တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာဘာလဲ?

The Voice for Justice, Equal Right, Freedom, Genuine Federal Union, Democracy and Self-determination in Burma. "Justice War Must always Win over Injustice".

တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာ တရားမွ်တမွဳ၊တန္တူအခြင္႔အေရး၊လြတ္ေျမာက္ေရး၊စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု။ဒီမုိကေရစီ၊ ႏွင္႔ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္ခြင္႔အသံမ်ားျဖစ္ပါသည္၊
"တရားတဲ့စစ္ပြဲဟာ မတရားတဲ့စစ္ပြဲကုိ အျမဲေအာင္ရမည္
"

Sunday, February 5, 2012

သိန္းစိန္းအစုိးရကုိယ္စားလွယ္နဲ.ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့သည့္ပဏာမသေဘာတူညီခ်က္ေတြကုိျပန္စဥ္းစားေပးပါရန္

တုိင္းရင္းသားအသံ
သိန္းစိန္းအစုိးရကုိယ္စားလွယ္နဲ.ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့သည့္ပဏာမသေဘာတူညီခ်က္ေတြကုိျပန္စဥ္းစားေပးပါရန္

လက္နက္ကုိင္တုိင္းရင္းသားအဖြဲ.မ်ားနဲ.သိန္းစိန္းအစုိးရအၾကာခ်ဳပ္ဆုိခဲ့သည့္ပဏာမသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကုိျပန္
လည္သုံးသပ္ျပီးျပန္လည္စဥ္းစားေပးပါရန္တုိင္းရင္းသားအသံမွအႏုအညြံ.ေတာင္းဆုိလုိက္ပါသည္၊

ဘာေၾကာင့္ေတာင္းဆုိလုိက္သလဲဆုိတာေအာက္ပါအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္၊
၁၊တုိင္းရင္းသားအဖြဲ.မ်ားနဲ.သိန္းစိန္းအစုိးရအၾကာခ်ဳပ္ဆုိခဲ့သည့္ပဏာမသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားသည္တႏုိင္ငံလုံး
အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးကုိတရားဝင္မေၾကညာေသးသည့္အတြက္တရားနည္းလမ္းမက်သည့္အျပင္ရုိသားမွဳမရွိေသာ
ေၾကာင့္ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားအတြက္အက်ဳိးနဲလွလြန္သည္၊
၂၊တုိင္းရင္းသားအဖြဲ.မ်ားကုိတစ္ဖြဲ.ခ်င္းစီးပဲ့ထုတ္ျပီးညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမခ်င္းျဖစ္ပါလ်က္မတူညီသည့္အခြင့္အေရ
မ်ားေပးထားသည္၊မတူညီသည့္သေဘာစာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ခ်ဳပ္ဆုိထားသည္၊
၃၊တုိင္းရင္းသားအဖြဲ.မ်ားကုိေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေပးထားျပီးအခ်ိန္တိက်သည့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမရွိ၊
၄၊တစ္ခ်ဳိ.ေဒသေတြမွာအထူးသျဖင့္ကခ်င္ေဒသမွာဆက္လက္ထုိးစစ္ဆင္တုိက္ခုိက္လ်က္ရွိျပီးပါစပ္ကျငိမ္းခ်မ္းစ
ကားေျပာဆုိေနေပမဲ့တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားမွဗမာစစ္တပ္မ်ားရုပ္သိမ္းျခင္းလုံးဝမရွိသည့္အျပင္အင္းအားထပ္မံ
ျဖည့္ဆည္းျပီးေနရာတုိးခ်ဲ.လ်က္ရွိသည္၊
၅၊တုိင္းရင္းသားမ်ားနဲ.ဗမာအစုိးရအဆက္ဆက္အၾကာျဖစ္ေနသည့္ပဋိပကၡေတြကုိႏုိင္ငံေရးေၾကာင့္ဟုမျမင္သည့္
အျပင္အသိအမွတ္လည္းမျပဳထားပါ၊လက္နက္ကုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားကသူတုိ.ခ်မ္းသာလာရင္ဘယ္သူမွလက္န
က္ကုိင္မွာမဟုတ္ဘူးလုိ.ျငိမ္းခ်မ္းေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည့္စိန္းေအာင္းမင္း(ဦးေအာင္မင္း)ကုိယ္တုိင္ေျပာဆုိခဲ့သည္၊
၆၊လက္နက္ကုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားကလည္းအစုိးရနဲ.သေဘာတူလုိက္ဖ်က္လုိက္လုပ္ေနျခင္းသည္မိမိတုိ.အင္း
အားမိမိတုိ.ကုိယ္တုိင္ျဖဳိခြဲလုိက္သလုိျဖစ္ျပီးျပည္သူလူထု၏အယုံအၾကည္ကုိလည္းက်ဆင္းေစသည္၊
 ၇၊ဒီျငိမ္းခ်မ္းေရးကစားပြဲဟာသိန္းစိန္းအစုိးရတုိ.ကုိယ္တုိင္လမ္းခင္းေပးထားျပီးႏွစ္ဖက္ကစားႏုိင္သည့္ကစားပြဲ
မ်ဳိးမဟုတ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္တုိင္းရင္းသားမ်ားအတြက္အရွဳံးနဲ.သေရသာကစားခြင့္ရွိျပီးအႏုိင္ရေအာင္လုံးဝ
ကစားလုိ.မရသည့္ကစားပြဲမ်ဳိးျဖစ္ေနသည္၊(ျငိမ္းခ်မ္းကုိသူတုိ.ယူရင္ရမည္၊သူတုိ.ဖ်က္ရင္ပ်က္မည့္သေဘာရွိသ
သည္၊)
၈၊၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုိသိန္းစိန္းတုိ.ျပင္ေပးမည့္အရိပ္အေယာင္လုံးဝမရွိသည့္အတြက္တပ္မေတာ္တစ္ခု သာရွိရမည္ဆုိသည့္မူဟာမိမိကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိေရးအတြက္လက္နက္ကုိင္သည့္တုိင္းရင္းသားမ်ားကုိတ
စ္နည္းမဟုတ္တစ္နည္းအေႏွးနဲ.အျမန္ဖ်က္သိမ္းဖုိ.စီစဥ္ထားသည္၊
၉၊စစ္အစုိးရနဲ.သေဘာတူခ်ဳပ္ဆုိခဲ့သည့္စာခ်ဳပ္အားလုံးဟာယူအန္စသည့္အဖြဲ.မ်ားအဓိကဒုိင္လူၾကီး အျဖစ္ မရွိသည့္အတြက္ျပႆနာထပ္တက္ရင္ဘယ္သူမွားတယ္၊မွန္တယ္ဆုိတာကုိဆုံးျဖတ္ေပးမည့္လူမရွိပါ၊မီဒီယာ
အင္းအားၾကီးမာသည့္သူကသာအႏုိင္ရမည္၊

ထုိ.ေၾကာင့္သိန္းစိန္းအစုိးရနဲ.ပဏာမသေဘာတူစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထုိးခဲ့သည့္တုိင္းရင္းသားမ်ားအေနနဲ.မိမိတုိ.
လုပ္ရပ္အေပၚျပန္လည္စဥ္းစားသင့္ျပီးအခ်ိန္မေႏွာင္းခင္မိမိတုိ.နဂုိမူလရည္းမွန္းခ်က္အတုိင္ဆက္လက္ေလွ်ာက္
ၾကပါရန္တုိင္းရင္းသားအသံမွေတာင္းဆုိလုိက္ပါသည္။

No comments:

တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရး၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာစစ္အစုိးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ဒုိ.အေရးေဆာင္ပါးဖတ္ရွဴရန္၊ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပညာရွင္ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းသတင္းကုိရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသာမကက်န္ရွိသည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္လည္အမ်ားၾကီးဆုံးရွဳံးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ဟာရဲရင့္ျပီးသတိၱျပည့္ဝသည့္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊သူ.ဆုံးရွဳံးမွဳဟာအမ်ားဆုံးရွဳံးမွဳပါ၊က်န္းရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားနဲ.ရခုိင္ျပည္သူမ်ားနည္းတူထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားသံမွတင္ျပလုိက္ပါသည္၊

Min Ko Naing Birth Day

Min Ko Naing Birth Day
မင္းကုိႏုိင္ေမြးေန.