တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာဘာလဲ?

The Voice for Justice, Equal Right, Freedom, Genuine Federal Union, Democracy and Self-determination in Burma. "Justice War Must always Win over Injustice".

တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာ တရားမွ်တမွဳ၊တန္တူအခြင္႔အေရး၊လြတ္ေျမာက္ေရး၊စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု။ဒီမုိကေရစီ၊ ႏွင္႔ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္ခြင္႔အသံမ်ားျဖစ္ပါသည္၊
"တရားတဲ့စစ္ပြဲဟာ မတရားတဲ့စစ္ပြဲကုိ အျမဲေအာင္ရမည္
"

Saturday, March 10, 2012

၂၀၀၈ စစ္အာဏာအေျချပဳ ဖြဲ႔စည္းပုံတုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလြတ္ေျမာက္ေရး

တုိင္းရင္းသားအသံ
I F B N C 
INTERNATIONAL FOUNDATION FOR BURMA NATIONAL CONGRESS 
 ႏုိင္ငံတကာျမန္မာအမ်ဳိးသားကြန္ကရက္ေဖာင္ေဒးရွင္း
၂၀၀၈ စစ္အာဏာအေျချပဳ ဖြဲ႔စည္းပုံတုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလြတ္ေျမာက္ေရး ေတာင္းဆုိဆႏၵျပပြဲဖိတ္ၾကားစာ

(၂၈)ရက္၊ေဖေဖာ္၀ါရီလ၊၂၀၁၂ခုႏွစ္

 ယေန႔ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္း(၂၀)ေက်ာ္ၾကာေအာင္စစ္တပ္ မွမတရားေအာက္တန္းက်လွေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ရယူထားေသာလက္သစ္စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိဆက္ လက္တည္ေဆာက္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနေသာအခင္းအက်င္းမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိအခင္းအက်င္းမ်ားကကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏မူ လရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာစစ္မွန္ေသာဒီမုိကေရစီစနစ္ရရွိေရးကုိတားဆီးပိတ္ဆုိ႔ေနသည္ဟုယုံၾကည္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္စစ္အုပ္စုကအတင္းအဓမၼ၊မတရားဖိႏွိပ္ေရးဆြဲထားေသာ၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိလုံး၀လက္မခံႏုိင္သလုိ၊ထုိဖြဲ႔စည္းပုံေဘာင္အတြင္းမွျဖစ္ေပၚလာေနေသာကူးေျပာင္းမႈအသြင္သ႑ာန္မ်ား၊ ေရြး ေကာက္ပြဲမ်ား၊ အစုိးရမ်ားအားလုံးကုိဆက္လက္ဆန္႔က်င္တုိက္ပြဲ၀င္သြားရန္သံဓိဌာန္ခ်ထားပါသည္။ထုိသို႔ တုိက္ပြဲ၀င္သြားရာတြင္အမ်ဳိးသားေရးအသြင္သ႑ာန္ျဖင့္ျပည္သူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈ ေပၚေပါက္ေရးနည္း လမ္းကုိသမုိင္းေပးတာ၀န္ဟုခံယူကာအစြမ္းကုန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနသလုိ၊ေနာက္သ်ဴိ၀င္ ေနေသာ စစ္အုပ္စုအာဏာရွင္မ်ားကုိ၄င္း၊ ေရွ႕ထြက္၍ သရုပ္ေဆာင္ျပေနသည့္ႀကံ႕ဖြံ႕စစ္အုပ္စုကုိ၄င္း၊ထိပ္ တုိက္ရင္ဆုိင္တုိက္ပြဲ၀င္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍မတရားဖိႏွိပ္မႈမွန္သမွ်ကုိ တြန္းလွန္ဆန္႔က်င္သြား ႏုိင္မည့္လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားေပၚေပါက္လာေစေရးအတြက္ရည္သန္ကာ ေအာက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အစီ အစဥ္မ်ားအတုိင္းဆႏၵျပေတာင္းဆုိပြဲမ်ားကုိက်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကပါရန္ ဖိတ္ၾကား အပ္သလုိ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ႏုိင္ငံတကာ အသီးသီးတြင္လည္း လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေပၚေပါက္ေရး အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္အတူျပင္ဆင္လႈပ္ရွားၾကပါဟုဖိတ္ၾကားႏုိးေဆာ္အပ္ပါသည္။
 (၁) မတရားေသာ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ၾကပ္ေျပးလြတ္ေတာ္အားဖ်က္သိမ္းေပးရန္၊
(၂) တိုင္းရင္းသားေဒသ မ်ားတြင္ တပ္စြဲထားေသာျမန္မာတပ္မ်ားအားလံုးခ်က္ခ်င္းျပန္ရုပ္သိမ္း ေပးရန္ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိေဖာ္ေဆာင္ရန္၊
(၃) ဆရာေတာ္ဦးဂမၻီရ၊ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္၊ဆရာေတာ္ဦးေဃာသိတစသည့္သံဃာေတာ္မ်ား အေပၚမတရားအာဏာျပေနမႈမ်ားအားခ်က္ခ်င္းရပ္ဆုိင္းေပးရန္၊
(၄) ဦးျမင့္ေအး၊ မန္းၿငိမ္းေမာင္(KNU)၊ ကုိသန္းေဇာ္ ၊ ကုိေအးေအာင္တုိ႔ အပါအ၀င္ႏုိင္ငံေရးအ က်ဥ္းသားမ်ားအားလုံးလြတ္ေပးရန္၊
(၅)စီပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားဆက္လက္ထားရွိရန္ႏွင့္ လက္ရွိႀကံ႕ဖြံ႕စစ္အုပ္စုအေပၚ ဖိအားေပးမႈ နည္း စနစ္မ်ား ကုိဆက္လက္က်င့္သုံးသြားရန္၊
ဆႏၵျပပြဲက်င္းပမည့္ေနရာ(၁)။ ။ အေမရိကန္ကြန္ဂရက္အေဆာက္အဦးေရွ႕
က်င္းပမည့္ေန႔ရက္။ ။ မတ္လ(၂၄)ရက္၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္(စေနေန႕)
 စုရပ္ႏွင့္က်င္းပမည့္အခ်ိန္။ ။ ေနလည္(၁၂)နာရီမွ(၂)နာရီအထိ
ဆႏၵျပပြဲက်င္းပမည့္ေနရာ(၂)။ ။ အေမရိကန္သမၼတအိမ္ျဖဴေတာ္ေရွ႕
က်င္းပမည့္အခ်ိန္။ ။ ေန႔လည္(၃)နာရီမွ(၄)နာရီ

မွတ္ခ်က္။ ။ အိတ္ဖြင့္ေတာင္းဆုိစာအား အေမရိကန္ေအာက္လြတ္ေတာ္ႏွင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ႏုိင္ငံျခား ေရးရာေကာ္မတီ၀င္အမတ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္(၂)ရပ္၏ ဥကၠဌမ်ား၊ သမၼတ ဘားရက္ခ္ အုိးဘားမားတုိ႔ထံေပးပုိ႔ ေတာင္းဆုိသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္။ ။ ကုိရဲထြဋ္(၁-၃၄၇-၂၂၆-၀၅၇၂)၊ ကုိခင္စိန္(၁-၉၁၉-၂၃၁-၉၆၁)၊ ကုိမင္းႏုိင္ (၁-၇၁၆-၅၄၄-၁၁၇၂)၊ ကုိေအာင္သန္း(၁-၉၁၉-၂၄၀-၉၃၈၃)၊ ကုိခြန္ထြန္းေတာက္(၁-၅၀၃-၃၄၉-၉၉၇)၊ ကုိေဇာ္ေဇာ္ (ယူတီ ကာ)(၁-၃၁၅-၇၃၁-၇၅၉၂)

No comments:

တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရး၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာစစ္အစုိးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ဒုိ.အေရးေဆာင္ပါးဖတ္ရွဴရန္၊ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပညာရွင္ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းသတင္းကုိရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသာမကက်န္ရွိသည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္လည္အမ်ားၾကီးဆုံးရွဳံးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ဟာရဲရင့္ျပီးသတိၱျပည့္ဝသည့္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊သူ.ဆုံးရွဳံးမွဳဟာအမ်ားဆုံးရွဳံးမွဳပါ၊က်န္းရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားနဲ.ရခုိင္ျပည္သူမ်ားနည္းတူထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားသံမွတင္ျပလုိက္ပါသည္၊

Min Ko Naing Birth Day

Min Ko Naing Birth Day
မင္းကုိႏုိင္ေမြးေန.