တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာဘာလဲ?

The Voice for Justice, Equal Right, Freedom, Genuine Federal Union, Democracy and Self-determination in Burma. "Justice War Must always Win over Injustice".

တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာ တရားမွ်တမွဳ၊တန္တူအခြင္႔အေရး၊လြတ္ေျမာက္ေရး၊စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု။ဒီမုိကေရစီ၊ ႏွင္႔ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္ခြင္႔အသံမ်ားျဖစ္ပါသည္၊
"တရားတဲ့စစ္ပြဲဟာ မတရားတဲ့စစ္ပြဲကုိ အျမဲေအာင္ရမည္
"

Wednesday, May 4, 2011

တုိင္းရင္းသားသတင္းမ်ားသုံးသပ္ခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္

တုိင္းရင္းသားအသံ
တုိင္းရင္းသားသတင္းမ်ားသုံးသပ္ခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္

(က)ဗမာျပည္မွာအစုိးရသစ္အမည္ခံအာဏာရွင္ေဟာင္းမ်ား၏လက္လဲပခုံးေျပာင္းစစ္ဗုိလ္လူထြက္နဲ.လူမထြက္လႊမ္းမုိးထားသည့္ပါလီမာန္ေပၚလာေသာ္လည္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသုတ္သင္ရွင္းလင္းေရးေပၚလစီကလုံးဝေျပာင္းလဲမွဳမရွိဟုေလ့လာရသည္၊
(ခ)စစ္အစုိးရအလုိက်ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကေနမၾကာခင္ကထုတ္ျပန္သည့္တရားဝင္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားတရားမဝင္အဖြအစည္းမ်ားနဲဆက္သြယ္ပါကဖ်က္သိမ္းခံရမည္ကုိတုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီကုိရည္းစူးျပီးလက္နက္ကုိင္လမ္းစဥ္နဲ.ဥပေဒေဘာင္အတြင္းလွဳပ္ရွားေနသည့္တုိင္းရင္းသားအင္းအားစုမ်ားအၾကားအဆက္အသြယ္မလုပ္ေအာင္ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းသာျဖစ္ျပီးတုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားကုိအကြက္ဆင္ျပီးပါတီဖ်က္သိမ္းမည့္အရိပ္အေရာင္တစ္ခုဟုရွဴျမင္သည္၊ေနာက္ဆုံးမွာၾကံ.ဖြတ္ပါတီတစ္ခုသာက်န္မည့္အေနအေျခရွိသည္၊အထူးသျဖင့္၊ေနာက္လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္မွာတုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခ်ဳိ.ဖ်က္သိမ္းခံရဖြယ္ရွိႏုိင္သည္၊ဒါကဓါတ္ျပားအေဟာင္းေတြကုိျပန္ဖြင့္ေနသည္၊
(ဂ)ဗမာစစ္တပ္မ်ားကတုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားျဖစ္ေသာကရင္၊သွ်မ္းျပည္နယ္တုိ.တြင္စစ္ဆင္ေရးဟာေမွ်ာ္မွန္ထားသေလာက္မေအာင္ျမင္သည့္အျပင္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ားအခ်င္းခ်င္းေက်ာခ်င္းကပ္ထုိးစစ္ဆင္လာမည္ကုိအထူးစုိးရိမ္းေနသည္၊ဗမာစစ္တပ္ဘက္ကဘက္စုံစစ္မ်က္ႏွာဖြင့္တုိက္ႏုိင္မည့္အေျခအေနမရွိေသး၊၊ကရင္ေဒသဘက္ကုိစစ္အင္းအားေလွ်.ခ်ျပီးလွဳပ္ရွားေန၊သွ်မ္းဘက္ကုိစစ္အင္းအားထပ္ျဖည့္ထားသည္၊
(ဃ)တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ားပါဝင္သည့္အသစ္ဖြဲ.စည္းထားသည့္ယူအန္အက္ဖ္စီကပုိမုိခုိင္မာလာေန၊မုိးရာသီေရာက္ရင္ဗမာစစ္တပ္ဘက္ကထုိးစစ္ဆင္ဖုိ.အခက္အခဲျဖစ္မည့္အခ်ိန္ျဖစ္ျပီးတုိင္းရင္းသားဘက္ကထုိးစစ္ဆင္ေကာင္းမည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္၊
(င)တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္မ်ားကကန္.သတ္ထားသည့္ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမျပင္ပတြင္းစစ္အင္းအားျဖည့္တုိးခ်ဲ.လာေနသည္ကုိဗမာစစ္အစုိးရကအထူးစုိးရိမ္းေနျပီးစိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးျဖင့္အႏုိင္ယူဖုိ.ၾကဳိးစားေန၊ရာဇာသံေပးျခင္း၊ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုအေပၚပုိမုိးႏွိပ္ကြက္လာျခင္း၊စစ္အင္းအားျပလွဳပ္ရွားလာျခင္းတုိ.ပုိမုိျပဳလုပ္လာသည္ကုိေတြ.ရသည္၊သုိ.ေသာ္၊သူတုိ.တပ္ရင္းစစ္တန္လ်ာတြင္းစစ္သားမရွိ၊အကာအကြယ္ေပးႏုိင္မည့္အေနအထားမရွိသည္ကုိေတြ.ရသည္၊ရွိသမွ်အင္းအားကုိေရွ.တန္မွာပုိ.ထားျပီးေနာက္တန္မွာကြက္လပ္ထားသည္၊
(စ)ဗမာစစ္တပ္အရာရွိတစ္ခ်ဳိ.နဲ.တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အင္းအားစုတစ္ခ်ဳိ.အဆက္အသြယ္ရရွိထားျပီးျဖစ္သျဖင့္လက္ရွိအတုအေယာင္အစုိးရကသက္တမ္းမျပည့္ျပဳတ္က်ႏုိင္မည့္အလာအလာရွိျပီးတစ္ဖန္စစ္တပ္အာဏာသိမ္းပြဲေပၚလာႏုိင္သည္၊
(ဆ)တုိင္းရင္းသားတပ္ေတြအေနနဲ.ခုခံစစ္အေနအထားကေနထုိးစစ္ဆင္အေနအထာလုပ္ႏုိင္လာမည့္အေျခအေနရွိသည္၊
(ဇ)ဗမာစစ္အစုိးရကကခ်င္းဘက္ျခိမ္းေျခာက္လုိက္၊ဝ၊မုိင္လာတပ္ဖြဲ.ဘက္ကုိျခိမ္းေျခာက္လုိက္၊လုပ္လာေသာ္လည္၎တပ္ဖြဲ.မ်ားကေၾကာက္သေယာင္ဟန္ေဆာင္ထားျပီးစစ္ေရးျပင္ဆင္မွဳမ်ားကုိဘဲတုိးခ်ဲ.လုပ္ေဆာင္ေနသည္၊
(ဇ်)ေနာက္ဆုံးမွာမၾကဳံစဖူးျပည္တြင္းစစ္ေပၚလာႏုိင္မည္၊

No comments:

တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရး၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာစစ္အစုိးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ဒုိ.အေရးေဆာင္ပါးဖတ္ရွဴရန္၊ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပညာရွင္ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းသတင္းကုိရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသာမကက်န္ရွိသည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္လည္အမ်ားၾကီးဆုံးရွဳံးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ဟာရဲရင့္ျပီးသတိၱျပည့္ဝသည့္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊သူ.ဆုံးရွဳံးမွဳဟာအမ်ားဆုံးရွဳံးမွဳပါ၊က်န္းရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားနဲ.ရခုိင္ျပည္သူမ်ားနည္းတူထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားသံမွတင္ျပလုိက္ပါသည္၊

Min Ko Naing Birth Day

Min Ko Naing Birth Day
မင္းကုိႏုိင္ေမြးေန.