on Thursday arrested 100 Tibetans who were trying to walk to Tibet in a Mahatma Gandhi-style peaceful march.
"We are witnessing the most visible wave of peaceful dissent against Chinese rule in the Tibetan capital for the past two decades," said Sophie Richardson, Asia advocacy director at Human Rights Watch.
"What is unusual is the harsh crackdown on similar protests in democratic India and Nepal, which raises concerns about whether China is pressuring those countries to silence Tibetans."
The last protests in Tibet on this scale took place during pro-independence demonstrations in 1989, when Chinese authorities declared martial law in Lhasa to quell the monks.
China sent troops in to "liberate" Tibet in 1950, and officially began its rule of the region a year later.
The failed 1959 uprising that the protesters commemorated this week forced Tibetan spiritual leader the Dalai Lama to flee to India.

Wednesday, March 12, 2008

ဧရာဝတီသတင္းဌာန၏ႏုိင္ေအာင္ႏုိင္သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္းအေပၚ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ျပန္လည္ေခ်ပခ်က္

Monday, March 10, 2008

န.အ.ဖ ၏ဖြဲ.စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းအတည္ျပဳေရးႏွင့္ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပေရးအေပၚ ဂ်ပန္းႏုိင္ငံေရာက္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအဖြဲ.မွသေဘာထားေၾကညာခ်က္

လမ္းျပေျမပုံ(၇)ခ်က္ဆုိတာဘာလဲ

Read this doc on Scribd: 7 STEP ROAD MAP OF BURMESE REGIME

Sunday, March 9, 2008

စစ္အစုိးရ၏ျပည္သူ.ဆႏၵခံယူပြဲ(Refrendum) အေပၚ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ သေဘာထား
.

MR.Gambari ခရီးစဥ္အဆုံးသတ္ျပီ၊ စစ္အစုိးရထုိးႏွက္ထားတဲ့ဒဏ္ရာေတြနဲ.ပါ၊
ေအာက္ကဗြီဒီအုိကုိျပန္ၾကည့္ပါကြာ၊ကုိနစ္ေနမန္း Post မွ။သူျပန္လာတာက ဒီဗြိီအုိဇာတ္လမ္းအတုိင္းပါပဲ၊

UN envoy meets Myanmar ministers amid rebuffs

by Hla Hla HtaySun Mar 9, 9:11 AM ET

UN special envoy Ibrahim Gambari Sunday met a group of mid-level ministers in a visit to Myanmar that so far appears to have failed to push the ruling junta into making any concessions on an upcoming vote.

Twice during his trip the regime has openly rebuffed his diplomatic overtures, while he has been denied access to key decision-makers such as junta leader Than Shwe, casting real doubt on how much his mission can achieve.

Gambari met Myanmar's minister of health, minister of planning, deputy foreign minister and civil service chairman at a military guesthouse on Sunday morning, a United Nations statement said.

It gave no details on what was discussed.

A government official said earlier that Gambari met the information minister, Brigadier General Kyaw Hsan, but the UN did not mention the meeting.

The Nigerian diplomat was granted a rare meeting here Saturday with detained democracy leader Aung San Suu Kyi.

However, that was quickly overshadowed when the junta rejected his offer to send foreign observers to a planned constitutional referendum in May designed to pave the way for multi-party elections in 2010.

Gambari's visit had already run into trouble Friday when Kyaw Hsan accused him of bias in favour of Aung San Suu Kyi, and said the junta would not make any changes to the constitution, which bars her from running.

The UN envoy had been expected to leave military-run Myanmar on Sunday, but extended his trip by one day despite the setbacks.

"His visit has been extended, so he will go back tomorrow. His schedule is always changing," said a government official who did not want to be named because he was not authorised to speak to the media.

Gambari had arrived Thursday aiming to push the junta to include Aung San Suu Kyi and her National League for Democracy (NLD) party in the referendum and elections.

The constitution would bar Aung San Suu Kyi from the polls because of her marriage to a foreigner, while a new law limits the NLD's ability to campaign by criminalising public speeches and leaflets about the referendum.

Gambari offered UN technical assistance and help with providing observers for the referendum in a meeting Friday with members of the commission charged with organising the vote -- proposals rejected flatly by the junta.

Myanmar analyst Win Min said the junta had turned a deaf ear to everything Gambari had to say so far.

"They are just going their own way, they have refused everything," he told AFP in Bangkok.
State newspaper the New Light of Myanmar gave an account Sunday of Gambari's meeting with the commission.

"Mr Gambari said he would like Myanmar to invite observers to win the trust of the international community over the country's work programmes," the newspaper reported.
"(Commission member) Thaung Nyunt replied that holding the referendum for the constitution is within the State sovereignty."

Nobel peace prize winner Aung San Suu Kyi has spent 12 of the last 18 years under house arrest, and is allowed little contact with the outside world.

If held, the 2010 elections would be the first since she led the NLD to a landslide victory in 1990 elections, a result never recognised by the regime.

Meanwhile, adding her weight to Gambari's efforts, President Gloria Arroyo of the Philippines urged Myanmar to permit foreign observers as a "small but modest step" toward democracy.

"It is a sad day for democracy and our region that Myanmar has rejected the proposal put forward by the UN for outside observers to the May election," she said in a statement.

"A central pillar of democracy is a free and fair election," Arroyo added. "Outside observers are not a threat to any nation's sovereignty. Rather, the participation of outside election observers is a sign of strength."

Gambari began trying to open up a dialogue between the opposition and the regime following a violent crackdown in September on anti-government protests led by Buddhist monks, which left at least 31 dead, according to UN figures.

Friday, March 7, 2008

တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ ဂမ္ဘာရီနဲ႔ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ေမွ်ာ္လင့္

06 March 2008
ေဒၚလွလွသန္း - အစီအစဥ္ကုိရယူရန္ (MP3) ေဒၚလွလွသန္း - နားဆင္ရန္ (MP3)


ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာ အီဘရာဟင္မ္ ဂမ္ဘာရီ (Mr Ibrahim Gambari) ဟာ ဒီေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေရာက္ရွိေနပါၿပီ။ စက္တင္ဘာလက ဆႏၵျပမႈေတြျဖစ္ပြားၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ တတိယအႀကိမ္ ေရာက္ရွိတဲ့ လက္ရွိခရီးစဥ္အတြင္း ဒီေန႔မွာေတာ့ ရန္ကုန္မွာရွိတဲ့ သံတမန္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆုံဖုိ႔ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ၃ ရက္ၾကာမယ္လုိ႔ယူဆရတဲ့ သူ႕ရဲ႕ခရီးစဥ္မွာ
အစီအစဥ္အေသးစိတ္ကုိေတာ့ မသိရေသးပါဘူး။

ဒါေပမယ့္ မစၥတာဂမ္ဘာရီအေနနဲ႔ အရင္ ခရီးစဥ္ေတြတုန္းက ေတြ႕ဆုံခြင့္မရခဲ့ၾကတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ဒီတေခါက္ ေတြ႕ဖို႔ႀကိဳးစားမယ္လုိ႔ ကုလသမဂၢဌာနခ်ဳပ္ရဲ႕ ေစာေစာပုိင္း ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့အတုိင္း တုိင္းရင္းသားအုပ္စုေခါင္းေဆာင္ေတြက မစၥတာဂမ္ဘာရီနဲ႔ ေတြ႕ဆုံဖုိ႔ဆႏၵရွိၾကပါတယ္။ ေတြ႕ခြင့္ရဖုိ႔ကိုလည္း ဌာေနမွာရွိတဲ့ ကုလသမဂၢ႐ုံးကို ေမတၱာရပ္ခံထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

တကယ္လုိ႔ ေတြ႕ဆုံခြင့္ရခဲ့ရင္ ဘာေတြတင္ျပဖုိ႔ စီစဥ္ထားသလဲ ဆုိတာနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ဇုိမီးအမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္စ္ပါတီ (ဇက္အန္န္စီ) ဥကၠ႒လည္းျဖစ္၊ စီအာပီပီ ကုိယ္စားျပဳေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္လည္းျဖစ္တဲ့ ဦးက်င့္ရွင္းထန္ကုိ ေဒၚလွလွသန္းက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းၿပီး တင္ျပထားပါတယ္။

ဒီေန႔ မစၥတာဂမ္ဘာရီက ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေရာက္ရွိေနၿပီး ဌာနခ်ဳပ္ကေျပာတာေတာ့ ဒီတခါ အရင္တုန္းက မေတြ႕ခဲ့တဲ့အုပ္စုေတြနဲ႔ ေတြ႕ဖုိ႔ ႀကိဳးစားမယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဦးက်င့္ရွင္းထန္တုိ႔ေရာ သူနဲ႔ေတြ႕ဖုိ႔အလားအလာ ဘယ္လုိရွိပါသလဲ။ တကယ္လို႔ ေတြ႕ခဲ့ရင္ေရာ ဘာေတြတင္ျပဖုိ႔ အစီအစဥ္ရွိပါသလဲ။

“က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ေတြ႕ဖို႔ တဖြဖြေတာင္းထားတာပဲ။ ဒီတခါေတာ့ အဲလုိၾကားေနေတာ့ တကယ္ပဲ ျဖစ္ေတာ့မလားဆုိတာကေတာ့ ဘာမွ ေျပာလို႔မရေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တုိ႔ ယူအန္န္ဒီပီမွာ ေတြ႕ခ်င္တယ္ဆိုတာေတာ့ လုပ္ထားပါတယ္။ တကယ္လို႔ ေတြ႕ရင္ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ဟုိးတုန္းက လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၉၂ ေယာက္က တင္ျပထားတဲ့ဟာမွာ က်ေနာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ အင္မတန္မွ သန္႔ရွင္းတဲ့၊ တရားမွ်တတဲ့ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး ေျပာထားတာ။ အဲဒါပဲ ထပ္ေျပာဖုိ႔ရွိပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ လူမ်ဳိးစုအေနနဲ႔လည္းပဲ ေတြ႕ခ်င္တယ္ဆုိတာ ေတာင္းဆုိဖို႔ပါပဲ။ အဲလုိဆုိရင္ အားလုံးအတြက္ ဒီဟာေတြပဲ အေရးႀကီးမွာေပါ့။

“က်ေနာ္တုိ႔ေျပာရမွာက ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ခင္ဗ်ားလာေပမယ့္လည္းအခုထက္ထိ ဘာမွမျဖစ္ဘူး။ အခုက အေျခခံဥပေဒကို ေထာက္ခံဖို႔ ေမလမွာ လုပ္ေတာ့မယ္ဆုိေတာ့ ဒီၾကားထဲမွာ ဘာမွမရွိေတာ့ဘူးဆုိေတာ့ အခု ခင္ဗ်ားလာတာ က်ေနာ္တုိ႔ ဘာလုပ္ရမလဲဆုိတာ သူ႕ကို ျပန္ေမးရမွာပါ။”

ကုလသမဂၢ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီကလည္း ျမန္မာစစ္အစိုးရကို တုိက္တြန္းထားတာကေတာ့ မစၥတာဂမ္ဘာရီ အခုလုပ္ေနတဲ့ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အုပ္စုအားလုံး ပါ၀င္ရမယ္ေပါ့။ အထူးသျဖင့္ အုပ္စုအားလုံးတုိ႔ဆုိတာ အတုိက္အခံ အန္န္အယ္လ္ဒီပါတီေရာ၊ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုေတြေရာဆုိၿပီး တုိက္တြန္းထားတာေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒါကိုလည္း မစၥတာဂမ္ဘာရီအေနနဲ႔ ဒီတေခါက္လာတဲ့အခါက်ေတာ့ ျမန္မာစစ္အစုိးရကုိ တုိက္တြန္းေျပာၾကားဖုိ႔ ရွိေနပါတယ္။ တကယ္လက္ေတြ႕ ျဖစ္လာမလာေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပါ။ အခုလက္ရွိအေနအထားမွာ ဦးက်င့္ရွင္းထန္တုိ႔ ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြက ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ မစၥတာဘန္ကီမြန္းထံကို စာတင္ထားတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေျပာျပေပးပါဦး။

“ဟုတ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ တင္ထားပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ အခ်က္ ၃ ခ်က္ ေတာင္းထားပါတယ္။ ပထမအခ်က္က နအဖအစိုးရကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၁ ရက္ေန႔မွာ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီဥကၠ႒အေနနဲ႔ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ထားတဲ့ဟာကို ေထာက္ခံထားတဲ့အခ်က္အပါအ၀င္ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီက ျမန္မာႏုိင္ငံေပၚမွာ ခ်မွတ္ထားတဲ့ဟာကို တေသြမတိမ္း အျမန္ဆုံးနည္းနဲ႔ လုိက္နာဖုိ႔၊ ေျပာေပးဖို႔ အခ်က္တခ်က္ပါတယ္။

“ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ အခု အတည္ျပဳေပးဖို႔ဆုိတဲ့ အေျခခံဥပေဒဟာ အမွန္မွာေတာ့ တဖက္သတ္ေရးထားတဲ့ဟာျဖစ္တဲ့အတြက္ က်ေနာ္တုိ႔ အတုိက္အခံအုပ္စု လုံး၀မပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ Cease Fire ဆုိတဲ့ လူမ်ဳိးစုအုပ္စုေတြကလည္း သူတုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့၊ သူတုိ႔တင္ျပလို႔ရမယ္ထင္တဲ့ဟာကိုလည္း လက္မခံဘူး။ အဲဒီအေျခခံဥပေဒဟာ ယူအန္န္အေနနဲ႔ လက္ခံလုိ႔မျဖစ္ဘူးဆုိတာ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီအေနနဲ႔ ေၾကညာေပးဖို႔။

“တတိယအခ်က္မွာေတာ့ အဲဒါေတြကို အျမန္ဆုံးနည္းနဲ႔ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီကေန ျမန္မာအစုိးရကို လုိက္နာေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔၊ အားလုံးပါ၀င္ေသာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးကို အျမန္ဆုံးလုပ္ဖို႔ဆုိတဲ့ အခ်က္ေတြပါတယ္။”

တကယ္လုိ႔ မစၥတာဂမ္ဘာရီနဲ႔ ဒီတေခါက္ေတြ႕ခြင့္ရခဲ့မယ္ဆုိရင္ေရာ အဲဒီအခ်က္ေတြ တင္ျပဖုိ႔ ရွိပါသလား။

ဟုတ္ကဲ့ အဲဒီအခ်က္ေတြကို က်ေနာ္တုိ႔ တင္ျပဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။”
တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရး၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာစစ္အစုိးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ဒုိ.အေရးေဆာင္ပါးဖတ္ရွဴရန္၊ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပညာရွင္ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းသတင္းကုိရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသာမကက်န္ရွိသည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္လည္အမ်ားၾကီးဆုံးရွဳံးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ဟာရဲရင့္ျပီးသတိၱျပည့္ဝသည့္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊သူ.ဆုံးရွဳံးမွဳဟာအမ်ားဆုံးရွဳံးမွဳပါ၊က်န္းရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားနဲ.ရခုိင္ျပည္သူမ်ားနည္းတူထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားသံမွတင္ျပလုိက္ပါသည္၊

Min Ko Naing Birth Day

Min Ko Naing Birth Day
မင္းကုိႏုိင္ေမြးေန.