တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာဘာလဲ?

The Voice for Justice, Equal Right, Freedom, Genuine Federal Union, Democracy and Self-determination in Burma. "Justice War Must always Win over Injustice".

တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာ တရားမွ်တမွဳ၊တန္တူအခြင္႔အေရး၊လြတ္ေျမာက္ေရး၊စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု။ဒီမုိကေရစီ၊ ႏွင္႔ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္ခြင္႔အသံမ်ားျဖစ္ပါသည္၊
"တရားတဲ့စစ္ပြဲဟာ မတရားတဲ့စစ္ပြဲကုိ အျမဲေအာင္ရမည္
"

Friday, January 29, 2010

နယ္စပ္ဇာတ္လမ္းဇာတ္ကားကုိ ေတာင္ကားရုိလုိင္နားရွိ South Aieken High School မွာျပသမည္

တုိင္းရင္းသားအသံ
နယ္စပ္ဇာတ္လမ္းဇာတ္ကားကုိ ေတာင္ကားရုိလုိင္နားရွိ South Aieken High School မွာျပသမည္

Film screening will show issues of Burma area


By RACHEL JOHNSON
Staff writeStudents Taking Action Now for Darfur (STAND) လုိ.ေခၚတဲ့ ဒါေဖာ္အတြက္ခ်က္ခ်င္းအေရးယူတဲ့ေက်ာင္းသားအဖြဲ.သည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ႏွစ္တုန္းကစတင္ခဲ့သည္၊အရင္တုန္းကဆုိ ဒါေဖာ္အေရးကုိကမၻာသိေအာင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေပမဲ့ဒီ တစ္ခါက်ေတာ့ဗမာျပည္အေရးကုိထူးထူးျခားျခားလုပ္ေဆာင္ေနတယ္လုိ. STAND အဖြဲ.ဝင္ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္က ေျပာျပသည္၊(Border Story=နယ္စပ္ဇာတ္လမ္းရုပ္ရွင္ဖန္းတီးထုတ္လုပ္သူသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ သာသနာျပဳကေလးဘဝ ျဖင့္ၾကီးထားလာသူတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊

ရုပ္ရွင္ဖန္းတီးထုတ္လုပ္သူ JOE Ilift ဟာထုိင္းႏွင့္ျမန္မာနယ္စပ္ႏွစ္ဘက္မွာတိတ္တဆိတ္ျဖစ္ေပၚေနေသာအၾကပ္အတည္ ကုိေျပာျပျပီး ရုပ္ရွင္ဟာ ဗမာစစ္အစုိးရရဲ.အၾကမ္းဖက္ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္မွဳဒဏ္ေၾကာင့္ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ဘဝေရာက္သြားေသာတုိင္း ရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားႏွင့္စိန္ေခၚရင္ဆုိင္ေနရျခင္းကုိျပသထားပါသည္၊ထုိ.လူမ်ဳိးမ်ားသည္ သူတုိ.ရပ္ရြာကေန ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရတဲ့အခါ ျပည္တြင္းအုိးမဲ့အိမ္မဲ့သူမ်ားလုိ.သတ္မွတ္ခံရျပီး ထုိင္းႏုိင္ငံဘက္ကုိကူးေျပာင္းေရာက္လာတဲ့ အခါသူတုိ.က ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ၾကသည္၊ရုပ္ရွင္ကားသည္ ျပည္တြင္းအုိးမဲ့အိမ္မဲ့သူမ်ား၏ဘဝႏွင့္ထုိင္းႏုိင္ငံရွိဒု ကၡသည္မ်ား၏ဘဝေရာ၊သူတုိ.တေတြအၾကပ္အတည္ရုန္းကန္ေန၇တဲ့ဘဝေတြကုိသိသာျမင္သာရုိက္ထားပါသည္၊

“ဤရုပ္ရွင္ကားဟာဗမာျပည္အေရးကုိတင္ျပတဲ့ေနရာမွာ ေကာင္းေသာရုပ္ရွင္တစ္ကားျဖစ္သည္၊(ဗမာျပည္)ဟာတကယ္ ရက္စက္လြန္တဲ့ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္ ဟု စတန္အဖြဲ.ဝင္ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ကေျပာျပသည္၊

ထုိ.အျပင္၊ရုပ္ရွင္ကားသည္ဗမာျပည္ရဲ.ရွဴမဝေတာင္တန္ရွဴခင္းမ်ား၊တက္ၾကြလွဳပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ႏွင့္ဒုကၡသည္ကာယကံရွင္
မ်ားကုိကုိယ္ေတြ.ေမးျမန္ထားျခင္းမ်ားရုိက္ထားပါသည္၊
“ နယ္စပ္ဇာတ္လမ္းဇာတ္ကား” ကုိ ဒီေန. ၃ နာရီဆုိေက်ာင္းသားစုရုံးျပင္မွာျပသမည္ျဖစ္ျပီးအခမဲ့ၾကည့္ရွဴႏုိင္ပါသည္၊

ရုပ္ရွင္ကားအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ႃပီး e-mail sshipes@aiken.k12.sc.us. ႏွင့္ Contact Rachel Johnson at rjohnson@aikenstandard.com.တုိ.ကုိဆက္သြယ္ေမးျမန္ႏုိင္ပါသည္၊


South Aiken High School students are taking action and spreading the word about international challenges.

Two years ago, students at SAHS started a chapter of Students Taking Action Now for Darfur (STAND). Since that time, students have been taking a stand about issues faced not only in Darfur but also around the world.

"Our goal is to spread awareness about Darfur, but this time we are doing something different with Burma," said Nate Foutch, STAND member. "The filmmaker grew up as a missionary kid in Thailand."

SAHS STAND will show "Border Story" today in the school auditorium at 3:30 p.m. Admission to the event is free of charge.

"Border Story," created by student filmmaker Joel Iliff, "tells the story of a silent crisis on both sides of the border," according to press materials. The film follows the challenges faced by ethnic minorities in Burma caused by being displaced from their homes by the violence of the country's ruling military regime.

"When people are forced to flee from their villages, they become known as 'internally displaced people (IDP).' It is not until they cross an international border that they then become 'refugees,'" states press materials. "'Border Story' takes an unflinching look into the lives of both IDPs inside Burma, refugees in neighboring Thailand and effectively documents the hardships they endure."

"It is supposed to be a good movie that shares the issues of Burma. It is a really repressed country," said Aaron Hodgkins, SAHS student.

The film showcases Burma's mountainous scenery and includes interviews with activists and victims to present a human drama. For more information about STAND or the film, e-mail sshipes@aiken.k12.sc.us.

Contact Rachel Johnson at rjohnson@aikenstandard.com.


နယူကလီးယားႏုိင္ငံျဖစ္ခ်င္တဲ့ဗမာျပည္၊ေျမာက္ကုိးရီးယားႏွင့္သံသယျဖစ္ဖြယ္ဆက္စပ္ျခင္း၊ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာအထူးၾကဳိးပမ္းရယူျခင္း၊ႏွင့္ပေဟဠိဆန္းေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က

တုိင္းရင္းသားအသံ
ISIS ေခၚသိပၸံႏွင့္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလုံျခဳံေရးဌာနမွထုတ္ေဝေသာ (Burma: A Nuclear Wannabe; Suspicious Links to North Korea; High-Tech Procurements and Enigmatic Facilities=နယူကလီးယားႏုိင္ငံျဖစ္ခ်င္တဲ့ဗမာျပည္၊ေျမာက္ကုိးရီးယားႏွင့္သံသယျဖစ္ဖြယ္ဆက္စပ္ျခင္း၊
အဆင့္ျမင့္နည္းပညာအထူးၾကဳိးပမ္းရယူျခင္း၊ႏွင့္ပေဟဠိဆန္းေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား)ဆုိတဲ့အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္၊
ဗမာျပည္လွ်ိ.ဝွက္နယူကလီးယားေနရာမ်ားကုိရွာေဖြျခင္းအစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ႏွင့္(Deep Connections between Myanmar’s Department of Atomic Energy and the DTVE=ျမန္မာအႏုျမဴစြမ္းအင္းဌာနႏွင့္စက္မွဳသိပၸံႏွင့္အလြတ္ပ ညာသင္ေက်ာင္းဌာနတုိ.အၾကီးအက်ယ္ပတ္သက္ဆက္ႏႊဲေနျခင္းအစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္၊တုိ.ေထာက္ရွဴရင္သံသယမဟုတ္၊ တကယ္လုပ္ေနသည္၊သုိ.ေသာ္၊ေအာင္ျမင္မွဳမရွိေသးတာပဲရွိတယ္ ဟုဆုိႏုိင္သည္၊

BurmaReport_28January2010

Myanmar Mill Mine 28 January 2010

Myanmar DAE DTVE 28 January 2010


Thursday, January 28, 2010

မြန္ရဟန္းပ်ဳိတစ္ပါးမတရားအဖမ္းခံရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ပေရာက္မြန္အမ်ဳိးသားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳေကာ္မတီ၏ထုတ္ ျပန္ေၾကညာခ်က္၊

တုိင္းရင္းသားအသံ
မြန္ရဟန္းပ်ဳိတစ္ပါးမတရားအဖမ္းခံရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ပေရာက္မြန္အမ်ဳိးသားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳေကာ္မတီ၏ထုတ္ ျပန္ေၾကညာခ်က္၊

OMCC Statement on Monk Arrest


(၆၁)ၾကိမ္ေျမာက္ကရင္ေတာ္လွန္ေရးေန.ကုိ ကမၻာ.အႏွံ.မွာက်င္းပၾကမည္ျဖစ္ပါသည္၊

တုိင္းရင္းသားအသံ
(၆၁)ၾကိမ္ေျမာက္ကရင္ေတာ္လွန္ေရးေန.ကုိ ကမၻာ.အႏွံ.မွာက်င္းပၾကမည္ျဖစ္ပါသည္၊

KNU Pre Speech on 61st Karen Revolution Day


KYO Felicitation Letter of _61th _ KRD_Burma_ -

KCM ကရင္ကြန္ျမဴနီတီ မီနီဆိုးတားမွ (၆၁)ၾကိမ္ေျမာက္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးေန႔အတြက္ ေပးပို႔သည့္ သ၀ဏ္လြာ

သူရဲေကာင္းပီသေသာ ကရင္အမ်ဳိးသမီး။ ကရင္အမ်ဳိးအေပါင္းတို႔-
သူရဲေကာင္းပီသေသာ ကရင္အမ်ဳိသား လက္နက္ကိုင္တပ္ေပါင္းစံုမွ ရဲေဘာ္ ရဲေမအေပါင္းတို႔-
အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး။ တန္းတူေရးနွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရရိွေရး။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး။ ဒီမိုကေရစီေရးနဲ႔ ထာဝရျငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔အတြက္ တရားတဲ့ ခုခံေတာ္လွန္စစ္ ဆင္ႏြဲတာ(၆၁) နွစ္ ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ပါျပီ။ ဒီနွစ္ေပါင္း (၆၁)နွစ္ၾကာ ကာလမ်ားအတြင္း တန္ဘိုးမျဖတ္နိုင္တဲ့ ကရင့္အာဇာနည္သူရဲေကာင္း အေထာင္အေသာင္းရဲ့ ဝိဥာဥ္ေတြ ေပးဆပ္စြန္႔လြတ္ခဲ့ရတယ္၊
ကရင့္အာဇာနည္ သူရဲေကာင္းအေထာင္အေသာင္းဟာ ကရင့္သမိုင္း စာမ်က္နွာသစ္ကို သူတို႔ရဲ့ ေသြးနီေတြနဲ႔ ေရးထိုးခဲ့တယ္၊ ဒီသမိုင္း စာမ်က္နွာသစ္ဆိုတာ “ကရင္ ဟာ လြတ္လပ္ေရး။ တရားမွ်တေရး။ ဥပေဒစိုးမိုးေရး။ တန္းတူေရး။လူ႔အခြင့္အေရး အျပည့္အဝရရိွေရးနဲ႔ ထာဝရျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ခုခံေတာ္လွန္စစ္ဆင္ႏြဲရာမွာ လက္မေျမာက္။


ဒူးမေထာက္။ အညံ့မခံ အရံွုးမေပးတဲ့။ ေအာင္ပဲြယူရဲတဲ့ သူရဲေကာင္း ပီသတဲ့ လူမ်ဳိးျဖစ္တယ္”ဆိုတာ ျမန္မာနဲ႔ ကမၻာကို သက္ေသျပလိုက္တာ ျဖစ္တယ္၊ (၆၁)နွစ္ၾကာ ခုခံေတာ္လွန္စစ္ ဆင္ႏြဲရာမွာ ကရင္တမ်ဳိးသားလံုးဟာ (KNU)ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုးရဲ႔ ေတာက္ေျပာင္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မွုကို တစိုက္မွတ္မွတ္ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတယ္၊အမ်ဳိးသား ေခါင္း ေဆာင္ၾကီးမ်ား ျဖစ္ၾကတဲ့ ေစာဘဦးၾကီး၊ေစာစိုင္းေက၊မန္းဘဇန္၊ေစာဗိုလ္ျမ၊ေစာဘသင္တို႔ကို သစၥာေစာင့္သိရိုေသၾကသလို က်ဆံုးေလျပီးျဖစ္တဲ့ ကရင့္အာဇာနည္ အေထာင္အေသာင္းအေပၚ သစၥာစာင့္သိရိုေသၾကတယ္၊ကရင္တမ်ိဳးသားလံုးဟာ (KNU)ကို ဝိုင္းရံသြားမွာ ျဖစ္သလို ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး လက္နက္ ကိုင္တပ္ ေပါင္းစံု (KNLAF) (Karen National Liberation Armed Forces)ကို ဘက္ေပါင္းစံုက ကူညီ ေထာက္ပံ့သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ကရင္တမ်ဳိးသားလံုးဟာ ကရင့္လြတ္လပ္ေရး အတြက္ ဘယ္လို ေပးဆပ္ရမွုမ်ဳိးကိုမဆို ေပးဆပ္ရန္အသင့္ ရိွေနပါတယ္၊

သူရဲေကာင္းပီသတဲ့ ကရင္အမ်ဳိးသမီး အမ်ဳိးသားအေပါင္းတို႔-
သူရဲေကာင္းပီသတဲ့ ကရင္အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ေပါင္းစံုက ရဲေဘာ္/ရဲေမအေပါင္းတို႔-
စစ္ရာဇာဝတ္ဂိုဏ္း (နအဖ)ဟာ သူတို႔က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ ရာဇာဝတ္မွုမ်ားေၾကာင့္ စစ္ခံုရံုးမွာ က်ဳိးစင္တက္ရမွာကို ေၾကာက္လန္႔ေနၾကလို႔ ဘယ္ေတာ့မွ လူမ်ဳိးစံု ျပည္သူေတြကို အာဏာလဲြေပးမွာ မဟုတ္ဘဲ။ က်ားကုတ္က်ားခဲ အာဏာကို ဖက္တြယ္ထားမွာ ျဖစ္တယ္၊ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးကို ပိုမိုၾကမ္းၾကဳတ္စြာ ျဖိဳခဲြလာမွာ ျဖစ္တယ္။ထိုးစစ္ၾကီးမ်ား ဒီေႏြရာသီမွာ ဆင္ႏြဲလာနိုင္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ကမၻာတဝွန္းမွ ကရင္မ်ား လွည္းေန၊ေလွေအာင္း ျမင္းေဇာင္းမက်န္ ကရင့္ခုခံေတာ္လွန္စစ္ကို ကာကြယ္ဘို႔ (KNU) ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုးရဲ့ ေခါင္းေဆာင္ မွုကို အျပည့္အဝခံယူျပီး (KNLAF)ကရင္အမ်ဳိးသား လက္နက္ကိုင္တပ္ ေပါင္းစံုနဲ႔ ခိုင္မာစြာလက္တဲြျပီး ကရင့္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္သြားၾကမယ္၊ ကရင့္ခုခံေတာ္လွန္စစ္ကို ေနာက္ဆံုးေအာင္ပဲြရတဲ့ အထိ တိုက္ပဲြဝင္ရာမွာအမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ၾကီး ေစာဘဦးၾကီးရဲ့ (မူ)ေလးခ်က္ကို ခိုင္ခိုင္မာမာ ကိုင္စဲြသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဂတိသစၥာျပဳ လိုက္ပါတယ္၊

ကရင့္ခုခံေတာ္လွန္စစ္ပဲြ မုခ်ေအာင္ပဲြဆင္ႏြဲရမွာ ျဖစ္တယ္၊
(နအဖ)စစ္ရာဇဝတ္ေကာင္မ်ား မုခ်က်ဳိးစင္တက္ရမွာ ျဖစ္တယ္၊

အလုပ္အမွုေဆာင္ေကာ္မတီ။
ကရင္ကြန္ျမူနီတီ မီနီဆိုးတား။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊

ဇန္နဝါရီလ (၃၁)ရက္။၂ဝ၁ဝ၊


အဲေခါင္ေသာင့္ ဘေလ့ာဂ္မွကူးယူေဖာ္ၿပသည္။
မြန္အမ်ဳိးသားေန.၏ပုိ.စတာမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
မြန္အမ်ဳိးသားေန.၏ပုိ.စတာမ်ား၊ျပည္တြင္း၊အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊အဂၤလန္ႏုိင္ငံ၊ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ဂ်ပန္းႏုိင္ငံ၊ဒိန္မတ္ႏုိင္ငံ၊ကေနဒါႏုိင္ငံ၊
ၾသစေၾတရီးယားႏုိင္ငံ၊ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္ႏွင့္ကမၻာအႏွံ.မွာမွာလာမည့္ (၃၀)ရက္.တြင္(၆၃)ၾကိမ္ေျမာက္မြန္အမ်ဳိးသားေန.ကုိ
က်င္းပၾကမွာျဖစ္ပါသည္၊


မုိင္းလားတပ္ဖြဲ.အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးလုပ္ၾကံခံရျခင္းအေပၚမဒတ၏ထုတ္ျပန္ညာခ်က္၊

တုိင္းရင္းသားအသံ
မုိင္းလားတပ္ဖြဲ.အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးလုပ္ၾကံခံရျခင္းအေပၚမဒတ၏ထုတ္ျပန္ညာခ်က္၊

Condem SPDC on Assassinated Mogla GS


Wednesday, January 27, 2010

‘၀’ တခုတည္း ကိုယ္လြတ္႐ုန္းမရဟု ပေလာင္ေခါင္းေဆာင္ေျပာ

တုိင္းရင္းသားအသံ

‘၀’ တခုတည္း ကိုယ္လြတ္႐ုန္းမရဟု ပေလာင္ေခါင္းေဆာင္ေျပာ

E-mail Print
၀ ျပည္ေသြးစည္းေရးတပ္မေတာ္ UWSA သည္ သွ်မ္းျပည္အတြင္းလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕အားလံုးအနက္ အင္အား အေတာင့္တင္းဆံုးျဖစ္သည္ဟုဆိုေသာ္လည္း မိမိလူမ်ဳိး/တပ္ဖြဲ႕/နယ္ေျမတခုထဲအတြက္ ကိုယ္လြတ္႐ုန္း ထြက္လုိ႕မရ ဟု ပေလာင္ေခါင္းေဆာင္မုိင္အိုက္ဖုန္းက ေျပာပါသည္။

“သွ်မ္းျပည္အေရးက တိုင္းရင္းသား အားလံုးနဲ႕ဆိုင္တယ္။ အခ်င္းခ်င္းအျပစ္႐ွာရမယ့္အခ်ိန္မဟုတ္ဘူး၊ ၀ က အင္အားႀကီးတယ္ေျပာေပမယ့္ သူ႕အမ်ဳိးသားတခုထဲ လြတ္ေျမာက္ဖို႕ ႐ုန္းထြက္လို႕ရမွာမဟုတ္ဘူး”

စစ္မွန္သည့္လြတ္လပ္ျခင္း တန္းတူအခြင့္အေရးရ႐ွိျခင္းအတြက္ ယခုအခ်ိန္သည္ စုေပါင္းအေျဖ႐ွာ ၊ လက္တြဲ၀ိုင္း၀န္း ေျဖ႐ွင္းကာ တဦးတေယာက္အားႏွင့္တြန္း၍မရေသာ္ အမ်ားအားႏွင့္တြန္းလွ်င္ လိုရာပန္းတိုင္သို႕ အမွန္ေရာက္႐ွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း PSLF ဥကၠဌ မိုင္အိုက္ဖုန္းက သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္သို႕ေျပာ၏။

ပေလာင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး PSLF ဥကၠဌ မိုင္အိုက္ဖုန္း


“သွ်မ္းျပည္သားအခ်င္းခ်င္း တုိက္ခိုက္သတ္ျဖတ္ေနမယ္ဆိုရင္ စစ္အာဏာ႐ွင္အတြက္ဘဲ အေထာက္အကူ ျဖစ္မယ္။ ၂၀၀၁-၂၀၀၂ နဲ႕ ၂၀၀၅ တုန္းက နအဖ ေသြးထိုးလံႈ႕ေဆာ္မႈေၾကာင့္ သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္ လြယ္တိုင္း လ်ဲန္း ဌာနခ်ဳပ္ကို ၀ တပ္ဖြဲ႕က တက္တိုက္ခဲ့တယ္။ PSLF အေနနဲ႕ သွ်မ္းျပည္သားအခ်င္းခ်င္း မတိုက္ခိုက္ၾကဖို႕ တတ္အားသမွ်ၾကား၀င္ ေပးေသးတယ္။ မရဘူး။ အခုလဲ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အသြင္မေျပာင္းမခ်င္း ၀ ကို နအဖ က သပ္လွ်ဳိၿဖိုဳခြဲ ေနမွာဘဲ” - ဟု ဆက္ေျပာပါသည္။

သွ်မ္းျပည္သားမ်ား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးအတြက္ ပေလာင္ေခါင္းေဆာင္ ေ၀ဖန္အႀကံေပးေနခ်ိန္ နအဖ အရာ႐ွိ တုိ႕လည္း ‘အခုအခ်ိန္ဟာ ေခါင္းမာလြန္းတဲ့ ၀ တပ္ဖြဲ႕ကို ဆံုးမဖို႕အခ်ိန္တန္ၿပီ’ ဟူသည့္ ႀကိမ္း၀ါး ၀ါဒျဖန္႕ေျပာ ဆုိ ေနသည္ကုိလည္း ၾကားေနရ၏။

သွ်မ္း၊ ကခ်င္တုိ႕ကဲ့သုိ႕ ပေလာင္အမ်ဳိးသား ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ကုိယ့္ၾကမၼာကုိယ္ဖန္တီးခြင့္ အတြက္ ၁၉၆၃ ကစ၍ ပေလာင္အမ်ဳိးသားတပ္ဖြဲ႕ (PNF) ကို ဖြဲ႕စည္း၍ စစ္အာ႐ွင္အုပ္စုကုိ ဆန္႕က်င္ေတာ္လွန္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၆ တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO) ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္အျဖစ္အမည္ ေျပာင္းခဲ့သည္။ ၁၉၈၆ တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (PSLF) ဟုအမည္ ေျပာင္းလဲ ခဲ့သည္။ ၁၉၉၁ တြင္ အထူးေဒသ ၇ ဟူ၍ စစ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္ရပ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၅ တြင္ လက္နက္ခ်လိုက္ရသည္။ PSLA/PSLO အပစ္ရပ္စဥ္


မိုင္းလားတပ္ဖြဲ႕ အေထြအေထြ အတြင္းေရးမႉး လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံရ

တုိင္းရင္းသားအသံ
တုိင္းရင္းေခါင္းေဆာင္ေတြကုိလုပ္ၾကံတဲ့စစ္ပြားဗမာစစ္အစုိးရစတင္ေနျပီးျဖစ္ေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားအသံမွထပ္ခါသတိေပး

တုိင္းရင္းသားအသံမွသုံးသပ္ထားတဲ့ေဆာင္ပါးမွေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္၊
အင္းအားနဲတဲ့တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အုပ္စုတစ္ခ်ဳိ.လက္နက္အင္းအား ဆုံးရွဳံးမည္၊ေခါင္းေဆာင္ပုိင္မ်ားက်ေတာ့အမွဳကြက္ဆင္ခံရျပီးေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရႏုိင္သည္၊လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မွဳခံရႏုိင္သည္၊ ေရြးေကာက္ပြဲမဝင္၊အေရာင္မေျပာင္း၊အသြင္းမေျပာင္းတဲ့တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အင္းအားစုမ်ားအတြက္ေတာ့၊ထုိးစစ္ခံရ ႏုိင္သည္၊ထုိးစစ္ဆင္မည့္တပ္အင္းအားဟာေရြးေကာက္ပြဲဝင္(သုိ.)နယ္ျခားေစာင့္တပ္အသြင္းေျပာင္းသြားေသာတုိင္းရင္းသား
လက္နက္ကုိင္တပ္အင္းအားမ်ားကုိေရွ.တန္တင္သုံးမည္၊တုိင္းရင္းသားတပ္အခ်င္းခ်င္းရန္တုိက္ေပးတဲ့သေဘာျဖစ္သည္၊တုိင္း ရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မွဳမ်ားႏွင့္အခ်င္းခ်င္းကြဲျပဲမွဳမ်ား ဒဏ္နဲ.အၾကီးအက်ယ္ရင္ဆုိင္ရမည္၊ဒါေပမဲ့၊ထုိးစစ္ပြဲမ်ားျပင္းထန္လာတဲ့အခါ ျပည္တြင္းမွာရပ္တည္ေနေသာတုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္အျခားေသာအမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကဖိႏွိပ္မွဳဒဏ္မ်ားမွသက္သာခြင့္ရမည္၊အေနေခ်ာင္လာမည္၊ျပ ည္သူလူထုႏွင့္တုိင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္စစ္သားမ်ားအားကုိးရာအင္းအားစုတစ္ရပ္ေပၚလာမည္၊တဖန္တင္းမာမွဳမ်ားျဖစ္လာႏုိင္ျပီးစစ္ တပ္အာဏာသိမ္းပြဲတစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာႏုိင္မလား၊ျပည္သူလူထုႏွင့္တုိင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္စစ္သားေခါင္းေဆာင္မ်ားပူးေပါင္းျပီး ေအာင္ပြဲခံမလားဆုိတာကုိအခ်ိန္ကသာအဆုံးအျဖတ္ေပးႏုိင္လိမၼည္၊

မိုင္းလားတပ္ဖြဲ႕ အေထြအေထြ အတြင္းေရးမႉး လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံရ

ဗုဒၶဟူးေန႕၊ 27 ဇန္န၀ါရီ 2010 သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္
မိုင္းလားတပ္ဖြဲ႕ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ဦးမင္းအိမ္ ယေန႕ မနက္ပိုင္း ၈း၃၀ ခန္႕တြင္ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခံ ရသည္ ဟု ထိုင္းႏွင့္ တ႐ုတ္နယ္စပ္ သတင္းရပ္ကြက္မ်ား ကေျပာပါသည္။

“အခုက ကားေတြ ခရီးတင္ကားေတြ မိုင္းလားနယ္ေျမေတြကေန အျပ
င္ထြက္ခြင့္မရေတာ့ဘူး၊ က်ဳိင္းတံု ကေန၀င္လာရင္ ေတာ့ရတယ္။ လူထု လဲ အိမ္ျပင္မထြက္ဖို႕ မိုင္းလားအာဏာပိုင္ေတြက အမိန္႕ထုတ္ထားတယ္”- အမည္မေဖၚလိုသူတဦး က ေျပာပါသည္။

NDAA-ESS မိုင္းလားတပ္ဖြဲ႕ ဒုဥကၠဌ ခြန္ဆန္လူ၊ အတြင္းေရးမႉး ဦးမင္းအိမ္(အလယ္)၊ အတြင္းေရးမႉး ၂ ဦးေႏြဦး


အျခားသတင္းရပ္မ်ားက ယေန႕ မနက္ ၆း၃၀ နာရီ တြင္ ဦးမင္းအိမ္ အေဖၚတေယာက္ ႏွင့္ အိမ္ေ႐ွ႕တြင္လမ္းေလွ်ာက္ ေနစဥ္ ေသနတ္သမားက ၀င္ေရာက္ပစ္ခတ္သြားသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ဦးမင္းအိမ္ သတ္ျဖတ္ခံရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သူ႕လက္ခ်က္ျဖစ္သည္ဆိုသည္ကို မိုင္းလားအာဏာပိုင္ စံုစမ္းေဖၚထုတ္ ဆဲျဖစ္သည္။


Monday, January 25, 2010

ကယားျပည္နယ္ရွိလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားတာဝါတိုိင္ေတြကုိ ေကအန္ပီပီေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္းအတည္ျပဳ

တုိင္းရင္းသားအသံ
ကယားျပည္နယ္ရွိလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားတာဝါတိုိင္ေတြကုိ ေကအန္ပီပီေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္းအတည္ျပဳ
Knpp Attack

Sunday, January 24, 2010

ကရင္ဒုကၡသည္အေယာက္(၃၀၀၀)အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ထားေဆာင္ယန္းမွာအစည္းအေဝးလုပ္ေန

တုိင္းရင္းသားအသံ
ကရင္ဒုကၡသည္အေယာက္(၃၀၀၀)အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ထားေဆာင္ယန္းမွာအစည္းအေဝးလုပ္ေန


ကရင္ဒုကၡသည္အေယာက္ (၃၀၀၀)ႏွင့္ပတ္သက္၍ထုိင္းအစုိးရ၊ေကအန္ယူ၊ဒီေကဘီေအႏွင့္ကုလသမဂၢကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါ ဝင္ေသာအစည္းအေဝးတစ္ခုကုိ ထာေဆာင္ယန္းမွာျပဳလုပ္ေနေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္၊ယင္ဒုကၡသည္အေယာက္(၃၀၀၀) သည္ေနာင္ေပြးႏွင့္ထားေဆာင္ယန္းမွာေနထုိင္းေနၾကတာ(၇)လေလာက္ရွိသြားျပီးျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္၊သူတုိ.ကုိေနရပ္ ျပန္ပုိ.ရန္အၾကိမ္ၾကိမ္ၾကဳိးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္းမေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း ထုိင္းအရာရွိတစ္ေယာက္ကေျပာျပသည္၊

ဤအစည္းအေဝးျပီးရင္ရလာဒ္တစ္ခုခုထြက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ေကအန္ယူႏွင့္ဒီေကဘီေအတပ္ဖြဲ.ေတြကအကယ္၍ပစ္ခတ္မွဳ မလုပ္ၾကဘဲ သူတုိ.လူမ်ဳိးသူတုိ.ကူညီႏိုင္မည္ဆုိရင္ ဒုကၡသည္ေတြကုိလုံလုံျခဳံျခဳံႏွင့္ေနရပ္ေဒသသုိ.ျပန္ပုိ.ႏုိင္မွာျဖစ္ေၾကာင္းသူ ကဆက္ေျပာသည္၊


Saturday, January 23, 2010

ေၾကးနန္းကေနလွ်ိ.ဝွက္အမိန္.မ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
ေၾကးနန္းကေနလွ်ိ.ဝွက္အမိန္.မ်ား

Military Inside Situations


Tuesday, January 19, 2010

တုိင္းျပည္မျငိမ္မသက္မွဳအေၾကာင္းျပခ်က္နဲ.၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကုိအခ်ိန္အကန္.အသတ့္မရွိေရႊ.ဆုိင္းမည္

တုိင္းရင္းသားအသံ
တုိင္းျပည္မျငိမ္မသက္မွဳအေၾကာင္းျပခ်က္နဲ.၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကုိအခ်ိန္အကန္.အသတ့္မရွိေရႊ.ဆုိင္းမည္

ဗမာစစ္အစုိးရအေနနဲ. ၂၀၁၀ တြင္ျပဳလုပ္မည့္ေရြးေကာက္ပြဲကုိသူ.ဘက္အားနည္းခ်က္ေတြရွိေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မလုပ္ျဖစ္ ေအာင္နည္းလမ္းရွာတဲ့အထဲမွာတုိင္းျပည္မျငိမ္မသက္မွဳအေၾကာင္းျပခ်က္နဲ.ေရြ.ဆုိင္းမည္လုိ.စစ္ဖက္နဲ.နီစပ္တဲ့သတင္းရပ္ကြ က္တစ္ခုကတုိင္းရင္းသားအသံကုိေျပာျပသည္၊

ပထမအားနဲခ်က္ကေရြးေကာက္ပြဲအလြန္အင္းအားျပဳိင္ဆုိင္မွဳေၾကာင့္အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးအဆင္မေျပမွဳရွိတယ္၊စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ မ်ားအသက္လုံျခဳံေရးနဲ.ဆုိင္တယ္၊ဒုတိယအားနဲခ်က္က-လုံေလာက္တဲ့လူထုေထာက္ခံမွဳမစည္းရုံႏုိင္ေသးလုိ.၊တတိယအားနဲ
ခ်က္က-အာမခံႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား-အန္ေအလ္ဒီနဲ.တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားယဥ္ျပဳိင္လုိစိတ္မရွိတာႏွင့္တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ.မ်ားကုိစည္းရုံးမေအာင္ျမင္မွဳေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု၎စစ္ဖက္သတင္းရပ္ကြက္ကရွင္းျပသည္၊

ဗုိလ္သန္းေရြးအေနနဲ.သူေမြးထားတ့ဲၾကံ.ဖြတ္အသင္းကုိႏုိင္ငံေရးပါတီအသြင္ကူးေျပာင္းေပးျပီးေရြးေကာက္ပြဲႏုိင္ဖုိ.ရည္ရြယ္ ထားတဲ့အခ်ိန္မွာ တတိယအင္းအားစုလုိ.ေခၚတဲ့ႏုိင္ငံေရးအင္းအားစုေတြကတျခားေသာစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္လွ်ိ.ဝွက္အားခ်ိတ္ ထားမွဳရွိတယ္လုိ.သူကဆက္ေျပာပါသည္၊

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အင္းအားစုမ်ားကုိနယ္ျခားေစာင့္တပ္အသြင္းကူးေျပာင္းဖုိ. တပ္မေတာ္စစ္ဘက္ေရးရာလုံျခဳံေရး အရာရွိ ဒု-ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးရဲျမင့္အားတာဝန္ေပးအပ္ထားသည္၊အသြင္းကူးေျပာင္းေရးသတ္မွတ္ကာလေက်ာ္လြန္ခဲ့ေသာ္လည္း သူတုိ.လုိအပ္တဲ့တပ္မ်ားစည္းရုံးမရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒု-ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးရဲျမင့္ကအခ်ိန္ပိတ္အစီရင္ခံခဲ့ျပီးျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္၊

ဗိုလ္သန္းေရႊကုိယ္တုိင္ကလည္း မိန္.ခြန္းေျပာၾကားတဲ့ေနရာမွာ ေရြးေကာက္ပြဲကုိတရားမွ်တမွဳရွိေအာင္လုပ္ေပးမည္ဟုအၾကိ မ္ၾကိမ္ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္းဘယ္သူမွအေကာင္းမျမင္ဘဲ သူ.စကားကုိဘယ္သူမွမယုံတဲ့အတြက္ေၾကာင့္စိတ္ဆုိးေနတယ္ လုိ. စစ္ဖက္သတင္းရပ္ကြက္ကေျပာျပသည္၊သူေသဆုံးတဲ့အထိအာဏာဆုပ္ကုိင္သြားမည္လုိ.လဲၾကိမ္ေမာင္ေျပာဆုိခဲ့တယ္ လုိ.သူကဆက္ေျပာျပသည္၊

ထုိ.ေၾကာင့္၊ေနာက္ဆုံးခ်မွတ္တဲ့လမ္းစဥ္ကေရြးေကာက္ပြဲကုိအခ်ိန္အကန္.အသတ္မရွိေရႊ.ဆုိင္းတဲ့လမ္းစဥ္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္၊ယင္ကဲ့သုိ.၊ေၾကညာလုိ.ရေအာင္ ျပည္တြင္းစစ္ဖန္တီးတဲ့ေနရာမွာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အင္းအားစုေတြကုိ အၾကီးအက်ယ္ထုိးစစ္ဆင္ျပီးျပည္တြင္းရွိအင္းအားျပဳိင္စစ္ဗုိလ္ေတြအၾကားလာဘ္ေပးလာဘ္ယူႏွင့္အက်င့္စာရိတၱပ်က္စီးမွဳ ေတြကုိအေၾကာင္းျပျပီအခ်င္းအခ်င္းးအေရးယူမွဳလုပ္မည္လုိ.ဆုိပါသည္၊


ၿငိမ္းအဖြဲ႔မ်ား က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္ခ်က္မ်ားကို နအဖ ပုလိပ္စုေဆာင္း

တုိင္းရင္းသားအသံ

ၿငိမ္းအဖြဲ႔မ်ား က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္ခ်က္မ်ားကို နအဖ ပုလိပ္စုေဆာင္း

အဂၤါေန႕၊ 19 ဇန္န၀ါရီ 2010 သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္
လက္နက္ကိုင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ က်ဴးလြန္ထားေသာ ျပစ္မႈမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ စုေဆာင္းလွ်က္ရိွ ေၾကာင္း သိရသည္။
လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္ခ်က္မ်ား အျမန္စံုစမ္း တင္ျပႏိုင္ရန္အတြက္ စုေဆာင္းေနရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သွ်မ္းျပည္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ အမည္မေဖၚလိုသူ ၀န္ထမ္း တစ္ဦး က သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ သို႔ ေျပာသည္။

ျမန္မာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနက ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားရိွ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားထံ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းေရး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဇန္န၀ါရီလပိုင္းကမွ ညြန္ၾကားရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ သီးသန္႔ ညြန္္ ၾကားထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ညြန္ၾကားခ်က္သည္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အသြင္ေျပာင္းေရး အဆိုကို ျငင္းဆန္ေနသည့္ ၿငိမ္းအဖြဲ႔မ်ား အား လံုးႏွင့္ အက်ံဳး၀င္သည္ဟု ဆိုသည္။

လတ္တေလာ နအဖ၏ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔အသြင္ေျပာင္းေရး ျငင္းဆိုေနသည့္ လက္နက္ကိုင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႔ မ်ားမွာ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ KIO ၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP ၊ ၀ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ UWSA ၊ အပစ္ရပ္ SSA ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္ တပ္မေတာ္ NDAA မိုင္းလား တပ္ဖြဲ႕ စသည့္ အဖြဲ႔ မ်ားျဖစ္သည္။

အဆိုပါအဖြဲ႔မ်ား အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲခဲ့စဥ္က တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္း ၀င္ေရာက္လာသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အျဖစ္ နအဖ သံုးႏွဳန္းေခၚေ၀ၚခဲ့ေသာ္လည္း သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္(အပစ္ရပ္) ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဆထဲန္႕ ကို ႏိုင္ငံေရးစြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀၆ ႏွစ္ အထိ ျပစ္ဒဏ္ေပးခဲ့သည္။

ရာဇ၀တ္မႈခင္းက်ဴးလြန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔၀င္မ်ားကို တိုက္ရိုက္၀င္ေရာက္ တရားစြဲဆိုေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ယေန႔အထိ ထင္ထင္ရွားရွား မေတြ႔ရေသးဟု အကဲခတ္မ်ားက ဆိုသည္။

အကဲခတ္မ်ားအဖို႕ ယခုကိစၥအား နအဖမွ ဥပေဒ လမ္းေၾကာင္းမွတဆင့္ အဆိုပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔မ်ား အတြင္းစည္းပိုင္းကို ျခယ္လွယ္ ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိူင္ရန္ အားထုတ္မႈ တစ္ခုအျဖစ္ ရွဳျမင္ေနၾကသည္။


လြတ္လပ္ေရး အတြက္တိုက္ပြဲ၀င္ျခင္းသည္ ခြဲထြက္ျခင္းမဟုတ္ ၁၀ ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံ ၌ RCSS ဥကၠဌ ေျပာ

တုိင္းရင္းသားအသံ
လြတ္လပ္ေရး အတြက္တိုက္ပြဲ၀င္ျခင္းသည္ ခြဲထြက္ျခင္းမဟုတ္ ၁၀ ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံ ၌ RCSS ဥကၠဌ ေျပာ

ဗုဒၶဟူးေန႕၊ 20 ဇန္န၀ါရီ 2010
သွ်မ္းသံေတာ္ဆင
့္


၁၀ ႀကိမ္ေျမာက္ညီလာခံ ၌ RCSS/SSA ေခါင္းေဆာင္ ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြက္စစ္ Photo: Arntai (SHAN)
သွ်မ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ ၁၀ ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံ၌ ‘အမ်ဳိးသားေရးအတြက္၊ တန္းတူအခြင့္အေရး လြတ္လပ္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ျခင္းသည္ ခြဲထြက္ေရးသမားမဟုတ္’ ဟု သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြက္စစ္ကေျပာသည္။

ညီလာခံတက္ေရာက္သူ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္တဦးက-“စ၀္ယြက္စစ္ဆိုလိုတာက ‘မိမိျပည္ေထာင္/လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ၿပီး တန္းတူ အခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ရ႐ွိမွ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ကိုတည္ေဆာက္ႏိုင္မွာ’ - သီးျခားစီ အရင္လြတ္လပ္ဖို႕က အေရးႀကီးတယ္၊ မွ်တတန္းတူ လြတ္လပ္မႈ႐ွိမွ ပူးေပါင္းႏိုင္တယ္။ အျခားမဟာမိတ္အဖြဲ႕အစည္းနဲ႕ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြ၊ အထူး သျဖင့္ ခဲြထြက္မႈကိုအားမေပးတဲ့ တ႐ုတ္ျပည္လိုအင္အားႀကီးႏိုင္ငံက ပိုမိုနားလည္လာေစဖို႕ျဖစ္တယ္” - ဟု ဆို၏။

ဇႏၷ၀ါရီ ၁၅ ရက္မွ ၁၈ ရက္ေန႕အထိ ၄ ရက္ၾကာက်င္းပသည့္ သွ်မ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ ၼဃွွ ၁၀ ႀကိမ္ ေျမာက္ ညီလာခံတက္ေရာက္သူ ၂၈၆ ေယာက္႐ွိၿပီး - ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၏ ႏွစ္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား တင္ျပ ေဆြးေႏြး သံုးသပ္ျခင္း၊ တာ၀န္အသစ္ခန္႕ထားျခင္း၊ ရာထူးတိုးျခင္းတုိ႕ ျဳပလုပ္ခဲ့သည္။ ထို႕အတူ အရည္အခ်င္းႏွင့္ လူသူ လက္နက္ အင္အားအရ ဗိုလ္မႉးႀကီးယြက္စစ္အားလည္း ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာထူးအဆင့္ တိုးျမႇင့္အပ္ႏွင္းခဲ့သည္ဟု သိရပါ သည္။
အရည္အခ်င္း ႏွင့္ လူသူလက္နက္အင္အားအရ ရာထူးတိုးဖို႕ရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း လြန္ခဲ့သည့္ ၄ ႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္ပတ္ လည္ အစည္းအေ၀းတိုင္းတင္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသာ္လည္း ဗုိလ္မႉးႀကီးယြက္စစ္က လက္မခံေၾကာင္း၊ ယခုအစည္းအေ၀း မွသာေ႐ွာင္လြဲမရဘဲ လက္ခံလုိက္ရေၾကာင္း ညီလာခံတက္ေရာက္သူတဦးက သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္သို႕ေျပာပါသည္။

“ဒု ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စိုင္းယီက ‘ခြန္ဆာဦးေဆာင္တဲ့ MTA ၿပိဳကြဲသြားၿပီးေနာက္ပိုင္း တစုတစည္းထဲ ျပန္ျဖစ္လာေအာင္ ဥကၠဌႀကီး စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ အခုထိုင္းနယ္စပ္မွာ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ျပန္စိုက္ႏိုင္တဲ့ အစြမ္းအစကလဲ မလြယ္ဘူး၊ အဲဒါေၾကာင့္ ဥကၠဌ ရာထူးျပန္ေ႐ြးရင္ စ၀္ယြက္စစ္ကိုဘဲမဲေပးၾကပါ’ လို႕ေတာင္ႀကိဳတင္တိုက္တြန္းတယ္” - ဟု ညီလာခံသြားတက္သူ ခ်င္းမိုင္မွ သွ်မ္းလူငယ္တဦး ကေျပာပါသည္။

ဇႏၷ၀ါရီ ၁၇ ရက္ေန႕တြင္ သက္တမ္းေစ့ ဥကၠဌေနရာအား လွ်ဳိ႕၀ွက္မဲေပးစနစ္ျဖင့္ ဥကၠသစ္ျပန္လည္ ေ႐ြးေကာက္ရာ မဲေပးသူ ၂၄၃ ေယာက္ အနက္ ၂၁၈ မဲက စ၀္ယြက္စစ္ကိုပင္ မဲေပးသျဖင့္ RCSS ၏ ၄ ႏွစ္သက္တမ္းဥကၠဌသစ္တာ၀န္ ဆက္ယူသြား ရမည္ျဖစ္သည္။

သွ်မ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ ဥကၠဌ ရာထူးကို ဒီမိုကေရစီနည္းျဖင့္ ၄ ႏွစ္ တႀကိမ္ (ယခင္ ၂ ႏွစ္ တႀကိမ္) အသစ္တဖန္ျပန္လည္ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ေၾကာင္း၊ ယခုညီလာခံတြင္ အျခားပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္သူ ၉ ဦးအား ေပးသည့္မဲ က ၂၅ မဲ ျဖစ္ေၾကာင္း - သိရ၏။

အသစ္တဖန္ျပန္လည္ အေ႐ြးခံသည့္ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ - ဥကၠဌ ဒု - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြက္စစ္၊ ဒု ဥကၠဌ - ၁ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုင္းယီ၊ ဒု ဥကၠဌ - ၂ ဗိုလ္မႉးႀကီးေခးငင္း၊ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ဒု ဗိုလ္မႉးႀကီးဆီရိ တို႕ျဖစ္သည္။ ထို႕အတူ အရာ႐ွိငယ္ ၁၅၃ ဦးအားလည္း ၁၀ ႀကိမ္ေျမာက္ညီလာခံမွ စစ္ရာထူးတိုးျမႇင့္ေပးခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။Monday, January 18, 2010

ေဟတီမွာငလ်င္လွဳပ္ဒဏ္ေၾကာင့္ဒုကၡေရာက္သူအမ်ားအျပားကုိကူညီၾကပါ၊

တုိင္းရင္းသားအသံ
http://cnn.com/video/?/video/politics/2010/01/17/king.intv.bush.clinton.cnn

ေဟတီမွာငလ်င္လွဳပ္ဒဏ္ေၾကာင့္ဒုကၡေရာက္သူအမ်ားအျပားကုိကူညီၾကပါ၊ယေန.အထိဆုိရင္လူ၂၀၀၀၀၀ေက်ာ္
ေသဆုံးသြားျပီးဟုခန္.မွန္ၾကပါသည္၊အေမရိကန္မွာဆုိရင္ကလင္တန္၊ဘုရွ္စတဲ့သမၼတေဟာင္းေတြကုိယ္တုိင္ကုိယ္
ျပပါဝင္ကူညီေနတဲ့အခ်ိန္မွာဗမာျပည္မွာဇိမ္းခံေနတဲ့ေမာင္သန္းေရႊတုိ.စစ္အုပ္စုကဒုကၡေနတဲ့တုိင္းရင္းသားျပည္သ
ူလူထုေတြကုိေဒါသာဂတိ၊ေမာဟာဂတိ၊ဘယာဂတိစိတ္ေတြနဲ.စစ္ေရးတုိက္ခုိက္ရန္ကုိသာျပင္ဆင္ေနၾကတာကုိၾကည့္
ျပီးလူသားစိတ္ဓါတ္ကင္းမဲ့တဲ့တိရိစၦာန္သားမ်ားျဖစ္သည္၊တရားမွ်တမွဳမရွိရင္စစ္ပြဲဟာဘယ္ေတာ့မွအဆုံးမသတ္ႏုိင္ဘူးဆုိ
တာကုိေမာင္သန္းေရႊတုိ.နာလည္ဖုိ.အခ်ိန္တန္ျပီ၊

ဟစ္တလားဦးေဆာင္ေသာနာဇီပါတီသည္ဂ်ာမဏီတုိင္းျပည္အတြက္အဆိပ္ေရတြင္ေရကန္မ်ားျဖစ္ေတာ့မည္ဆိုတာကုိ
ဂ်ာမဏီပညာရွင္ေတြကသတိေပးေျပာဆုိေနၾကေပမဲ့သာမန္ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံေရးသမားေတြႏွင့္ျပည္သူလူထုေတြကမထီမဲ့ျမင္
ျပဳထားသည္၊ပညာရွင္တုိ.၏စကားကုိမၾကားဟန္ေယာင္ေဆာင္ခဲ့သည္၊ကုိယ့္နဲ.မဆုိင္သလုိေနၾကသည္၊သုိ.ေသာ္။ဟစ္တ
လာအာဏာၾကီးထြားလာျပီးေနာက္ဟစ္တလာကုိခုခံတာဆီးဖုိ.၊ျဖဳိတ္ခ်ဖုိ.ကဂ်ာမဏီလူထုေတြကမတတ္ႏုိင္ခဲ့ပဲအရွဳံးေပးခဲ့ရ
တဲ့သမုိင္းကုိၾကည့္ရင္ဗမာျပည္ရွိဗမာလူမ်ဳိးအပါအဝင္လူမ်ဳိးစုံ၊အလႊာေပါင္းစုံလူတန္စားေတြအေနနဲ.ေမာင္သန္းေရႊတုိ.အုပ္စ
ုအာဏာၾကီးထြားသထက္ၾကီးထြားလာေနသည္ကုိအခ်ိန္မွီတားဆီးႏုိင္ရန္တာဝန္ရွိၾကပါ၊Washington (CNN) -- Former President Bill Clinton will travel to Haiti on Monday to meet with officials and deliver aid supplies to the quake-ravaged country, his foundation announced Sunday.

Clinton, the U.N. special envoy to Haiti, will meet with Haitian President Rene Preval and other members of the local government as well as aid workers, to discuss how to proceed with recovery operations.

The visit comes two days after President Barack Obama announced the formation of the Clinton Bush Haiti Fund, a major fundraising effort for victims of Tuesday's earthquake led by Clinton and former President George W. Bush.
Clinton Bush Haiti Fund (http://www.clintonbushhaitifund.org/)

In a pre-recorded interview broadcast Sunday on CNN's "State of the Union," Bush and Clinton said the first goal of the fund is to get aid to Haiti right away to save lives. It also seeks to ensure that money keeps coming in after public attention begins to wan in the weeks and months ahead.

"For me, success is helping save lives in the short term, and then we can worry about the long-term after the situation has been stabilized," Bush said.

Clinton, who also is the U.N. special envoy to Haiti, defined success as "setting up a network quickly to get the food, water, medicine, security and information people need."

The overall goal is to help Haiti resume "as quickly as possible" its efforts to build a "strong, modern society" after decades of political and social instability that made it the poorest nation in the Western Hemisphere before the earthquake, Clinton said.

Officials in Haiti fear more than 100,000 people killed in the disaster.
Clinton noted that Haiti already was working to overcome its problems before the latest crisis.

"They have an economic plan," Clinton said. "We're going to have to amend it now, and substantially, to take account of the damage done."

Simply restoring Haiti to its impoverished state prior to the earthquake would amount to failure, Clinton said.

The two predecessors to Obama as U.S. leader also said the Clinton Bush Haiti Fund (http://www.clintonbushhaitifund.org/) was intended to provide people with a safe place to continue donating money to help the Caribbean country.

"Our job it to set up a fund to make sure the compassion is still existent once the crisis gets off TV and make sure the money is wisely spent," Bush said.

That means getting the donated money quickly to organizations with experience working in Haiti, including faith-based groups and international aid groups, Bush and Clinton said.

"During these crises, all kinds of fake charities spring up that take advantage of people's good will," Bush said. "We're safe haven. We will make sure the money is accounted for and there's transparency and properly spent."

Both Bush and Clinton noted politics should play no role in responding to the crisis, with Clinton saying: "I hope that it will humanize us all in every aspect of our lives."

However, Clinton couldn't resist a little politicking, praising the Obama administration's response so far and noting that the president had "extraordinary taste" in a secretary of state -- his wife, Hillary Clinton.

Clinton also offered warm praise for CNN's coverage of the Haiti earthquake.

"You made this come alive to the American people," Clinton said. "You put us in the skin of the Haitian people, and I'm personally very grateful."

For Bush, his return to Washington is a welcome chance to aid a worthy cause, but nothing more.

"I frankly don't miss the limelight," Bush said. "I'm glad to help out."
အာဖဂန္နစၥတန္ႏုိင္ငံ၊ကာဘူလ္ျမဳိ.လယ္တြင္တုိက္ပြဲျဖစ္ပြား၊လူ(၅)ေယာက္ေသဆုံးျပီး (၇၀)ေက်ာ္ဒဏ္ရာရ၊

တုိင္းရင္းသားအသံ
အာဖဂန္နစၥတန္ႏုိင္ငံ၊ကာဘူလ္ျမဳိ.လယ္တြင္တုိက္ပြဲျဖစ္ပြား၊လူ(၅)ေယာက္ေသဆုံးျပီး (၇၀)ေက်ာ္ဒဏ္ရာရ၊

မနက္ပုိင္း ၉နာရီ၁၅မိနစ္ေလာက္တြင္တာလီဘန္တုိ.၏စစ္ဆင္ေရးတစ္ခုအေနနဲ.အာဖဂန္နစၥတန္ျမဳိ.လယ္၊ကာဘူလ္တြင္ဝင္ ေရာက္တုိက္ခုိက္ခဲ့သည္၊တာလီဘန္တပ္ဖြဲ.ဝင္ဝင္ခ်င္းမွာပင္ ဗုံေလလုံးထက္မနည္းေဖာက္ခြဲျပီးလက္နက္သံမ်ားျဖင့္စတင္ပစ္ ခတ္ခဲ့ပါသည္၊စတင္ျဖစ္ပြားတဲ့အခ်ိန္မွာ အာဖဂန္သမၼတ ဟာမစ္ကာဇုိင္း၏ဝန္ၾကီးအဖြဲ.(၁၄)ေယာက္တုိ.တာဝန္ထမ္းေဆာင္သစၥာၾကိမ္ ဆုိပြဲျပဳလုပ္မည့္အခ်ိန္နဲ.တုိက္ဆုိင္ေနပါသည္၊

တာလီဘန္တပ္ဖြဲ.အင္းအား အေယာက္(၂၀)ဟာ သမၼတ၏နန္းေတာ္၊ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီးရုံ၊တရားေရးရုံ၊ဆီရီနားဟုိတယ္ႏွင့္ အာဖန္ဂန္ေစ်းၾကီးအနီးအနာတစ္ဝုိက္တြင္ဝင္ေရာင္ေနရာယူလွဳပ္ရွားခဲ့သည္၊အစုိးရတပ္ဖြဲ.ႏွင့္တာလီဘန္တပ္ဖြဲ.ေတြအၾကာ အခ်င္းခ်င္းပစ္ခတ္ခဲ့ရာ အခ်ိန္ ၂ နာရီႏွင့္ ၄၅ မိနစ္ၾကာသြားျပီးေနာက္ အာဖ၈န္အစုိးရရဲႏွစ္ေယာက္ႏွင့္အမ်ဳိးသားလုံျခဳံေရး အရာရွိတစ္ေယာက္အပါအဝင္ (၅)ေယာက္ေသဆုံးသြားျပီး (၇၀)ေက်ာ္ဒဏ္ရာရရွိတဲ့အထဲမွာ ရဲႏွင့္လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ.(၃၆) ေယာက္ပါဝင္သည္ဟုျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာနမွမုိဟာမက္ ဟနစ္အက္မာ Mohamed Hanif Atmar ကသတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲတြင္ေျပာဆုိသြားပါသည္၊

တာလီဘန္ဘက္ကေသဆုံးဦးေရႏွင့္ပတ္သက္၍အျငင္းပြားေနဆဲျဖစ္သည္၊အာဖဂန္အစုိးရကေတာ့၊တာလီဘန္တပ္ဖြဲ.၏အ ေလာင္(၇)ေယာက္ရွာေဖြေတြ.ရွိတယ္လုိ.အစုိးရဘက္ကေျပာေနေပမဲ့တာလီဘန္ဘက္ကေတာ့သူတုိ.ဘက္က(၅)ေယာက္ သာေသဆုံးတယ္လုိ.ဆုိပါသည္၊အစုိးရဘက္က အေယာက္(၃၀)ေသဆုံးျပီး လူထု(၃၁)ေယာက္ဒဏ္ရာရရွိတယ္လုိ.တာလီ ဘန္တုိ.ဘက္ကျငင္းခုံေျပာဆုိပါသည္၊ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ဒီတုိက္ပြဲဟာ အာဖဂန္အစုိးရတပ္ဖြဲ.ဘက္ကအၾကီးအက်ယ္နစ္နာျပီးစစ္ ခုခံႏုိင္ရန္အတြက္ေနတုိတပ္ဖြဲ.ေတြဝင္ေရာက္ကူညီရသည္၊ေနတုိတပ္ဖြဲ.(၃)ေယာက္ထက္မနဲလည္းဒီိတုိက္ပြဲအတြင္းဒဏ္ရာရရွိသြားသ ည္ဟုသိရွိရပါသည္၊မဒတတပ္ေပါင္းစုမွျပည္သူ.စစ္သည္ေတာ္မ်ားသုိ.ပန္းၾကားလႊာ

တုိင္းရင္းသားအသံ
NDF Call on Military Troops


မဒတပန္းၾကားလႊာ

တုိင္းရင္းသားအသံ

P.O. Box (101), Mae sod, Tak. 63110, Tel / Fax (+ 66) 55 536 757, Email: ndfburma@hotmail.com. Blog: ndf-burma.bolgspot.com

Armhwyfrawmfom;rsm; rdbjynfolrsm;buf &yfwnf&ef trsKd;om;'Drdkua&pDwyfaygif;pk - r'w . yef=um;v$m

1962 ckESpfrSpI ,ae@ txd ppftm%m&SifvufatmufwGif jrefrmjynfolvlxkw&yfvHk;onf EdkifiHa&;/ pD;yGm;a&;/

vlr_a&;/ ynma&;/ usef;rma&;/ ,Ofaus;r_ tppt&m&mwdk@wGif edrfhyg;usqif;+yD; vufwqkyfpm ppftm%m&Sifrsm;. cs,fvS,fr_

'%ftrsKd;rsKd;udk cg;oD;pGmcHae=u&ygonf? ppftm%m&Sifrsm;zefwD;aom qdk;&Gm;onfh ab;'kuQ'%fudk wyfrawmfom; tm;vHk;

wdkif;&if;om; jynfolw&yfvHk;ESifhtwl cg;pnf;cHae=u&ygonf?

vGwfvyfa&;zcif AdkvfcsKyfatmifqef; wnfaxmifcJhaom Armhwyfrawmfonf wdkif;&if;om;jynfolwdk@. tm;udk;

,Hk=unfr_udktjynfht0&&SdcJh+yD; ordkif;tpOftvmwifhw,fpGmjzifh *k%foduQm}uD;rm;aom wyfrawmf w&yf jzpfcJhonf? odk@aomf

ppftm%m&Siftqufquf.vufatmufwGif xdkwyfrawmfonf tjypfrJhwdkif;&if;om;jynfolrsm;/ ausmif;om;vli,frsm; ESifh

&[ef;oHCmrsm;udk owfjzwfacsr_ef;jcif;rsm; usL;vGefcJhonf? vufwqkyfpm ppftm%m&Sifwdk@onf wdkif;&if;om;jynfol vlxk. ajr,mtdk;tdrf pnf;pdrfwdk@udk odrf;,l=u+yD; EdkifiH.b¿mudk udk,fusKd;twGuf toHk;csum jrefrmjynfolw&yfvHk;udk tqif;&JqHk; wdkif;jynftjzpf wGef;ydk@cJhygonf? wyfrawmf. *k%foduQmvnf; tqHk;pGefxd usqHk;uif;rJh cJh&ygonf?

2009 ckESpfaESmif;ydkif;ESifh 2010 ESpfOD;ydkif;wGif wyfwGif; tm%mzDqefr_/ oabmxm;uJGvJGr_rsm; qufwdkuf aygufvm

+yD;/ wyfr (77) ESifh wyfr (66) vufatmufcH wyf&if;rsm;.tajctaerSefudk azmfxkwfcJh=uonf? xdk jzpf&yfrsm;onf wyfwGif;wGif trSefwu,f}uHKawG@ae&aom pm;0wfaea&; 'kuQtcuftcJjy\emrsm; jzpf+yD; jynfolvlxkwdk@. tcuftcJ tusyftwnf;udk wyfrawmfudk,fpm;jyKI azmfjyvdkufjcif;yifjzpfonf? Atmufajcwyfrsm;. 'kuQtcuftcJrsm;udk enf;rSef vrf;rSef ajz&Sif;&ef etz ppftkyfpkwGif tpDtrHtwdtusr&SdyJ trdef@tm%mjzifh xdef;csKyfzdESdyfxm;onfudk awG@jrifae&ygonf? wdkif;jynf. tusyftwnf; &dkufcwfr_rsm;a=umifh ,ae@umvwGif wyfwGif;oabmxm;uJGvJGr_rsm;/ trdef@tm%mzDqefr_rsm; qufwdkufqdkovdk ay:xGuf vmjcif;jzpfonf[k rdrdwdk@ r'w wyfaygif;pkrS &_jrifoHk;oyfrdygonf?

etz ppftkyfpkonf tajccHjynfolvlxkwdk@. tcuftcJtusyftwnf;rsm;udk ajz&Sif;ay;&efr&Sdonfhtjyif EdkifiHawmf.

oH,HZmw0ifaiGrsm;udkvnf; udk,fusKd;tvJGoHk;pm;jyKvkyfjcif;/ wdkif;&if;om;jynfolrsm;udkzdESdyf&ef ppf tiftm;jyifqifjcif;wdk@om jyKvkyfv#uf&Sdonf? 2010 a&G;aumufyJG usif;y+yD; &kyfao; t&yfom;tpdk;&xH tm%m v$Jay;&efjyifqifjcif;/ ppfacgif;aqmif tcsKd@udk &mxl;wdk;jr‡ifhfajymif;a&G@jcif;/ aemufqufwJGaiG;a=u;azgif;yGr_ jzpfaprnfh 0efxrf;vpmwdk;ay;jcif; tp&Sdonfh aq;+rD;wdk wdk@rSm tajccHjynfolvlxktygt0if &Jabmfwyfom;rsm; vufiif;&ifqdkifae=u&aom pm;0wfaea&; tusyftwnf;udk rnfodk@r# ajz&Sif;ay;Edkifrnf r[kwfay?

wdkif;&if;om;jrefrmjynfolvlxkw&yfvHk; &ifqdkif}uHKawG@ae&aom tusyftwnf;rsm;udk &ifqdkifausmfv$m; Edkifrnfh

taumif;qHk;enf;vrf;rSm wdkif;cspfjynfcspfwyfrawmfom;rsm; jynfolvlxkbuf jywfjywfom;om; &yfwnfum jynfol vlxkESifh twl jy\em&yfrsm;udk0dkif;0ef;ajz&Sif;jcif;yifjzpfonf?

xdka=umifh ,ae@&ifqdkifae&aom wdkif;jynf.jy\emt&yf&yfwdk@udk twlwuG+idrf;csrf;pGmajz&Sif;&eftwGuf wdkif;cspf

jynfcspfwyfrawmfom;rsm; jynfolvlxkbuf &J&J0Hh0Hh&yfwnf&ef ESifh rdbjynfolwdk@. &ifcGifodk@jyefvnf cdkvH_0ifa&mufvmrnf wdkif;cspfjynfcspfArmhwyfrawmfom;aumif;rsm;. rSefuefaomvkyf&yfudk tpOfaxmufcHa=umif; trsKd;om;'Drdkua&pD wyfaygif;pk

- r'w taejzifh tav;teuf wdkufwGef;yef=um;vdkufygonf?

wyfaygif;pkjzifh atmifyJGcH&rnf”


&ufpG ? ? 16 &uf Zefe0g&Dv 2010 ckESpf?

Contact: (66) 086 206 4045, (66) 082 885 7963


A[dktvkyftr_aqmifaumfrDwD

trsKd;om;'Drkdua&pDwyfaygif;pk - r'wœLiberty œEquality œSocial Progress


တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရး၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာစစ္အစုိးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ဒုိ.အေရးေဆာင္ပါးဖတ္ရွဴရန္၊ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပညာရွင္ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းသတင္းကုိရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသာမကက်န္ရွိသည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္လည္အမ်ားၾကီးဆုံးရွဳံးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ဟာရဲရင့္ျပီးသတိၱျပည့္ဝသည့္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊သူ.ဆုံးရွဳံးမွဳဟာအမ်ားဆုံးရွဳံးမွဳပါ၊က်န္းရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားနဲ.ရခုိင္ျပည္သူမ်ားနည္းတူထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားသံမွတင္ျပလုိက္ပါသည္၊

Min Ko Naing Birth Day

Min Ko Naing Birth Day
မင္းကုိႏုိင္ေမြးေန.