တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာဘာလဲ?

The Voice for Justice, Equal Right, Freedom, Genuine Federal Union, Democracy and Self-determination in Burma. "Justice War Must always Win over Injustice".

တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာ တရားမွ်တမွဳ၊တန္တူအခြင္႔အေရး၊လြတ္ေျမာက္ေရး၊စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု။ဒီမုိကေရစီ၊ ႏွင္႔ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္ခြင္႔အသံမ်ားျဖစ္ပါသည္၊
"တရားတဲ့စစ္ပြဲဟာ မတရားတဲ့စစ္ပြဲကုိ အျမဲေအာင္ရမည္
"

Saturday, November 15, 2008

ေရႊ.ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားအၾကားေအအုိင္ဒီေအက္စ္ေရာဂါကူးစက္မွဳႏွဳန္းစုိးရိမ္းစရာအျမင့္ဆုံးအဆင့္သုိ.ေရာက္ရွိ ေနသည္ဟု အာဆီယံ-ယူအန္ပူးေပါင္းေလ့လာခ်က္မ

တုိင္းရင္းသားအသံေရႊ.ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားအၾကားေအအုိင္ဒီေအက္စ္ေရာဂါကူးစက္မွဳႏွဳန္းစုိးရိမ္းစရာအျမင့္ဆုံးအဆင့္သုိ.ေရာက္ရွိ ေနသည္ဟု အာဆီယံ-ယူအန္ပူးေပါင္းေလ့လာခ်က္မွာေဖာ္ျပ

(ဂ်ာကာတာ.ေအအက္ဖ္ပီသတင္း) အေရွ.ေတာင္အာရွတစ္ဝုိက္မွာသန္းနဲ့ခ်ီေသာေရႊ.ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားဟာ ေအအုိင္ဒီအက္စ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား၊ဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္လူမွဳေရးဆုိင္ရာကာကြယ္မွဳမ်ား ကင္းမဲ့မွွဳေၾကာင့္ အိခ်္အုိင္ဗြီကူးစက္မဳွႏွုန္းစုိးရိမ္းစရာအျမင့္ဆုံးအဆင့္သုိ.ေရာက္ရွိေနသည္ဟု ေသာၾကာေန.ထုတ္ အာဆီယံ-ယူအန္ပူးေပါင္းအစီရင္ခံစာမွာေဖာ္ျပထားပါသည္၊

အခ်က္အလက္စုံစုံလင္လင္နဲ.ေဖာ္ျပထားေသာ ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ေရႊ.ေျပာင္းေနထုိင္သူငါးဖမ္းအလုပ္သမားမ်ားမွာအိတ္ခ်္ အုိင္ဗြီကူးစက္မွဳႏွဳန္း(၉)ဒႆမရာခုိင္ႏွဳန္းရွိေၾကာင္းအစီရင္ခံစာမွာေဖာ္ျပထားပါသည္၊

ဖိလစ္ပုိင္းမွာအိတ္ခ်္အုိင္ဗြီကူးစက္ခံရသူ၏မွတ္ပုံတင္ထားသူ(၃၅)ရာခုိင္ႏွဳန္းဟာေရႊ.ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားျဖစ္ေနျပီး လာအုိ ႏုိင္ငံမွာ(၃၀)ရာခုိင္ႏွဳန္းဂဏန္းသုိ.ေရာက္သြားပါသည္၊

ေရႊ.ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ အေရွ.ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ား၏အမ်ဳိးသားစီးပြားေရးအတြက္ သက္ဝင္အင္းအားတစ္ရပ္ျဖစ္ ေနေပမဲ့၎တုိ.၏အခြင့္အေရးကာကြယ္ေပးေရး၊အိတ္ခ်္ဗြီတားဆီးေပးေရးႏွင့္ေစာင့္ေရွာက္ေပးေရးေနရာမွာ ေမ့ပစ္ထား ေလ့ရွိသည္ ဟု ကုလသမဂၢဖြံ.ျဖဳိေရးစီမံကိန္း၏ေဒသဆုိင္ရာဒါရုိက္တာ Ajay Chhibber ေျပာပါသည္၊

ေဒသတြင္ အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီကူးစက္ခံထားရသူ(၁)ဒႆမ(၅)သန္းေက်ာ္ေက်ာ္ရွိျပီးသူတုိ.အမ်ားစုဟာ အလုပ္လုပ္တဲ့အရြယ္မ်ား ျဖစ္သည္ ဟုအစီရင္ခံစာမွာေဖာ္ျပပါသည္၊

ေရႊ.ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားသည္သာမန္လူဦးေရထက္အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီကူးစက္မွဳႏွဳန္းႏွင့္ဒုကၡေရာက္ႏုိင္တဲ့အေနအထားပုိ မ်ားသည္၊

အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား၏အမ်ဳိးသားစီမံကိန္တြင္ေရႊ.ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားႏွင့္၎တုိ.၏လိင္ဆက္ဆံအေဖာ္မ်ားကုိ စုိးရိမ္း စရာအဆင့္ျမင့္ဆုံးသူမ်ားအျဖစ္ထည့္တြက္ထားေသာ္လည္းသူတုိ.၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိစီစဥ္ေပးျခင္း၊ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပး
ျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးျခင္းစေသာျပည့္ဝစုံလင္ေသာအစီအစဥ္မ်ားမရွိေသးေၾကာင္း ကုလသမဂၢေအအုိင္ ေအက္စ္၏ေဒသဆုိင္ရာဒါရုိက္တာ JVR Prasada Roi ကေျပာပါသည္၊

အစီရင္ခံစာတြင္ အေရွ.ေတာင္အာရွ(၁၀)ႏုိင္ငံမ်ားအတြင္းအိတ္ခ်္အုိင္ဗြြီကူးစက္မွဳမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္အတူ လက္ရွိေရႊ.ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားစံနမူနာ၏ပထမဆုံးအၾကိမ္ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာခ်က္မ်ားပါဝင္ေစသည္၊

ကေမၻာဒီယာ၊ျမန္မာ၊ႏွင့္ထုိင္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အရြယ္ေရာက္သူမ်ားအိတ္ခ်္အုိင္ဗြီကူးစက္မွဳႏွဳန္း(၁)ဒႆမ(၅)ရာခုိင္ ႏွဳန္းရွိေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား၏အဆုိးဝါးဆုံးကူးစက္ခံေနရတဲ့ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ပါသည္၊

ကေမၻာဒီယာ၊အင္းဒုိနီရွား၊လာအုိ၊ဖိလစ္ပုိင္းႏွင့္ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမထြက္ခြာခင္ အိတ္ခ်္အုိင္ ဗြီကာကြယ္ေရးသင္တန္းမ်ားသင္ေပးထားပါသည္၊

သုိ.ေသာ္ျငားလည္း၊သင္တန္းမ်ားအခန္းက႑လည္းထိေရာက္မွဳမရွိေၾကာင္းအစီရင္ခံစာကရွာေဖြေတြ.ရွိျပန္ပါသည္၊


ASEAN-UN study finds migrants vulnerable to AIDS


JAKARTA (AFP) -– Millions of migrants across Southeast Asia are vulnerable to HIV infection as they lack access to AIDS-related services and legal or social protection, an joint ASEAN-UN report said Thursday.

In Thailand, which has more comprehensive data, migrant fishermen showed HIV infection rates of up to 9.0 percent, according to the report published here by the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the United Nations.

In the Philippines, 35 percent of registered people living with HIV were returning migrants. In Laos, the figure reached 30 percent.

""Migrant workers are a vital force to national economies in Southeast Asia, yet when it comes to protecting their rights and ensuring HIV prevention and treatment, they are often among the forgotten,"" United Nations Development Program regional director Ajay Chhibber said.

More than 1.5 million people are living with HIV in the region and most of them are of working age, the report said.

Risk behavior and HIV infection rates were considerably higher among migrants than in the general population.

""While migrants and their sexual partners are included as a vulnerable group in the national strategic plans of ASEAN countries, comprehensive programs to address their needs have yet to be developed, funded and implemented,"" UNAIDS regional director JVR Prasada Rao said.

The report included for the first time an analysis of current migration patterns along with HIV infection in ASEAN's 10 member countries

In some of ASEAN's worst affected countries, such as Cambodia, Myanmar and Thailand, over 1.5 percent of the adult population had been infected with HIV.

Cambodia, Indonesia, Laos, the Philippines and Vietnam have developed pre-departure training on HIV prevention for outbound, documented migrant workers.

However, many of the training sessions were ineffective, the report found.No comments:

တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရး၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာစစ္အစုိးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ဒုိ.အေရးေဆာင္ပါးဖတ္ရွဴရန္၊ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပညာရွင္ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းသတင္းကုိရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသာမကက်န္ရွိသည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္လည္အမ်ားၾကီးဆုံးရွဳံးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ဟာရဲရင့္ျပီးသတိၱျပည့္ဝသည့္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊သူ.ဆုံးရွဳံးမွဳဟာအမ်ားဆုံးရွဳံးမွဳပါ၊က်န္းရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားနဲ.ရခုိင္ျပည္သူမ်ားနည္းတူထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားသံမွတင္ျပလုိက္ပါသည္၊

Min Ko Naing Birth Day

Min Ko Naing Birth Day
မင္းကုိႏုိင္ေမြးေန.