တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာဘာလဲ?

The Voice for Justice, Equal Right, Freedom, Genuine Federal Union, Democracy and Self-determination in Burma. "Justice War Must always Win over Injustice".

တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာ တရားမွ်တမွဳ၊တန္တူအခြင္႔အေရး၊လြတ္ေျမာက္ေရး၊စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု။ဒီမုိကေရစီ၊ ႏွင္႔ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္ခြင္႔အသံမ်ားျဖစ္ပါသည္၊
"တရားတဲ့စစ္ပြဲဟာ မတရားတဲ့စစ္ပြဲကုိ အျမဲေအာင္ရမည္
"

Wednesday, October 6, 2010

တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလြတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ မြန္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
က

တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလြတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ မြန္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ က်င္းပမည့္တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လြတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မြန္တုိ႔အတြက္သီးသန္႔ မြန္အမတ္မရသျဖင့္ မြန္တုိင္းရင္းသားအစည္းအရုံးသည္ မိမိတုိ႔ ပငတြင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ မြန္အတြက္ သီးသန္႔ မြန္အမတ္မရလ်ွင္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိသပိတ္ေမွာက္မည္ဟူေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ မည္သုိ႔ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ကုိ စဥ္းစားရန္ အလုပ္အမွဳေဆာင္အစည္းအေဝး ေခၚယူသည္၊ မြန္ထြန္းရင္ကပင္ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ျဖစ္ေသာ မြန္တုိ႔အတြက္သီးသန္႔အမတ္ ေနရာမရလ်ွင္ သပိတ္ေမွာက္မည္ဆုိေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိျပင္၍ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ႏွင့္ ၄င္းျပင္ဆင္ခ်က္ကုိ အလွဳပ္အမူေဆာင္အဖြဲ႔က အနီးကပ္ဆုံးေသာ ညီလာခံတြင္ တင္သြင္းအတည္ျပဳရန္ တင္ျပသည့္ဥကၠဌမြန္ ဦးဘုိးခ်ဳိႏွင့္ အမ်ားစုက မြန္ထြန္းရင္၏အဆုိကုိ လက္မခံဘဲ ပငဆုံးျဖတ္ခ်က္အတုိင္း သပိတ္ေမွာက္ရန္ ခ်မွတ္သည္ မြန္သန္းက ၾကားေနပါသည္၊ ေရြးေကာက္ပြဲ သပိတ္ ေမွာက္လ်ွင္သပိတ္ေမွာက္ေၾကာင္းေပၚလြင္ေစရန္ မည္သုိ႔ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည္ကုိ၄င္း အမွဳေဆာင္ အစည္းအေဝးတြင္ စဥ္းစားရာတြင္ ဥကၠဌ ဦးဘုိးခ်ဳိက သပိတ္ေမွာက္သည္မွာ သပိတ္ထားျခင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ကုိကန္႔ကြက္ျခင္းမျပဳလုပ္ဘဲ ထုိင္သပိတ္ မေက်နပ္၍ ေရြးေကာက္ပြဲမဝင္ျခင္းသည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါ သည္။

မြန္တုိင္းရင္းသားအစည္းအရုံးသည္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလြတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲကုိ သပိတ္ေမွာက္သည္ဟု ထပ္မံအတည္ျပဳေၾကညာၿပီး ဖဆပလအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ႏွဳတ္ ထြက္လုိက္သည္၊ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ သပိတ္ေမွာက္ေသာ မြန္တုိင္းရင္းသားအစည္းအရုံးသည္ ကြဲေလသည္၊ သပိတ္ေမွာက္ျခင္း ကုိ ျပန္ျပင္လုိေသာ မြန္ထြန္းရင္ႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဳး မြန္သန္းတုိ႔သည္ မြန္တုိင္းရင္းသား အစည္း အရုံးမွ ႏွဳတ္ထြက္လုိက္သည္၊ မြန္ထြန္းရင္သည္ မြန္တုိင္းရင္းသားအစည္းအရုံး၏ နယ္ေခါင္းေဆာင္တဦး ျဖစ္သူ မြန္ခင္ေမာင္ ႏွင့္ပူးတြဲ၍ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္သည့္ မြန္ထြန္းရင္သည္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လြတ္ေတာ္တြင္ ဒု-ဥကၠဌျဖစ္လာသည္၊ မြန္ခင္ ေမာင္သည္ ေရးၿမဳိ႔နယ္အမတ္ျဖစ္လာသည္၊ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးသည့္ေနာက္ မြန္သန္း။ မြန္ထြန္းရင္တုိ႔ ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုမြန္အ မ်ုဳိးသားအဖြဲ႔တည္ေထာင္သည္၊ ဥကၠဌမွာ မြန္သန္းျဖစ္ၿပီး အတြင္းေရးမွဳးမွာ မြန္သန္းေမာင္ျဖစ္သည္၊ အမွဳေဆာင္အဖြဲ႔မွာ မြန္ထြန္းရင္၊ မြန္ေဒၚႏွင္း စသည္တို႔ျဖစ္သည္၊ ဖဆပလႏွင့္ ျပန္လည္ဆက္သြယ္ၿပီး ေနာက္မြန္သန္းသည္ ရန္ကုန္ ခရုိင္ဖဆပလဥကၠဌ ႏွင့္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းအမတ္ ျဖစ္လာသည္။

[ျပင္ဆင္ရန္​] တုိင္းျပဳျပည္ျပဳေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ရာမညအဖြဲ႔ခ်ဳပ္

မြန္တုိင္းရင္းသားအစည္းအရုံးသည္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳေရြးေကာက္ပြဲကုိ သပိတ္ေမွာက္ေသာအခါ ဖဆပလ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ မြန္မ်ားသပိတ္ေမွာက္သည္ကုိ တန္ျပန္တုိက္သည့္အေနျဖင့္ ရာမညအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ အမူေဆာင္တဦး ျဖစ္သူ မြန္ဦးေငြခုိင္မွတဆင့္ ရာမညအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ ေစ့စပ္ခဲ့သည္။

ဖဆပလက အကယ္၍ ဖဆပလအမတ္ အေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္လ်င္ ရာမညအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွေပးအပ္ေသာအမတ္ေလာင္း ၁၂ ေယာက္အထိ ဖဆပလမွလက္ခံမည္ဟု ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္၊ ရာမညတုိင္းလုံးဆုိင္ရာ မြန္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ၄င္းျပႆနာသည္ ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာျဖစ္၍ ဖဆပလမွ ကမ္းလွမ္း ေသာ ဖဆပလအေနျဖင့္ အေထြေထြမဲစာရင္းတြင္ မြန္လူမ်ဳိး ၁၂ ေယာက္အား ဖဆပ လအမတ္ျဖင့္ ေပးျခင္း ကုိ ဝမ္းေျမာက္ေသာ္လည္း လက္မခံႏုိင္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားခဲ့သည္။

[ျပင္ဆင္ရန္​] တုိင္းျပဳျပည္ျပဳေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ မြန္အမ်ဳိးသားမ်ား. ဖဆပလႏွင့္ ယွဥ္ျပဳိင္အေရြးခံျခင္း

မြန္တုိင္းရင္းသားအစည္းအရုံးသည္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလြတ္ေတာ္ကုိ သပိတ္ေမွာက္သည့္ဂယက္သည္ မြန္အမ်ဳိးသားတုိ႔ၾကားတြင္ ရုိက္ခတ္လာသည္၊ သပိတ္ေမွာက္သည့္အတြက္ မြန္တုိ႔သည္မည္သုိ႔ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္ မွဳရွိမည္ကုိ ေဝဖန္သုံးသပ္ၾကသည္။ သပိတ္ေမွာက္သည္ကုိ ထိေရာက္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖၚ စဥ္းစားၾကသည္။ ထိုသပိတ္သည္ မြန္အမ်ဳိးသားတုိ႔အတြက္ အက်ဳိးမမ်ားႏုိင္ဟု ယုံၾကည္ၾကသူမ်ားရွိသည္။

ဤသုိ႔ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ မြန္အမ်ဳိးသားျပႆနာမွာ ရွဳပ္ေထြးေနစဥ္ ရာမညတုိင္းလုံးဆုိင္ရာမြန္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၏ တနသၤာရီတုိင္းတာဝန္ခံ ႏုိင္လွေမာင္ႏွင့္ ႏုိင္ဘလြင္တုိ႔သည္ မြန္ေဒသရွိမြန္မ်ဳိးခ်စ္သူပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ နယ္ရွိမြန္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကိစၥကုိ ေဆြးေႏြးညိွႏွဳိင္းၾကရာ- (တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလြတ္ေတာ္သည္ ျမန္မာ ျပည္၏ အနာဂါတ္ကုိ ဆုံးျဖတ္မည့္လြတ္လပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံ ဥပေဒေရးဆြဲအတည္ျပဳမည့္ လြတ္ေတာ္ျဖစ္သျဖင့္ မြန္အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ ၄င္းတုိင္းျပဳျပည္ျပဳလြတ္ေတာ္ တြင္ မြန္ကုိယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ရွိရန္လုိအပ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ဖဆပလအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က မြန္အမ်ဳိးသားအမတ္အေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္ႏုိင္ရန္ မြန္တုိင္းရင္းသားအစည္းအရုံး က ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ ပယ္ခ်သျဖင့္၄င္းလြတ္ေတာ္တြင္ မြန္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ႏုိင္ရန္ အေကာင္းဆုံး နည္းလမ္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဖဆပလႏွင့္ ယွဥ္ၿပဳိင္အေရြးခံရန္သာရွိေၾကာင္း သေဘာေပါက္နားလည္ ဆႏၵတူညီၾကသည္၊)

တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလြတ္ေတာ္တြင္ ယွဥ္ၿပဳိင္အေရြးခံရန္ မြန္အမ်ဳိးသားတုိ႔၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ထုိင္သပိတ္ေမွာက္ ေနေသာ မြန္တုိင္းရင္းသားအစည္းအရုံးႏွင့္ ညွိႏွဳိင္းၾကသည္၊ မြန္တုိင္းရင္းသားအစည္းအရုံးသည္ မိမိတုိ႔၏ ပငညီလာခံဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ သပိတ္ေမွာက္ေသာ္လည္း ဖဆပလႏွင့္ ယွဥ္ျပဳိင္အေရြးခံေသာ မြန္အမ်ဳိးသား အမတ္ေလာင္းမ်ားအား မြန္အမ်ဳိးသားမ်ားကုိ အေႏွာက္အယွက္မျပဳရန္ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သထုံအေရွ႕ပုိင္းမဲဆႏၵနယ္တြင္ မြန္ဦးယ် (ေပါင္)ႏွင့္ ႏုိင္ဘလြန္၊ က်ဳိက္ခမီခရုိင္တြင္ ႏုိင္လွေမာင္၊ ႏုိင္သာႏွင္း၊ မြန္စိန္ထြန္း(ကေညာ္) ႏွင့္ မြန္ေငြခုိင္တုိ႔သည္ မြန္အမ်ဳိးသားအမတ္ ေလာင္းအေန ျဖင့္ ဖဆပလ အမတ္ေလာင္းႏွင့္ ၿပဳိင္၍ယွဥ္ၿပဳိင္အေရြးခံၾကသည္။ ထုိမြန္အမတ္ေလာင္းမ်ားကုိ မြန္အမ်ဳိးသား မ်ာက အင္တုိက္အားတုိက္မဲဆႏၵေပးရန္ ဆႏၵရွိၾကေသာ္လည္း ျပည့္သူ႔ရဲေဘာ္ႏွင့္ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီတုိ႔မွ လက္နက္ျဖင့္ ဖိႏွိပ္ၿခိမ္း ေျခာက္အႏုိင္က်င့္မူမ်ားေၾကာင့္ ရွဳံးနိမ့္ခဲ့ရသည္။ လြတ္လပ္ေသာဒီမုိကေရစီက်ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ပါမူ၊ ဖဆပလအား ယွဥ္ၿပဳိင္ေသာ မြန္အမတ္ေလာင္းသည္ ေအာင္ပြဲကုိ (အမတ္မ်ား) ရသင့္သေလာက္ရႏုိင္မည္မလြဲတည္း။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခံစားရေသာ အႏုိင္က်င့္မွဳ လက္ႏုိင္ကုိင္ၿခိမ္းေျခာက္မွဳမ်ားေၾကာင့္ မြန္အမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏အမ်ဳိးသား ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္လုပ္ငန္းလုပ္ရာတြင္ ခါးသီးေသာအေတြ႔အႀကဳံကုိ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ခံစားရသည္။ ဖိလ်ွင္ႂကြဆုိသည့္ သေဘာတရားအတုိင္း မြန္အမ်ဳိးသားတုိ႔၏ စိတ္ဓာတ္သည္ႂကြလာသည္၊ ထုိသုိ႔ ႏုိး ၾကားထႂကြလာေသာ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ကုိ ထိန္းသိမ္းထားရန္ ႏုိင္ဘလြင္ဦးေဆာင္ေသာ မြန္ လြတ္လပ္ေရးကုိ အဖြဲ႔ ကုိဖြဲ႔စည္းသည္၊ ၄င္းအဖြဲ႔တြင္ ဥကၠဌႏုိင္ဘလြင္ အတြင္းေရးမွဳး မြန္စံသူႏွင့္ ႏုိင္ဘႀကဳိင္၊ ႏုိင္ထြန္းရင္ (ေပါင္) စေသာ သူမ်ားပါဝင္သည္၊ အဖြဲ႔ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မြန္အမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးျဖစ္ သျဖင့္ မိမိတုိ႔ကိုယ္ပုိင္ ျပဌာန္း ရရွိေရးအတြက္ ဒီမုိကေရစီနည္းအရ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ျဖစ္သည္၊

[ျပင္ဆင္ရန္​] မြန္အမ်ဳိးသားတို႔၏ယဥ္ေက်းမွဳဆုိင္ရာေတာင္းဆုိခ်က္(၇)ခ်က္

မြန္အမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ တက္ႂကြႏိုးၾကားလာသည္၊ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ သပိတ္ေမွာက္ေသာ မြန္တုိင္းရင္းသား အစည္းအရုံးမွ ပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲရွံးေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားစုစည္းၿပီး ေနာက္ထပ္ ေျခလွမ္းတလွမ္း၊ လွမ္းရန္ စုစည္းညွိႏွဳိင္းၾကသည္၊ မြန္တုိင္းရင္းသားအစည္းအရုံးမွ ႏုိင္ေအာင္ထြန္း ဆရာမြန္ဖုိးစိန္၊ ႏုိင္ခ်မ္းမြန္၊ မြန္ဆရာဟိုစေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္လွေမာင္ မြန္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔တုိ႔မွ ႏုိင္ဘလြင္၊ ႏုိင္စံသူတုိ႔သည္ အမ်ဳိးသားယွဥ္ေက်းမွဳႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအခ်က္ (၇) ခ်က္ပါေသာ တင္ျပေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ ေရးဆြဲၿပီး က်ဳိက္ေခါက္ဘုရားရင္ျပင္တြင္ လူထုအစည္းအေဝးက်င္းပအတည္ ျပဳခ်က္ကုိယူသည္၊ ၄င္းအခ်က္ (၇) ခ်က္ကုိ ဖဆပလအစုိးရႏွင့္ ဖဆပလအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သုိ႔ တင္ျပ၍ အျမန္ဆုံးလုိက္ေလ်ာရန္လည္း ေမတၲာရပ္ခံ လုိက္သည္။

အခ်က္ (၇) ခ်က္မွာ- (၁) အစုိးရပထမျပန္စာေမးပြဲမ်ားတြင္ မြန္သံဃာေတာ္မ်ားအတြက္ ပုစၧာမ်ားကုိ မြန္ဘာသာျဖင့္ ေမးျမန္းပါရန္ ႏွင့္ မြန္ ပါဠိပထမျပန္ေကာ္မတီတခုဖြဲ႔ေပးပါရန္၊ (၂)မြန္နယ္မ်ားရွိ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ မြန္စာကုိသင္ၾကားခြင့္ေပးရန္ႏွင့္ မြန္ပညာေရးအတြက္ ရံပုံေငြ သီးသန္႔ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံႏုိင္သည့္ မြန္ပညာေရး ဘုတ္အဖြဲ႔တခုဖြဲ႔စည္းေပးပါရန္၊ (၃) မြန္မ်ားေနထုိင္ၾကေသာ ခရုိင္၊ ၿမဳိ႕နယ္၊ ေဒသမ်ားရွိ အစုိးရဌာနအသီးသီးတုိ႔တြင္ မြန္အမ်ဳိးသားအစုိးရ အမွဳထမ္းအရာထမ္းမ်ား ခန္႔အပ္ေနရာခ်ထားေပးပါရန္၊ (၄) မြန္အမ်ဳိးသားအတြက္ သီးသန္႔မဲစာရင္းျပဳလုပ္၍ လြတ္ေတာ္တြင္ အခ်ဳိးက်လူဦးေရအလုိက္ သီးသန္႔ မြန္နယ္ကုိယ္စားလွယ္အမတ္မ်ားေပးပါရန္၊ (၅) အာဏာႏွင့္ျပည့္စုံေသာ မြန္ေရးရာေကာင္စီတခု ဖြဲ႔စည္းေပးပါရန္၊ (၆) အျခားတုိင္းရင္းသားနည္းတူ ဗဟုိအစုိးရလက္ေအာက္ခံမြန္အမ်ဳိးသားစစ္တပ္မ်ား ဖြဲ႔စည္းေပးပါရန္၊ (၇) မိမိတုိ႔ကံၾကမၼာကုိ မိမိတုိ႔ ဖန္တီးေရးအတြက္ ႀကဳိးပမ္းၾကေသာ မြန္လူမ်ဳိးစုအား အျခားလူမ်ဳိးစုမ်ားနည္း တူ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိ၊ ေရးသား။ စည္းရုံး၊ ဆႏၵျပႏုိင္ခြင့္မ်ားေပးပါရန္၊

[ျပင္ဆင္ရန္​] မြန္အမ်ဳိးသားတုိ႔၏ တင္ျပေတာင္းဆုိခ်က္အေပၚ ဖဆပလအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ သေဘာထားႏွင့္ျပန္ၾကားခ်က္

ဖဆပလအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ မြန္အမ်ဳိးသားမ်ား၏ တင္ျပေတာင္းဆုိခ်က္ (၇) ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မြန္အမ်ဳိးသား ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးရန္ ဖဆပလဌာနခ်ဳပ္သုိ႔ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္၊ မြန္အမ်ဳိးသားေတာင္းဆုိ ခ်က္အ (၇) ခ်က္ေတာင္းဆုိစဥ္က ပါဝင္ခဲ့ေသာ မြန္တုိင္းရင္းသားအစည္းအရုံးမွ ဒု-ဥကၠဌ ႏုိင္ေအာင္ထြန္း တုိ႔အစုသည္ ဥကၠဌ မြန္ဦးဘုိးခ်ဳိ၏ အမိန္႔အရ ႏွဳတ္ထြက္သြားသျဖင့္ ဖဆပလအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ မပါဝင္ေတာ့ဘဲ ႏုိင္လွေမာင္၊ ႏုိင္ဘလြင္၊ မြန္စံသူတုိ႔သာ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ဖဆပလအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ဦးဗေဆြတက္ေရာက္ၿပီး မြန္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးၾကသည္၊ ဦးဗေဆြ ကမြန္တုိ႔သည္ မြန္တုိင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္သည္မွန္ေသာ္လည္း မြန္ႏွင့္ျမန္မာမွာ ကုိးကြယ္ေသာဘာသာ၊ ယဥ္ေက်းမွဳ မ်ားမွာ အတူတူပင္ျဖစ္၍မြန္ႏွင့္ျမန္မာခြဲျခားစရာမလုိဟု မိမိတုိ႔ ဖဆပလကလက္ခံယုံၾကည္သည္၊ ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရရရွိၿပီးေနာက္ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္အရ ဆုိရွယ္လစ္စီးပြားေရးကုိ ေဆာင္ရြက္သြားလ်ွင္ ျမန္မာျပည္ရွိလူတုိင္း၊ လူမ်ဳိးတုိင္းတြင္ စီးပြားဖြံ႔ၿဖဳိးလာၿပီး လူတန္းစားအရ ေသြးစုပ္ခ်ယ္လွယ္မွဳေပ်ာက္ သြားမည္ျဖစ္သည္၊ ဤသုိ႔ စီးပြားေရး အရလူတန္းစားအရ ေျဖရွင္းသြားလ်င္ လူမ်ဳိးေရးလည္းေျပလည္သြား မည္ျဖစ္၍ မြန္တုိ႔ေတာင္းဆုိခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စဥ္းစားစရာမလိုဘဲ ဆုိရွယ္လစ္စီးပြားေရးတည္ေဆာက္ သြားရင္း မြန္အမ်ဳိးသားကိစၥမွာ ရွင္းလင္းသြား မည္ျဖစ္ ေၾကာင္းတင္ျပသည္၊ ဖဆပလအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ သေဘာ ထားမွာ မြန္မ်ားသည္ အေလာင္းဘုရားဦးေအာင္ေဇယ် လက္ထက္ကမြန္ေနျပည္ေတာ္ဟံသာဝတီ (ပဲခူး)ကုိ ၁၇၅၇ ခုႏွစ္တြင္ သိမ္းပုိက္ၿပီး ျပင္းထန္ေသာလူမ်ဳိးေရးဖိႏွိပ္မွဳအရ တခ်ဳိ႕မွာ (ယိုးဒယား) ထုိင္းသို႔ လည္း ေကာင္း၊ တခ်ဳိ႕မွာမိမိကုိယ္ကုိ မြန္ဟုမေျပာရဲဘဲ ျမန္မာပေဒသရာဇ္အုပ္ခ်ဳပ္မွဳေအာက္မွာ ေနထုိင္ခဲ့သျဖင့္ မြန္အမ်ဳိးသားလူဦးေရမွာ နည္းပါးသြားသည္။ တခ်ဳိ႕မွာၿဗိတိသ်ွသိမ္းပုိက္ၿပီးေနာက္ မြန္တုိ႔စြန္႔ခြာသြားေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကုိလုပ္ကုိင္ရန္ ျမန္မာျပည္အလယ္ပုိင္း (ယခုအေခၚ ေျမလတ္) မွ လူမ်ားေအာက္ျမန္မာျပည္ သုိ႕ေျပာင္းေရႊ႕ လယ္ယာလုပ္ကုိင္ရင္း မြန္အမ်ဳိးသားတုိ႕ႏွင့္ ေသြးေႏွာမႈမ်ားရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖဆပလက မြန္သည္လူဦးေရအနည္းဆံုးႏွင့္ ေခ်မွဳန္းရန္လြယ္ကူေသာ လူမ်ဳိးျဖစ္၍ မြန္တို႔ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ အနည္းငယ္ လုိက္ေလ်ာစရာမလုိဟု လက္ခံယုံၾကည္သည္။

[ျပင္ဆင္ရန္​] မြန္လူမ်ဳိးေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္

မြန္အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ ဖဆပလအားတင္ျပ ေတာင္းဆုိေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ ေသာအခါ မြန္အမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ အနိမ့္ဆုံးအမ်ဳိးသားရပုိင္ခြင့္ျဖစ္ေသာ ယဥ္ေက်းမွဳလုပ္ေဆာင္ခြင့္ မရသျဖင့္ ရရွိေအာင္ဒီမုိကေရစီနည္းအရ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ က်စ္လစ္ခုိင္မာေသာ အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔အစည္း တရပ္ ေဖၚထုတ္ရန္ႀကဳိးစားၾကသည္၊ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ႏုိင္ဘလြင္ဦးစီးသည့္ မြန္လြတ္ လပ္ေရးကုိ မ႑ဳိင္ကုိျပဳ၍ မွန္ကန္ေသာလူမ်ဳိးေရးရာေပၚတည္ေဆာက္ရန္ဆုံးျဖတ္ၾကသည္၊ ၄င္းဖြဲ႔စည္းသည့္ မြန္အဖြဲ႔သည္ လူတန္းစားမေရြး မြန္အမ်ဳိးသားရပုိင္ခြင့္ ရယူလုိသူတုိင္းစုစည္းသည္၊ ၄င္းအဖြဲ႔မွာ မြန္လူမ်ဳိးေရး ရာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (မ-လ-ရ) ျဖစ္သည္၊

မြန္လူမ်ဳိးေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ရယ္ရြယ္ခ်က္မွာ- မြန္လူမ်ဳိးသည္ (၁) သမိုင္းစဥ္အရ တည္တ့ံခုိင္ ၿမဲေသာလူမ်ဳိး (၂) သီးျခားဘာသာစာေပ စကားယဥ္ေက်းမွဳရွိျခင္း (၃) စုစည္းေနထုိင္ရာေဒသရွိျခင္း (၄) စီးပြားေရးအရ လည္း ျမန္မာျပည္. အဓိကေသြးေၾကာျဖစ္ေသာ လယ္ယာစီးပြားေရးကုိ ေရွးကယခင္ကာလမွစ၍ ယခုထက္ တုိင္ လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရးအရ ခုိင္မာေသာလူမ်ဳိးျဖစ္ ျခင္းေၾကာင့္ လူမ်ဳိးတမ်ဳိးျဖစ္သည္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူမ်ဳိးတမ်ဳိးျဖစ္သည့္ မြန္အမ်ဳိးသားတို႔သည္ အမ်ဳိးသားကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ကုိ ရထုိက္သည္၊ ၄င္းရထုိက္ေသာ ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ကုိ ဒီမုိကေရစီနည္းအရ အျဖစ္ႏုိင္ဆုံး ေတာင္းဆုိတုိက္ပြဲဝင္သြားရန္ ျဖစ္သည္၊

မ-လ-ရ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေမာ္လၿမဳိင္ၿမဳိ႕တြင္ ဌာနခ်ဳပ္ ဖြင့္လွစ္ၿပီး ဥကၠဌ ႏုိင္လွေမာင္၊ ဒု-ဥကၠဌ မြန္သခင္ႀကီး၊ မြန္ျမေအာင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဳး ႏုိင္ဘလြင္၊ တြဲဘက္ႏုိင္စံသူ၊ ေငြသိမ္း၊ ႏုိင္သာႏွင္း၊ျပန္ၾကားေရး ႏုိင္စိန္ထြန္း (ဖဲကဒါ) စာရင္းစစ္ ႏုိင္သာဟန္ အမွဳ ေဆာင္ မ်ားအျဖစ္ ႏုိင္ဘုိးေကာင္း၊ ႏုိင္သာေအာင္၊ ႏုိင္ထြန္းဝင္း (ဖဲကဒါ) မိဟံသာ ႏုိင္ထြန္းတင္စေသာ ယာယီ အလုပ္အမွဳေဆာင္မ်ားကုိ ေရြးေကာက္တင္ ေျမာက္တင္ၾကသည္ မြန္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔မွ ႏုိင္ဘလြင္ အယ္ဒီတာအျဖစ္ ထုတ္ ေဝလ်က္ရွိေသာ အပတ္ ၃ ႀကိမ္က် ထုတ္ေဝလ်က္ရွိေသာ တနသၤာရီသတင္းစာကုိ ႏုိင္ဘလြင္ပင္အယ္ဒီတာ၊ တာဝန္ယူၿပီး မ-လ-ရ ၏ ေႂကြး ေၾကာ္သံအျဖစ္ ဆက္လက္ထုတ္ေဝသည္။

[ျပင္ဆင္ရန္​] မြန္လူမ်ဳိးေရးရာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဦးစီးေသာမြန္အမ်ဳိးသားညီလာခံ

မြန္လူမ်ဳိးေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ဦးစီးက်င္းပေသာ မြန္အမ်ဳိးသားညီလာခံကုိ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ကုန္ကာနီးတြင္ မုဒုံၿမဳိ႕ နယ္ဖါးေအာက္ေက်းရြာတြင္ ၃ ရက္တုိင္တုိင္စီကားသုိက္ၿမဳိက္စြာက်င္းပသည္၊ ၄င္းညီလာခံကုိ မြန္ေဒသရွိ မြန္အမ်ဳိးသားေပါင္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ပထမေန႔တြင္ ယာယီအလုပ္ အမွဳေဆာင္အဖြဲ႔၏ ႏုိင္ငံေရးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းၿပီး ဒုတိယေန႔တြင္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဝဖန္ခ်က္မ်ားသုံးသပ္ခ်က္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္သည္၊ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ေဆြးေႏြးသည္၊ တတိယေန႕တြင္ အလုပ္အမွဳေဆာင္အသစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္သည္၊ အမွဳေဆာင္သစ္မွာ- ဥကၠဌ -ႏုိင္လွေမာင္ ဒု-ဥကၠဌ -မြန္သခင္ႀကီး၊ ႏုိင္ျမေအာင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဳး -ႏုိင္ေငြသိမ္း တြဲဘက္ ၊ -ႏုိင္သိန္းေမာင္ ျပန္ၾကားေရး -ႏုိင္ဘလြင္ ဘ႑ာေရးမွဳး -ႏုိင္သာႏွင္း စာရင္းစစ္ -ႏုိင္သာဟန္ စည္းရုံးေရး -ႏုိင္စိန္ထြန္း(ဖဲကဒါ) အမ်ဳိးသမီးဌာနမွဳး -မိဟံသာ အလုပ္သမားဌာနမွဳး -ႏုိင္စိန္ထြန္း လယ္သမားဌာနမွဳး -မြန္စံသူ လူငယ္ဌာနမွဳး -ႏုိင္ဘညြန္႕ႏွင့္ ႏုိင္ထြန္းဝင္း၊ ႏုိင္ဘုိးေကာင္း၊ ႏုိင္ေၾကာင္၊ မြန္ဆရာတင္ စေသာ အလုပ္အမွဳေဆာင္မ်ားကုိ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ၾကသည္၊

ထုိညီလာခံတြင္ တခုတည္းေသာ အဆုိကုိတင္သြင္းဆုံးျဖတ္သည္၊ ၄င္းအဆုိမွာ- (မြန္အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ မိမိတုိ႔လူမ်ဳိးတမ်ဳိးအျဖစ္ တည္ရွိေနသည့္အေလ်ာက္ မိမိတုိ႔အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမွဳ ကုိ ထိန္းသိမ္းရန္အခ်က္ (၇) ခ်က္ပါေသာ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ ဖဆပလအစုိးရထံ တင္ျပေတာင္းဆုိသည္၊ ထုိေတာင္းဆုိ ခ်က္ကုိဖဆပလအစုိးရက ပယ္ခ်ခဲ့သျဖင့္ ဤညီလာခံႀကီးက ဝမ္းနည္းေၾကာင္း မွတ္တမ္း တင္ေၾကာင္း ထုိသုိ႔ပယ္ ခ်ျခင္းခံရသည့္အတြက္မြန္အမ်ဳိးသားတို႔၏ ေရွ႕ဆက္လုပ္ရန္မွာ မြန္အမ်ဳိးသားတုိ႕၏ ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ျဖစ္ေသာ မြန္ျပည္ကုိ တည္ေဆာက္ရန္ ဒီမုိကေရစီနည္းအရ ေတာင္းဆုိတုိက္ပြဲဝင္သြားရန္ ဆုံးျဖတ္ေၾကာင္း အကယ္၍ ဒီမုိကေရစီနည္း အရေတာင္းဆုိခြင့္ကုိ အာဏာရအဖြဲ႔အစည္းမွ ပိတ္ပင္လ်ွင္ ရသည့္နည္းျဖင့္ နည္းလမ္းရွာႀကံလုပ္သြားရန္၊)

[ျပင္ဆင္ရန္​] မြန္ျပည္နယ္ဆႏျၵပပြဲ

ဖါးေအာက္ညီလာခံမွ မြန္ျပည္နယ္ထူေထာင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ၿပီးေသာအခါ ပထမေျခလွမ္းအျဖစ္ မြန္လူမ်ဳိးေရး ရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ဒီမုိကေရစီလွဳပ္ရွားမွဳအျဖစ္ မြန္ျပည္နယ္ ဆႏၵျပပြဲႀကီးကုိ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးပုိင္း ေမာ္လၿမဳိင္ၿမဳိ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္၊

၄င္းဆႏၵျပပြဲႀကီးတြင္ မြန္သံဃာေတာ္မ်ား၊ အလႉအသီးသီးမွ မြန္အမ်ဳိးသားအမ်ဳိးသမီးေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ တုိ႔သည္ ေမာ္လၿမဳိင္ၿမဳိ႕ေပၚမွ၄င္း ပတ္ဝန္းက်င္မွ ၄င္းတုိ႔စုေဝးေရာက္လာၾကသည္၊ နံနက္ (၇) နာရီတြင္စည္း ကမ္းေသဝပ္စြာ ၄ ေယာက္တတြဲ စီခ်ီတက္ၾကသည္၊ စုရပ္ကုိ ေမာ္လၿမဳိင္ ဒုိင္းဝန္ကြင္း၊ ကရင္ေက်ာင္းတြင္ ထားသည္၊ ကရင္ေက်ာင္းမွ ၄ ေယာက္တြဲ ထြက္လာေသာ မြန္အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးတန္းသည္ ေစ်းႀကီး ေရာက္ေသာ္လည္း စုရပ္ျဖစ္ေသာ ကရင္ေက်ာင္းမွ လူမကုန္ေသးေပ၊ ဆႏျၵပသူမ်ားသည္ (မြန္ျပည္နယ္ခ်က္ ခ်င္းေပး) ဆုိေသာ တခုတည္းေသာ ေႂကြးေၾကာ္သံကုိ ေႂကြးေၾကာ္ၿပီး (မြန္ျပည္နယ္ခ်က္ခ်င္းေပး) ပုိစတာမ်ားကုိင္ေဆာင္လာသည္၊

ဆႏျၵပခ်ီတက္ပြဲသည္ ဒုိင္းဝန္ကြင္း ကရင္ေက်ာင္းမွ ေစ်းႀကီးေအာက္လမ္းမႀကီး သံလြင္ဥယ်ာဥ္လမ္းမွခ်ီ တက္ၿပီး သံလြင္ဥယ်ာဥ္တြင္ နံနက္ ၁၁ နာရီအခ်ိန္ေလာက္ ေရာက္ရွိစုစည္းသည္၊ လူစုမခြဲမီွ မြန္လူမ်ဳိးေရးရာ အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ဥကၠဌ ႏုိင္လွေမာင္က မိန္႔ခြန္းႁမြက္ၾကားသည္မွာ-

(မြန္အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ လူမ်ဳိးေရးအဂၤါရပ္မ်ား ျပည့္စုံေသာလူမ်ဳိးျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ မိမိတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္ ျပဌာန္းခြင့္ျဖစ္ေသာ မြန္ျပည္နယ္ထူေထာင္ရန္ မြန္အမ်ဳိးသားညီလာခံျဖစ္ေသာ ဖါးေအာက္ညီလာခံမွ ဆုံးျဖတ္ ခဲ့သည္ကုိ မြန္လူထုတရပ္လုံးသိၿပီးျဖစ္သည္၊ ဤသုိ႔ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းသည္ တျခားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ရပုိင္ခြင့္ကုိ ထိခိုက္ေစရန္မဟုတ္ဘဲ မြန္အမ်ဳိးသားတုိ႔၏ ဘုိးဘြားပုိင္အခြင့္အေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း ျဖစ္သည္၊ ဤသုိ႔မြန္ျပည္နယ္ထူ ေထာင္ေရးလုပ္ငန္းကုိ အတတ္ႏုိင္ဆုံး ဒီမုိကေရစီနည္းရေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔မြန္အမ်ဳိးသားတို႔ေအးခ်မ္းသာယာေသာ နည္းဒီမုိကေရစီနည္းအရဆႏျၵပမွဳက သက္ေသ သာဓကအျဖစ္ ေပၚလြင္ေနပါသည္၊ ဤမြန္လူမ်ဳိးတုိ႔ ကုိယ့္ကံၾကမၼာကုိယ္ဖန္တီးေရးဟူေသာ မြန္ျပည္နယ္ ေဖၚထုတ္ေရး ဒီမုိကေရစီလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေႏွာင့္ယွက္ ဖ်က္စီးပါက မြန္ျပည္နယ္ရရွိသည္အထိ ရရွိႏုိင္သည့္ အေကာင္းဆုံးေသာ နည္းမ်ားကုိ မြန္လူမ်ဳိး ေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က မြန္အမ်ဳိးသားတုိ႔ႏွင့္ ပူးတြဲၿပီးလုပ္ေဆာင္ သြားရန္ သံဓိဌာန္ခ်ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာပါသည္၊ ဤသုိ႔သံဓိဌာန္ ခ်မွတ္ထားသည့္ ခ်ီတက္ရာတြင္ မြန္အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ ညီညီၫြတ္ၫြတ္တက္တက္ႂကြႂကြ ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကပါရန္ တုိက္တြန္းေၾကာင္း မြန္ဘာသာ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေျပာၾကားသြားပါသည္၊)

၄င္းမိန္႔ခြန္းၾကားၿပီးေသာအခါ ဆႏၵျပပြဲကုိ ၿပီးဆုံးေၾကာင္းေၾကညာ၍ အဆုံးသတ္ၾကသည္၊ ထုိဆႏျၵပပြဲၿပီး ေသာအခါ မြန္အမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ ဇာတိေသြးဇာတိမာန္အထူး တက္ႂကြလာသည္၊ ဖဆပလအစုိးရသည္လည္း မြန္အမ်ဳိးသားမ်ား၏ လွဳပ္ရွားမွဳကုိ ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ ေစာင့္ၾကည့္သည္၊ တခါတရံ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ တပ္ဖြဲ႔တုိ႔က ရန္စက်ဴးေက်ာ္မွဳကုိ ျပဳလုပ္လာေသာ္လည္း မြန္အမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ ပန္းတုိင္အေရာက္ ခ်ီတက္ ႏိုင္ေရးအတြက္ သည္းခံကာ မိမိတုိ႔ျပည္နယ္ ရရွိေရးကုိသာ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ ၾကသည္၊

မြန္လူမ်ဳိးေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ မိမိတုိ႔ဦးေဆာင္ဆုံးျဖတ္ထားေသာ မြန္ျပည္နယ္ ေဖာ္ထုတ္ေရးအတြက္ၿပီး ေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ပုိမုိျပင္းထန္ေသာ စည္းရုံးေရးမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ တာဝန္ခြဲေဝသည္၊ သထုံ ခရုိင္ခရွိေပါင္ၿမဳိ႕နယ္ သထုံၿမဳိ႕နယ္ ဘားအံၿမဳိ႕နယ္ (ယခုကရင္ျပည္နယ္)မ်ားကုိ ႏုိင္ေငြသိမ္းႏွင့္ ႏုိင္သိမ္းေမာင္တုိ႔က တာဝန္ယူၿပီး က်ဳိကၡမီခရုိင္ (ယခုသံျဖဴဇရပ္ၿမဳိ႕နယ္) က်ဳိက္မေရာၿမဳိ႕နယ္ ၾကာအင္းၿမဳိ႕နယ္ ေကာ့ကရိတ္ၿမဳိ႕နယ္မ်ားကုိ ဤအလုပ္အမွဳေဆာင္မ်ားက တာဝန္ယူၾကသည္၊ အထူးသျဖင့္ ေရးႏွင့္ က်ဳိကၡမီၿမဳိ႕နယ္ကုိ မြန္သခင္ႀကီး မြန္စံသူ ႏုိင္ဘလြင္ႏွင့္ ေဒသခံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ ႏုိင္ပန္းသာ။ ႏုိင္ဒြတ္ (ေမာ့ကနင္) ႏုိင္ရုိးတုိ႕ႏွင့္၄င္း မုဒုံၿမဳိ႕နယ္ကုိ ႏုိင္လွေမာင္၊ ႏုိင္သာေအာင္တုိ႔ႏွင့္ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္ ႏုိင္ေၾကာင္တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကသည္၊ စည္းရုံး ေရးမွာလည္း အထူးတုိးတက္လာသည္၊ ထုိသုိ႔စည္းရုံးေရးလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္လာသည္ႏွင့္အမ်ွ ဖဆပလအစုိးရသည္ မြန္အမ်ဳိးသားေခါင္း ေဆာင္မ်ား အား နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ စတင္ရန္ျပဳလာသည္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖဆပလအစုိးရက လက္နက္ျဖင့္ ဖိႏွိပ္လာပါက လက္နက္ျဖင့္ျပန္ လည္ခုခံရန္ မြန္လူမ်ဳိးေရးရာအဖြဲ႔အထက္တြင္ မြန္အမ်ဳိးသားကာကြယ္ ေရးဌာနတခု တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းသည္၊ ၄င္းအဖြဲ႕ကုိ အလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ မြန္စံသူကတာဝန္ယူသည္။

[ျပင္ဆင္ရန္​] မြန္တုိင္းရင္းသားအစည္းအရုံးျပန္လည္လွဳပ္ရွားလာျခင္း

ေရြးေကာက္ပြဲကုိသပိတ္ေမွာက္၍ ကဲြသြားေသာမြန္တုိင္းရင္းသားအစည္းအရုံးကုိ အသစ္တဖန္အားသစ္ ေလာင္း၍ စုစည္းၾကသည္။ လွဳပ္ရွားလာသည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ မုဒုံျမဳိ႔နယ္ကမာဝက္ ေက်းရြာတြင္ မြန္တုိင္းရင္း သားအစည္းအရုံးက မြန္အမ်ဳိးသားညီလာခံတရပ္ကုိ ေခၚယူက်င္းပသည္။ ၄င္းညီလာခံတြင္ မြန္ျပည္နယ္ေဖၚထုတ္ ေပးရန္ ေတာင္းဆုိေၾကာင္း အဆုိတင္သြင္းဆုံးျဖတ္သည္။

မြန္တုိင္းရင္းသားအစည္းအရုံးသည္ ကမာဝက္ညီလာခံ၌ အမွဳေဆာင္အသစ္တင္ေျမာက္သည္။ ဥကၠဌ မြန္ဦးဘုိးခ်ဳိ၊ ဒု-ဥကၠဌ ႏုိင္ေအာင္ထြန္း၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဳး ႏုိင္ခ်မ္းမြန္၊ အမွဳေဆာင္မ်ားအျဖစ္ မြန္ဆရာတုိ၊ ဆရာမြန္ဘုိးစိန္၊ ႏုိင္ထြန္းခင္၊ ႏုိင္ေက်ာ္လွ၊ ႏုိင္ေမာင္ႀကီး၊ ဦးစံညြန္႔၊ ဆရာစံရြန္းတုိ႔ျဖစ္သည္။

မြန္တုိင္းရင္းသားအစည္းအရုံးသည္ လူငယ္မ်ားကုိစည္းလုံးေရးအတြက္ ေမာ္လျမိဳင္ရြာလြတ္ ေက်ာင္းတြင္ ႏုိင္ထြန္းခင္ေခါင္းေဆာင္ေသာ ေကာ္မတီမွ မြန္တုိင္းရင္းသားအလံေတာ္ေအက္ရွိ မြန္လူငယ္မ်ားအား ကာယဗလ လွဳပ္ရွားမွဳသင္တန္းေပးသည္။ သင္တန္းျပီးဆုံးေသာအခါ ေမာ္လျမဳိင္ျမိဳ႔ေပၚတြင္ စီတန္းလွည့္ လည္၍ မြန္လူငယ္ အင္အားျပပြဲတရပ္လုပ္ခဲ့သည္။ မြန္တုိင္းရင္းသားအစည္းအရုံး၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဳး ႏုိင္ခ်မ္းမြန္ႏွင့္ ဆရာတုိ တုိ႔သည္ မြန္တုိင္းရင္းသားအစည္းအရုံး ေၾကြးေၾကာ္သံအျဖစ္ တပတ္ ၃ ႀကိမ္ ရာမညတုိင္းသတင္းစာကုိ မြန္၊ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာေရးသားထုတ္ေဝသည္။

[ျပင္ဆင္ရန္​] လြတ္လပ္ေရးေခတ္ ဖဆပလအစုိးရႏွင့္ မြန္အမ်ဳိးသားမ်ားပဋိပကၡ

၁၉၄၈ ခုဇႏၷၷဝါရီလ (၄) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအျဖစ္ အမည္နာမေပးကာ လြတ္လပ္ေရးေၾကညာခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သည္ ျမန္မာျပည္မွ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကယား ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းဝိေသသတုိင္းျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္္ေထာင္ထားသည္။ ပထမ ဆုံးႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတမွာ ေညာင္ေရ ေစာဘြားႀကီးစပ္ ေရႊသုိက္ျဖစ္ျပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွာဦးႏုျဖစ္သည္။

ျမန္မာရာဇဝင္သမုိင္းကုိ ျပန္ေျပာင္းေလ့လာလွ်င္ ျမန္မာမပါလွ်င္မျပီးသလုိ၊ မြန္မပါလွ်င္လည္း မျပီးေသာ သမုိင္းသာျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ လြတ္လပ္ေရးေၾကညာေသာအခါ သမုိင္းတြင္ထင္ရွားေသာ မြန္အမ်ဳိးသားတုိ႔မွာ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ကယားကဲ့သုိ႔ေသာ လူမ်ဳိးေရးအရ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမခံခဲ့ရေပ။ မြန္မွာ မြန္ႏွင့္ျမန္မာအတူတူပဲ ဆုိေသာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တုိ႔၏ မြန္ႏွင့္ျမန္မာအတင္းတူခုိင္းျပီး ျမန္မာႏွင့္ေရာျပီး ျပည္ပတြင္ ျမန္မာအေနျဖင့္ ထည့္ သြင္းထားသည္။

မြန္အမ်ဳိးသားျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖဆပလအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌျဖစ္ခဲ့သူ ကြယ္လြန္သူဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက (ဗမာ့လြတလပ္ေရးတုိက္ပြဲတြင္ ျမန္မာ ၅ဝဝဝ မြန္ ၃ဝဝဝ ပါဝင္ခဲ့သည္ လည္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ဖဆပလ ျပင္ဆင္မွဳေကာ္မတီတြင္ (မြန္လူမ်ဳိးကိစၥဆုိရင္ေတာ့ သူတုိ႔မွာအခုလူမ်ဳိး ေရးလူနည္းစုအျဖစ္နဲ႔ မြန္စာေပ၊ မြန္ေက်ာင္းတြင္ကိစၥေလာက္ကလြဲရင္ တျခားနစ္နာခ်က္ ေတြမရွိပါဘူး မြန္ရယ္၊ ဗမာရယ္၊ ခြဲျခားျပီး ကရင္သေဘာထားလုိထားေစ ခ်င္လို႔ မျဖစ္ဘူး) လုိ႔မိန္႔ၾကားခဲ့ သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္က်ဆုံး သြားျပီး ေနာက္ဖဆပလေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဆႏၵကုိဆန္႔က်င္သည္မွာ မြန္အမ်ဳိးသား မ်ားေတာင္းဆုိခဲ့ေသာ အခ်က္ (၇) ခ်က္ကုိ ပယ္လိုက္ျခင္းက သက္ေသထူလ်က္ရွိ၏ ဖဆပလေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ယုံ ၾကည္ခ်က္ခံယူခ်က္မွာ လူမ်ဳိးေရးသည္ စီးပြားေရး ၏လက္ေအာက္ခံျဖစ္၍ စီးပြားေရးကုိေျဖရွင္းလုိက္လ်င္ လူမ်ဳိးေရး လည္းေျပလည္သြား မည္ျဖစ္သည္။

မြန္လူမ်ဳိးေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ခံယူခ်က္မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းခံယူထားသလုိ လူမ်ဳိးေရးတရားႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ဖဆပလ ပဏာမျပင္ဆင္မွဳ ညီလာခံတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက လူမ်ဳိးႀကီးဆုိတာ ရာဇဝင္အရျဖစ္လာျပီး သူ႔နယ္ ေျမနဲ႔သူ၊ သူ႔စီးပြားေရးနဲ႔သူ၊ သူ႔ယဥ္ေက်းမွဳ ပညာထုံးစံဓေလ့ေတြနဲ႔ ညီညြတ္စည္းရုံးထားတဲ့ လူေပါင္းစုပဲလို႔ စတာ လင္ကသရုပ္ေဖာ္ခဲ့တယ္။ ထုိခံယူခ်က္ကုိ မြန္အမ်ဳိးသား မ်ားကခံယူထားသည္။ မြန္အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ အထက္ပါ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဖာ္ျပေသာ အရည္ အခ်င္းႏွင့္ျပည့္စုံေသာ္လည္း မြန္မ်ားမရွိသေလာက္ျဖစ္ေနသည္ဟု ယူဆျပီး လူမ်ဳိးေရး လူနည္းစုသတ္ မွတ္ထားခဲ့သည္ဟု ယူဆစရာ ရွိသည္။

မြန္လူမ်ဳိးေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ မြန္တုိင္းရင္းသားအစည္းအရုံး၏ အမွဳေဆာင္တခ်ဳိ႔ေတြ႔ဆုံေဆြး ေႏြးၾကျပီး ဘုံလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္လာေသာ မြန္ျပည္နယ္ေဖာ္ထုတ္ေရးအတြက္ ညွိႏွဳိင္းၾကသည္။ ႏွစ္ဖြဲ႔စလုံးကမြန္ျပည္နယ္ကုိ ဒီမုိက ေရစီတုိက္ပြဲလမ္းစဥ္ႏွင့္ သြားရန္အတြက္ အာဏာရဖဆပလအဖြဲ႔က ပိတ္ပစ္မည္ ေခ်မွဳန္းပစ္မည္ ဟုလက္ ခံၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီတုိက္ပြဲလမ္းစဥ္ပိတ္ဆုိ႔ျခင္းခံရလွ်င္ မြန္ျပည္နယ္ကုိ မည္သုိ႔ ေဖၚရမည္ကုိ ညွိႏွဳိင္းၾကသည္။ လက္နက္ျဖင့္ဒီမုိကေရစီတုိက္ပြဲကုိ ပိတ္ပစ္လွ်င္ လက္နက္ျဖင့္ထုိးေဖာက္ျပီး မိမိလုပ္လုိေသာႏုိင္ငံေရးကုိ ဆက္လုပ္ရ မည္ဟူေသာ သေဘာတရားကုိ လက္ခံၾကသည္။ (စစ္သည္ မျပီးဆုံးေသးေသာ ႏုိင္ငံေရးကုိ ဆက္လုပ္ သည္ဟူေသာ သေဘာျဖစ္သည္)

၁၉၄၈ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ပ်ဥ္းမနား၌ က်င္းပေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ညီလာခံတြင္ လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္မည့္ အဓိပၸါယ္ေဆာင္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဖဆပလအစုိးရအား အျပင္း အထန္ေဝဖန္ရွံ႔ခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရးသည္မစစ္မွန္ ဖဆပလေခါင္းေဆာင္ မ်ားသည္ ျဗိတိသွ်တုိ႔အား အည့ံခံသြားျပီး အမ်ဳိးသားသစၥာေဖာက္ျဖစ္သည္ဟု ေၾကာညာသည္။ မတ္ လ (၂ဝ) ရက္ေန႔တြင္ ဖဆပလ- ဗကပ မ်ားကုိ လုိက္လံ ဖမ္းဆီးသျဖင့္ ဖဆပလအား လက္နက္ကုိင္ပုန္ ကန္ေၾကာင္း အတိအလင္း ေၾကညာ တုိက္ခိုက္ေတာ့သည္ ၄င္းတုိ႔ႏွင့္ အတူ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္အခ်ဳိ႔ႏွင့္ ဗမာ့တပ္မေတာ္မွ တပ္မွဳးတပ္သားအခ်ဳိ႔ ပါသြားသည္။

ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္တပ္ဖြဲ႔လည္း လက္ဝဲညီညြတ္ေရးတည္ေဆာက္ရန္ ႀကဳိးစားၾကသည္။ မေအာင္ျမင္သျဖင့္ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္အျဖဴအဝါကြဲသည္။ အဝါမွာဆုိရွယ္လစ္ပါတီႏွင့္ ပူးေပါင္းသြားျပီး အျဖဴမွာလက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲ သုိ႔ ကူးေျပာင္းသြားသည္။

ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားလည္း ေကအင္ယူေခါင္းေဆာင္မွဳေအာက္တြင္ ေက-အင္-ဒီ-အုိ ေခၚလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား လွဳပ္ရွားလာသည္။ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရး ေၾကြးေၾကာ္သံေၾကြးေၾကာ္ျပီး ဖဆပလအား ကရင္ျပည္ နယ္ေပးရန္ေတာင္းဆုိၾကသည္။ ဖဆပလအားရွဳပ္ေထြးေနေသာ ပစၥဳပၸန္ အေျခအေနတြင္ လက္နက္ကုိင္ အၾကပ္ ကုိင္ ျပီး ကရင္ျပည္နယ္ထူေထာင္ေရးကုိ ဦးတည္ထားသည္။ မိမိတုိ႔လုိအပ္ေသာ အက်ယ္အဝန္းရွိေသာ ကရင္ျပည္နယ္ ရရွိလွ်င္ ဖဆပလႏွင့္ပူးေပါင္းျပီး ဤကြန္ျမဴ နစ္ကုိပူးတြဲတုိက္ခုိက္ မည္ဟုလည္း အဓိပၸါယ္ေပၚေနသည္။

ထုိသုိ႔ရွဳပ္ေထြးေနစဥ္ ဖဆပလအစုိးရသည္ မြန္အမ်ဳိးသားတို႔အား ႏုိင္ငံေရးအရ ထုိးစစ္ဆင္လာျပီး မြန္ေခါင္း ေဆာင္မ်ားအား ရွာေဖြျခင္း နယ္ရွိေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ခ်ိန္းေျခာက္ျခင္းမ်ားျပဳလာသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မြန္အ မ်ဳိးသားတုိ႔သည္ နဂုိကရိွခဲ့ေသာ သံသယသည္ ပုိမုိျပင္းထန္လာျပီး လက္နက္ကုိင္ခုခံမွဳကုိ အျပင္းအထန္ ျပင္ဆင္ရ ေတာ့သည္။

ဤသုိ႔ျပင္ဆင္ရာတြင္ မြန္လူမ်ဳိးေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ပထမဆုံးအမ်ဳိးသား စည္းလုံးေရး အားျဖင့္ ကြဲေနေသာမြန္တုိင္းရင္းသား အစည္းအရုံး၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဳးႏုိင္ခ်မ္းမြန္ ႏွင့္ေဆြးေႏြး သည္။ ႏုိင္ ခ်မ္းမြႏ္ကမြန္တုိင္းရင္းသားအစည္းအရုံးတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးေသာ္လည္း ပုဂၢဳိလ္စြဲ ဂုိဏ္းဂဏစြဲ ျပင္းထန္ေန၍ မေအာင္ျမင္ ဘဲရွိခဲ့သည္။

ေနာက္တဆင့္တြင္ မြန္လူမ်ဳိးေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ တုိက္ပြဲေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ယခင္မ ေအာင္ျမင္ေသာ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမွဳမ်ားကုိ ဗကပ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ႏွင့္ ျပန္လုပ္သည္၊၊ ဗကပသည္ မြန္အမ်ဳိးသားအေပၚတြင္ ဖဆပလ သေဘာထားသကဲ့သုိ႔ မြန္အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ ပေဒသရာဇ္ေခတ္ အေလာင္းဘုရားလက္ထက္ကပင္ ပ်က္ျပဳံးသြား ျပီးျဖစ္သည္။ မြန္အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္တြင္ ေျပာပေလာက္ေအာင္မရွိေတာ့ေပ၏ ရွိေနေသာမြန္မ်ားသည္ ျမန္မာမ်ားႏွင့္ေသြးေႏွာ၍ ျမန္မာျဖစ္ ကုန္ျပီဟုယူဆသျဖင့္ မြန္ကုိလူမ်ဳိးတမ်ဳိး အေနျဖင့္ အသိအမွတ္မျပဳ မြန္အမ်ဳိး သားလွဳပ္ရွားမွဳကုိ အသိအမွတ္မျပဳေၾကာင္း ျပန္ၾကားခဲ့သည္။ ဤခံယူခ်က္သည္ ၁၉၅၂ ခု ဘုံပါတီေဆြး ေႏြးပြဲတြင္ သခင္သန္းထြန္းတင္ျပေသာ ႏုိင္ငံေရးအစီရင္ခံစာတြင္ ေတြ႔ရသည္။

ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္လည္း မြန္အမ်ဳိးသားျပႆနာႏွင့္ပါတ္သက္၍ ဘာမွ်အေျဖမေပးႏုိင္ဘဲ ၄င္းတုိ႔၏ ၄င္းကာ လသေဘာထားမွာ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ဖဆပလမွ ဖန္တီးခဲ့ေသာ လူမ်ဳိးေရးအဓိကဂုိဏ္းတြင္ ေမာ္လျမဳိင္ သထံုရွိ ျပည္သူ႔ ရဲေဘာ္မ်ားက မြန္တို႔အား သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္က အေျဖေပးထားသည္။ လူမ်ဳိးေရးအဓိ ကဂုိဏ္းကုိ အလံနီကြန္ျမဴနစ္ ပါတီမွရပ္စဲျပီး ေရွ႔ေဆာင္ေရွ႔ရြက္ျပဳျပီးေနာက္မွ ဗကပ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္တုိ႔၏ လူမ်ဳိးေရး စစ္ပြဲကုိရပ္စဲသြားခဲ့သည္။

မြန္အမ်ဳိးသားတုိ႔အတြက္ ၄င္းကာလတြင္ စိတ္အခ်ရဆုံးမဟာမိတ္မွာ ကရင္မ်ားျဖစ္သည္ဟု မြန္လူမ်ဳိးေရး ရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ လက္ခံသည့္အတုိင္း က်င့္သုံးခဲ့သည္။ ကရင္ႏွင့္မြန္ဆက္ဆံေရးသည္ ယခင္ကရွိျပီးျဖစ္ေသာ္ လည္း ပုိမုိ ခုိင္ျမဲေအာင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

[ျပင္ဆင္ရန္​] မြန္ႏွင့္ကရင္ဆက္ဆံေရး

မြန္ႏွင့္ကရင္လူမ်ဳိးတုိ႔သည္ ေရွးႏွစ္ေပါင္းရာေပါင္းမ်ားစြာကပင္ အတူတကြပူးတြဲေနထုိင္ခဲ့သည္။ ကရင္အမ်ဳိး သားႏွင့္မြန္အမ်ဳိးသားတုိ႔၏ ဒ႑ာရီပုံျပင္မ်ားသည္ တူေနၾကသည္။ စကားမ်ားလည္း အထူးသျဖင့္ ပုိးကရင္ ႏွင့္ မြန္တုိ႔မွာ တူညီသည့္အသုံးအႏွဳန္း အေခၚအေဝၚ အေတာ္မ်ားမ်ားရွိသည္၊၊ ဗုဒၶဘာသာကရင္အမ်ဳိးသား မ်ား၏ စာေပသည္ မြန္စာေပမွတဆင့္ ကရင္စာေပသုိ႔ တီထြင္ထားေသာ စာေပျဖစ္သည္။ ပေဒသရာဇ္ ေခတ္တြင္လည္း ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ မြန္ပေဒသရာဇ္တပ္မ်ားတြင္ တပ္မွဳးတပ္သားအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ အမွဳထမ္းၾကသည္။ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ မြန္အေရးနိမ့္ေသာအခါအတူတကြ (ယိုးဒယား) ထုိင္းသုိ႔ ထြက္ခြါ ေျပးသြားၾကသည့္ သက္ေသ သာဓကမ်ားရွိသည္။ ေရွးအစဥ္အ လာကရွိေသာ မြန္လူႀကီး သူမစကားအရ မြန္ ၄ ရပ္ရွိသည္။ ၄င္း ၄ ရပ္မွာ မြန္ဒုိင္း၊ မြန္ေဒး၊ မြန္ည၊ မြန္တ ျဖစ္ျပီး မြန္ -ကရင္လူမ်ဳိးကုိဆုိလုိသည္။ ဆုိစမွတ္ျပဳၾကသည္။ ၄င္းကရင္မွာ ပုိးကရင္ (ကြင္း ကရင္-သုိ႔မဟုတ္ တလုိင္းကရင္) ျဖစ္သည္။

ကုိလုိနီေခတ္တြင္ မြန္မ်ား (ယိုးဒယား) ထုိင္းသုိ႔သြားေရာက္ခုိလွဳံေသာအခါ မြန္တုိ႔ေနထုိင္ ခဲ့ရာျမစ္ဝကြ်န္း ေပၚေဒသသုိ႔ ကရင္မ်ားေျပာင္းေရႊ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ တနသၤာရီတုိင္းတြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ မြန္တုိ႔သည္ ၄င္းေဒသရွိ ျမစ္ ဝကြ်န္းေပၚေျမၾသဇာေကာင္းေသာ ေဒသတြင္ဆက္လက္၍ အေျခစုိက္ေနထုိင္သျဖင့္ ကရင္မ်ားသည္ မြန္တုိ႔ႏွင့္ ဆက္ စပ္ရာေဒသမ်ားတြင္ မခုတ္ထြင္မရွင္းလင္းေသးေသာ ေတာထဲမ်ားႏွင့္ ေတာင္မ်ားတြင္ေနထုိင္ၾကသည္။ စီးပြားေရးအ ရလည္း ကုန္ဖလွယ္ေရးကုိဦးစား ေပးျပီးလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ မြန္ႏွင့္ကရင္မ်ားၾကား ယခင္ကပËိပကၡမရွိသလုိ ယခုလည္း ၾကီးမားေသာ ပËိပကၡမရွိေသးေၾကာင္း ေတြ႔ရ သည္။

မြန္တုိ႔သည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ကရင္အမ်ားအစုအထူးသျဖင့္ ပုိးကရင္မွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ မ်ားျဖစ္ၾကသျဖင့္ ပုိမုိရင္းႏွီးမွဳတဦးကုိတဦး ယုံၾကည္အားထားမွဳရွိသည္ဟု လက္ခံသည္။

မြန္ႏွင့္ကရင္သည္ တဦးႏွင့္တဦးခုိင္ျမဲေသာ မဟာမိတ္အျဖစ္ ပူးတြဲလွဳပ္ရွားမွဳမလုပ္မွီကပင္ တဦးႏွင့္တဦး အျပန္အလွန္ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာ ဆက္ဆံမွဳမ်ားရွိခဲ့သည္။ ၄င္းတု႔ိမွာ-

၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၂ဝ) ရက္ေန႔တြင္ ခရစ္ယာန္ဂုိဏ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဘီေရွ႔ဝက္၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္ လွဳိင္းဘြဲ႔ျမဳိ႔နယ္ ကပၸလီရြာသုိ႔သြားေရာက္ျပီး၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားေခါင္း ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးသည္။ ၄င္းေတြ႔ဆုံရာအခန္းအနားသုိ႔ ကရင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဖိတ္ၾကား ခ်က္အရ မြန္အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေသာ ႏုိင္ဘလြင္ႏွင့္ မြန္စိန္ထြန္း (ဖဲကတာ)တုိ႔သည္ မြန္အမ်ဳိးသား ကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ တနသၤာရီတုိင္းရွိ ကရင္ေခါင္းေဆာင္ ေကအင္ယူ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ျဖစ္ေသာ ေစာဘုိးခ်စ္၊ ေစာသာဒင္၊ ဆရာယုံလွ၊ ဆရာအားတုိး၊ သထုံရွိဦးလွေဖ (ပအုိ႔) ဦးလွေဖသည္ ကုိလုိနီေခတ္တြင္ ပအုိ႔အမ်ဳိးသား တုိ႔အား ကရင္ႏွင့္ ပူးေပါင္းထားၾကသျဖင့္ ကရင္မဲဆႏၵနယ္မွ အမတ္အေရြး ခံသည့္ ကရင္လွေဖဟု လူသိမ်ားသည္။ ဦးလွေဖသည္ ကုိလုိေခတ္ ေဒါက္တာဗေမာ္အစုိးရလက္ထက္တြင္ ပါလီမန္အတြင္းဝန္လုပ္ခဲ့သည္။ စစ္ျပီး ေနာက္ပုိင္း ေကအင္ယူကရင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔တြင္ ဒုတိယဥကၠဌ လုပ္ခဲ့သည္။

၁၉၄၉ ခု လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္စတြင္ သထုံတြင္ ေခါင္းေဆာင္မွဳေပးခဲ့ျပီး ၁၉၅ဝ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္ ႀကီးတက္ျပီး ပအုိ႔အမ်ဳိးသားမ်ားအား ေခါင္းေဆာင္မွဳေပးခဲ့သည္။ ထုိမွစ၍ ကရင္လွေဖအစား ပအုိ႔လွေဖဟု တြင္လာသည္။ (စာေရးသူ) ဦးတုိးတုိး၊ ေစာအုံး၊ ေဖညြန္႔၊ ေစာရွမ္းေမာင္၊ ဦးစံေရႊစေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္ အစဥ္ေတြ႔ဆုံ၍ အမ်ဳိးသား ျပႆနာမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးညိွႏွဳိင္းၾကသည္။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ ရန္ကုန္ျမဳိ႔၌ က်င္းပေသာ ဗဟုိကရင္အစည္းအရုံး (ေကအန္ဒီအုိ) ၏ ညီလာခံ တြင္၄င္း ေအာက္တုိဘာလတြင္ က်င္းပေသာ ကရင္အမ်ဳိးသားညီလာခံသုိ႔၄င္း မြန္အမ်ဳိး သားေခါင္းေဆာင္ မ်ားအား ဖိတ္ၾကားသျဖင့္ မြန္အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ေမာ္လျမဳိင္ျမဳိ႔တြင္ က်င္းပေသာ ကရင္အမ်ဳိးသားကြန္ဖရင့္သုိ႔ ကရင္ေခါင္းေဆာင္ ေစာဘဦးႀကီး၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ႏုိင္လွေမာင္၊ ႏိုင္ဘလြင္၊ မိဟံ သာတုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အမ်ဳိးသားကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္လွဳပ္ရွားမွဳႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကအန္ယူ ဥကၠဌႀကီး ေစာဘဦးႀကီး၏ သေဘာ ထားကုိ မြန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား တင္ျပရာတြင္ မိမိတုိ႔သည္လက္နက္အင္အား စုစည္းျပီးလက္နက္အင္အား ျပသ၍ ဖဆပလအစုိးရအား အၾကပ္ကုိင္၍ ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္းဆုိမည္ မိမိတုိ႔၏လက္နက္အင္အားမွာ ယခင္ ျဗိတိသွ်လက္ထက္မွ ဘားမားရိုင္ဖယ္၊ ဘီအမ္ပီတပ္ထြတ္မ်ား၊ ဒုတိယကမၻာစစ္က မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႔ တြင္ ဝင္ေရာက္ အမွဳထမ္းေသာ စစ္မွဳထမ္းေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ဒုတိယကမBာစစ္က ေတာင္ေပၚေဒသတြင္ မဟာမိတ္တုိ႔က်န္ခဲ့ေသာ လက္ နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ားကုိ စုစည္း၍ ေကအန္ဒီအုိေခၚ ကရင္ကာကြယ္ ေရးတပ္ဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားႏိုင္ျပီျဖစ္သည္။ အရံ အင္အားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ ကာကြယ္ေရးဌာန ေအာက္ရွိ ကရင္ရိုင္ဖယ္တပ္ ၃ တပ္ႏွင့္ ျပည္ထဲ ေရး ဌာနေအာက္ရွိ စစ္ရဲမ်ားရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မြန္အမ်ဳိး သားမ်ားလည္း ၄င္းနည္းတူ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ရန္လက္ နက္အင္အား စုစည္းရန္တုိက္တြန္းသည္။

မြန္တုိ႔၏ အေနအထားမွာ ထုိစဥ္ကလက္နက္ဟူ၍ အပ္တုိတေခ်ာင္းမွ်မရွိ စစ္ရွဳံးခဲ့ေသာ လူမ်ဳိးပီပီမြန္တုိ႔ စစ္တပ္ထဲဝင္ျခင္း စစ္ပညာသင္ၾကားျခင္းမ်ားမျပဳခဲ့။ စစ္တုိက္ရန္ဆင္ျမန္းသည့္ ေဘာင္းဘီကုိမဝတ္ၾက (တခ်ဳိ႔ကနတ္ မႀကဳိက္၍မဝတ္ရဆုိသည္) ဘီအုိင္ေအ ေခတ္နယ္ခ့်ဲျဗိတိသွ် ဆန္႔က်င္ေရးတုိက္ပြဲ ဖက္ဆစ္ ဂ်ပန္ဆန္႔ က်င္ေရးတုိက္ပြဲ မ်ားတြင္ပါဝင္ခဲ့ေသာ မြန္အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ ဗမာ့တပ္မေတာ္တြင္ ဝင္ေရာက္ အမွဳထမ္းလ်က္ရွိေသာ္လည္း မြန္အ မ်ဳိးသားလွဳပ္ရွားမွဳ မြန္ျပည္နယ္ ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းကုိ မယုံၾကည္ ၾက၍ အားမေပးၾက။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မြန္အမ်ဳိး သားအတြက္ လက္နက္စုေဆာင္းျခင္းမွာခက္ခဲေနသည္။ လက္နက္ကုိဝယ္ယူသည့္နည္း သုိ႔မဟုတ္ တုိက္ယူသည့္ နည္းျဖင့္ စုေဆာင္းရန္လမ္းႏွစ္သြယ္အနက္ လုယူေသာနည္းကုိသုံးၾကရန္ ဆုံးျဖတ္သည္။

မြန္လူမ်ဳိးေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ေကအန္ယူႏွင့္ ညွိႏွဳိင္းျပီး လက္နက္မ်ားစုရန္ သေဘာတူညီ ျပီးေနာက္ ၄င္းကိစၥမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေသာ မြန္စံသူက ကာကြယ္ေရးဌာနတခုဖြင့္ျပီး တာဝန္ယူသည့္ ၄င္းႏွင့္တြဲဘက္ျပီး ႏုိင္ဘ ညြန္႔ ႏုိင္ပန္းသာတုိ႔အား တာဝန္ေပးသည္။ ၄င္းတို႔သည္ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ မြန္အမ်ဳိးသား လူငယ္ မ်ားအား အမ်ဳိးသားစိတ္ဓာတ္သြင္းစုစည္းျပီး အေျခခံစစ္ပညာကုိ ႏုိင္ဘညြန္႔က တာဝန္ယူ၍ လွ်ိဳ႔ဝွက္ သင္တန္းေပးသည္။ ဤ လူငယ္ကုိစုစည္းသင္တန္း ေပးလုပ္ငန္းလုပ္ေနစဥ္ပင္ ယခင္ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ တနသာၤရီတုိင္း ေလ့က်င့္ေရးဌာနမွ မြန္အ မ်ဳိးသား မုိသိန္း(မြန္သိန္း)သည္ မြန္အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရး တပ္ဖြဲ႔တည္ေဆာက္ရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သျဖင့္ အေျခအေန မွာ အေတာ္ တုိးတက္လာသည္။ ၄င္းလူငယ္မ်ား တပ္ဖြဲ႔ကုိ ေကအန္ဒီအုိ(ကရင္အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရးတပ္) ကုိ အတုယူ၍ အမ္အန္ဒီအုိ (မြန္အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရးတပ္)ဟုအမည္ေပးသည္။

[ျပင္ဆင္ရန္​] မြန္လူမ်ဳိးေရးရာအဖြဲ႔မွလက္နက္စုျခင္း၊

မြန္လူမ်ဳိးေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ လက္နက္ကုိတုိက္ယူသည့္နည္းျဖင့္ ရယူရန္ဆုံးျဖတ္သည့္ေနာက္ ေဒသခံလက္ နက္ကုိင္မ်ားျဖစ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ စစ္ရဲႏွင့္ရဲမ်ားသာရွိသည္။ စစ္ရဲသည္ကရင္ အမ်ဳိးသားအမ်ား စုပါဝင္ သည့္ျပင္ မြန္ေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ မဟာမိတ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ၄င္းတုိ႔ထံမွ လက္နက္ကုိတုိက္ယူ၍မျဖစ္ ရဲမွတုိက္ခုိက္ ယူရန္သာရွိသည္။ ၄င္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမာ္လျမဳိင္ျမဳိ႔ရွိ စစ္ရဲတပ္ရင္း (၅) မွ ကရင္တပ္မွဳး မ်ားႏွင့္ ညွိႏွဳိင္းခ်က္ အရ အကယ္၍မြန္မ်ားရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားထံမွ လက္နက္သိမ္း၍ မိမိတုိ႔စစ္ရဲအားသြားေရာက္ ႏွိမ္ႏွင္းခုိင္လွ်င္ မိမိတုိ႔ကအ တတ္ႏုိင္ဆုံး နည္းပရိယာယ္ သုံး၍ေရွာင္ေနမည္ အကယ္၍ မသြားမျဖစ္သြားရ လွ်င္လည္း ညွိႏွဳိင္း၍သင့္ေတာ္သလုိ ႏွစ္ဦးႏွစ္ ဘက္ဆႏၵတူညီမွဳအရ ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။

ဤသုိ႔ေဆြးေႏြးျပီး ေနာက္မြန္လူမ်ဳိးေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ လက္နက္သိမ္းရန္အတြက္လက္ နက္သိမ္းရန္ တာဝန္ယူမည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဗုိလ္သိန္း၊ ႏုိင္ပန္းသာတုိ႔ကုိ ေခၚယူညွိႏွဳိင္းၾကသည္။ လက္နက္ သိမ္းသည့္ လုပ္ငန္းနည္းပရိယာယ္မွာ မြန္လူငယ္တစုတည္းမဟုတ္ ေသာင္းက်န္းသူ လူတစုက လက္နက္ သိမ္းသည့္ ပုံစံမ်ဳိးျဖစ္ မည္ျဖစ္ျပီး လုပ္ငန္းလုပ္စဥ္ဌာနခ်ဳပ္သုိ႔ မွန္မွန္လွ်ဳိ႔ဝွက္အစီရင္ခံရသည္ ဌာနခ်ဳပ္မွ လည္း စစ္ရဲတပ္ရင္းႏွင့္ ညွိႏွဳိင္းျပီး ဆက္လက္ညြန္ၾကားမည္။ ၄င္းေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုိ ဗုိလ္သိန္းႏွင့္ ႏုိင္ပန္းသာတုိ႔ကလက္ခံျပီး ပထမဆုံးဇာသျပင္ရဲစ ခန္းကုိ စီးျပီးလက္နက္သိမ္း ရန္စီစဥ္သည္။ ၄င္းလက္နက္ သိမ္းျခင္းသည္ မြန္လူမ်ဳိးေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ မပတ္သက္ ေၾကာင္းနည္း ပရိယာယ္အားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရ မည္ျဖစ္သည္။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ (၂ဝ) ရက္ေန႔တြင္ မြန္အမ်ဳိးသားလက္နက္ကုိင္လူငယ္ (၃ဝ) သည္ဗုိလ္သိန္း၊ ႏုိင္ ပန္းသာတုိ႔ဦးစီးျပီး စတင္းတလက္၊ ၄၅ ေျခာက္လုံးျပဴးတလက္၊ ဂ်ပန္ရုိင္ဖယ္တလက္ ေပါင္းသုံးလက္ျဖင့္ ဇာသျပင္ ရဲစခန္းကုိစီျပီး ရဲစခန္းရွိလက္နက္မ်ားကုိ သိမ္းသည္။ လက္နက္သိမ္းအဖြဲ႔သည္ မြန္လူမ်ဳိးေရးရာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ညွိႏွဳိင္း စီစဥ္ထားခ်က္အတုိင္းမဟုတ္ဘဲ မြန္လူမ်ဳိးေရးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္၏ အလံကုိလႊင့္ထူလုိက္သည္။ တဆက္တည္း ဗုိလ္သိမ္း၊ ႏုိင္ ပန္းသာတုိ႔အဖြဲ႔သည္ ဇာသျပင္ဆိပ္ကမ္းကပ္လာေသာ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း ပုိ႔ေဆာင္ေရးသေဘၤာ သိမ္းျပီး ေကာ့ ဘိန္း၊ ေကာ့ေပါက္၊ ကတုိး၊ ေကာ့ႏွပ္မွ ကာကြယ္ေရးေသနတ္မ်ားကုိ သိမ္းယူျပီး ေကာ့ႏွပ္တြင္ တပ္စြဲရပ္နားထား သည္။ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကုိလည္း ဌာနခ်ဳပ္သုိ႔ပုိ႔သည္။ ဒါဏ္ရာရ မြန္ရဲေဘာ္တေယာက္ကုိလည္း ေမာ္ျမဳိင္ျမဳိ႔ သုိ႔ပုိ႔ခဲ့သည္။ ဌာနခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လွ်ဳိ႔ဝွက္ ကုသေပးသည္။

ဗုိလ္သိန္း၊ ႏုိင္ပန္းသာတုိ႔လက္နက္သိမ္းအဖြဲ႔သည္ လက္နက္သိမ္ျပီး၊ မြန္လူမ်ဳိးေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(မလရ) အလံကုိ လႊင့္ထူလုိက္သည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမာ္လျမဳိင္ျမဳိ႔ေပၚရွိ အစုိးရအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ျမဳိ႔လူထုအား ဂယက္ ရုိက္ခတ္ သြားသည္။ ျမဳိ႔လူထုကလည္း မြန္ေတြေတာ္လွန္ျပီး အစုိးရအဖြဲ႔ကလည္း မြန္ေတြလက္နက္ ကုိင္ ေတာ္လွန္တုိက္ခုိက္ ျပီဟုယူဆၾကသည္။ ေမာ္လျမဳိင္ျမဳိ႔ရွိ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားက ေမာ္လျမဳိင္ျမဳိ႔တြင္ ရွိေနေသာ ဖဆပလအဖြဲ႔ေခါင္း ေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ ႏုိင္ေငြသိမ္း၊ ႏုိင္ဘလြင္ႏွင့္ မြန္စံသူတုိ႔အား ေခၚယူ၍ ယင္းျပႆနာကုိေမး ျမန္းသည္။ မလရအဖြဲ႔ မွတာဝန္ရွိသူမ်ားလည္း ပထမစီစဥ္ထားသလုိ ျငင္းကြယ္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့၍ လက္နက္သိမ္း မြန္လူငယ္မ်ားသည္ မလရအဖြဲ႔မွလူ ငယ္မ်ားျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔ကုိမလရအဖြဲ႔ မွ ယခုကဲ့သုိ႔လက္နက္သိမ္းရန္ မညြန္ ၾကားခဲ့ လက္နက္သိမ္း မည္ဆုိသည္ကုိလည္းမသိ၊ မြန္လူငယ္မ်ားႏုိင္ငံ ေရးနယ္ကြ်ံသည္ဟု ယူဆသည္ဟုတင္ျပသည္။ အာဏာပုိင္အဖြဲ႔အစည္းမွ ပုဂၢဳိလ္မ်ားကုိယ္စား ခရုိင္ဝန္ ဦးဘစန္း ကလည္း ၄င္းတုိ႔ႏုိင္ငံေရးနယ္ကြ်ံလွ်င္ မလရမွတာ ဝန္ယူျပီး ေျဖရွင္း ေပးရန္ေတာင္းဆုိသည္ကုိ မလရအဖြဲ႔မွပုဂၢဳိလ္မ်ားလက္ခံသည္။

ဇူလုိင္လ (၂ဝ) ရက္ေန႔တြင္ ခရုိင္ဝန္ဦးဘစန္း၏ စီစဥ္ေပးခ်က္အရ ႏုိင္ေငြသိမ္းသည္ ဇာသျပင္သုိ႔သြား ေရာက္ခဲ့သည္။ ဗုိလ္သိန္း၊ ႏုိင္ပန္းသာတုိ႔အဖြဲ႔သည္ ေကာ့ႏွပ္ရြာသုိ႔ေရာက္ရွိန၍ မေတြ႔ရ မေဆြးေႏြးရ ၄င္းကိစၥကုိ ဦးဘစန္းအားျပန္လည္တင္ျပသည္။

ဇူလုိင္လ (၂၁) ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ေငြသိမ္းသည္ ေကာ့ႏွပ္ရြာသုိ႔ သြားေရာက္ေသာ္လည္း ဗုိလ္သိန္း၊ ႏုိင္ပန္း သာတုိ႔သည္ ထုံးအုိင္သုိ႔ေရာက္ေနျပီး ထုံးအုိင္ရွိကာကြယ္ေရးေသနတ္မ်ားႏွင့္ ထုံးအုိင္ ႏွင့္တဖက္ကမ္း နတ္ေမွာ္ရဲ ကင္းမွ လက္နက္မ်ားသိမ္းယူသည္။

ဇူလိုင္လ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ ဦးဘစန္းက မြန္လူငယ္မ်ားလက္နက္သိမ္းသည္မွာ က်ဳိကၡမီ ခရုိင္အတြင္းတြင္ မကသထုံခရုိင္တြင္းရွိ ထုံးအုိင္ နက္ေမွာ္သုိ႔ ျပန္႔ႏွံ႔သြားျပီျဖစ္၍ သထုံခရုိင္သုိ႔လည္း သြားေရာက္ၿပီး သက္ဆုိင္ ရာ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ေဆြးေႏြးရန္ တင္ျပခ်က္အရ ႏုိင္ေငြသိမ္းသည္ သထုံခရုိင္ ဦးေရႊစိန္ႏွင့္ မြန္လူငယ္မ်ား လက္နက္သိမ္းျခင္းကိစၥ၊ ၄င္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ က်ဳိကၡမီခရုိင္မွာ ခရုိင္ဝန္ ဦးဘစန္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ်က္ သေဘာတူ ညီခ်က္ကုိ တင္ျပရာ ဦးေရႊစိန္ကလည္း ဦးဘစန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္လက္ခံျပီး ဦးဘစန္းႏွင့္ ဆက္လက္ညွိႏွဳိင္းေဆာင္ ရြက္ရန္ ေျပာၾကားသျဖင့္ ႏုိင္ေငြသိမ္း ေမာ္လျမဳိင္သုိ႔ျပန္လာသည္။

ေမာ္လျမဳိင္သုိ႔ျပန္ေရာက္ျပီးေနာက္ (၂၄)ရက္ေန႔တြင္ မလရ ဥကၠဌႀကီး ႏုိင္လွေမာင္ ရန္ကုန္ျမဳိ႔ မွ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာျပီး အေျခအေနအရပ္ရပ္ကုိ မလရအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တြင္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ မြန္စံသူ အားအကယ္၍ အစုိးရက အၾကမ္းဖက္လာပါက ခုခံရန္အဆင္သင့္ရွိေစရန္ မုဒုံျမဳိ႔နယ္ ဖါးေအာက္၊ ကေလာ့ေသာ့ရြာသို႔ လြတ္လုိက္သည္။ ေရးျမဳိ႔နယ္သုိ႔လည္း ႏုိင္ဒြတ္၊ ႏုိင္ေယာတုိ႔အားလည္း အေျခအေနေပၚၾကည့္ျပီး ေဆာင္ရြက္ ရန္ညြန္ၾကားလုိက္သည္။

ဥကၠဌႀကီးႏုိင္လွေမာင္ႏွင့္အတူ ႏုိင္ဘလြင္တုိ႔သည္ ခရုိင္ဝန္ႀကီးဦးဘစန္းႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႔ ဆုံျပီးေဆြး ေႏြးရာ ဦးဘစန္းက မြန္လူငယ္မ်ားအား လက္နက္ခ်ေဖ်ာင္းဖ်ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ဦးဘစန္း တင္ျပခ်က္ကုိ ႏုိင္လွေမာင္၊ ႏုိင္ဘလြင္၊ ႏုိင္ေငြသိမ္းက စုစည္းတုိင္ပင္ရန္၊ ယခုအခါ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားလည္း လက္နက္ ကုိင္တုိက္ပြဲကုိ စလုပ္၍ မျဖစ္ေသးပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အခ်ိန္ဆြဲထားရန္ ေစာဘဦးႀကီး၏ မွာၾကားခ်က္ကုိတင္ျပ သျဖင့္ အခ်ိန္ဆြဲရန္ စဥ္းစားဆုံး ျဖတ္ၾကသည္။ ၄င္းဆုံးျဖတ္ခ်က္မွာ ဥကၠဌႀကီးႏုိင္လွေမာင္သည္ ထုံးအုိင္ သြားေရာက္ျပီး အေျခအေနအရပ္ရပ္ကုိ ဗုိလ္သိန္း၊ ႏုိင္ပန္းသာတုိ႔အား တင္ျပျပီး ေသနတ္ ၂ လက္ ၃ လက္ယူလာျပီး အစုိးရအာအပ္ေပးျပီးေနာက္ ထပ္ ဆက္၍ေဖ်ာင္းဖ်ေပး မည္ဟုေျပာျပီး အခ်ိန္ဆြဲထားရန္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းအစီအစဥ္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏုိင္လွေမာင္ သည္ ထုံးအုိင္သုိ႔သြားေရာက္သည္။

[ျပင္ဆင္ရန္​] မြန္ေခါင္းေဆာင္တုိ႔အားဖမ္းဆီးျခင္း

ဥကၠဌႏုိင္လွေမာင္သည္ ခ်ိန္းထားေသာ ဇူလုိင္လ (၂၈) ရက္ေန႔တြင္ ထုံးအုိင္မွျပန္မေရာက္ သျဖင့္ ႏုိင္လွ ေမာင္အျပန္ကုိ ေမာ္လျမဳိင္ျမဳိ႔တြင္ ေစာင့္ေနေသာ ႏုိင္ဘလြင္၊ ႏုိင္ေငြသိမ္းတုိ႔ ဖမ္းဆီးျပီး ေမာ္လျမဳိင္ေထာင္သုိ႔ ည ၈ နာရီအခ်ိန္တြင္ စစ္ရဲအေစာင့္အၾကပ္ႏွင့္ပုိ႔လုိက္သည္။ ၄င္းသတင္းကုိ စစ္ရဲမွ ရဲေဘာ္မ်ားသည္ သထံုျမဳိ႔ရွိ မြန္ကရင္ ေခါင္းေဆာင္တုိ႔ထံ ခ်က္ခ်င္းသတင္းပုိ႔လိုက္သည္။ ေနာက္တေန႔ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ ကေလာ့ေသာ့တြင္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ မြန္စံသူ၊ မြန္ဦးဘုိး ေကာင္း၊ ႏုိင္စိန္ထြန္း (ကေညွာ္) ႏုိင္ေၾကာင္ႏွင့္ မြန္ရဲေဘာ္ (၂ဝ) ေက်ာ္ကုိ ဖမ္းဆီးျပီးေမာ္လျမဳိင္ ေထာင္သုိ႔ပုိ႔လုိက္သည္။

[ျပင္ဆင္ရန္​] သထုံသိမ္းျခင္း

ေမာ္လျမဳိင္ျမဳိ႔ရွိ မြန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိဖမ္းဆီးသည့္ သတင္း သထုံျမဳိ႔ေရာက္လွ်င္ေရာက္ျခင္း သထုံရွိမြန္ ကရင္ေခါင္းေဆာင္တုိ႔ စုစည္းေဆြးေႏြးၾကသည္။ ေမာ္လျမဳိင္ အဖမ္းအဆီးမ်ား သထုံသုိ႔မကူးလာမီ သထုံ ခရုိင္ကုိသိမ္း ရန္ဆုံးျဖတ္ၾကသည္။

သထုံခရုိင္ရွိ ဘားအံ၊ လွဳိင္းဘြဲ႔ျမဳိ႔နယ္မ်ားကုိ ေဒသခံ ေအအန္ဒီအုိမ်ားက သိမ္းယူျပီးသထုံ ျမဳိ႔ကုိဖါပြန္မွ စစ္ကူေရာက္လာေသာ ေကအန္ဒီအုိႏွင့္ သထုံျမဳိ႔ရွိ ေကအန္ဒီအုိသည္ သထုံရွိစစ္ရဲ ၅ တပ္ရင္းမွ တပ္ခြဲတုိ႔ ပူးေပါင္းျပီး သထုံခရုိင္လုံးကုိ ဇူလုိင္လ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ သိမ္းယူလုိက္သည္။ သထုံခရုိင္ကုိ သိမ္းယူရာတြင္ မြန္မ်ားအားလုံး သထုံခရုိင္တြင္တာဝန္က်ေနေသာ ႏုိင္သိန္းေမာင္က ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳသည္။

သထုံခရုိင္ကုိသိမ္းျပီး မြန္ကရင္ပူးေပါင္းတြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီတြင္ သထုံခရုိင္ မလရ ဥကၠဌ ႏုိင္သာဟန္၊ သထုံျမဳိ႔၊ ျမဳိ႔နယ္ ဥကၠဌႏုိင္ထြန္းစိန္၊ ႏိုင္ေအာင္ခ်စ္စံတုိ႔ပါဝင္ၾကသည္။ မြန္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား အားလုံးကုိ ႏုိင္သိန္းေမာင္က ကြပ္ကဲသည္။ လက္နက္ကုိင္တပ္မ်ားကုိ ကရင္ဖက္မွေစာေမာင္ညြန္႔ႏွင့္ မြန္တုိ႔ဘက္မွ ဗုိလ္သိန္း ေနာက္၊ ဗုိလ္စုိးတင့္ တုိ႔ကြပ္ကဲၾကသည္။

[ျပင္ဆင္ရန္​] ေမာ္လျမဳိင္ျမဳိ႔ကုိသိမ္းျခင္း

သထုံခရုိင္ကုိမြန္ကရင္တုိ႔သိမ္းယူေၾကာင္း ဖဆပလအစုိးရသိေသာအခါ ေမာ္လျမဳိင္ျမဳိ႔သုိ႔ ကူးစက္မလာ ႏိုင္ေအာင္ျဖတ္ေတာက္ရန္ ေမယုစစ္သေဘာၤကုိလြတ္လုိက္သည္။ စစ္ကူမ်ားေမာ္လျမဳိင္ျမဳိ႔သုိ႔မပုိ႔ႏုိင္ေသးမီ အေျခ အေနကုိထိန္းသိမ္း ထားႏုိင္ရန္ ေမာ္လျမဳိင္ေတာင္ရွိ မြန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး ရန္အစုိးရမွ ရဲခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဦးထြန္း လွေအာင္ႏွင့္ ေကအန္ယူမွ ေစာသာဒင္တုိ႔ ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ေန႔ ေမာ္လျမဳိင္သုိ႔ေရာက္ရွိလာသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဦးထြန္းလွေမာင္တုိ႔အဖြဲ႔သည္ ေမာ္လျမဳိင္ျမဳိ႔သုိ႔ေရာက္လွ်င္ေရာက္ျခင္း နယ္အေျခ အေနကုိေဆြး ေႏြးရန္ တုိင္းမင္းႀကီးဦးခင္ေမာင္ရင္ ခရုိင္ဝန္ဦးဘစန္း ခရုိင္ရဲဝန္ဦးလွေမာင္တုိ႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္မင္းတဲသုိ႔ ဖိတ္ၾကား ေဆြးေႏြးသည္။ မင္းတဲ၏လုံျခဳံေရးကုိ စစ္ရဲတပ္ရင္း ၅ တပ္စုတစုကတာဝန္ယူသည္။

စစ္ရဲတပ္ရင္းမွ အရာရွိမ်ားကုိ ေစာဟင္ဒါဆင္ ေခါင္းေဆာင္ျပီး ေဆြးေႏြးပြဲထုိင္ေနေသာ အစုိးရအရာရွိမ်ား အားည ၈ နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ ဖမ္းဆီးလုိက္သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ထြန္းလွေအာင္မွာ လြတ္ေျမာက္သြာျပီး က်ဳိကၡမီ သုိ႔ထြက္ ေျပး၍ ပင္လယ္ဝသုိ႔ထြက္၍ ရန္ကုန္မွေရာက္မည့္ ေမယုစစ္သေဘၤာကုိေစာင့္သည္။ ေမယုစစ္ သေဘၤာေရာက္လွ်င္ ေရာက္ျခင္း စစ္သေဘၤာေပၚသုိ႔တက္ေရာက္သည္။ စစ္ရဲတပ္ရင္း (၅)မွ တပ္စုမွဳးက်ား ႀကီးသည္ ည ၉ နာရီခြဲေလာက္ တြင္ ေမာ္ျမဳိင္ေထာင္သို႔ေရာက္ရွိလာျပီး ေထာင္ပုိင္မွတဆင့္ အဖမ္းခံထား ရေသာ ႏုိင္ေငြသိန္း၊ ႏုိင္ဘလြင္တုိ႔အား ေတြ႔ဆုံကာအျဖစ္အပ်က္ အစုံကုိတင္ျပျပီး ေထာင္မွထြက္၍မိမိတုိ႔ စထားေသာအလုပ္ အျပီးသတ္ေပး ရန္ေျပာဆုိ သည္။

ႏုိင္ဘလြင္ႏွင့္ႏုိင္ေငြသိန္းတုိ႔ ေထာင္မွည ၁ဝ နာရီခြဲေလာက္တြင္ထြက္လာျပီး ေထာင္ေရွ႔ရွိ စစ္ရဲတပ္ရင္း ၅ တပ္ရင္းရုံးသုိ႔လာၾကသည္။ တပ္ရင္းရုံးတြင္အဖမ္းခံထားရေသာ ဦးဘစန္းဦးလွေမာင္ တို႔ကိုေတြ႔ရသည္။ ကရင္ေခါင္း ေဆာင္ဆရာအားတုိးကုိေတြ႔သည္။ ဆရာဦးအားတုိး၊ စစ္ရဲတပ္ခြဲမွဳး၊ ေစာတင္ဒါဆင္၊ ေစာက်ားႀကီးႏွင့္တုိင္ပင္ျပီး ေမာ္လျမဳိင္ႏွင့္ က်ဳိကၡမီတခရုိင္လုံးသိမ္းရန္ စီစဥ္သည္။ မုဒုံတြင္ရွိေနေသာ ေကအန္ယူ ေျမေအာက္လွဳပ္ရွားေနသူ ရဲဝန္ေထာက္ေစာဘုိးဟန္ဝန္ ေရာက္လာျပီး ပူးတြဲလုပ္ကုိင္သည္။

ႏုိင္ေငြသိမ္းႏွင့္ေစာဘုိးဟန္တုိ႔သည္ မုဒုံ၊ က်ဳိကၡမီ၊ ေရးျမဳိ႔နယ္မ်ားကုိ သိမ္းယူရန္တာဝန္ျပီး ေထာင္မွေနာက္ ထြက္လာမည့္ မြန္စံသူ၊ ႏုိင္စိန္ထြန္း၊ ႏုိင္ဘုိးေကာင္းႏွင့္ တုိင္ပင္ျပီး ေမာ္လျမဳိင္ျမဳိ႔မွ ရဲဌာနမ်ားႏွင့္ က်န္ရွိ ေနေသး ေသာေခ်ာင္းဆုံ၊ က်ဳိကၼေရာသိမ္းရန္ တာဝန္ခြဲေဝယူၾကသည္။ ႏုိင္ေငြသိမ္းႏွင့္ ေစာဘုိးဟန္တုိ႔သည္ မုဒုံျမဳိ႔တြင္ ေစာင့္ေနေသာ (မလရ)နယ္ေခါင္းေဆာင္ မြန္ဘုိးမွ်င္၏ ထပ္ဆင့္တာဝန္ေပးျပီး မြန္ဘုိးမွ်င္အား ေရးသုိ႔ပုိ႔ေပးလိုက္ သည္။ သံျဖဴဇရပ္ျမဳိ႔ရွိ စစ္ရဲတပ္စုက က်ဳိကၡမီခရုိင္ကုိဦးစီးသိမ္းယူသည္။ မုဒုံျမဳိ႔ကုိ နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္သိမ္းယူ လိုက္သည္။ ေမာ္လျမဳိင္ျမဳိ႔မကုိ နံနက္မုိးမလင္း မီသိမ္းျပီး ေခ်ာင္းဆုံကုိႏိုင္စိန္ထြန္းက တာဝန္ယူသိမ္းခဲ့သည္။ က်ဳိကၼ ေရာျမဳိ႔နယ္ကုိမူ ၄င္းေန႔တြင္ သိမ္းယူရန္ပ်က္ကြက္၍ က်န္သြားသည္။

ေမာ္လျမဳိင္ျမဳိ႔က်သြားမွန္းမသိေသာ ဖဆပလအစုိးရသည္ ၾသဂုတ္လ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္မွ ေစာဘုိး စံဦးစီးေသာ ကရင္လဲဗီးမ်ားကုိ ဒါကိုတာေလယာဥ္ျဖင့္ ၃ သုတ္ပုိ႔ရာ ကရင္လဲဗီးမ်ားမွ လက္နက္သိမ္းျပီး ကရင္တပ္ သားမ်ားအား သြားလုိရာသုိ႔သြားခြင့္ျပဳလုိက္သည္။ ေစာဘုိးစံမွာသထုံ ျမဳိ႔သိမ္းစဥ္က သထုံျမဳိ႔တြင္ ဖမ္းမိထားျပီး ျဖစ္သည္။

လက္နက္အင္အားနည္းေနေသာမြန္မ်ားသည္ ဖါးေအာက္မွ မြန္လူငယ္မ်ားကုိေခၚျပီး ကရင္လဲဗီးမွ လက္ နက္မ်ားႏွင့္ ရဲမ်ားထံမွရရွိေသာ လက္နက္မ်ားတပ္ဆင္ျပီး၍ ေမာ္လျမဳိင္ျမဳိ႔ေပၚရွိ ရဲစခန္းမ်ားအား တာဝန္ ခ်ထားေပးသည္။ မြန္လူငယ္အမ်ားစုမွာ လက္နက္ရရွိေသာ္လည္း လက္နက္ကုိအသံုးမ ျပဳတတ္၍ စစ္ရဲမွ ကရင္ရဲ ေဘာ္မ်ားက သင္ၾကားေပးရသည္။

ေမာ္လျမဳိင္ျမဳိ႔ကုိ သိမ္းယူေၾကာင္းသိရေသာ ႏုိင္လွေမာင္သည္ ဗုိလ္သိမ္း၊ ႏုိင္ပန္းသာတုိ႔ႏွင့္ အတူေမာ္လ ျမဳိင္သုိ႔ထုံးအုိင္မွ ဆင္းလာသည္။ မြန္လက္နက္ကုိင္မ်ားကုိ စုစည္းျပီး ဘုိကုန္းရပ္အထက္ လမ္းမႀကီး ေရွ႔တညင္တြင္ တပ္ရင္းရုံးဖြင့္ျပီး၊ ႏုိင္ဘညြန္႔၊ ႏုိင္ပန္းသာတုိ႔က ကြပ္ကြဲတာဝန္ယူၾကသည္။

ေမာ္လျမဳိင္ျမဳိ႔သိမ္းျပီးေနာက္ မြန္ကရင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးညွိႏွဳိင္းခ်က္အရ၊ မြန္ကရင္ (၁) ႏုိင္ငံေရး၊ (၂) စစ္ေရး (၃) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ ပူးတြဲေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႔သည္။ ထုိသုိ႔ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနစဥ္ ၾသဂုတ္လ (၂)ရက္ေန႔တြင္ ေမယုစစ္သေဘၤာ ေမာ္လျမဳိင္ျမစ္အတြင္း ဝင္ေရာက္ေက်ာက္ခ်ထားသည္။ ဦးထြန္းလွေအာင္လည္း ေမယုႏွင့္ပါလာသည္။ ဦးထြန္းလွေအာင္၏ ဖိတ္ေခၚခ်က္အရ ဥကၠဌႏုိင္လွေမာင္၊ ႏုိင္ေငြသိမ္းႏွင့္ ႏုိင္ဘလြင္ တုိ႔သည္ ဦးထြန္းလွေအာင္ႏွင့္ ေမယုစစ္သေဘၤာေပၚတြင္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးသည္။ မြန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက မြန္ျပည္နယ္ကုိ အျမန္ ေဖၚထုတ္ေပးလွ်င္ ျပႆနာအားလုံးေျပလည္ သြားမည္ဟု ထင္သည္ကုိ ဦးထြန္းလွေအာင္က ရန္ကုန္သုိ႔သူျပန္ ေရာက္လွ်င္ တင္ျပေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျပန္ၾကားသည္။

[ျပင္ဆင္ရန္​] မြန္ကရင္ေမာ္လျမဳိင္သိမ္းျပီးအေျခအေန

ေမာ္လျမဳိင္ျမဳိ႔ႏွင့္ က်ဳိကၡမီတခရုိင္လုံးသိမ္းယူျပီးေနာ္ ကာကြယ္ေရးတာဝန္ကုိ ပူးတြဲစစ္ေရး ေကာ္မတီက တာဝန္ယူေသာ္လည္း၊ စစ္ေရးကြ်န္းက်င္ေသာကရင္စစ္ရဲႏွင့္ ကရင္ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔ မ်ားကတာဝန္ ယူရသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ မြန္ရြာမြန္အုပ္ခ်ဳပ္၊ ကရင္ရြာကရင္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာပုံစံျဖစ္ျပီး ျမဳိ႔နယ္ရုံးမ်ားကုိ ပူးတြဲအုပ္ခ်ဳပ္သည္။ အထူးသျဖင့္ မုဒုံ၊ က်ဳိကၡမီ၊ ေရးျမဳိ႔နယ္မ်ားကုိ မြန္တုိ႔အမ်ားစုျဖစ္၍ မြန္တို႔အုပ္ခ်ဳပ္ျပီး ေကာ့ကရိတ္ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ ၾကာအင္းျမဳိ႔နယ္ကို ကရင္ကအုပ္ခ်ဳပ္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုံစံမွာ မထင္မွတ္ေသာ ကာလတြင္ ေမာ္လျမဳိင္ျမဳိ႔ကုိ အစီ အစဥ္မရွိ သိမ္းယူရသျဖင့္ ျဖစ္သလုိ သင့္ေတာ္သလုိစီမံခန္႔ခြဲျခင္း မွ်သာ ျဖစ္သည္။

မြန္ကရင္ပူးတြဲႏုိင္ငံေရးေကာ္မတီေအာက္တြင္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားလႊတ္ရန္ ဆပ္ေကာ္မတီတရပ္ဖြဲ႔စည္း ထားသည္။ ထုိေကာ္မတီ၏အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ေငြသိမ္းထံသုိ႔ ျပည္သူရဲေဘာ္မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား လာေရာက္၍ မိမိတုိ႔မွ ဖဆပလအစုိးရက ဖမ္းထားေသာ ဗုိလ္ရဲႏုိင္ႏွင့္ ရဲေဘာ္မ်ားအားလြတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိသည္။ ၄င္းတုိ႔အားလႊတ္ရန္ ပူးတြဲေကာ္မတီတြင္ ေဆြးေႏြးၾကေသာ္လည္း မြန္ကရင္တပ္မ်ားအား၊ ေခ်ာင္းေျမာင္း တုိက္ျခင္း၊ မြန္လူ ထုအား လူမ်ဳိးေရးစိတ္ဓာတ္အရ အႏုိင္က်င့္မွဳ တိတ္တဆိတ္သတ္မွဳမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္မ်ားကို မလႊတ္ျဖစ္ခဲ့ေပ၊၊ အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ဖမ္းထားသည့္ ရဲနီေက်ာ္ေဇာကုိလႊတ္၍ မည္သူမွ်အေရးမဆုိ၊၊ ကြန္ျမဴနစ္ကုိလႊတ္ရန္ ကရင္မ်ားကလည္း သေဘာတူမည္မဟုတ္၍ ရဲနီအားလႊတ္ေရး အတြက္ ပူးတြဲေကာ္မတီတြင္ ျပႆနာတခုအေန ျဖင့္မတက္ခဲ့။

က်ဳိကၡမီခရုိင္ကုိ သိမ္းရာတြင္ က်န္သြားေသာက်ဳိကၼေရာျမဳိ႔တြင္ ထုိစဥ္က ျမဳိ႔ပုိင္ျဖစ္ေနေသာ ဦးသြင္သည္ တစခန္းထလာသည္။ မုဒုံမွရဲေဘာ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီဝင္မ်ား၊ ေခ်ာင္းဆုံ မွဆုိရွယ္လစ္ ပါတီဝင္ မ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ယူျပီး၊ မြန္ကရင္မ်ားအား တုိက္ခုိက္ရန္ လွ်ဳိ႔ဝွက္ဆက္ သြယ္၍စုစည္းသည္။

ၾသဂုတ္လ (၆) ရက္ေန႔တြင္ ေခ်ာင္းဆုံ မတလစမွ သခင္ေအာင္ေဒြး ေခါင္းေဆာင္ေသာ ဆုိရွယ္လစ္အုပ္စု သည္ က်ဳိကၼေရာသုိ႔ကူးရန္ ဘီလူးကြ်န္းမွ ဖါးေအာက္အေနာက္ဘက္ ပင္လယ္ကမ္းေျခ သုိ႔ကူးလာရာ ဖါးေအာက္ရွိ မြန္ကာကြယ္ေရးလက္နက္ကုိင္မ်ား ဖမ္းမိ၍ ေမာ္လျမဳိင္ေထာင္သုိ႔ပုိ႔ျပီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည္။

ၾသဂုတ္လ (၈) ရက္ေန႔တြင္ ေခ်ာင္းဆုံအမတ္ဗုိလ္ေက်ာ္သန္းႏွင့္ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္မွ ရဲေဘာ္ျမေမာင္တုိ႔ဦး ေဆာင္ျပီး မုဒုံရွိျပည္သူ႔ရဲေဘာ္၊ ေက်ာင္းသားရဲစုိးေခါင္္းေဆာင္မ်ားစုျပီး ေမယုမွလက္နက္ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ မ်ားယူျပီး မုဒုံကုိတုိက္ခုိက္သိမ္းပုိက္သည္။ ခ်က္ခ်င္းမြန္ကရင္တပ္မ်ား ထုိးစစ္ဆင္ျပီး တုိက္ခိုက္သျဖင့္ ၾသဂုတ္လ (၉) ရက္ေန႔ တြင္ မုဒုံကုိျပန္လည္သိမ္းပုိက္သည္။ စတင္းရုိင္ဖယ္ေသနတ္ အလက္ ၂ဝ ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးမိျပီး တုိက္ပြဲေခါင္းေဆာင္သူ ဗုိလ္ေက်ာ္သန္းႏွင့္ ရဲေဘာ္ျမေမာင္တုိ႔အားဖမ္းမိသည္။ ၄င္းတုိ႔အား ေကာင္းမြန္စြာလက္ခံျပီး ေမာ္လျမဳိင္ေထာင္ တြင္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားလုိက္သည္။ ၄င္းေနာက္ ႀကီးမားေသာ တုိက္ပြဲမ်ားမျဖစ္ေတာ့၊ သုိ႔ေသာ္ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္မ်ား သည္ မြန္ကရင္ ကတုတ္မ်ားႏွင့္ မြန္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အိမ္ကုိ ေခ်ာင္းေျမာင္းပစ္ခတ္မွဳမ်ားရွိခဲ့သည္။

[ျပင္ဆင္ရန္​] စစ္ရဲမင္းႀကီးဗုိလ္မွဳးႀကီးေစာထြန္းစိန္

စစ္ရဲမင္းႀကီးဗုိလ္မွဳးေစာထြန္းစိန္သည္ ေမာ္လျမဳိင္ျမဳိ႔သုိ႔ ေလယာဥ္ပ်ံျဖင့္ေရာက္ျပီး ကမ္းေပၚ သုိ႔တက္ခြင့္ ေတာင္းသျဖင့္ တက္ခြင့္ေပးလုိက္သည္။ စစ္ရဲမင္းႀကီးသည္ သူ၏စစ္ရဲတပ္မွဳးမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံ၍ ေဆြးေႏြးရန္ ျဖစ္သည္ ေျပာသည္။ ေစာထြန္းစိန္က က်ဳိကၼေရာတြင္ရွိေသာ ဦးသြင္ကုိ မတုိက္ရန္ တုိင္းရင္းသားခ်င္း တုိက္လွ်င္ သူေသငါေသ ျဖစ္ယုံသာရွိျပီး ဘာမွ်အက်ဳိးမရွိ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ဦးသြင္ႏွင့္ ေျပလည္မွဳရေအာင္ က်ဳိကၼေရာသုိ႔သြားေရာက္ေဆြးေႏြး ခြင့္ေတာင္းသည္။ ထုိေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ မြန္ကရင္ပူးတြဲ ေကာ္မတီက ေစတနာသန္႔စြာ ခြင့္ျပဳလိုက္ယုံမွ်မက က်ဳိကၼ ေရာအေရာက္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ ပုိ႔ေပးသည္။ ေစာထြန္းစိန္ သည္ ဦးသြင္အား ေျပလည္ေအာင္ေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳဘဲ ရုိင္ဖယ္က်ည္ဆံ ၃ ေသတၱာကုိ တိတ္တဆိတ္ေပး ပုိ႔ခဲ့သည္။ ေနာင္ေသာအခါမွ ကာယကံရွင္၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။ ဤသုိ႔ေစာထြန္းစိန္၏ ေဆာင္ရြက္ ခ်က္ေၾကာင့္ ဦးသြင္ႏွင့္ေျပလည္မွဳမရဘဲ၊ ဦးသြင္ကေစာထြန္းစိန္ထံမွ ရရွိေသာက်ဥ္ဆံေၾကာင့္ တင္းမာ လာသည္။

ေစာထြန္းစိန္သည္ ထုိသုိ႔ေသာအေျခအေနဖန္တီးျပီး ရန္ကုန္သို႔ေနာက္ ၂ ရက္ၾကာျပန္သြားသည္။ ထုိသုိ႔ ျပႆနာမ်ားရွဳပ္ေထြးေနေသာ္လည္း ေမာ္လျမဳိင္သိမ္းကတည္းက မြန္တုိင္းရင္းအစည္း အရုံးမွ ႏုိင္ေအာင္ထြန္း၊ ႏုိင္ခ်မ္းမြန္၊ ဆရာဟိုုိတုိ႔ႏွင့္ေတြ႔ဆုံ၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာျမဳိ႔သိမ္းကိစၥတြင္ ျငိမ္ဝပ္ပိျပားေရး အတြက္ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ရန္ မလရ အဖြဲ႔မွတာဝန္ရွိပုဂၢဳိလ္မ်ားက ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ မြန္တုိင္းရင္း သားအစည္းအရုံးမွ ပုဂၢဳိလ္မ်ားက တုံ႔ျပန္မွဳမွာ အားရစရာမရွိေပ။ သုိ႔ေသာ္ မလရ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ မြန္တုိင္း ရင္းသားအစည္းအရုံးဝင္တုိ႔၏ ပဋိပကၡ ၂ ဘက္စလုံးမွထိမ္းၾက၍ ႀကီးမားေသာပဋိပကၡမ်ားမျဖစ္လာေပ။ သို႔ေသာ္ ေမာ္လျမဳိင္သိမ္းျခင္းသည္ မြန္တုိင္းရင္း အစည္းအရုံးႏွင့္ မည္သို႔မွ်မသက္ဆုိင္၊၊ ျဖစ္လာေသာ ဒုကၡအေပါင္းသည္ အၾကမ္းဘက္လုိလားေသာ အဖြဲ႔အစည္း ႏွင့္ သာဆုိင္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္စာေစာင္ ထုတ္ခဲ့သည္။

[ျပင္ဆင္ရန္​] ေစာဘဦးႀကီး၏ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရးၿငိမ္းခ်မ္းေရးတရား၊

မြန္ကရင္တုိ႔သိမ္းထားေသာ ေမာ္လျမဳိင္ျမဳိ႔သုိ႔ ဖဆပလအစုိးရ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ေကအန္ယူ ဥကၠဌ ေစာဘဦးႀကီးႏွင့္ ေစာဝီလီေက်ာ္တုိ႔သည္ ၾသဂုတ္လ (၈) ရက္ေန႔တြင္ ေရာက္လာသည္။ ေမာ္ျမဳိင္ရွိ မြန္ကရင္ ေခါင္း ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျပီး အေျခအေနအရပ္ရပ္ပၚမူတည္ျပီး မြန္ႏွင့္ကရင္မ်ားလုပ္နည္း လုပ္ဟန္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြး သည္။ ေစာဘဦးႀကီး၏ အဓိကေဆြးေႏြးခ်က္မွာ ဖဆပလ အားလက္နက္အင္အားျပျပီး မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္ နယ္ေပးရန္ အၾကပ္ကုိင္ေတာင္းခံရမည္။ ဤသုိ႔လုပ္ေဆာင္လွ်င္ ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ ပါသည္။ အစုိးရဌာ နမ်ားသိမ္းပုိက္ျခင္း ျမဳိ႔မ်ားသိမ္းျပီး စင္ျပဳိင္အစုိးရတည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းသည္ ယခုအခါ မလုိအပ္ေသး ဟုယူဆ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ မြန္ႏွင့္ကရင္သိမ္းယူထား ေသာ နယ္ေျမမ်ားကုိ ဖဆပလအစုိးရအား ျပန္အပ္ရမည္။ သုိ႔ေသာ္လက္နက္အင္အားျပ၍ ဆက္ျပီး ဖဆပလအားအၾကပ္ကုိင္ရန္ လက္နက္ခဲ ယမ္းမီး ေက်ာက္ မ်ားကုိ ျပန္ေပးရန္မသင့္ေတာ္ဟု ထင္သျဖင့္ ရရွိထားေသာလက္နက္ခဲယမ္း မီးေက်ာက္မ်ားကို လက္ဝယ္ထားရ မည္ျဖစ္သည္။

၄င္းယူဆခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်ိန္ယူေဆြးေႏြးၾကသည္။ ေနာက္ဆုံးသေဘာတူညီၾကသည္။ ဤသုိ႔ ဆႏၵတူညီမူအရ ေမာ္လျမဳိင္အစုိးရေငြတုိက္ရွိ ေငြေပါင္း သိန္း ၃ဝ နီးပါးကုိ စစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အတြက္ လုိသေလာက္ထုတ္ယူမည့္အတြက္ ေငြေပါင္း ၅ သိန္းသာထုပ္ယူသုံးစြဲျပီး သိန္း ၂၅ ေလာက္ကုိ မထုတ္ယူဘဲ အစုိးရ တပ္ေရာက္ျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလြဲေျပာင္းေပးေသာအခ်ိန္ အစုိးရအားလြဲေျပာင္းေပးလုိက္ သည္။

ေစာဘဦးႀကီးေရာက္ျပီးေနာ္ ဖဆပလအမတ္မ်ားျဖစ္ေသာ သခင္ေအာင္တင္၊ သခင္စံတုိ႔ ေမာ္လျမဳိင္သို႔ ေရာက္လာၾကသည္။ မြန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ၄င္းဖဆပလအမတ္မ်ားမွာ ႏုိင္ငံေရးအရ ရင္းႏွီးသူမ်ားျဖစ္ သျဖင့္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကုိေဆြးေႏြးၾကသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က မြန္ေခါင္း ေဆာင္မ်ားကုိ ဖဆပလတြင္ ဝင္ေရာက္ ၍ ပူးတြဲလုပ္ကုိင္ရန္ ဖိတ္ေခၚေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ၄င္းေျပာၾကားခ်က္သည္ မြန္ႏွင့္ကရင္အင္အားစုကုိ ခြဲရန္ျဖစ္ သည္ဟု မြန္ေခါင္းေဆာင္က လက္ခံယူဆသျဖင့္ လက္မခံဘဲ၊ ကရင္ႏွင့္ သစၥာရွိရွိပူးတြဲလုပ္ကုိင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားလုိက္ပါသည္။

[ျပင္ဆင္ရန္​] အစုိးရတပ္ ကခ်င္တပ္ရင္း (၂) ေမာ္လျမဳိင္သုိ႔ေရာက္ရွိလာျခင္း

ေကအန္ယူဥကၠဌ ေစာဘဦးႀကီး၏ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရးအရ၊ ဖဆပလအစုိးရက၊ ကခ်င္တပ္ရင္း (၂) ကုိ ေမာ္လျမဳိင္သုိ႔ ေရလမ္းမွပုိ႔လုိက္သည္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္သေဘာတူညီခ်က္အရ ကခ်င္တပ္ရင္း (၂) တပ္သည္ ေသနတ္ တခ်က္မွ်မေဖာက္ရဘဲ ေမာ္လျမဳိင္ျမဳိ႔ေပၚေရာက္ရွိလာသည္။ ၄င္းတပ္ကုိတပ္ရင္းမွဳး၊ ဒုဗုိမွဳးႀကီး ေနာ္လာက ဦးစီးဦး ခ်ဳပ္သည္။ တပ္ရင္းမွဴးေနာ္လာႏွင့္ ေမာ္လျမဳိင္ရွိတာဝန္ရွိမြန္၊ ကရင္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ လုံျခဳံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကိစၥမ်ား ကုိေဆြးေႏြးသည္။ လုံျခဳံေရးအတြက္ က်ဳိကၡမီခရုိင္တြင္ စစ္ဝန္ထမ္းတပ္ရင္း တရင္းဖြဲ႔မည္။ ၄င္းတပ္ရင္းတြင္ ကရင္ အမ်ဳိးသားအတြက္ တပ္ခြဲတခြဲ၊ မြန္အမ်ဳိးသားအတြက္ တပ္ခြဲတခြဲ၊ တျခားအမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္ တပ္ခြဲတခြဲစုစည္း ျပီး ဖြဲ႔မည္ဟုကတိျပဳသည္။ ေလာေလာဆယ္အားျဖင့္ ေမာ္လျမဳိင္ျမဳိ႔ကုိ (၁) အစုိးရဇုံ၊ (၂) မြန္ဇုံႏွင့္ (၃) ကရင္ဇုံဟု ခြဲျခားရန္သေဘာတူသည္။ အစုိးရတပ္သား အစုိးရအေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ ေမာင္ငံက မြန္ေဒသႏွင့္ အဓိကဆက္ သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဘူတာရုံ၊ သေဘၤာဆိပ္မ်ားကုိ တာဝန္ယူသည္။ မြန္သည္ ေရႊေတာင္ရပ္မွ ေမာင္ ငံနယ္စပ္အထိတာဝန္ယူျပီး၊ ကရင္သည္စစ္ရဲတပ္ရင္း ဒုိင္းဝန္ကြင္းကုိတာဝန္ယူသည္။

ထုိသုိ႔ဇုံခြဲျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ခ်ိန္တြင္ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ႏွင့္ ဖဆပလဆုိရွယ္လစ္မ်ား၏ လက္နက္ကုိင္မ်ားသည္ မြန္ႏွင့္ ကရင္ဇုံမ်ားဝင္ျပီး ညအခါေပ်ာက္ၾကားစံနစ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ၾကသည္။ အဆုိးဆုံးေနရာမွာ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္မ်ား ႀကီးစုိးရာ ဒုိင္းဝန္ကြင္းတြင္ျဖစ္ျပီး ကရင္မ်ားကုိ၄င္းမြန္မ်ားကုိ ၄င္းကအလစ္ဝင္တုိက္ျခင္း၊ နယ္မွရုိးသားစြာ လုပ္ကုိင္စား ေသာက္ ေသာမြန္ႏွင့္ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ကုိယ္ေရးကိစၥျဖင့္ ဒုိင္းဝန္ကြင္းသုိ႔ လာေရာက္ေသာအခါ ဖမ္းဆီးသတ္ ျဖတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္သည္။ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ မလရႏွင့္ ေစ့စပ္ ေဆြးေႏြးခ်က္အရ ျပည္သူ႔ရဲ ေဘာ္ႏွင့္ မြန္လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡကုိ ရပ္စဲရန္သေဘာတူညီမွဳအရ နယ္စပ္တြင္ ရွိေသာ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ရဲႏုိင္ႏွင့္ေဆြးေႏြးရန္ တုိက္တြန္းသျဖင့္ မလရကုိယ္စား ႏုိင္ေငြသိမ္း သြားေရာက္ျပီး ဒုိင္းဝန္ကြင္းဆီဆုံရပ္၊ ျပည္သူ႔ရဲ ေဘာ္တပ္ ဖြဲ႔ရုံးတြင္ ဗုိလ္ရဲႏုိင္ႏွင့္နာရီအေတာ္ၾကာ ေဆြးေႏြး ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္၍ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ားဆက္ျဖစ္ သည္။ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္မ်ားသည္ ေမာ္ျမဳိင္ျမဳိ႔ ေပၚတြင္မက နယ္မ်ားတြင္လည္း မြန္ရြာမ်ားအား ဝင္ေရာက္တိုက္ခုိက္ျပီး ေကာ့ဘိန္း၊ ေကာ့ေပါက္ စေသာ မြန္ေက်းရြာမ်ားအား မီးရွဳိ႔ဖ်က္ဆီးပစ္သည္။

ကခ်င္တပ္ရင္း(၂)ေရာက္ျပီး ေနာက္ပ်က္ျပားသြားေသာ အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ ျပန္လည္တည္ ေဆာက္ရန္ အထူးစစ္တုိင္းမင္းႀကီးအျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဝန္ထမ္းအေရြးခ်ယ္ခံတန္း၊ ကရင္အမ်ဳိးသားဦးေဖကုိ အစုိးရခန္႔ ထားတာ ဝန္ေပး၍၊ ေမာ္လျမဳိင္သုိ႔လြတ္လုိက္သည္။

ဦးေဖသည္၊ ျငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးအတြက္ မြန္၊ ကရင္ေခါင္းေဆာင္းမ်ားႏွင့္၄င္း၊ တပ္ရင္း (၂) မွကုိယ္စားလွယ္ ႏွင့္ မြန္ကရင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္၄င္း၊ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ ဖဆပလ ဆုိရွယ္လစ္မ်ားႏွင့္၄င္း ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျပီး ညွိႏွဳိင္း ေဆာင္ရြက္သည္။ မြန္ကရင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္တြဲ၍ ေကာ့ကရိတ္ၾကာအင္းျမဳိ႔နယ္မ်ား၌ မြန္ေက်းရြာ၊ ကရင္ေက်း ရြာသုိ႔လွည့္လည္းျပီးျငိမ္းခ်မ္း ေရးတရားမ်ားေဟာသည္။ သုိ႔ေသာ္ျငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးကုိကား ထင္သေလာက္မရွိခဲ့ေပ။

[ျပင္ဆင္ရန္​] ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္သေဘာတူထားခ်က္ကုိအစုိးရကဖ်က္ဆီးျခင္း၊

က်ဳိကၡမီခရုိင္တြင္ စစ္ဝန္ထမ္းတပ္ဖြဲ႔ေသာအခါ ယခင္အစုိးရကိုယ္စားလွယ္ ကခ်င္တပ္ရင္း (၂) တပ္ရင္းမွဳး ဒုဗုိလ္မွဳးႀကီး ေနာ္လာႏွင့္ သေဘာတူခ်က္ျဖစ္ေသာ မြန္တပ္ခြဲ (၁) ကရင္တပ္ခြဲ (၁) တျခားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ တပ္ (၁)ခြဲဖြင့္ရန္ ေဖါက္ဖ်က္ကာ မြန္ကရင္မ်ားမပါေသာ စစ္ဝန္ထမ္းတပ္ကုိ က်ဳိကၡမီျမဳိ႔တြင္ အေျခခံျပီး ဖြဲ႔သည္။ ၄င္း တပ္ဖြဲ႔တြင္ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ႏွင့္ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီမွလူမ်ားကုိသာ လက္ခံသင္တန္းေပး လက္နက္ တပ္ဆင္သည္။ ၄င္း ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အထူးစစ္တုိင္းမင္းႀကီး ဦးေဖႏွင့္တပ္ရင္းမွဳးေနာ္လာတုိ႔အား၊ မြန္ကရင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကတင္ ျပသည္။ ၄င္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္ရင္းမွဳးေနာ္လာသည္ အဓိကတရား ခံျဖစ္သည္ဟု အစုိးရစြပ္စြဲျပီး ေနာ္လာအား တပ္ရင္းမွျဖဳတ္ျပီး ဒုတပ္ရင္းမွဳးထိန္နန္းအား တပ္ရင္းမွဳးအျဖစ္ ခန္႔ထားသည္။ ဗုိလ္မွဳးထိန္နန္းသည္ ဖဆပလဆုိရွယ္ လစ္တုိ႔ႀကဳိးကုိင္တုိင္း လုပ္ေဆာင္သျဖင့္ တပ္ရင္းမွဳး ခန္႔ထားျခင္းျဖစ္သည္။

မြန္ကရင္လက္နက္ကုိင္မ်ား၊ ေမာ္လျမဳိင္ျမဳိ႔ဆုတ္ခြာျခင္း၊ -အစုိးရက၄င္းထားရွိေသာ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ဖ်က္သိမ္းလုိက္သည္ႏွင့္ မြန္ကရင္ေခါင္း ေဆာင္တုိ႔သည္ အစုိးရအေပၚတြင္သံသယဝင္လာၾကသည္။ ၾကာအင္း၊ ေကာ့ကရိတ္၊ က်ဳံဒုိးဘက္မွ ေမာ္လျမဳိင္ျမဳိ႔ေပၚ တက္ေရာက္ တာဝန္ယူေနေသာ ကရင္လက္နက္ကုိင္မ်ားသည္ သူတုိ႔၏အရပ္ေဒသသို႔ တျဖည္းျဖည္း ဆုတ္ခြာသြားသည္။ မိမိတုိ႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ လုံျခဳံေရးအတြက္ အနည္းအက်ဥ္းရွိေတာ့သည္။ မြန္အမ်ဳိး သားလက္နက္ကုိင္မ်ားလည္း တျဖည္း ျဖည္းႏွင့္ဖါးေအာက္ေက်းရြာသုိ႔၄င္း ကေလာ့ေသာ့၊ ထုံးအုိင္၊ ေကာ့ႏွပ္စေသာ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ လုိက္ပါၾကျပီး ၄င္းေဒ သမ်ားကုိအခုိင္အမာ ျဖစ္ရန္ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ေမာ္လျမဳိင္ျမဳိ႔ရွိ မြန္လူႀကီးမ်ား၏လုံျခဳံေရးကုိ မြန္လက္နက္ကုိင္ အခ်ဳိ႔ ႏွင့္အတူ ကရင္မ်ားႏွင့္ပူးတြဲတာဝန္ ယူၾကသည္။ ျမဳိ႔ေပၚတြင္သာ အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ျပီး နယ္မ်ားတြင္ မြန္ႏွင့္ ကရင္မ်ား ကအုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ရွိသည္။

[ျပင္ဆင္ရန္​] ေဒသဆုိင္ရာကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္စုံစံေရးေကာ္မရွင္

ထုိသုိ႔ျပႆနာ အရပ္ရပ္ရွဳပ္ေထြးေပြလီေနစဥ္ ဖဆပလအစုိးရသည္ မြန္အမ်ဳိးသားအေရးကုိ ေခ်ဳမွဳန္းရန္ အတြက္ ျပင္ဆင္မွဳမျပီးမီွ ေရရွည္ဆြဲထားႏုိင္ရန္အတြက္ ေဒသဆုိင္ရာကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ စုံစမ္းေရးေကာ္မ ရွင္ ဖြဲ႔စည္း ရန္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရဝန္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔မွတ္တမ္း အမွတ္ ၃၁၊ စီအမ္ေအ (၂) ၄၈-၁၊ ၁၉၄၈ ခု ေအာက္တုိဘာလ (၅) ရက္ေန႔ ေန႔စြဲ ျဖင့္ ေအာက္ေဖၚျပပါရန္ ရည္ညြန္းခ်က္အရ ေၾကညာ လုိက္သည္။

ရည္ညြန္းခ်က္မွာ -သီးျခားျပည္နယ္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အျခားနည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ေဒသအလုိက္ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ ခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိလုိေသာ လူနည္းစုမ်ား၏ ဆႏၵကုိႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရက လုံးဝႏွစ္သက္လိုလားလ်က္ (အခ်ဳပ္အခ်ာ ပုိင္ႏုိင္ငံကုိ အခုိင္အမာအညီအညြတ္တည္ေဆာက္မည္) ဟု ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ေသာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ အဓိဌာန္ကုိလည္း သတိခ်ပ္မိသည္ လည္းတေၾကာင္း၊ ယခုကမBာ့ေရးရာတြင္ အားနည္းေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဒုကၡကုိျမင္ေတြ႔ရ ေသာအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိး ရသည္ တုိင္းျပည္ႏွင့္ပင္ရင္း အေျခခံအင္အားမ်ားကုိ ထပ္မံကြဲျပားေစမည့္ စီမံမွဳမ်ဳိးေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အင္အားႏွင့္ စစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ျပဳိပ်က္ လွ်က္ရွိေသာ အေျခခံေဘာဂဗလတုိ႔ကုိ ထပ္မံဆုတ္ယုတ္ေစမည္ကုိလည္း စုိးရိမ္မိသည္တ ေၾကာင္း။ ႏုိင္ငံေတာ္၏အင္အားခုိင္ခန္႔ေရးႏွင့္ ညီညြတ္ ေရးတုိ႔ကုိ မထိခိုက္ေစဘဲ အထက္ေဖၚျပပါဆႏၵမ်ားကုိ လုံးဝ ျဖည့္စြမ္းႏုိင္ေစမည့္နည္းလည္းမ်ားကုိ ရွာေဖြရန္အထူးႀကဳိးပမ္းလိုသည္လည္းတေၾကာင္း၊ တုိ႔ေၾကာင့္ လူမ်ဳိးစုကုိယ္ စား လွယ္မ်ားပါဝင္ေသာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ကုိဖြဲ႔စည္းလုိက္သည္။

၄င္းေကာ္မရွင္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေကာင္စီ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ေကာင္စီ၊ ကရင္ျပည္နယ္ေကာင္စီ၊ ခ်င္းေရးရာ ေကာင္စီမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္တဦးစီႏွင့္၊ ကရင္ကုိယ္စားလွယ္၊ မြန္ကုိယ္စားလွယ္၊ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္ (၆) ဦးစီပါ ဝင္ေသာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ကုိဖြဲ႔စည္းသည္။ ေကာ္မရွင္ဥကၠဌအျဖစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ တရားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ဆာဘဦးကေဆာင္ ရြက္ျပီး ဦးစံသိန္း၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ဒုအတြင္းဝန္က အတြင္းေရးမွဳး ဦးဝင္းေဖ ေကာ္သူးေလ ျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေရးေကာ္ မရွင္ အတြင္းေရးမွဳးက တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဳးအျဖစ္ပါဝင္သည္။

ေကာ္မရွင္၏လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားမွာ- (၁) ကရင္၊ မြန္၊ ရခုိင္ တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ ေဒသအလုိက္ကိုယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရလုိေသာ ဆႏၵမ်ားကုိစုံစမ္းရန္။

(၂) အကယ္၍ထုိဆႏၵမ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒ၏ သေဘာတရားႏွင့္ အက်ဳံးဝင္ျပီးျဖစ္လွ်င္ ထုိဆႏၵမ်ားကုိ အျမန္ ဆုံး ျဖည့္စြမ္းႏုိင္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္ နည္းလမ္းမ်ားကုိေရးဆြဲတင္ျပရန္။ (၃)အကယ္၍ ထုိဆႏၵမ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒ၏ သ ေဘာတရားမ်ားႏွင့္ အက်ဳံးမဝင္ခဲ့ေသာ္ ထုိသုိ႔ေသာအခက္ အခဲမ်ားကုိေက်ာ္လြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္နည္း လမ္းမ်ားရွာေဖြေပးရန္။

(၄) အထက္ပါရွာေဖြ၍ေတြ႔ရွိေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ဒီမုိကေရစီစံနစ္အရ အျမန္ဆုံးအထေျမာက္ေအာင္ ဖန္တီးႏုိင္ မည့္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကုိ ေရးဆြဲတင္ျပရန္။

ေဒသအလုိက္ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္တြင္ မြန္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ အစုိးရကတုိင္းျပဳ ျပည္ျပဳလြတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားျဖစ္ေသာ မြန္ထြန္းရင္၊ မြန္ဦးခင္ေမာင္၊ မြန္တုိင္းရင္းသားအစည္း အရုံးဥကၠဌ မြန္ဦး ဘုိးခ်ဳိ ဖဆပလအဖြဲ႔ႏွင့္ဆက္သြယ္ထားေသာ ျပည္ေထာင္စုမြန္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔မွ မြန္သန္း၊ မြန္ေဒၚႏွင္း ႏွင့္ မြန္လူမ်ဳိး ေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွဥကၠဌ ႏုိင္လွေမာင္တုိ႔ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စု မြန္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔သည္ မိမိတုိ႔၏အမွဳ ေဆာင္အဖြဲ႔ ကုိ မိမိတုိ႔ဘာသာတင္ေျမာက္ထားေသာ အဖြဲ႔ျဖစ္ျပီး မည္သုိ႔ကာလမွ အမ်ဳိးသား ညီလာခံ တရပ္ေခၚယူက်င္းပဖြဲ႔ စည္းျခင္းမျပဳႏုိင္ေသာ္လည္း ဖဆပလ၏ ျခံေပါက္မြန္အဖြ႔ဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မြန္ကုိယ္စားမဟုတ္ေသာ္လည္း အစုိးရက မြန္ကုိယ္စားလွယ္အေန ျဖင့္ထည့္ထားသည့္ ဖဆပလ၏ ဆင္ကြက္မွာ ျပည္ေထာင္စုမြန္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔မွ ကုိယ္ စားလွယ္ (၄) ေယာက္သည္ ဖဆပလအား အတုိက္ အခံျပဳလုပ္၍ မြန္ျပည္နယ္တည္ေထာင္ရန္ မြန္အမ်ဳိးသား ဆႏၵ အရေတာင္းဆုိေသာ ဤကုိယ္စားလွယ္ (၂) ေယာက္ျဖစ္သည္။ မြန္ဦးဘုိးခ်ဳိႏွင့္ ႏုိင္လွေမာင္တုိ႔အား ဖဆပလ အလုိ က် ဆန္႔က်င္သြားရန္ျဖစ္သည္။

[ျပင္ဆင္ရန္​] ေဒသအလုိက္ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္သုိ႔ မြန္ကုိယ္စားလွယ္မြန္ဦးဘုိးခ်ဳိႏွင့္ ႏုိင္လွ ေမာင္တုိ႔တင္ သြင္းေသာအစီရင္ခံစာ၊

မြန္ကုိယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ မြန္ဦးဘုိးခ်ဳိႏွင့္ႏုိင္လွေမာင္တုိ႔သည္ ၂ ေယာက္ညွိႏွဳိင္းျပီး ပူးတြဲအစီရင္ ခံစာကုိ ၁၉၄၈ ခု ႏုိဝင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္ မိမိတုိ႔သေဘာထားကုိ မြန္အမ်ဳိးသား ကုိယ္စားလွယ္ တင္သြင္း သည္မွာ (ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသို႔ ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကုိ ဥကၠဌမွ တဆင့္တင္ သြင္းပါသည္။ ဥကၠဌကလည္း စာနာေထာက္ထားျပီး ငဲ့ညွာျပီး ေထာက္ခံေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

ျပည္နယ္ေတာင္းခံေသာမြန္၊ ကရင္၊ ရခုိင္ တုိ႔၏ျပႆနာကုိ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ပီသစြာကုိင္ တြယ္ေျဖရွင္း သည့္အတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးကုိ ေခါင္းေဆာင္ေသာဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုအား လွဳိက္လွဲစြာ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္လုိက္သည္။ ဤျပႆနာကုိေျဖရွင္းရန္အတြက္ ဥကၠဌအျဖစ္ ျဖင့္တည္ ၾကည္၍ သမာဓိ ႏွင့္ျပည့္စုံေသာ စာနာမွဳအျပည့္အဝရွိေသာ ဂုဏ္သေရ ရွိလူႀကီးလူေကာင္း ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ၏တရား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆာဘဦးေဆာင္ရြက္သည္ကုိ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာႀကဳိဆုိပါသည္။ ၁၉၄၈ ခုေအာက္တုိဘာလ (၂ဝ) ရက္ေန႔တြင္ ေကာ္မရွင္ဖြင့္ပြဲ၌ ျမန္မာျပည္ရွိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအၾကား ဆက္ဆံမွဳမ်ား ထာဝစဥ္ျပီးျပတ္ ေစရန္ အခ်က္အလက္ မ်ားေထာက္ျပသည့္ျပင္ မိမိတုိ႔ဆႏၵႏွင့္ရည္မွန္းခ်က္ မ်ားကုိ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ေက်နပ္ေစေသာ အ ေၾကာင္း အရာမ်ားကုိလည္း စိတ္အားထက္သန္စြာ ေျပာၾကား သည့္အတြက္ ႏွစ္ရွည္လမ်ားေၾကာင့္ ရွိေနေသာ ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းရန္ ကာလရွည္ၾကာစြာက ေပ်ာက္ဆုံး ေနေသာ ေသာ့ခ်က္ေတြ႔ရွိေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳပါ သည္။

ေအာက္တြင္လက္မွတ္ ေရးထုိးသူမ်ားသည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ ျပည့္စုံေသာမြန္ျပည္နယ္ကုိ တနသၤာ ရီတုိင္း၊ ပဲခူးတုိင္း ႏွင့္ ဧရာဝတီတုိင္းတို႔ စုစည္းဖြဲ႔စည္းေပးပါရန္ မြန္အမ်ဳိးသားမ်ား ဆႏၵ ျဖစ္ေၾကာင္းတင္ ျပပါသည္။

မြန္တုိ႔သည္ျဗိတိသွ်မ်ား ေအာက္ျမန္မာျပည္ကုိ မသိမ္းပုိက္မွီ ႏွစ္ ၆၇ ခုႏွစ္တြင္ ရာမညေဒသ (ေအာက္ျမန္ မာျပည္ကုိ) မြန္တုိ႔၏အဆက္မျပတ္ ရွည္လ်ားေသာ ဘုရင္မ်ားျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ေနာက္ဆုံးဘုရင္ျဖစ္ေသာ ဗညား ဒလသည္ ၁၇၅၇ခုထိ အုပ္စုိးလာေသာသမုိင္းအစဥ္အလာရွိသည့္အတြက္ ျပည္နယ္ထူေထာင္ရန္ လုိအပ္ ခ်က္မ်ားရွိ ေၾကာင္းသတိျပဳရပါလိမ့္မည္။ မြန္တုိ႔တြင္ ျမန္မာမ်ားႏွင့္ လုံးလုံးလ်ားလ်ားကြဲျပားေသာ ဘာသာ၊ စကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမွဳ၊ ဓေလ့ထုံးစံမ်ားရွိသည္။ သူတို႔သည္ (မြန္တုိ႔သည္) ထင္ရွားေသာ သီးျခားနယ္ေျမရွိသည္။ ၄င္း ေဒသတုိ႔ တြင္ ယခုထက္တုိင္ေနထုိင္ လ်က္ရွိေသာ လူဦးေရအမ်ားစုသည္ (ငါးရံ့နားဖါးထုိးနတ္၊ ကြ်ဲနတ္ (ငါး သုိ႔မဟုတ္ ကြ်ဲနတ္) ကုိကုိးကြယ္ျခင္း၊ လိပ္၊ ေဘာင္းဘီနက္ဝတ္ျခင္း၊ ဖိနပ္၊ ဦးထုပ္ေဆာင္းျခင္းစေသာ တားျမစ္ခ်က္ တုိ႔ကုိ အသိ အမွတ္ျပဳေစာင့္ထိန္းျခင္းစေသာ တျခားလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ မတူသည့္ထင္ရွားသည့္ ဓေလ့ထုံးစံမ်ားကုိ ယခုထက္တုိင္ စြဲစြဲ ျမဲျမဲလက္ခံျပဳလုပ္ေနတဲ့အတြက္ မြန္အမ်ဳိး မွဆင္းသက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မြန္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ ေနေသာလူ မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္းဆုိႏုိင္သည္။ ေတာင္းဆုိ ႏုိင္ခြင့္ရွိသည္။ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး တုိက္ပြဲျဖစ္ေသာ ဖက္ဆစ္ဆန္႔ က်င္ေရး တုိက္ပြဲတြင္ ျမန္မာငါးေထာင္၊ မြန္သုံးေထာင္ပါရွိေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ အင္အားေတာင့္တင္းေရးအတြက္ မဟာမိတ္အျဖစ္ မြန္တုိ႔သည္ ကခ်င္ ျပည္နယ္ထက္ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာရွိေသာ မြန္ျပည္နယ္ကုိ ရရွိလိမ့္မည္ဟုေမ်ာ္လင့္ပါသည္။ ဤတင္ျပ ေတာင္းဆုိ ခ်က္သည္ ကရင္ႏွင့္မြန္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ကတိသစၥာျပဳထားခ်က္ကုိ မည္သုိ႔မွ်မထိခုိက္ အမ်ဳိးမပ်က္စီးေစရန္ အသိ အမွတ္ျပဳေစလုိပါသည္။

[ျပင္ဆင္ရန္​] မြန္ႏွင့္ကရင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ႏွင့္ကတိသစၥာျပဳခ်က္၊

မြန္ႏွင့္ကရင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ကတိသစၥာျပဳခ်က္ကုိလည္း တင္ျပသည္။ ၄င္းမွာ-(ရာမညမြန္ကရင္ႏုိင္ငံေတာင္းဆုိခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအေၾကာင္းမ်ားမွာ မြန္လူထု၊ ကရင္လူထုတုိ႔သည္ မိမိသက္ဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသားညီလာခံမ်ားတြင္ တင္သြင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ ျပည့္စုံ ေသာ ပူးတြဲရာမည မြန္ကရင္ႏုိင္ငံေတာတည္ေဆာက္ရန္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္သေဘာတူညီေၾကာင္း ေအာက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးက တိသစၥာျပဳသည္။ ၄င္းႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ေနထုိင္လ်က္ရွိေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီ အခြင့္ အေရးကုိခံစားရမည္။)

ရာမညမြန္ကရင္ႏုိင္ငံသည္ တနသၤာရီတုိင္း ပဲခူးတုိင္းႏွင့္ ဧရာဝတီတုိင္းတုိ႔ ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းရမည္။ အထက္ပါ ေမွ်ာ္ ေခၚခ်က္အရ မြန္ႏွင့္ကရင္အမ်ဳိးသားတုိ႔ကုိယ္စား ဤေန႔ ၁၉၄၈ ခု ႏုိဝင္ဘာလ (၁၉) ရက္ ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးၾကပါသည္။

(ပုံ) မြန္ဦးဘုိးခ်ဳိ (ပုံ) ေစာဘဦးႀကီး (ေကအန္ယူ)မြန္တုိင္းရင္းသားအစည္းအရုံး (ပုံ) ေစာသာဒင္ (ကရင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) (ပုံ) ႏုိင္လွေမာင္ (ပုံ) ေဂ်ထြန္းေအာင္ ။မြန္ေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္

ေစာေမာင္ေဒါင္

တသီးပုဂၢလရာမညမြန္ကရင္ပူးတြဲႏုိင္ငံေတာင္းဆုိရျခင္း၏အေၾကာင္း၊

အလြန္ေရွးက်ေသာကာလကစ၍ အထက္ျမန္မာမ်ားေနထုိင္သည့္ ျမန္မာျပည္ဟုေခၚတြင္ေသာ ေဒသႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာေဒသတြင္ ေနထုိင္ၾကေသာရွမ္း၊ ခ်င္း၊ ကခ်င္မ်ားသည္ ျမန္မာမ်ားႏွင့္ အလြန္နီးကပ္စြာ ေနထုိင္ သကဲ့သုိ႔ မြန္ႏွင့္ကရင္တုိ႔သည္ ေအာက္ျမန္မာျပည္ဟုေခၚတြင္ေသာ ေဒသတြင္ခြဲျခား၍မရေအာင္ ပူးတြဲေနထုိင္ၾက သည္။ ၄င္းေဒသကုိ မြန္ဘုရင္ ကလ်ာဏ၊ အမရာဇာ (၄င္း၏ တန္ခုိးအာဏာသည္ တခ်ိန္ တခါက၊ အေရွ႔ဘက္ တြင္ျပင္သစ္ပုိင္အင္ဒုိခ်ဳိင္းနား၊ ေတာင္ဘက္ တြင္ဆူမၾတား၊ ဂ်ားဗား) ရာဇဓိရာဇ္၊ ဓမၼေစတီ (အိႏၵယ)ႏွင့္သီဟုိ၊ သီရိလကၤာသုိ႔ ဗုဒၾၶြသာသနာ ျပဳအဖြဲ႔ေစလြတ္ခဲ့သူ ဗညားဒလႏွင့္ ဂရိတ္ျဗိတိန္ ျပည္တြင္ ပီတုိရိယဘုရင္မအုပ္ခ်ဳပ္ သကဲ့သို႔သူမ၏ ပဲခူးေနျပည္ေတာ္တြင္ မိမိ၏ရသင့္ရထုိက္ေသာ နန္းေမြအရဆက္ခံစုိးစံသည္မွာ ၁၇၅၇ ခုႏွစ္အထိ ျဖစ္သည္။

[ျပင္ဆင္ရန္​] မြန္စာေပႏွင့္ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ား၊

တနသၤာရီတုိင္းႏွင့္စပ္ေနေသာ ယုိးဒယားျပည္၏ အေနာက္ဘက္ေဒသနယ္စပ္တြင္ရွိသည့္ ကရင္ရြာမ်ားမွ ကရင္ မ်ားသည္ ယခုထက္တုိင္မြန္စာေပကုိ သင္ၾကားလ်က္ရွိသည္။ ေရွးအခါက ကရင္မ်ားသည္ ယခု ပစၥဳပၸန္ထက္ မြန္စာေပကုိ ပုိမုိအေလးထားေၾကာင္းကုိ ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳအဖြဲ႔၏ ေရွ႔ေဆာင္၊ အေစာဆုံး ေသာအေနာက္တုိင္း ခရီး သည္တဦးျဖစ္ေသာ သိကၡာရ ဘုန္းေတာ္ႀကီးဂ်မ္း (ခ) ေမာက္ (ခ) ေရးသားခဲ့ေသာ အမွတ္တရစာတမ္းတြင္ ေတြ႔ရသည္။ သူ၏မွတ္တမ္းထဲတြင္ ယုိးဒယားတြင္ ေနထုိင္လ်က္ရွိေသာ ကရင္အမ်ဳိးသားသည္ တနသၤာရီတုိင္း ထား ဝယ္တြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ၄င္း၏မိသားစုထံသုိ႔ မြန္စာျဖင့္ စာေရးသားေပးပုိ႔ခဲ့သည္။

[ျပင္ဆင္ရန္​] ေရွးမြန္စစ္တပ္တြင္ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ား

သမုိင္းမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ တခါတရံ ကရင္အမည္မ်ားေပၚလာေသာ္လည္း ကရင္မ်ားသည္ မြန္မ်ားႏွင့္ အတူ တကြေနထုိင္ၾကသည္။ ေရွးေခတ္တြင္ ကရင္မ်ားသည္ မြန္စစ္တပ္တြင္အမွဳထမ္းၾကသည္။ မြန္မ်ားယိုးဒယား ျပည္ ထဲသုိ႔ ဝင္ေရာက္သြားေသာအခါ ကရင္မ်ားလည္း မြန္မ်ားႏွင့္ လုိက္သြားၾကသည္။ ယေန႔ထက္တုိင္ ယုိးဒယားတြင္ ကရင္မ်ား အေတာ္အမ်ားအျပားရွိေနေသးသည္။ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ညီအကုိ ျမန္မာမ်ားအေပၚရန္ ျငဳိးထားစရာမလုိ၊ေရွးမြန္သမုိင္းမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ကရင္သုိ႔မဟုတ္ ေတာင္သူဟုမွတ္ယူရမည့္ အမည္မ်ား လကၡဏာမ်ားေပၚ ေပါက္ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း မွတ္ယူရသည္။ သမုိင္းတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားခ်က္မ်ား လြန္ခဲ့ ေသာကာလအျဖစ္ အပ်က္မ်ား အရ ယေန႔ျပန္လည္ရွင္ေနသည္။ မြန္ကရင္ညီညြတ္ေရးသည္ ဘာမွ် အံ့ၾသစရာမရွိေၾကာင္း သတိခ်ပ္ထားရမည္။ ဤညီညြတ္ေရးသည္ တခ်ဳိ႔ထင္မွတ္သလို ျမန္မာမ်ားအား ရန္ျငဳိးထားရန္အတြက္မဟုတ္ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ယင္းလူမ်ဳိးႏွစ္မ်ဳိးၾကားတြင္ တဦးႏွင့္တဦးရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံမွဳႏွင့္ ၾကည္လင္ေသာ နားလည္မွဳ ဘာသာတမ်ဳိးတည္း ကုိးကြယ္မွဳ ၾကာရွည္ေသာဆက္ဆံမွဳတို႔၏ ရလာဒ္ျဖစ္သည္။

[ျပင္ဆင္ရန္​] ႏွစ္ဦးပုိင္ သုိ႔မဟုတ္ ပူးတြဲပုိင္ျခင္းသည္တဦးတည္းပုိင္မလုပ္ရ

ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုေအာက္ျမန္မာျပည္ဟု ေခၚတြင္ေသာရာမညေဒသသည္ သမုိင္းအရေသာ္၄င္း၊ နယ္ေျမ အရေသာ္၄င္း၊ မြန္ႏွင့္ကရင္ႏွစ္ဦးစလုံးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္အတြက္ ေကာ္သူးေလစီမံကိန္းအရ ကရင္ တမ်ဳိးတည္း ၏ကုိယ္ပိုင္နယ္ေျမအျဖစ္ေသာ္၄င္း၊ မြန္တဦးတည္းပုိင္နယ္ေျမအျဖစ္ေသာ္၄င္း ေပးျခင္းသည္ တရားဥပေဒမဟုတ္ေပ၊၊ ေရွးအခါကကဲ့သုိ႔ ႏွစ္ဦးပူးတြဲပုိင္အျဖစ္ ေၾကညာမွသာလွ်င္ တရားမွ်တမည္ဟု ယုံၾကည္သည့္ျပင္ မြန္ေသာ္၄င္း၊ ကရင္ ေသာ္၄င္း၊ မည္သူမွ်အျမတ္အရွံးရွိမည္မဟုတ္ေပ။

[ျပင္ဆင္ရန္​] တဖက္သတ္စီမံခ်က္ကုိမြန္တုိ႔ကန္႔ကြက္ခ်က္

ယခင္မြန္တုိ႔၏ ကရင္တုိ႔အတြက္ ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္းဆုိျခင္းကုိ ကန္႔ကြက္ျခင္းသည္ ရာမညေဒသ၏ တစုံတခုေသာနယ္ေျမကုိ ကရင္တဦးတည္းပုိင္ဆုိင္ရန္ ရည္ညြန္းေသာေကာ္သူးေလ စီမံကိန္းသည္တုိက္ရုိက္ တဖက္ သတ္က်ျပီး တရားမွ်တမွဳကင္းေသာ အစီအမံတမ်ဳိးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မြန္ႏွင့္ကရင္ပူးတြဲပုိင္ဆုိင္မွဳရွိလွ်င္ မည္သုိ႔ေသာအေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားရွိေစပါမူ မြန္တုိ႔ကန္႔ကြက္စရာမရွိေပ။

[ျပင္ဆင္ရန္​] အနာဂတ္တြင္ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏုိင္သည့္ အေၾကာင္းျခင္းရာ၊

မြန္မ်ား၏ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ မလုိက္ေလ်ာဘဲ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိသာ လုိက္ေလ်ာ ေသာ မည္သည့္စီမံခ်က္မဆုိ ကရင္ႏွင့္မြန္ၾကား တဦးႏွင့္တဦး တုျပဳိင္ရန္သာမကဘဲ တဦးႏွင့္တဦး စိတ္ ျငဳိျငင္ရန္ လွဳ႔ံ ေဆာ္ေပးျခင္းႏွင့္တူေနေပလိမ့္မည္။ ၄င္းျပင္ အနာဂတ္ကာလတြင္ အိမ္နီး ခ်င္းႏုိင္ငံတခ်ဳိ႔ႏွင့္ ရွဳပ္ေထြးမွဳမ်ားျဖစ္ ေပၚလာႏုိင္ရန္ေၾကာင္းရွိသည္။

[ျပင္ဆင္ရန္​] မြန္ႏွင့္ကရင္ၾကားစံနစ္တက်ရွိေနရန္ ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္အျပန္အလွန္လုပ္ရပ္၊

ပူးတြဲႏိုင္ငံ သုိ႔မဟုတ္ ပူးတြဲပုိင္ဆုိင္မွဳအျဖစ္ ေၾကညာျခင္းသည္ မွန္ကန္ေသာလမ္းစဥ္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ တစုံတဦးက (မြန္ေသာ္၄င္း၊ ကရင္ေသာ္၄င္း) မွားယြင္းေနလွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ စံနစ္တက်ရွိေစရန္ တဦး ႏွင့္တဦး တားဆီးရန္ အျပန္အလွန္အေရးယူမွဳျပဳလုပ္ရမည္။

[ျပင္ဆင္ရန္​] ပဲခူးတုိင္းႏွင့္ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသရွိမြန္မ်ား၊

ကရင္ႏွင့္ေတာင္သူ အထက္ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဝင္ေရာက္ေနထုိင္ေသာ ရာခုိင္ႏွဳန္းအနည္းငယ္ရွိေသာ ျမန္မာ မ်ားမွအပ ေအာက္ျမန္မာျပည္ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ ေနထုိင္လ်က္ရွိေသာလူမ်ားသည္ ေရွးမြန္ (တလုိင္း) မ်ားမွ ဆင္းသက္လာေသာလူမ်ားျဖစ္သည္။ ဘုိးဘြားဘီဘင္မ်ားကုိ ရုိေသျခင္းသည္ ႀကီးပြားခ်မ္းသာေရးႏွင့္ အသက္ရွည္ ေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳရာ ေရာက္သည္ဟု ဆုိရုိးစကားရွိ သည့္အတုိင္းကုိ စိတ္ထဲစြဲမွတ္ ထားျပီး မြန္မွဆင္း သက္ျပီး မြန္စကားမေျပာတတ္ေသာသူမ်ားသည္ သူတုိ႔အတြက္ဘာသာယဥ္ေက်းမွဳမ်ား ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးခဲ့သည့္ ေက်းဇူးကုိျပန္လည္သတိရျပီး မြန္အမ်ဳိးသားမ်ားျပန္လည္ေပၚထြန္းျခင္းကုိ ႀကဳိဆုိေပလိမ့္မည္။ ယခုအခ်ိန္အတြင္ မြန္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသတြင္မရိွေတာ့ပါ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ၄င္းေဒသမ်ားတြင္ မြန္မ်ား ခ်ဳပ္ျငိမ္းသြား၍မဟုတ္ဘဲ (ထုိေဒသတြင္ သိန္းလိုက္ခ်ီ၍ မြန္ေရွးေဟာင္းဓေလ့ထံးစံမ်ားကုိ စြဲျမဲစြာလုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည္ ဥပမာအားျဖင့္ ငါးရံ့နားဖါးထုိး၊ ကြ်ဲနတ္ (ငါးသုိ႔မဟုတ္ကြ်ဲနတ္) ကုိကုိးကြယ္ေသာ အဆန္းတၾကယ္နတ္မ်ား ကုိးကြယ္မွဳႏွင့္လိပ္၊ ေဘာင္းဘီမဲပြ ဝတ္ျခင္းႏွင့္ ဖိနပ္သုိ႔မဟုတ္ ဦးထုပ္ ေဆာင္းျခင္းကုိၾကည့္ျခင္းဓေလ့ထုံးစံမ်ားကုိ ေစာင့္သိလ်က္ရွိသည္။ ၄င္းဓေလ့ထုံးစံမ်ားသည္ ျမန္မာတုိ႔၏ ဓေလ့ထုံးစံႏွင့္ လုံးလုံးျခားေနသည္) ယခုရွိေနေသာ မြန္အဖြဲ႔အစည္း မ်ားသည္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ဖိတ္ၾကားခ်က္မ်ားရရွိေသာ္လည္း ၄င္းေဒသတြင္ စည္းရုံးလွဳပ္ရွားရန္ အခ်ိန္ မရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၄င္းေဒသတြင္ မြန္စကားမေျပာတတ္ေသာ္လည္း စိတ္ပ်က္စရာမရွိ အဘယ္ ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ မၾကာမီက မြန္ဘာသာ စာေပအေရးအသားကုိ ၃ လတြင္း သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ေသာ ဘာသာ သင္ၾကားနည္းကုိ အေျခခ်ထားျပီးသည့္အတြက္ျဖစ္သည္။

ဂုဏ္သေရႏွင့္ျပည့္စုံ ေသာျမန္မာညီေနာင္တုိ႔အားပန္ၾကားခ်က္၊ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ျမန္မာမ်ဳိးႏြယ္မ်ားအား ေပ်ာက္ပ်က္သြားေစလုိေသာ ဆႏၵမရွိသကဲ့သုိ႔ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ညီ ေနာင္ ျမန္မာမ်ားသည္လည္း က်ဆုံးသြားေလသူ ခ်စ္ေၾကာက္ရုိေသအပ္ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ ဂုဏ္က်က္သေရႏွင့္ ျပည့္စုံ ေသာဆႏၵျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္းရွိ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္မည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ဤေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သည္ သူတုိ႔၏မြန္ ညီအကုိမ်ားအား တုိးခ့်ဲေပးလိမ့္မည္ဟုလည္း ယုံၾကည္ပါသည္။ ကခ်င္ ျပည္နယ္တြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ ဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရးမ်ား ခံစားရသကဲ့သုိ႔ ပူးတြဲရာမည မြန္ ကရင္ ျပည္နယ္တြင္လည္း ၄င္းကဲ့သို႔ တူညီေသာအခြင့္အေရးမ်ား ခံစားရမည္ကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားရန္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ထပ္ေလာင္းတင္ျပလုိက္ပါသည္။ ကရင္ႏွင့္မြန္မ်ား အၾကား နားလည္မွဳရရွိသည္ႏွင့္ တျပဳိင္နက္ ေဘးဒုကၡ ေရာက္ေန ေသာေဒသမ်ားတြင္ ျငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးကုိ ျပဳလုပ္ရန္ အစီအစဥ္မ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

(မူရင္းအဂၤလိပ္စာမွ ဘာသာျပန္သည္ မူရင္းကုိေနာက္ဆက္တြဲတြင္ၾကည့္) မရွိေသး။ ေကာ္မရွင္အဖြ႔ဲ ဝင္တြင္ က်န္ရွိေနေသာ မြန္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ကုိယ္စားမ်ားျဖစ္ေသာ မြန္ထြန္းရင္၊ မြန္သန္း၊ မြန္ ေဒၚႏွင္း ႏွင့္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလြတ္ေတာ္အမတ္ မြန္ဦးခင္ေမာင္ တုိ႔ကလည္း ၁၉၄၈ ခု ႏုိဝင္ ဘာလ (၂၂) ရက္ေန႔တြင္ ေကာ္မရွင္ဥကၠဌထံ မြန္တို႔၏ လုိလားခ်က္ အမွာစာကုိ တင္သြင္းသည္။


ျမန္မာဝီကီမွကူးယူေဖာ္ျပသည္၊ ဆက္ဖတ္ခ်င္ပါကဒီမွာႏွိပ္ပါ


No comments:

တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရး၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာစစ္အစုိးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ဒုိ.အေရးေဆာင္ပါးဖတ္ရွဴရန္၊ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပညာရွင္ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းသတင္းကုိရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသာမကက်န္ရွိသည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္လည္အမ်ားၾကီးဆုံးရွဳံးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ဟာရဲရင့္ျပီးသတိၱျပည့္ဝသည့္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊သူ.ဆုံးရွဳံးမွဳဟာအမ်ားဆုံးရွဳံးမွဳပါ၊က်န္းရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားနဲ.ရခုိင္ျပည္သူမ်ားနည္းတူထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားသံမွတင္ျပလုိက္ပါသည္၊

Min Ko Naing Birth Day

Min Ko Naing Birth Day
မင္းကုိႏုိင္ေမြးေန.