တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာဘာလဲ?

The Voice for Justice, Equal Right, Freedom, Genuine Federal Union, Democracy and Self-determination in Burma. "Justice War Must always Win over Injustice".

တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာ တရားမွ်တမွဳ၊တန္တူအခြင္႔အေရး၊လြတ္ေျမာက္ေရး၊စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု။ဒီမုိကေရစီ၊ ႏွင္႔ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္ခြင္႔အသံမ်ားျဖစ္ပါသည္၊
"တရားတဲ့စစ္ပြဲဟာ မတရားတဲ့စစ္ပြဲကုိ အျမဲေအာင္ရမည္
"

Monday, February 28, 2011

ဆူဒန္အေရးကုိဗမာေခါင္းေဆာင္မ်ားေလ့လာသင့္ What Burma can learn from Sudan?

တုိင္းရင္းသားအသံ
ဆူဒန္အေရးကုိဗမာေခါင္းေဆာင္မ်ားေလ့လာသင့္

Over 90% of South Sudanese voted for Independence. Now the region is
free from oppression of the North.  People of South Sudan
overwhelmingly voted for independence because they want to be free
from over 50 years of oppression of Sudanese government. If people
have been oppressed for so long, they indeed want to separate from the
oppressors.
Although North Sudan attempted to keep the South by force for many
years, finally the North allows the South to separate from North in
peaceful way by allowing them to hold  referendum. Why did the North
allow the South to go? It is unusual for larger ethnic group to let
smaller  ethnic group to go easily because larger ethnic group want to
dominate small ethnic group as long as they can. Of course, there is
no free lunch.  If you want to dominate others, you have to pay for
it.  In the case of Sudan, North Sudanese believed keeping South
Sudanese by force is no longer benefiting the North. By forcing  the
South to be part of Sudan, North Sudanese suffers from both political
and economic problems or pay higher cost for both politically and
economically. Sudan became one of the poorest countries in the world.
In order to force South Sudan part of the Sudan, Sudan has to impose
military rule and keep oppressed people of Sudan including the North
all the time. North Sudan lost both political and economic freedom.
They became poorer and poorer.  Finally, North Sudan realized that
keeping the South cost them too much. They cannot gain freedom unless
give freedom to the South. Finally they decided to let the South go
peacefully.  Please note that separation does not cause violence.
Preventing from separation causes political and ethnic violence. In
the case of Sudan, since the North allows the South to go peacefully,
there no major violence occurs during the referendum or separation
process.
Referendum become a popular method  for conflict resolution
Whether Burmese military regime or Burman like it or not, referendum
become a popular method to solve ethnic conflict around the world. The
following link provides step by step for holding peaceful referendum
in South Sudan. Both UN and countries around world including the U.S.
support referendum in the South Sudan.  Referendum becomes a popular
method to solve ethnic conflict around the world.
What Burma can learn from Sudan?
Burma can learn many things from Sudan.
 1. Military rule and oppression cannot prevent from separation.
Military rule and oppression only accelerates secession movement and
cause political and economic disasters in Burma.
 2. Not only non-Burman suffer from the military rule and oppression,
Burman also suffer from the military rule and oppression.  By forcing
non-Burman ethnic groups to be part of Burma or Burman,  Burman have
to pay very high price. They suffer from both economically and
politically. They also cannot enjoy political freedom like other
countries do. They become poorer and poorer.
3. Referendum can be a method to solve ethnic conflict in Burma.  I
know that most of Burman do not want to hear word referendum.  Indeed,
what you want to be and what you should be are different.  No to
referendum is what most Burmese military regime and  Burman “want”.
But holding referendum is what “should” be or need to be done for both
Burman and non-Burman to live peacefully side by side forever.  In the
case Sudan, the North welcome the new country of the South and willing
to work together for economic development and willing to live
peacefully side by side.
4. Like people of North Sudan, Burman need to think  deeply  about the
cost and benefits of keeping non-Burman part of Burma or Burman
region. If Burman think it is benefit to Burman, then keep them. If
not, let them go.  Both groups can live peacefully and happily
forever.

http://groups.google.com/group/soc.culture.burma/browse_thread/thread/7760b6c49f6a7d30#
http://en.wikipedia.org/wiki/Southern_Sudanese_independence_referendu...

Friday, February 25, 2011

ဗမာ့တပ္မေတာ္ေဆာင္ပုဒ္ေျပာင္းမည္ နဲ.ဗမာ့စစ္တပ္တြင္းေပးေနေသာလစာမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
ဗမာ့တပ္မေတာ္ေဆာင္ပုဒ္ေျပာင္းမည္

ေခတ္ေဟာင္းေဆာင္ပုဒ္

ဘာလုပ္ေနလဲ-ေလ့က်င့္ေနတယ္
ဘာလုပ္ဖုိ.လဲ-တုိက္ပြဲဝင္ဖုိ.
ဘယ္သူ.အတြက္လဲ-ျပည္သူ.အတြက္
ဘာစိတ္ဓါတ္လဲ-သံမဏိစိတ္ဓါတ္

မၾကာခင္ေျပာင္းမည့္ေခတ္သစ္ေဆာင္ပုဒ္

ဘာလုပ္ေနလဲ-တုိက္ေဆာက္ေနတယ္
ဘာလုပ္ဖုိ.လဲ-သန္းေရႊတုိ.ေရာင္စားဖုိ.
ဘယ္သူ.အတြက္လဲ-အာဏာရွင္မ်ားအတြက္
ဘာစိတ္ဓါတ္လဲ-ေခြးသားစိတ္ဓါတ္

ဗမာ့စစ္တပ္တြင္းေပးေနေသာလစာမ်ား

တပ္သားတစ္ဦးလွ်င္ဝင္ဝင္ျခင္းက်ပ္ ၁၆၀၀၀=$15 (တစ္ႏွစ္ =က်ပ္၁၉၂၀၀၀)သတ္မွတ္ထားသည္၊ႏွစ္ႏွစ္သက္တမ္းရွိလာပါက ၂၁၀၀၀ ($20 နဲ.ညီမွ်)၊(တစ္ႏွစ္=၂၅၂၀၀၀)ျဖစ္သည္၊
ဒုတပ္ၾကပ္ကေတာ့ ၂၂၀၀၀ မွသက္တမ္းၾကာလာပါက ၂၇၀၀၀ တဲ့
တပ္ၾကပ္ကေတာ့ ၂၈၀၀၀ မွသက္တမ္းၾကာလာပါက ၃၃၀၀၀ တဲ့
တပ္ၾကပ္ၾကီးကေတာ့ ၃၄၀၀၀ မွ သက္တမ္းၾကာလာပါက ၃၉၀၀၀ တဲ့
တပ္ခြဲတပ္ၾကပ္ၾကီးကေတာ့ ၄၀၀၀၀ မွ ၄၅၀၀၀ တဲ့
ဒုအရာခံဗုိလ္ကေတာ့ ၄၆၀၀၀ မွ ၅၁၀၀၀ တဲ့
အရာခံဗုိလ္ကေတာ့ ၅၂၀၀၀ မွ ၅၇၀၀၀ တဲ့
ဒုဗုိလ္ကေတာ့ ၁ သိန္း
ဗုိလ္ကေတာ့ ၁ သိန္း ႏွစ္ေသာင္း
သုံးပြင့္အဆင့္ဗုိလ္ၾကီးကေတာ့ ၁ သိန္း ၃ ေသာင္း မွသက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္ရွိပါက ၁ သိန္း ၄ ေသာင္း တဲ့
ဗိုလ္မွဴးကေတာ့ ၁ သိန္း ၅ ေသာင္း မွ ၁ သိန္း ၆ ေသာင္း
ဒုဗုိလ္မွဴးၾကီး ၁ သိန္း ၇ ေသာင္းမွ ၁ သိန္း ၈ ေသာင္းတဲ့
ဗိုလ္မွဴးၾကီး ကေတာ့ ၁ သိန္း ၉ ေသာင္း မွ ၂ သိန္းတဲ့ (ေဒၚလာေငြ ၂ ရာေပါ့ကြာ၊အမ္ သေဘၤာသားလုပ္ခ်င္စိတ္ေပါက္လာျပီ)
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ကေတာ့ ၃ သိန္း
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကေတာ့ ၄ သိန္း
ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးကေတာ့ ၆ သိန္း၊
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးကေတာ့ ၈ သိန္း
ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးကေတာ့ ၁၀ သိန္းတဲ့
ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးက်ေတာ့ က်ပ္ ၁၂ သိန္းတဲ့၊
(မွတ္ခ်က္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးလစာနဲ.ႏုိင္ငံျခားသေဘၤာလုိက္ေနသည့္ဗမာျပည္သေဘၤာသားလစာနဲ.တူညီပါ၏)၊

ဤလစာကုိၾကည့္ထားျပီးဗမာစစ္တပ္ထဲဝင္သင့္မဝင္သင့္ကုိေတာ့ကုိယ့္ကုိယ္ကုိဆုံးျဖတ္ေတာ့၊ကုိယ့္မိသားစုစားဝတ္ေနေရးအတြက္ခုိးစား၊ဝွက္စား၊ဓါးျပလုပ္စားဖုိ.ပဲစဥ္းစားထားေတာ့၊ဤခုိးစားဝွက္စားဓါးျပအလုပ္လုပ္စားတာကလြဲရင္မိသားစုစားဝတ္ေနေရးအတြက္ဝင္ေငြနတၳိ၊ရွာစရာလမ္းမရွိပါေၾကာင္းတင္ျပအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား၊

Thursday, February 24, 2011

ဗမာအစုိးရသစ္၏တရားဝင္မွဳကုိဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ျပည္သူတုိက္ပြဲပုံစံသစ္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

တုိင္းရင္းသားအသံ
ဗမာအစုိးရသစ္၏တရားဝင္မွဳကုိဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ျပည္သူတုိက္ပြဲပုံစံသစ္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း


တရားဝင္သည့္အစုိးရဟုတ္မဟုတ္ (Legitimate Government)


အစုိးရတစ္ခု၏အာဏာသည္ႏုိင္ငံ၏ဖြဲ.စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွဆင္းသက္လာသည္၊အကယ္၍ဖြဲ.စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကစစ္မွန္ေသာျပည္သူလူထုကုိယ္စားလွယ္မ်ားကေရးဆြဲထားျခင္းမဟုတ္ဘူးဆုိရင္တရားတဲ့အေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္မျဖစ္ႏုိင္ေပ၊မတရားတဲ့အေျခခံဥပေဒမွဆင္းသက္လာသည့္အာဏာကုိမတရားတဲ့အာဏာလုိ.သတ္မွတ္သည္၊ဗမာျပည္ဖြဲ.စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲသူမ်ားသည္ျပည္သူ.လူထုေရြးခ်ယ္ထားသည့္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပါ၊ယင္ကဲ့သုိ.မတရားသည့္အေျခခံဥပေဒအေပၚအေျခခံျပီးဖြဲ.စည္းထားသည့္အစုိးရကုိလည္းတရားမဝင္အစုိးရအျဖစ္သက္ေရာက္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊လက္ရွိဗမာျပည္၏အသစ္ဖြဲ.စည္းထားသည့္အစုိးရသည္တရားမဝင္အစုိးရျဖစ္ေနသည္ကုိထင္ရွားသည္၊

ယုိးယြင္ပ်က္စီးေနေသာႏုိင္ငံေတာ္တစ္ရပ္ျဖစ္မျဖစ္ (A State in Corrupt)

ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတည္ရွိေနႏုိင္ေရးအတြက္အာဏာသုံးရပ္ျဖင့္တည္ေဆာက္ထားရမည္၊အာဏာသုံးရပ္ဆုိသည္မွာအုပ္ခ်ဳပ္မွဳအာဏာ(executive power) ဥပေဒျပဳအာဏာ(Legislative power) တရားစီရင္ေရးအာဏာ (judicial power)ျဖင့္တည္ေဆာက္ထားသည္၊ဤအာဏာသုံးရပ္သည္တစ္ခုနဲ.တစ္ခုအၾကားက်ဴးေက်ာ္စြက္ဖက္မွဳကုိတားဆီးထားရမည့္ Check and Balance ရွိရမည္၊အာဏာညီမွ်စြာက်င့္သုံးႏုိင္ရန္အတြက္အေရးၾကီးသည္၊အုပ္ခ်ဳပ္မွဳအာဏာသည္သမၼတ၊ဒုသမၼတႏွင့္ကက္ဘိနက္အဖြဲ.မွဆင္းသက္လာသည္၊ဥပေဒျပဳအဖြဲ.မွေပးပုိ.လာသည့္ဥပေဒတစ္ရပ္အတည္ျပဳျခင္း၊ျငင္းပယ္ျခင္းကုိသမၼတကဗီဒုိအာဏာျဖင့္အတည္ျပဳခြင့္၊ျငင္းပယ္ခြင့္ရွိသည္၊ဥပေဒျပဳအာဏာသည္ျပည္သူကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊အထက္လႊတ္ေတာ္မ်ားမွာရွိသည္၊ဤဥပေဒျပဳအဖြဲ.မွေရးဆြဲျပင္ဆင္ထားသည့္ဥပေဒမ်ားကုိကြန္ကရက္မွတစ္ဆင့္သမၼတဆီတင္ျပရမည္၊တရားစီရင္ေရးအာဏာအဖြဲ.သည္ကြန္ကရက္မွအတည္ျပဳထားသည့္ဥပေဒမ်ားကုိျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း၊ရွင္းျပျခင္း၊တရားစီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းအလုပ္မ်ားကုိလုပ္သည္၊တရားသူၾကီးအဖြဲ.သည္ႏုိင္ငံ၏ဖြဲ.စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအတုိင္းေရြးခ်က္တင္ေျမာက္ထားျပီးလြတ္လပ္စြာလုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းခံရသည္၊လုိအပ္သည့္တရားသူၾကီးအေရအတြက္ကုိကြန္ကရက္မွေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္၇မည္၊ဤအဖြဲ.သည္တရားရုံစနစ္လည္ပတ္မွဳအတြက္တာဝန္ရွိသည္၊
ွဗမာျပည္မွာမတရားသည့္အေျခခံဥပေဒအေပၚအေျခခံျပီးအုပ္ခ်ဳပ္မွဳအာဏာရယူထားသည့္သမၼတ၊ဒုသမၼတႏွင့္ကက္ဘိနက္အဖြဲ.သည္တရားမဝင္သည့္အျပင္အစုိးရအဖြဲ.အထက္မွာဓါးျပအုပ္စုအၾကမ္းဖက္ဂုိဏ္ရွိေနသည္၊အၾကမ္းဖက္ဂုိဏ္အုပ္စုညြန္.ၾကားတဲအတုိင္းလုပ္ေနရသည့္အေျခအေနရွိသည္၊ဥပေဒျပဳအာဏာအဖြဲ.မွာလည္းဓါးျပအုပ္စုအၾကမ္းဖက္ဂုိဏ္းအဖြဲ.ဝင္မ်ားလႊမ္းမုိးထားသည္၊လူထုအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ဥပေဒတစ္ရပ္အတည္ျပဳဖုိ.အတြက္လုံးဝမျဖစ္ႏုိင္တဲ့အေနအထားရွိသည္၊တရားစီရင္ေရးအာဏာမွာလည္းလြတ္လပ္စြာတရားစီရင္လုပ္လုိ.မရပါ၊ဓါးျပအုပ္စုအၾကမ္းဖက္ဂုိဏ္းေခါင္းေဆာင္ညြန္.ၾကားတဲ့အတုိင္းတရားစီရင္ေနရသည္၊တရားစီရင္ေရးအာဏာရပ္မွာအၾကမ္းဖက္ဂုိဏ္းဝင္စြက္ဖက္ေနသည္၊အာဏာသုံးရပ္စလုံးမွာတစ္ခုနဲ.တစ္ခုအၾကားဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ႏုိင္သည့္ဓါးျပအုပ္စုအၾကမ္းဖက္ဂုိဏ္းရွိေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္တုိင္းျပည္၏စနစ္သည္ယုိယြင္းပ်က္စီးေနျပီသာဟုသတ္မွတ္သည္၊


တရားမဝင္သည့္အစုိးရႏွင့္ယုိယြင္းပ်က္စီးေနေသာတုိင္းျပည္စနစ္အေပၚျပည္သူမ်ား၏တာဝန္


၁၊အစုိးရကုိအသိအမွတ္မျပဳတဲ့အေနနဲ.တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ျငင္းပယ္ျခင္း (Refusal )လုပ္ရမည္၊အခြန္ေငြမ်ားမေဆာင္ရန္၊အလုပ္မဆင္းရန္၊ကုိယ့္ထူကုိယ့္ထစနစ္တည္ေဆာက္ရန္၊ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားအားလုံးရပ္တန္.ရန္၊သူတုိ.ဆီတစ္ခုခုေတာင္းဆုိျခင္းမ်ားကုိရပ္တန္.ရမည္၊(ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္၊အဖြဲ.အစည္းတည္ရွိခြင့္ေပးပါ၊လွဳပ္ရွားမွဳခြင့္ေပးပါစသည့္လုပ္ရပ္မ်ားကုိဆုိလုိသည္)
၂၊ပ်က္စီးေနေသာတရားစီရင္ေရးစနစ္ကုိတည္ရွိေနသလုိလုိမလုပ္ရန္၊(အယူခံဝင္ျခင္း၊တရားစြဲျခင္း၊အသနာခံျခင္း၊ဆင့္ေခၚခံျခင္း၊စသည့္လုပ္ရပ္မ်ားကုိရပ္တန္.ရမည္၊)


ဗမာျပည္မွာထိေရာက္စြာလုပ္ေဆာင္ရမည့္အလုပ္မ်ား

(က)အတုိက္အခံအုပ္စုမ်ားအေနနဲ.အစုိးရအသိအမွတ္မျပဳေရးအတြက္အစုိးရ၏စက္ယႏၱရာမ်ားလည္ပတ္မွဳေဒါင့္တုိင္မ်ားျဖစ္ေသာစစ္တပ္စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ား၊ျပည္သူ.ဝန္ထမ္းအရာရွိမ်ား၊တရားသူၾကီးမ်ားဆီသုိ.လွ်ိ.ဝွက္စြာအသိေပးစာေရးသားေပးပုိ.ရမည္၊အဖြဲ.အစည္းနာမည္ကုိလွ်ိ.ဝွက္စြာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ေဖာ္ျပစြာျဖင့္ျဖစ္ေစျပည္သူမ်ားကုိအသိေပးရမည္၊တရားဝင္သည့္အစုိးရမဟုတ္သည့္အေၾကာင္း၊အစုိးရျဖဳတ္ခ်ေရးအတြက္မိမိတုိ.တာဝန္ရွိေၾကာင္းစသည့္စာသားမ်ားပါဝင္ေစျပီးအၾကိမ္ၾကိမ္ေရးသားေပးပုိ.ရမည္၊ျပည္သူ.စာတုိက္၊ေၾကးနန္းမ်ားကုိအသုံးျပဳျပီးေပးပုိ.ရမည္၊ေပးပုိ.ရမည့္အဓိကပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္ဌာနမ်ားအားလုံးကုိစာရင္းျပဳစုအဖြဲ.၊ရွာေဖြစုေစာင္းအဖြဲတစ္ဖြဲ.ရွိရန္လုိအပ္သည္၊တုိင္းမ်ား၊ျပည္နယ္မ်ား၊ျမဳိ.မ်ား၊ရြာမ်ားအလုိက္လုပ္ေဆာင္ရမည္၊တစ္ႏုိင္ငံအႏွံ.လုပ္ေဆာင္ႏုိင္၇န္ၾကဳိးစား၇မည္၊စာျဖန္.စာၾကဲလုပ္ေဆာင္တာထက္အႏၱရာယ္နည္းပါးျပီးပုိမုိထိေရာက္သည္၊

(ခ)စာေရးသားေပးပုိ.တဲ့အခါတုံ.ျပန္လာမည့္စာမ်ား၊အသံမ်ား၊အၾကံဥာဏ္မ်ား၊ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုိလက္ခံႏုိင္ရန္ေခတ္မွီတဲ့ကြန္ယက္တစ္ခုခုျဖင့္လက္ခံႏုိင္ရန္စာထဲမွာလိပ္စာေရးထည့္ရမည္၊ယခုေခတ္ဆုိ၊အီေမလ္မ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊group ေမလ္တစ္ခုခုျဖင့္ျဖစ္ေစထည့္ေပးရမည္၊လက္ခံရရွိထားသည့္တုံ.ျပန္စာမ်ား၊အသံမ်ားအေပၚအေျခခံျပီး action အလုပ္လုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ျပန္လည္ဆန္းစစ္သည့္ဗ်ဴဟာအဖြဲ.ရွိရမည္၊စစ္တပ္ကအသံဘာလဲ၊ဝန္ထမ္းကအသံဘာလဲ၊သာမန္ျပည္သူမ်ားကအသံဘာလဲစသည္ျဖင့္ေပါ့၊

(ဂ)ဗ်ဴဟာအဖြဲ.ကဆန္းစစ္ျပီးစီးပါကတရားမဝင္အစုိးျဖဳတ္ခ်ေရးအလုပ္စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္လုပ္ေဆာင္ခ်က္လမ္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္ထား၇မည္၊ဘယ္အခ်ိန္စမလဲ၊ဘယ္လုိစမလဲ၊ဘယ္ေနရာစမလဲ၊ဘယ္ေလာင္အထိသြားမလဲ၊ဘယ္သူတာဝန္ယူမလဲ၊အေကာင္းဆုံးအဆုိးဆုံးအေျခအေနကဘာလဲစသျဖင့္အခ်က္မ်ားပါဝင္ေစသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိေခတ္မွီနည္းပညာျဖင့္ေၾကညာရမည္၊ျပည္တြင္းျပည္ပမီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္၇မည္၊ျပည္သူတုိက္ပြဲျဖစ္ရမည္၊

(ဃ)လုံျခံေရးကိစၥအတြက္မတရားအစုိးရဘက္မွအၾကမ္းဖက္တုံ.ျပန္လာပါကမိမိတုိ.ဘက္မွာအကာကြယ္ေပးမည့္စစ္တပ္အင္းအားကဘာလဲ၊စသည့္လုံျခဳံေရးအကာအကြယ္ေပးႏုိင္တဲ့အင္းအားတစ္ရပ္ရွိဖုိ.လုိျပီးအဆင္ေျပသလုိတည္ေဆာက္ထားရမည္၊

(င)အားလုံးခ်ဳံေျပာရင္ ၁၊မတရားတဲ့အစုိးရကုိျဖဳတ္ခ်ေျပာင္းလဲပစ္ပုိ.မိမိတာဝန္ရွိတဲ့အေၾကာင္းျပည္သူမ်ားအားအသိေပးျခင္း၊ ၂၊စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ဦးေဆာင္အဖြဲ.ရွိသည့္အေၾကာင္းအသိေပး၇မည္၊ ၃၊ျပည္သူမ်ားလုံျခံေရးအတြက္အတတ္ႏုိင္ဆုံးျပင္ဆင္ထားသည့္အေၾကာင္းအသိေပး၇မည္၊ ၄၊ျပည္သူတုိက္ပြဲျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းအသိေပးရမည္၊ ၅၊အစုိးရျပဳတ္က်သြားပါကေရွ.မွာဘယ္လုိဆက္လုပ္မလဲစသည့္အခ်က္မ်ားျပင္ဆင္ခ်က္၊လုပ္ရမည္၊

ျပည္သူတုိက္ပြဲျဖစ္ေျမာက္ပါေစ၊ေအာင္ပြဲခံပါေစ၊ထိေရာက္စြာလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါေစ၊

Idia Government! Release Our Freedom Fighters of 34 Karen and Arakan Now

တုိင္းရင္းသားအသံ
Idia Government! Release Our Freedom Fighters of 34 Karen and Arakan Now

For more pictures, CLICK HERE
Mai Kyaw Oo blog မွရယူသည္ေက်းဇူးတင္ပါသည္

Tuesday, February 22, 2011

ခ်င္းျပည္နယ္ပလက္ဝနဲ.သွ်မ္းျပည္နယ္မုိင္းေတာင္ျမဳိ.နယ္မွတုိက္ပြဲသတင္း

တုိင္းရင္းသားအသံ
ခ်င္းျပည္နယ္ပလက္ဝနဲ.သွ်မ္းျပည္နယ္မုိင္းေတာင္ျမဳိ.နယ္မွတုိက္ပြဲသတင္း

ခ်င္းျပည္နယ္သတင္းဌာန ခုိးနမ္ေတာင္သတင္း

ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္၀ျမိဳ႕နယ္တြင္ ယခုလ ၁၇ ရက္ေန႕ ည ၈ နာရီ ၃၀ မိနစ္ခန္႕က ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ ႏွင့္ နအဖ စစ္တပ္အၾကားတုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ရာတြင္ နအဖတပ္သားတဦးက်ဆံုးျပီး တဦးဒဏ္ရာရရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ပလက္၀ ၿမိဳ႕နယ္ ရွင္းလက္၀ တပ္စခန္းမွ ခလရ ၅၅ နယ္လွည့္ စစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ခ်င္းအမ်ဳိး သားတပ္မေတာ္ ၊ေတာင္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ တပ္သားမ်ား ရွင္းလက္၀ တပ္စခန္းနားကဆင္အုိး၀ေက်းရြာ တြင္ပစ္ ခတ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ခ်င္းအမ်ဴိးသားတပ္မေတာ္မွ တပ္သား ၃ ဦးတို႕သည္ ေပ်ာက္က်ားစစ္ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ဆင္အိုး၀ေက်းရြာ၌ ေရာက္ရွိေနသည့္အခ်ိန္တြင္ တပ္အင္အား ၂၀ ခန္႕ရွိေသာစစ္ေၾကာင္းလွည့္နအဖတပ္သားမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္တုိးျပီး ငါးမိနစ္ ခန္႕အၾကာအျပန္ အလွန္ပစ္ခတ္ခဲ့ၾကသည္ဟုစီအဲန္ေအတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

ေသနတ္ပစ္ခတ္သံမ်ားေၾကာင့္ တပ္အင္အား ၁၅ ခန္႕ရွိသည့္ ေနာက္ထပ္စစ္ေၾကာင္းလွည့္ နအဖစစ္သားမ်ား ေရာက္ရွိလာကာ ခ်င္းအမ်ဴိးသား တပ္မေတာ္္သားမ်ားကိုညွပ္တိုက္ကာ အင္အားျခင္းမမွ်သည့္အတြက္ေၾကာင့္ စီအဲန္ေအ တပ္သားမ်ားကေဖာက္ထြက္ ဆုတ္ခြါခဲ့ရသည္ဟုအဆိုပါတာ၀န္ရွိသူကေျပာသည္။

အဆိုပါတုိက္ပြဲတြင္ ခ်င္းအမ်ဴိးသားတပ္မေတာ္ဘက္မွ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈမရွိေၾကာင္း သို႕ေသာ္လည္း ေသနတ္တလက္ က်က်န္ခဲ့သည္ဟု၄င္းကေျပာသည္။

မ်က္ျမင္ေဒသခံတဦးက “နအဖစစ္ေၾကာင္းတေၾကာင္းနဲ႕ အရင္ပစ္ၾကၿပီး ေနာက္ကေနအျခားစစ္ေၾကာင္းကလာ၀ုိင္းတယ္၊ စီအဲန္ေအ ေတြ ဘယ္လုိ လြတ္သြားၾကသလဲမသိဘူး၊ ျမန္မာစစ္တပ္ဘက္ကေတာ့ တေယာက္ေသသြားတယ္ တဦးဒဏ္ရာရတယ္၊ အေလာင္းကိုေတာ့ ညတြင္းခ်င္းဘဲ စခန္းကိုသယ္သြားၾကတယ္”ဟုေျပာသည္။

အမည္မသိအုပ္စုကဗမာစစ္တပ္ကုိအေျမာက္ေတြနဲ.ဆြမ္းၾကီးေလာင္
သွ်မ္းျပည္နယ္သတင္း

ျမဳိ.နယ္သစ္အခမ္းအနားဖြင့္ပြဲျပဳလုပ္ရန္ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္မွာ အမည္မသိအုပ္စုအေျမာက္နဲ.ေလာင္ခ်လုိက္တဲ့အခါဗမာစစ္တပ္မွထိုခုိက္ဒဏ္ရာရ၇ွိျပီးဘယ္ႏွစ္ေယာက္မသိေသးဘူး၊ဘယ္သူဘယ္ဝါလက္ခ်က္လည္းမသိဘူး၊ဗလုိင္းအထုခံတဲ့သေဘာပဲ၊ဝတပ္ဖြဲ.ကလည္းသွ်မ္းတပ္မေတာ္(ေတာင္ပုိင္း)လည္းဝန္မခံပါဘူး၊ပြဲကေတာ့ပ်က္သြားပါျပီးခင္ဗ်ား။ပြင့္ပြဲကေနပိတ္ပြဲျဖစ္သြားပါတယ္လုိ.သွ်မ္းသတင္းဌာနမွာေရးသားထားသည္။

မိမိျပည္သူလူထုနဲ.စစ္ေၾကညာထားတဲ့ကဒါဖီးႏွင့္ငမုိက္သားအာဏာရွင္အုပ္စုကုိကုလသမဂၢလုံျခဳံေရးေကာင္စီမွာမနက္ဖန္အေရးေပၚေဆြးေႏြးမည္

တုိင္းရင္းသားအသံ
မိမိျပည္သူလူထုနဲ.စစ္ေၾကညာထားတဲ့ကဒါဖီးႏွင့္ငမုိက္သားအာဏာရွင္အုပ္စုကုိကုလသမဂၢလုံျခဳံေရးေကာင္စီမွာမနက္ဖန္အေရးေပၚေဆြးေႏြးမည္ကဒါဖီးကသူ.ျပည္သူလူထုကုိဘာေၾကာင့္စစ္ေၾကညာလုိက္သလဲ?

သူ.ျပည္သူလူထုကုိအၾကမ္းဖက္သမားအုပ္စုလုိ.သတ္မွတ္တယ္၊ျပီးေတာ့၊ျပည္ပလွဳံ.ေဆာ္မွဳေၾကာင့္ဆႏၵျပပြဲျဖစ္တယ္လုိ.သူ.စစ္တပ္ကုိဝါဒျဖန္.ထားတယ္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊စစ္တပ္ကသံခ်ပ္ကားအပါအဝင္စစ္ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ျပည္သူလူထုကုိဗုံၾကဲပစ္သတ္မွဳလုပ္ေနသည္၊ျပည္သူေပါင္း ၂၄၀ ေက်ာ္ေသဆုံးသြားျပီးျပီ၊လမ္းေပၚမွာေသြးမ်ားစြန္းေနဆဲပါ၊ေသဆုံးသည့္ျပည္သူအထဲမွာသံအမတ္မိသားစုမ်ားပါဝင္ သည္၊

ဗမာစစ္အစုိးရနဲ.လစ္ဗ်ားအစုိးရလုပ္ရပ္တူေနသလား?

လုံးဝတူေနပါတယ္ခင္ဗ်ား၊လစ္ဗ်ားစစ္တပ္ကလည္းေခြးဦးေႏွာက္နဲ.ပဲဆုိေတာ့တူေနပါတယ္ခင္ဗ်ား၊ကဒါဖီးနဲ.သန္းေရႊမိသားစုတုိ.ကလည္ေခါင္းမာခ်င္းတူေနပါတယ္ခင္ဗ်ား၊အေဖမုိက္သလုိသားလုိက္မုိက္ေနၾကတာအတူတူပဲ၊

လစ္ဗ်ားသံအမတ္မ်ားအားလုံးနီးပါးဘာေၾကာင့္ႏွဳတ္ထြက္ၾကသလဲ?

ဆႏၵျပျပည္သူမ်ားအထဲမွာပညာတတ္လူတန္းစားသံအမတ္မိသားစုႏွင့္ပတ္သက္တဲ့သူမ်ားပါဝင္ေနတယ္၊ပစ္သတ္ခံေသဆုံးသည့္အထဲမွာလည္ဘဂၤလာေဒ်.သံအမတ္မိသားစုမ်ားပါဝင္သည္၊ကုလသမဂၢဆုိင္ရာလစ္ဗ်ားဒုသံအမတ္ကကုလလုံျခဳံေရးေကာင္စီမွာအေရးေပၚအစည္းအေဝးေခၚေပးဖုိ.ေတာင္းဆုိရာမွာကုလဆုိင္ရာလက္ရွိလစ္ဗ်ားလစ္ဗ်ားကုိယ္စားလွယ္မ်ားကထာက္ခံသည္၊Ibrahim Dabbashi'၏အဆုိကုိေထာက္ခံတဲ့အေနနဲ.ကဒါဖီး၏အႏွစ္ ၄၀ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳကုိအဆုံးသတ္၇န္ႏွင့္ႏုိင္ငံတကာမ်ားဝင္ေရာင္စြက္ဖက္ေပး ၇န္ေတာင္းဆုိသည္၊အိႏၵိယ၊ဘဂၤလာေဒ်္၊၊တရုတ္၊အာရပ္ႏုိင္ငံအဖြဲ.ခ်ဳပ္ႏုိင္ငံမ်ားမွလစ္ဗ်ားသံအမတ္မ်ားႏွဳတ္ထြက္ၾကပါျပီ၊အေမရိကန္ရွိလစ္ဗ်ားသံအမတ္က သူအေနနဲ.ေကာင္းေသာအစုိးရဘက္မွာသာသူရွိေနျပီးလူသတ္တဲ့အစုိးရဘက္မွာသူမပါေသာေၾကာင့္သူႏွဳတ္ထြက္မွာမဟုတ္ဘူး၊သုိ.ေသာ္ကဒါဖီးခ်က္ခ်င္းႏွဳတ္ထြက္ဖုိ.ေတာင္းဆုိသည္၊လူသတ္တဲ့အစုိးရကုိက်ေနာ္ဘယ္လုိ.မွေထာက္ခံလုိ.မရဘူး၊က်ေနာ္မ်က္စိေရွ.မွာျမင္းတဲအတုိင္းဆုိလုံးဝလက္ခံႏုိင္စရာအေၾကာင္းမရွိပါ၊ကုလဆုိင္ရာလစ္ဗ်ားဒုသံအမတ္ကလည္းသူႏွဳတ္ထြက္မွာမဟုတ္ဘူး၊သူကအာဏာရွင္ကုိဝန္ထမ္းလုပ္ဖုိ.မဟုတ္ဘူး၊လစ္ဗ်ားျပည္သူကုိဝန္ထမ္းလုပ္ေနတာပါလုိ.ေျပာေနပါသတဲ့၊ကဒါဖီးလုပ္ရပ္ဟာလစ္ဗ်ားျပည္သူကုိစစ္ေရးေၾကညာတာပဲ၊လစ္ဗ်ားျပည္သူကုိကဒါဖီးကလူမ်ဳိးတုံသတ္ျဖတ္ေနတာပဲလုိ.သတင္းေထာက္ေတြကုိသူေျပာခဲ့တယ္၊တရုတ္ျပည္ဆုိင္ရာလစ္ဗ်ားသံအမတ္ကကဒါဖီကုိစကားေျပာရာမွာ ကစားပြဲကျပီးသြားျပီ၊ခင္ဗ်ားႏွဳတ္ထြက္ပါ၊ခင္ဗ်ားေအစၥေရကုိသြားပါ၊ခင္ဗ်ားျပည္သူကအာရပ္မဟုတ္ဘူး၊မေလရွားရွိလစ္ဗ်ားသံရုံကကဒါဖီးကုိ ဘာဘာရား ယမမင္းလူသတ္သမားလုိ.ေခၚေဝါသုံးစြဲျပီးေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ျပည္သည္၊ကုလဆုိင္ရာဒုသံအမတ္ဒက္ဘရွီးက ႏုိင္ငံတကာစစ္ခုံရုံကုိကဒါဖီက်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့လူသားအေပၚရာဇာဝတ္မွဳကုိစစ္ေဆးေပးဖုိ.ႏွင့္သူ ၄၂ ႏွစ္ၾကာအာဏာရွင္ဆန္းဆန္းအုပ္ခ်ဳပ္မွဳကာလေတြက်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့အမွဳမ်ားကုိပါစစ္ေဆးေပးဖုိ.ေတာင္းဆုိသည္၊ထုိ.အျပင္၊အကယ္၍ကဒါဖီးထြက္ေျပးမယ္ဆုိရင္ႏုိင္ငံတကာအေနနဲလက္မခံဖုိ.၊သူေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းတဲ့အခါမွာလည္းၾကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေပးဖုိ.ေတာင္းဆုိထားသည္၊At the U.N., Dabbashi urged the international community to establish safe passage for medical supplies from neighboring Tunisia and Egypt to get across the borders to Benghazi, Libya's second-largest city, which protesters claimed to control after heavy fighting.

"We also call on the prosecutor of the International Criminal Court to investigate the crimes against humanity committed by Gadhafi against the Libyan people," Dabbashi told the Associated Press.

Dabbashi said Gadhafi needed to be brought before the court to answer not only for "the genocide he is committing now" but also for "all the other crimes he has committed during the 42 years in power."

ဗမာစစ္အစုိးရသံအမတ္နဲ.လစ္ဗ်ားသံအမတ္မ်ားတူေနသလား?

မတူပါဘူးခင္ဗ်ား၊ဗမာသံအမတ္မ်ားကဝါေဆးေဝစားတဲ့ေကာင္းေတြပါပဲခင္ဗ်ား၊သူယုတ္မာခ်င္းေတာ့တူေနပါတယ္ခင္ဗ်ား၊ဗမာသံအမတ္မ်ားကသူရဲေဘာေနတဲ့အျပင္သူတုိ.မိသားစုကုိယ္တုိင္ကလည္းျပည္သူေတြကုိႏွိပ္စက္ဖုိ.လက္ညွိေထာင္ေထာက္ခံေနပါတယ္၊

ကုလသမဂၢဘာလုပ္ေပးမလဲ?

ကုလသမဂၢလုံျခဳံေရးေကာင္စီကမနက္ဖန္မနက္ပုိင္းမွာအေရးေပၚအစည္းအေဝးထုိင္မည္၊ဘန္ကီမြန္ကလည္းကုလလုံျခဳံေရးေကာင္စီအေနနဲ.ဒီကိစၥကုိအေရးေပၚေဆာင္ရြက္မည္လုိ.ေမွ်ာ္လင့္သည့္အေၾကာင္း၊ဘန္နဲ.ကဒါဖီး မိနစ္ (၄၀)ၾကားဖုန္ဆက္စကားေျပာတဲ့အခါကလည္းျပည္သူအေပၚအၾကမ္းဖက္ကုိင္တြယ္မွဳခ်က္ခ်င္း၇ပ္တန္.ေပးဖုိ.ႏွင့္အေရးၾကီးတဲ့လူ.အခြင့္အေရးကုိေလစားဖုိေျပာၾကားခဲ့သည္၊လစ္ဗ်ားစစ္ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ျပည္သူေတြကုိဗုံၾကဲသတ္ျဖတ္မွဳတားဆီးႏုိင္ေအာင္ကုလလုံျခဳံေရးေကာင္စီအေနနဲ. No -Fly Zone ေတာင္းဆုိခ်င္ရင္လည္းသူတုိ.သေဘာပဲလုိ.ဘန္ၾကီးကဆုိပါ၏၊

ဗမာျပည္ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးတုန္ကနဲ.လစ္ဗ်ားအေျခအေနကုလဘာအသုံးမလဲ?

ကုလသမဂၢကစကားတာၾကီးျပီးလက္ေတြ.မရွိတဲ့အဖြဲ.ျဖစ္သည္၊ဒါေပမဲ့၊လစ္ဗ်ားသံအမတ္ေတြနဲ.ကုိယ္စားလွယ္ေတြကအသုံးက်ျပီးသတၱိေျပာင္ေျမာက္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ကုလကအေရးယူေပးမလားဆုိတာကုိေစာင့္ၾကည့္ရအုံးမည္၊ဗမာျပည္ကကုလသံအမတ္ေရာ၊ျပည္ပအစုိးမရညြန္.ေပါင္းသံအမတ္မ်ားေရာသူခုိးေၾကာင္လုိလုိရြက္လုိလုိလုပ္ေနတာေၾကာင့္ဗမာျပည္သူမ်ားအထိနာေနဆဲပါ၊ဒီလူေတြအသုံးမက်လုိ.ပါခင္ဗ်ား၊

ႏုိင္ငံတကာလူ.အခြင္.အေရးေတာင္းဆုိခ်က္ကဘာလဲ?

လူ.အခြင့္အေရးအဖြဲ.ေပါင္း ၇၀ စုေပါင္းျပီး လူသားအေပၚရာဇာဝတ္္က်ဴးလြန္တာကုိcrimes against humanityစစ္ေဆးေပးဖုိ.၊လူ.အခြင့္အေရးေကာင္စီမွာလစ္ဗ်ားအစုိးရကုိအဖြဲ.ဝင္ကေနရပ္ဆဲထားဖုိ.ေတာင္းဆုိထားသည္၊


ကုိးကားခ်က္မ်ား၊

ေအပီသတင္းဌာန၊နယူေယာက္တုိင္းမ္၊ဘီဘီစီသတင္းဌာနမ်ားျဖစ္သည္၊

Monday, February 21, 2011

ၾကားျဖတ္သတင္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီဗဟုိအလုပ္မွဳေဆာင္ေကာ္မတီအဖြဲ.ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူဗုိလ္မွဴးထာဝရေရာဂါျဖင့္ကြယ္လြန္

တုိင္းရင္းသားအသံ
ၾကားျဖတ္သတင္း
မြန္ျပည္သစ္ပါတီဗဟုိအလုပ္မွဳေဆာင္ေကာ္မတီအဖြဲ.ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူဗုိလ္မွဴးထာဝရေရာဂါျဖင့္ကြယ္လြန္

၆၄ ၾကိမ္ေျမာက္မြန္အမ်ဳိးသားေန.မွာဗုိလ္မွဴးထာဝရမိန္.ခြန္ေျပာၾကားစဥ္


၆၄ၾကိမ္ေျမာက္မြန္အမ်ဳိးသားေန.အခမ္းအနားတက္ေရာက္ျပီးမြန္ျပည္သစ္ပါတီဗဟုိဌာနခ်ဳပ္မွာေနမေကာင္းျဖစ္ရာမွဒီေန.နံ
နက္ ၂ နာရီမွာကြယ္လြန္သြားသည္ဟုသိရွိရပါသည္၊

ဗုိလ္မွဴးထာဝရသည္စစ္တုိက္ရာမွာကြ်မ္းက်င္သူတစ္ဦးအျဖစ္နာမည္ေက်ာ္ၾကားခဲ့ျပီးသူဦးစီးတဲ့တပ္ရင္းနဲ.တုိက္ပြဲျဖစ္သည္.ရန္သူတပ္ကုိသူ.နာမည္ေအာ္ျပလုိက္တာနဲ.ရန္သူကထြက္ေျပးခဲ့သည္ဟူေသာတင္စားခံခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည္၊ က်န္ရစ္သူမိသားစုမ်ားနဲ.ထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲဝမ္းနည္း ေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားအသံမွေျပာၾကားပါသည္

Sunday, February 20, 2011

မြန္ျပည္သစ္ပါတီဗဟုိမွက်င္းပခဲ့သည့္(၆၄)ၾကိမ္ေျမာက္မြန္အမ်ဳိးသားေန.(ဓါတ္ပုံမ်ား)

တုိင္းရင္းသားအသံ

မြန္ျပည္သစ္ပါတီဗဟုိမွက်င္းပခဲ့သည့္(၆၄)ၾကိမ္ေျမာက္မြန္အမ်ဳိးသားေန.(ဓါတ္ပုံမ်ား)ဓါတ္ပုံမ်ားအတြက္ Awe Mon ကုိေက်းဇူးတင္ပါသည္

Saturday, February 19, 2011

ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန.က်င္းပျခင္းကုိျပည္တြင္းပိတ္ပင္၊ခ်င္းျပည္နယ္ေန.အျဖစ္နာမည္ေျပာင္းခုိင္း

တုိင္းရင္းသားအသံ
ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန.က်င္းပျခင္းကုိျပည္တြင္းပိတ္ပင္၊ခ်င္းျပည္နယ္ေန.အျဖစ္နာမည္ေျပာင္းခုိင္း
Photo:CHRO


ဒီႏွစ္ေဖေဖၚဝါရီလ(၂၀)ရက္မွာက်ေရာက္မည့္(၆၃)ၾကိမ္ေျမာက္ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန.ကုိဗမာစစ္အစုိးရနည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ပိတ္ပင္တားဆီးေနသည္၊ဒီအထဲမွာခ်င္းအမ်ဳိးသားေန.ကုိခ်င္းျပည္နယ္ေန.အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ခ်င္းအမ်ဳိးသားအလံအထက္မွာဗမာအမ်ဳိးသားအလံတင္ခုိင္းျခင္းလည္းေကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေႏွာင့္ယွက္ေနေၾကာင္းခ်င္းသတင္းဌာနအသုိင္းအဝုိင္းမွာေရးသားေနၾကပါသည္၊ဤကဲ့သုိ.ျပဳလုပ္ျခင္းသည္လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးနဲ.တစ္မ်ဳိးအၾကားအရုိအေသမထီးမဲ့ျပဳျခင္း၊ခ်င္းအမ်ဳိးသားလူထုကုိေစာ္ကားျခင္း၊တုိင္းရင္းသားတုိ.၏အမ်ဳိးသားလကၡဏာမ်ားကုိဖ်က္ဆီျခင္း၊တန္တူရည္တူကင္းမဲ့ျခင္းတုိ.ကုိေဖာ္ျပေနသည္၊

ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန.က်င္းပရျခင္း၏ေနာက္သမုိင္းေၾကာင္းသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ဖလမ္းျမဳိ.နယ္မွာမတူကြဲျပားေနသည့္ခ်င္းအမ်ဳိးအႏြယ္မ်ားစုစည္းတဲ့အစည္းအေဝးတစ္ရပ္မွာခ်င္းကုိယ္စားလွယ္ေပါင္း(၅၀၀၀)ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့သည္၊အဲဒီအခ်ိန္မွစတင္၍ခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ားတစ္စုတစည္းထဲျဖစ္လာျပီးႏုိင္ငံေရးအာဏာကုိရယူႏုိင္ခဲ့သည္၊ဤေန.ထူးေန.ျမတ္ကုိအစြဲျပဳျပီးခ်င္းအမ်ဳိးသားေန.လုိ.သတ္မွတ္က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ပါသည္။

ျပည္တြင္းမြန္အမ်ဳိးသားေန.က်င္းပေရးေကာ္မတီ(ဗဟုိ)မွေပးပုိ.ေသာသဝဏ္လႊာ

တုိင္းရင္းသားအသံ


u

Wednesday, February 16, 2011

ေကအုိင္အုိထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမတစ္ဝုိက္မွာအၾကမ္းဖက္အုပ္စုဗမာစစ္တပ္မ်ားစစ္ေရးလွဳပ္ရွားေန

တုိင္းရင္းသားအသံ

ေကအုိင္အုိထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမတစ္ဝုိက္မွာအၾကမ္းဖက္အုပ္စုဗမာစစ္တပ္မ်ားစစ္ေရးလွဳပ္ရွားေန

ေကအုိင္အုိထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားျဖစ္သည့္မန္းဝင္ျမဳိ.နယ္တပ္မဟာ ၃ လက္ေအာက္ရွိတပ္ရင္းအမွတ္ ၂၇၊စင္ေပၚျမဳိ.နယ္တပ္မဟာ ၂လက္ေအာက္ရွိတပ္ရင္းအမွတ္၅နဲ.ဒႏုိင္းျမဳိ.နယ္ဟူးေကာင္ေတာင္ၾကားတပ္ရင္းအမွတ္၁၄တစ္ဝုိက္မွာအၾကမ္းဖက္သမားတပ္မ်ားမွစစ္ေရးလွဳပ္ရွားလာျပီးေကအုိင္အုိထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမေဒသထဲသုိ.က်ဴးေက်ာ္ဝင္ရန္ၾကဳိးပမ္းေနသည္၊အကယ္၍နယ္ကြ်ံဝင္ေရာက္လာပါကအခ်ိန္မေရြးတုိက္ပြဲျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟုေဒသခံမ်ားကေျပာဆုိေနၾကသည္ဟုကခ်င္းသတင္းဌာနမွာေ၇းသားထားပါသည္၊

ဒီလုိစစ္ေရးလွဳပ္ရွားလာသည့္အေၾကာင္းရင္းသည္ေကအုိင္အုိ၏ဘိန္းဖ်က္ဆီးထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူဝါဒကုိတုံယျပန္တဲ့အေနနဲ.လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟုဆုိသည္။

သမၼတနဲ.ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုမ်ားကုိကုိယ္စားမျပဳေၾကာင္းကန္.ကြက္ဆႏၵျပသရမည္

တုိင္းရင္းသားအသံ

သမၼတနဲ.ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုမ်ားကုိကုိယ္စားမျပဳေၾကာင္းကန္.ကြက္ဆႏၵျပသရမည္


ေနာက္ခံအေၾကာင္း၊

အာဏာရွင္စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြကေနလူမွဳေရးအသင္းၾကံ.ဖြတ္ျဖစ္လာတယ္၊ၾကံ.ဖြတ္အသင္းကေနၾကံ.ဖြတ္ႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္လာတယ္၊ ၾကံ.ဖြတ္ပါတီကေနအစုိးရအမည္ခံသမၼတ၊ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ားျဖစ္လာတယ္၊အေရာင္ေလးေရာင္ေျပာင္းတတ္တဲ့ပုပ္သင္းညဳိအမ်ဳိးအစား စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြပဲျဖစ္တယ္၊ဘာမွမထူးဘူး၊ဒီအပုပ္ထဲကေနဒီပဲေတြပဲ။


သမၼတရာထူးနဲ.ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ရာထူးရရွိသူမ်ားကတုိင္းရင္းသားေဒသဖြံ.ျဖဳိေရးအတြက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ေလာ၊

ယူနီေဖာ္ခြ်တ္စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြဟာတုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုမ်ားအေပၚရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ျပီးသတ္ျဖတ္ဖမ္းဆီးအမိန္.ေပးခဲ့သူမ်ား ျဖစ္သည္၊ဒီျဖစ္ရပ္ကုိအားလုံးကအသိပင္ျဖစ္သည္၊ဒါေၾကာင့္၊တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမေဒသကုိလြတ္လြတ္လပ္လပ္အတက္အဆင္းလုပ္ရဲမွာမဟုတ္ဘူး၊လုပ္ၾကံခံရမွာကုိေတာ္ေတာ္ေၾကာက္ေနၾကတယ္၊ဖြံ.ျဖဳိတုိးတက္ေရးအေၾကာင္းျပခ်က္နဲ.ပဲေျပာေျပာ၊ဘာညာဘာညာပဲေျပာေျပာတုိင္းရင္းသားနယ္ေျမေဒသကုိဆင္းရဲမွာမဟုတ္ဘူး၊ဆင္းလုိ.ရွိရင္လည္းျမဳိ.ၾကီးမွာလုံျခဳံေရးထူထပ္စြာနဲ.ပဲဆင္းရဲမွာျဖစ္သည္၊ဆင္းလုိ.ရွိရင္လည္းအခ်ိန္မေရြးေခါင္းေပါက္ႏုိင္တဲ့အေျခအေနရွိေနပါသျဖင့္သမၼတ၊ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ားျဖစ္ပါလ်က္တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုမ်ားကုိကုိယ္စားမျပဳတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ေဒသဖြံ.ျဖဳိေရးအတြက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မွာမဟုတ္ပါ၊

ယူနီေဖာင္ခြ်တ္ဗမာစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြကုိတုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုမ်ားခြင့္လြတ္ႏုိင္မည္ေလာ

ခြင့္လြတ္ႏုိင္စရာအေၾကာင္းလုံးဝမရွိပါ၊ဆယ္စုႏွစ္(၅၀)နီးပါးၾကာေအာင္တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုမ်ား၏ဘဝ၊သူတုိ.ရဲ.အလွနဲ.အမ်ဳိးသားလကၡဏာမ်ားကုိနစ္တက်ဖ်က္ဆီးလာခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည္၊ဒီလုိလုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့သူသည္းေခြးစသည့္တိရိစၦာန္ေတြရဲ.စိတ္ဓါတ္ထက္္ေအာက္တန္းက်လြန္သည္၊ဒါေၾကာင့္၊ဒီလူေတြကုိေသသြားရင္ေတာင္တိရိစၱာန္တစ္ေကာင္ကုိသတ္တဲ့အျပစ္ေလာက္မေရာက္ပါ၊

တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားဘာကုိလုပ္ေဆာင္ရမည္နည္း

စစ္အာဏာရွင္ကတဆင့္ၾကဳိးကုိင္းျပီးသမၼတနဲ.ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ားကုိမိမိတုိ.လူမ်ဳိးအားကုိယ္စားမျပဳေၾကာင္းျပည္သူလူထုေတြကုိေျပာျပရမည္၊ဥပမာ၊ကရင္ျပည္နယ္မွာဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ကကရင္မဟုတ္ဘူး၊က်ေနာ္တုိ.ေရြးခ်ယ္ထားတာမဟုတ္ဘူး၊ကခ်င္းျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဟာကခ်င္လူမ်ဳိးမဟုတ္ဘူး၊က်ေနာ္တုိ.ေရြးခ်ယ္ထားတာမဟုတ္ဘူးဒါေၾကာင့္၊က်ေနာ္တုိ.လက္ခံလုိ.မရစသည္ကုိေဟာေျပာရမည္၊ဒီလူေတြကုိလက္ခံလုိ.ရွိရင္မိမိတုိ.အခြင့္အေရးဘယ္လုိဆုံးရွံးသလဲ၊မိမိတုိ.ဖြံ.ျဖဳိေရးဘယ္လုိထိခုိက္သလဲ၊မိမိတုိ.ေန.စဥ္ဓူဝဘဝဘယ္လုိထိခုိက္သလဲစသည္ေတြကုိျပည္သူလူထုမ်ားအားရွင္းျပရမည္၊ျပည္သူလူထုမ်ားကန္.ကြက္ဆႏၵျပေအာင္ရွင္းျပရမည္၊


လက္နက္ကုိင္တုိင္းရင္းသားတပ္မ်ား(ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္)ဘာလုပ္ရမလဲ၊

စစ္ယူနီေဖာင္ခြ်တ္အာဏာရွင္အုပ္စုမွလာသည့္သမၼတနဲ.ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ားကုိပစ္မွတ္ထား၇မည္၊သူတုိ.တေတြဟာစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဘဝအျဖစ္နဲ.သမၼတ၊ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ားလုပ္ေနသူျဖစ္သည္ကုိသေဘာထားရမည္၊ဒီစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြကုိမိမိတုိင္းရင္းသားနယ္ေျမေဒသသုိ.ဆင္းလာၾကတဲ့အခါအခြင့္သာလွ်င္သာသလုိရွင္းပစ္ရမည္၊အလာလမ္းကုိဖြင့္ထားျပီးအျပန္လမ္းကုိပိတ္ထား၇မည္၊ျပည္သူလူထုဆႏၵအရတက္လာတဲ့သူမ်ားမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ျပည္သူလူထုကုိယ္စားအႏုနည္း၊အၾကမ္းနည္းျဖင့္ဖ်က္ဆီးရမည္။

Sunday, February 13, 2011

ေကအန္အဲလ္ေအမွ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အႏွစ္ခ်ဳပ္တုိက္ပြဲမွတ္တမ္းႏွင့္ဒီေကအီေအမွဒီေကဘီေအနဲ.ဗမာစစ္တပ္တုိက္ပြဲမွတ္တမ္းအသီးသီးထုတ္ျပန္

တုိင္းရင္းသားအသံ
ေကအန္အဲလ္ေအမွ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အႏွစ္ခ်ဳပ္တုိက္ပြဲမွတ္တမ္းႏွင့္ဒီေကအီေအမွဒီေကဘီေအနဲ.ဗမာစစ္တပ္တုိက္ပြဲမွတ္တမ္းအသီးသီးထုတ္ျပန္


ဖတ္ခ်င္ရင္ဒီမွာႏွိပ္ျပီသြားဖတ္ပါ

ဗမာစစ္ဗုိလ္ေတြထမီဝတ္ကုန္ျပီ၊ပေဒသရာဇ္ေခတ္သလုိလုိ၊အရည္ၾကီးမ်ဳိးႏြယ္သေယာင္ေယာင္လုပ္ေနတုိင္းရင္းသားအသံ
ဗမာစစ္ဗုိလ္ေတြထမီဝတ္ကုန္ျပီ၊ပေဒသရာဇ္ေခတ္သလုိလုိ၊အရည္ၾကီးအမ်ဳိးအႏြယ္သေယာင္ေယာင္လုပ္ေန

Saturday, February 12, 2011

ျမန္မာတုိင္းမ္သတင္းစာတည္ေထာင္သူတစ္ဦးအဖမ္းခံရ

တုိင္းရင္းသားအသံ
ျမန္မာတုိင္းမ္သတင္းစာတည္ေထာင္သူတစ္ဦးအဖမ္းခံရ

ၽRoss Dunkley သည္ျမန္မာတုိင္းမ္သတင္းစာတည္ေထာင္သူတစ္ဦးျဖစ္ျပီးသူ.ကုိဗမာစစ္အစုိးရကဒီကေန.ဖမ္းဆီးလုိက္ေၾကာင္းသတင္းမွာေဖာ္ျပထားပါသည္၊သူကုိဖမ္းဆီးရျခင္းအေၾကာင္းသည္မသဲမကြဲျဖစ္ေပမဲ့မူးယစ္ေဆးဝါပတ္သက္မွဳနဲ.အဖမ္းခံရတယ္လုိ.လည္းသတင္းထြက္ေနပါသည္၊တစ္ခ်ဳိ.က်ေတာ့၊အဖြဲ.တြင္အင္းအားျပဳိင္ဆုိင္မွဳေၾကာင့္အကြက္ဆင္ဖမ္းဆီးျခင္းသာဟုလည္းေရးသားပါသည္။


Burma arrests Australian newspaper publisher

Published on February 12, 2011


Rangoon - Burmese authorities have arrested the Australian publisher of the Myanmar Times, an English-language weekly, sources confirmed Saturday.

Ross Dunkley was arrested at his Rangoon home Thursday on charges of overstaying his visa and possession of marijuana, a Myanmar Times employee said.

Dunkley is a well-known media figure in South-East Asia, having founded the Myanmar Times after launching Vietnam's first English-language weekly in the early 1990s, and also owns the Phnom Penh Post.

He is being held in Insein Jail, near the old capital Rangoon.//DPA

Friday, February 11, 2011

ေဟာ္စနီမူဘာရက္ႏွဳတ္ထြက္ျပီးအီဂ်စ္ျပည္သူမ်ားေအာင္ပြဲခံ

တုိင္းရင္းသားအသံ
ေဟာ္စနီမူဘာရက္ႏွဳတ္ထြက္ျပီးအီဂ်စ္ျပည္သူမ်ားေအာင္ပြဲခံ
က

အီဂ်စ္လူထုတုိက္ပြဲအခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ၾကာသလဲ?

(၁၈)ရက္သာၾကာသည့္လူထုတုိက္ပြဲတစ္ခုျဖင့္(၂၉)ႏွစ္ၾကာအုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့တဲ့အီဂ်စ္အာဏာရွင္ေဟာ္သနီမူဘာရက္ကုိျဖဳတ္ခ်ႏုိင္ခဲ့သည္

ဗမာျပည္မွာလူထုတုိက္ပြဲဘယ္ေလာက္ၾကာျပီးလဲ?အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စုကုိျဖဳတ္ခ်ႏုိင္ရဲ.လား?

၁၉၆၂ ခႏွစ္ကတည္းသေႏၶးတည္လာခဲ့တဲ့ေနဝင္ဦးေဆာင္ေသာစစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ(၁၉၈၈)လူထုတုိက္ပြဲျဖင့္ျဖဳတ္ခ်ႏုိင္ခဲ့ေပမဲ့အ တုိက္အခံေခါင္းေဆာင္မ်ား၏အသုံးမက်မွဳ၊ဗမာစစ္တပ္၏ကလိမ္ကက်စ္မွဳေတြေၾကာင့္အာဏာရွင္နစ္မွျပည္သူမ်ားမလြတ္ေျမာက္ႏုိင္
ဘဲအာဏာရွင္စနစ္၏အေမြးကုိစစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ေတြဘဲဆက္ခံထားျပန္သျဖင့္ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိ္င္ရထားေသာ္လည္းလူထုအပ္ႏွင္းေပးထာသည့္
လုပ္ပုိင္းခြင့္အာဏာကုိမိမိလက္ထဲေရာက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရမည့္အစားစစ္တပ္ဆီမွာသြားသြားျပီးေတာင္းေနတာဟာ မဟာအမွားၾကီးတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္၊ထုိ.အက်ဳိးဆက္ေတြေၾကာင့္ဗမာျပည္မွာယေန.အထိအာဏာရွင္စနစ္ထြန္းကားေနဆဲ၊အင္းအားၾကီးသထက္ၾကီး
ထြားလာေနဆဲျဖစ္သည္၊

အီဂ်စ္လူထုတုိက္ပြဲကုိအမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္၊လူထုေခါင္းေဆာင္၊အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္အမည္ခံဆုိသူမ်ားဦးေဆာင္ခဲ့သလား?

မဟုတ္ပါဘူးခင္ဗ်ား၊လူထုတုိက္ပြဲကုိဗဟုိမဲ့(ဗဟုိေပ်ာက္)ကြန္ယက္ပုံစံျဖင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ျပီးလူငယ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကလူၾကီးေတြ
ဆီအၾကံဥာဏ္ခံယူျပီးဦးေဆာင္ခဲ့တာပါ၊(၈၈၈၈)အေရးေတာ္ပုံစတင္ေပၚေပါက္လာျခင္းနဲ.တစ္ပုံစံထဲပါခင္ဗ်ား။

အီဂ်စ္ျပည္သူမ်ားေလစားသည့္ေခါင္းေဆာင္မရွိဘူးလား?

ရွိပါတယ္ခင္ဗ်ား၊သူ.နာမည္က Mohammed ELBaradei မုိဟာမက္အဲလ္ဗရာဒုိင္းပါ၊သူကလည္းႏုိဘဲလ္ဆုရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည္၊ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္လုိမ်ဳိးေပါ့၊သုိ.ေသာ္၊သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ထဲေက်ာ္ၾကားေနလုိမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ၊အာဏာရွင္ကုိထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ရဲ တဲ့ေခါင္းေဆာင္အမ်ဳိးအစားျဖစ္ျပီးျပတ္သားစြာတုိက္ပြဲဝင္ရဲတဲ့သူတစ္ေယာက္ပါ၊ဒါဆုိရင္၊စစ္အစုိးရကုိက်ေနာ္၊က်မတုိ.ဘယ္ေတာ့မွထိပ္တုိက္ရင္
ဆုိင္မွဳလုပ္မွာမဟုတ္ဘူးလုိ.ေျပာေနသည့္ဗမာျပည္မွျပည္သူ.ေခါင္းေဆာင္အမည္သူမ်ားနဲ.ကြာျခားခ်က္ျဖစ္သည္။


အီဂ်စ္အာဏာရွင္မူဘာရက္ကက်ေနာ္မထြက္ႏွဳတ္ဘူး၊ဒီႏုိင္ငံကေနလုံးဝထြက္ခြာမွာမဟုတ္ဘူးလုိ.ေျပာေနေပမဲ့ဘာေၾကာင့္ႏွဳတ္ထြက္ ခဲ့သလဲ?

အီဂ်စ္စစ္တပ္ကျပည္သူ.ဘက္ရပ္တည္တဲ့လမ္းကုိေရြးခ်ယ္လုိက္လုိ.ျဖစ္သည္၊အီဂ်စ္စစ္တပ္ကအေျမာ္အျမင္ၾကီးတယ္၊အေနာက္တုိင္းနဲ.ရင္းႏွီးမွဳရွိ
ခဲ့ျပီးေခတ္မွီတယ္၊မူဆလင္ယဥ္းေက်းမွဳအရလည္းဗမာစစ္တပ္လုိကလိမ္ကက်စ္မလုပ္တတ္ဘူး၊ဒါေၾကာင့္၊စစ္တပ္က ေနမူဘာရက္နန္းေတာ္ကုိဝင္ေမႊးျပီးမူဘာရက္ႏွဳတ္ထြက္ေအာင္ဖိအားေပးခဲ့သည္၊ရွင္းရွင္းေျပာရရင္၊အီဂ်စ္စစ္တပ္ကဗမာစစ္တပ္လုိ ေခြးအဆင့္အတန္းမဟုတ္၊ယုတ္မာတဲ့အက်င့္မပါလုိ.ပါ။

မူဘာရက္ကုိျဖဳတ္ခ်ျပီးအာဏာကုိယာယီအားျဖင့္ဘယ္သူကုိင္တြယ္မလဲ?

အီဂ်စ္စစ္တပ္ကဘဲႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကုိခ်ဳပ္ကုိင္ထားျပီးအီဂ်စ္ဒီမုိကေရစီပန္းတုိင္ေရာက္ေအာင္သယ္ေဆာင္သြားမည္လုိ.ကတိေပးခဲ့ပါသည္၊ထုိင္း
စစ္တပ္အာဏာသိမ္းပြဲနဲ.ပုံစံတူေနသလုိဘဲ၊စုိးရိမ္းစရာတစ္ခုကအကယ္၍စစ္တပ္ကႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကုိၾကာရွည္ခ်ဳပ္ ကုိင္ထားလုိ.ရွိရင္စစ္အာဏာရွင္စနစ္အသြင္းသုိ.ကူးေျပာင္းသြားႏုိင္သည္ကုိသတိထားရမည္၊

မူဘာရက္ႏွဳတ္ထြက္ေၾကာင္းကုိဘယ္သူကေၾကညာျပီးဘယ္ေလာက္အထိယုံၾကည္စိတ္ခ်၇သလဲ?

အီဂ်စ္ဒု-သမၼတဆူလဲမန္းျဖစ္သည္၊ဆူလဲမန္းဟာေထာက္လွမ္းေရးအၾကီးအကဲဘဝကေနမၾကာမီကပင္ဒု-သမၼတရာထူးကုိမူဘာရက္ ကုိင္တုိင္ခန္.အပ္ေပးထားသည့္လူယုံတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ဗမာစစ္တပ္လုပ္ရုိလုပ္စဥ္အရလက္လဲပခုံးေျပာင္းနည္းဗ်ဴဟာျဖစ္လာမလားကုိစုိးရိမ္း
ေနၾကပါသည္၊ဤအခ်က္ကုိလူငယ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သူ Abdel-Rahman Samir အက္ဒဲလ္ ရာမန္း ဆမီး ကက်ေနာ္တုိ.ဆႏၵျပလွဳပ္ရွားမွဳဟာအခုဆုိရင္ဒီမုိကေရစီအသြင္းကူးေျပာင္းေရးအတြက္စစ္တပ္နဲ.ညွိႏွဳိင္းရမည့္အဆင့္သုိ.ေရာက္ရွိေနျပီ၊အေျပာင္း
အလဲတကယ္ျဖစ္ေပၚလာေအာင္အခ်ိန္အထိက်ေနာ္တုိ.ဆက္လက္ဆႏၵျပေနဦးမည္လုိ.ေျပာၾကားသြားပါသည္။

ျပည္သူ.ေပ်ာ္ရႊင္သံမ်ား၊

“က်မတုိ.လြတ္ေျမာက္ျပီ၊ Finally we are free” ” အခုအခ်ိန္မွစ၍ေနာက္အုပ္ခ်ဳပ္မည့္သူမ်ားကလည္းျပည္သူေတြစြမ္းတယ္ဆုိတာ သိသြားမယ္ "From now on anyone who is going to rule will know that these people are great."”က်ေနာ္တုိ.လုပ္ခ်လုိက္ျပီ၊ We made it”

သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္(ေျမာက္ပုိင္း)ကုိေသာင္းက်န္းသူဗမာစစ္တပ္ကျဖတ္ေလးျဖတ္စေနျပီ

တုိင္းရင္းသားအသံ
သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္(ေျမာက္ပုိင္း)ကုိေသာင္းက်န္းသူဗမာစစ္တပ္ကျဖတ္ေလးျဖတ္စေနျပီ
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ပန္ဖွ (SSA-NORTH)

လားရွဳိးဘက္မွတက္လာသည့္ကုန္ကား၊ခရီးသည္တင္ကားမ်ားအားလုံးသွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္ဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္သည့္ဝမ့္ဟုိင္းဘက္သုိ.သြားခြင့္ပိတ္ပင္လုိက္
ျပီးအၾကမ္းဖက္အုပ္စုဗမာစစ္တပ္ဘက္မွသံခ်ပ္ကားမ်ားအပါအဝင္စစ္ယာဥ္တန္းၾကီးငယ္အမ်ားအျပာသွ်မ္းျပည္အလယ္ပုိင္း၊ႏွင့္အေရွ.ပုိင္သုိ.ခ်ီတက္
လာေနေၾကာင္းသွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာနကစုံစမ္းထားျပီးတင္ျပထားပါသည္၊ထုိ.အျပင္၊အၾကမ္းဖက္သမားတပ္ သားအမ်ားအျပာကုိလည္းအင္းအားျဖည့္ထားသည္ဟုအရပ္သားတစ္ဦး၏အဆုိအရကုိးကားျပီးေဖာ္ျပထားပါသည္၊

အကယ္၍ဤသတင္းမွန္ကန္မွဳရွိပါက၊သန္းေရႊ၊ေမာင္ေအးတုိ.ဦးေဆာင္ထားသည့္ဗမာျပည္အၾကမ္းဖက္သမားစစ္အုပ္စုကတစ္ျပည္လုံးအ တုိင္းအတာျဖင့္စစ္ေရးလွဳပ္ရွားလာမည့္အရိပ္အေရာင္တစ္ခုျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊မၾကာခင္မွာ၊ေကအုိင္အုိ၊မြန္ျပည္သစ္ပါတီတုိ.ဌာနခ်ဳပ္မ်ားကုိ
လည္းဗုိလ္ေနဝင္လက္ထက္ကတည္းကက်င့္သုံးလာခဲ့တဲ့ျဖတ္ေလးျဖတ္စစ္ဗ်ဴဟာကုိ စတင္ေဖာ္ေဆာင္လာႏုိင္သည္ဟုသုံးသပ္ရပါသည္

ဤကဲ့သုိ.၊ျဖတ္ေလးျဖတ္စစ္ဗ်ဴဟာကုိအၾကမ္းသမားစစ္အုပ္စုဘက္မွ လက္ဦးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္လုိက္ျခင္းသည္ျမဳိ.ေပၚေပ်ာက္ က်ားစစ္ႏွင့္စစ္ဆင္ေရးကုိ တားဆီသည့္ဗ်ဴဟာတစ္ခုျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းသုံးသပ္လုိက္ရပါသည္၊တုိင္းရင္းသားတပ္မ်ားအေနျဖင့္ျဖတ္ေတာက္ နည္းအပါအဝင္ေနာက္ေက်ာရုိက္ခ်ဳိးနည္းတုိ.ကုိအခ်ိန္မွီအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္လုိအပ္ပါေၾကာင္းတင္ျပလုိက္ပါသည္။

Wednesday, February 9, 2011

ႏုိင္ငံေတာ္အၾကမ္းဖက္အုပ္စုနအဖစစ္တပ္အားေကအုိင္အုိတုံ.ျပန္ခ်က္အေပၚဝတပ္မေတာ္ေထာက္ခံ Wa Leaders support Kachin Independent Army (KIA) responses to state sponsored Burma terrorist troop led by Than Shwe and Maung Aye

တုိင္းရင္းသားအသံ

ႏုိင္ငံေတာ္အၾကမ္းဖက္အုပ္စုနအဖစစ္တပ္အားေကအုိင္အုိတုံ.ျပန္ခ်က္အေပၚဝတပ္မေတာ္ေထာက္ခံ

Wa Leaders support Kachin Independent Army (KIA) responses to the state sponsored Burma terrorist troop led by Than Shwe and Maung Aye


ႏုိင္ငံေတာ္အၾကမ္းဖက္အုပ္စုနအဖစစ္တပ္အားစစ္ေရးအရေကအိုင္အုိတုံ.ျပန္ခ်က္သည္မွန္ကန္သည့္လုပ္ရပ္ဟုဝေခါင္းေဆာင္ကေျပာၾကားသည္၊ ေသာင္းက်န္းသူဗမာစစ္တပ္အေနနဲ.အကယ္၍အင္းအားအလုံးအရင္းနဲံ.ထုိးစစ္ဆင္လာပါကဝတပ္မေတာ္အေနျဖင့္ေကအုိင္အုိ ကုိကူညီမယ္ဟုလည္းေျပာၾကားသြားပါသည္၊ဖက္ဒရယ္ေပၚထြန္းေကာ္မတီေခၚဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္မွာဝတပ္မေတာ္ပါဝင္ျခင္းမရွိ ေသာ္လည္းကူညီရန္အဆင္သင့္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊အၾကမ္းဖက္သမားအုပ္စုထဲကလူေတြပဲဦးသိန္းစိန္းကသမၼတျဖစ္ျပီးေတာ့၊သန္းေရႊ၊ ေမာင္ေအးစသည့္ႏုိင္ငံေတာ္အၾကမ္းဖက္သမားေခါင္းေဆာင္ေတြကသာေသာင္းက်န္းသူစစ္တပ္မွာဆက္လက္အာဏာခ်ဳပ္ကုိင္ထား
ရွိသျဖင့္ႏုိင္ငံေတာ္အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စုနဲ.တုိင္းရင္းသားတပ္မ်ားအၾကားႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးျဖစ္ဖုိ.အလာအလာသိပ္မရွိေၾကာင္းေျပာ ၾကားသြားပါသည္၊ဝတပ္မေတာ္သည္စစ္တပ္အင္းအားအနည္းဆုံးသုံးေသာင္းရွိျပီးသန္းေရႊ၊ေမာင္ေအးဦးေဆာင္ေသာႏုိင္ငံေတာ္အ ၾကမ္းဖက္စစ္တပ္ကလြဲရင္ဗမာျပည္မွာအင္းအားအၾကီးမားဆုံးတပ္မေတာ္ျဖစ္သည္။

Monday, February 7, 2011

ေကအုိင္အုိတပ္နဲ.ေသာင္းက်န္းသူဗမာစစ္တပ္တုိ.အၾကားတုိက္ပြဲထပ္မံျဖစ္ပြား

တုိင္းရင္းသားအသံ
ေကအုိင္အုိတပ္နဲ.ေသာင္းက်န္းသူဗမာစစ္တပ္တုိ.အၾကားတုိက္ပြဲထပ္မံျဖစ္ပြား

ကေန.ညေန ၆ နာရီမွာေသာင္းက်န္းသူဗမာစစ္တပ္မွျမစ္ၾကီးနားအေျခစုိက္ တပ္ရင္း ၂၁ ႏွင့္မန္းစီးအေျခစုိက္ ခလရ ၃၁၇ တုိ.အင္းအားျဖည့္ဆည္းတက္လာျပန္သျဖင့္တုိက္ပြဲေတြထပ္မံျဖစ္ပြားေနေၾကာင္းသိရွိရပါသည္၊ေကအုိင္အုိဘက္ကေတာ့၊တပ္ေတြအား လုံး Alert လုပ္ထားျပီးတုိက္ပြဲၾကီးငယ္အေျခအေနအေပၚအဆက္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါသည္၊ႏွစ္ဘက္စလုံးညွိႏွဳိင္းမည့္အေနအထားမရွိေသးပါသျဖင့္ရက္
ပုိင္းအတြင္းတုိက္ပြဲက်ယ္ျပန္.လာႏုိင္မည့္လုိ.သုံးသပ္ထားပါသည္။

Shoot on sigh အမိန္.ေအာက္မွာေကအုိင္အုိတပ္နဲ.ေသာင္းက်န္သူဗမာစစ္တပ္တုိ.တုိက္ပြဲျဖစ္ပြား

တုိင္းရင္းသားအသံ
Shoot on sigh အမိန္.ေအာက္မွာေကအုိင္အုိတပ္နဲ.ေသာင္းက်န္သူဗမာစစ္တပ္တုိ.တုိက္ပြဲျဖစ္ပြား


တပ္ရင္းမွဴးယဥ္ေထြးဦးေဆာင္ေသာဗမာစစ္တပ္ခလရ(၁၅)မွတပ္သားအျပည့္ပါေသာကားတစ္စီးနဲ.အတူေကအုိင္အုိထိန္ခ်ဳပ္နယ္ေျမရွိကန္.သတ္နယ္ေျမအထဲသုိ.
ဂရုမစုိက္ဘဲက်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာသျဖင့္ေတြ.ရင္ပစ္အမိန္.အတုိင္တုိက္ပြဲစတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္၊တပ္ရင္းမွဴးဗုိလ္ၾကီးယဥ္ေထြးကျပင္းထန္စြာဒဏ္ရာရ
ရွိျပီးအျခားေသာတပ္သား(၇)ေလာက္လည္းဒဏ္ရာရရွိသြားပါသည္၊တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားသည့္ေနရာမွာမန္ဆီျမဳိ.နယ္အတြင္းျဖစ္ျပီးေကအိုင္အုိတပ္ရင္းအမွတ္
(၂၇)အေျခစုိက္ရာေနရာျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္၊

ေကအုိင္အုိႏွင့္မြန္ျပည္သစ္ပါတီတုိ.သည္မႏွစ္တုန္း၂၀၁၀မွစတင္၍ကန္.သတ္နယ္ေျမမ်ားသတ္မွတ္ကာက်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာ သည့္ရန္သူတပ္မ်ားကုိအထက္အမိန္.မွေစာင့္ဆုိင္းေနစရာမလုိဘဲေတြ.ရင္းပစ္ႏုိင္တဲ့ shoot on sigh ကုိထုတ္ျပန္ထားပါသည္၊ဒါ ေၾကာင့္၊ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္းဝင္ေရာက္လာသည့္ေသာင္းက်န္သူဗမာစစ္တပ္ကုိပစ္သတ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဗဒါလူမွဳသိပၸံအဖြဲ.သင္တန္းဆင္းပြဲမွာအန္အဲလ္ဒီဒု-ဥကၠ႒ဦးတင္ဦးနဲ.စီအာပီပီေခါင္းေဆာင္ေတြတက္ေရာက္

တုိင္းရင္းသားအသံ
ေဗဒါလူမွဳသိပၸံအဖြဲ.သင္တန္းဆင္းပြဲမွာအန္အဲလ္ဒီဒု-ဥကၠ႒ဦးတင္ဦးနဲ.စီအာပီပီေခါင္းေဆာင္ေတြတက္ေရာက္


Ohn Mar Oo
BAYDA Institute held Course Completion and Certificate Awarding Ceremony on 4th February 2011 for the course of Introduction to Social Sciences, Course No ISS 1- 1/2011 and course No. ISS 1- 2/ 2011.

People Leader ,democracy leader Daw Aung San Suu Kyi sent aletter of wisdom and encouragement to the students who had studied Social Sci...ence at the BAYDA Institute.

U Win Tin also gave a letter of wisdom and encouragement to the students as well as U Pu KyinShinHtan ,CRPP ( Chin Ethnic) , U Saw Nai Nai , U Phyar Pon Ni Lon Oo , Monywa U Aung Shin .

The Ceremony began at 2, 30 pm in the afternoon .The Ceremony was attended by Vice Chairman of NLD U Tin OO , and CEC members U Han Tha Myint ,DR. Daw May Win Myint, U Aung Than Nyunt.

The Ceremony began with students singing the song " We Shall Overcome "the Speeches of U Tin oo , U HanTha Myint , U Aung Kyi Nyunt, U Hla Myo Myint , Lawyer of Daw Aung San Suu Kyti and U Win Cho who went to Giri Disaster Area with CRPP members.

Then Information Officer Ma Eaint Thiri Thu explained about BAYDA Institute and the Principle of BAYDA Institute U Myo Yan Naung Thein gave a speech.

Representatives of students Talked about thier experience and certificates were awarded to students by the principle U Myo Yan Naung Thein.

A student gave a thank-you speech and Daw Mya Nandar Thin,Teaching Center Manager explained briefly about the difficulties faced by BAYDA Institute.

The Ceremony was closed with the song " We shall overcome" 38 students successfully complected Social Sciences courses (ISS- 1/ 1/ 2011 and ISS 1-2/ 2011)

Wednesday, February 2, 2011

ဗုိလ္မွဴးမန္းေရာဘတ္ဇန္းတက္ေရာက္ေသာတုိက္ပြဲေဒသတြင္က်င္းပသည့္(၆၂)ႏွစ္ေျမာက္ကရင္ေတာ္လွန္ေရးေန.(ဗြီဒီအုိမွတ္တမ္း)

တုိင္းရင္းသားအသံ
ဗုိလ္မွဴးမန္းေရာဘတ္ဇန္းတက္ေရာက္ေသာတုိက္ပြဲေဒသတြင္က်င္းပသည့္(၆၂)ႏွစ္ေျမာက္ကရင္ေတာ္လွန္ေရးေန.(ဗြီဒီအုိမွတ္တမ္း)

ဗုိ္လ္မွဴးမန္ေရာဘတ္ဇန္း၊ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမ၏သား၊ဗုိလ္မွဴးနဒါျမတုိ.နဲ.အတူဗုဒၶဘသာရဟန္းေတာ္တစ္ပါးစံုညီတက္ေရာက္သည့္ေန.ထူးေန.ျမတ္၊ ဗုိလ္မွဴးမန္းေရာဘတ္ဇန္းဟာအသက္အရြယ္အားျဖင့္ၾကီးေနျပီျဖစ္ေပမဲ့ ကရင္လူမ်ဳိးမ်ားဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံေနရသည္ကုိ လက္ပုိက္ၾကည့္မေနႏုိင္ဘဲေတာ္
လွန္ေရးနယ္ေျမသုိ.ျပန္လာျပီးကရင္မ်ဳိးခ်စ္ရဲေဘာ္မ်ားနဲ.အတူတုိက္ပြဲဝင္ေနတုန္းဘဲ၊

တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရး၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာစစ္အစုိးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ဒုိ.အေရးေဆာင္ပါးဖတ္ရွဴရန္၊ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပညာရွင္ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းသတင္းကုိရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသာမကက်န္ရွိသည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္လည္အမ်ားၾကီးဆုံးရွဳံးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ဟာရဲရင့္ျပီးသတိၱျပည့္ဝသည့္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊သူ.ဆုံးရွဳံးမွဳဟာအမ်ားဆုံးရွဳံးမွဳပါ၊က်န္းရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားနဲ.ရခုိင္ျပည္သူမ်ားနည္းတူထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားသံမွတင္ျပလုိက္ပါသည္၊

Min Ko Naing Birth Day

Min Ko Naing Birth Day
မင္းကုိႏုိင္ေမြးေန.