တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာဘာလဲ?

The Voice for Justice, Equal Right, Freedom, Genuine Federal Union, Democracy and Self-determination in Burma. "Justice War Must always Win over Injustice".

တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာ တရားမွ်တမွဳ၊တန္တူအခြင္႔အေရး၊လြတ္ေျမာက္ေရး၊စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု။ဒီမုိကေရစီ၊ ႏွင္႔ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္ခြင္႔အသံမ်ားျဖစ္ပါသည္၊
"တရားတဲ့စစ္ပြဲဟာ မတရားတဲ့စစ္ပြဲကုိ အျမဲေအာင္ရမည္
"

Thursday, December 29, 2011

တုိင္းရင္းသားေဒသမွထြက္ရွိလာသည့္သဘာသယံဇာတေတြကုိတုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုမ်ားခံစားခြင့္ရရွိေရးလွဳပ္ရွားမွဳ

တုိင္းရင္းသားအသံ
တုိင္းရင္းသားေဒသမွထြက္ရွိလာသည့္သဘာသယံဇာတေတြကုိတုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုမ်ားခံစားခြင့္ရရွိေရးလွဳပ္ရွားမွဳ

တုိင္းရင္းသားေဒသမွထြက္ရွိလာသည့္သဘာဝသယံဇာတမ်ားကုိတုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုမ်ားအသုံးျပဳႏုိင္ေရး၊ဒုိ.အေရး
သဘာဝသယံဇာတမွရရွိလာသည့္အိက်ဳိးအျမတ္ေတြကုိတုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုမ်ားအက်ဳိးခံစားခြင့္ရရွိေရး၊ဒုိ.အေရး၊

ဖက္ဆစ္ကုိလုိနီနယ္ခ်ဲ.သမားမ်ားကုိဝုိင္းဝန္တုိက္ထုတ္ၾက၊ေသြးသားခ်င္းညီေနာင္အေပါင္းတုိ.ေသြးစည္းၾက၊

ေရႊဂက္မွထြက္လာသည့္အက်ဳိးအျမတ္ေတြကုိရခုိင္ျပည္သူမ်ားခံစားရမည္၊မုတၱမသဘာဝဓါတ္ေငြ.မွရရွိလာသည့္အက်ဳိးအျမတ္ေတြကုိမြန္ျပည္သူမ်ားခံစားရမည္၊ထုိ.၎းနည္းတူဘဲ၊အျခားေသားတုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားမွထြက္လာသည့္သဘာဝသယံဇာတနဲ.စီမံကိန္းမ်ားမွအက်ဳိးအျမတ္ေတြကုိလည္း၊၎ေဒသခံျပည္သူမ်ားခံစားခြင့္ရွိရမည္၊ဒါဟာ၊အိမ္ရွင္တုိ.ရဲ.အခြင့္အေရးျဖစ္သည္၊

အင္နီဒုိရွားႏုိင္ငံအခ်ဲ (ACEH Region)မွာဆုိသူတုိ.ေဒသမွထြက္လာသည့္သဘာဝသယံဇာတ၏အက်ဳိးအျမတ္ေတြကုိအခ်ဲလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္(၇၀%)ရာခုိင္ႏွဳန္းခြဲေဝေပးရမည္၊ဒီအခ်က္ဟာအခ်ဲလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္နဲ.အင္ဒုိနီရွားအစုိးရတုိ.လက္မွတ္ထုိးခဲ့စဥ္ကတရားဝင္သေဘာတူခဲ့ၾကည္သည္၊အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္းဒုိင္လူၾကီးအျဖစ္သက္ေသလုပ္ေပးခဲ့သည္၊

The Government agreed to facilitate the establishment of Aceh-based political parties; this had been one of the most contentious issues in previous negotiations. A "truth and reconciliation commission" will be organized. On the question of the uneven distribution of income, it was settled that seventy percent of the income from local natural resources will stay within Aceh.

ရခုိင္ေဒသမွထြက္ရွိသည္ေရႊဂက္အက်ဳိးအျမတ္ဟယတစ္ႏွစ္တြင္ေဒၚလာဘီလီယံရာနဲ.ခ်ီရွိေနပါသည္၊အလာတူပင္၊မြန္ျပည္နယ္၊မုတၱမသဘာဝဓါတ္ေငြ.မွထြက္ရွိအလာသည့္အက်ဳိးအျမတ္ဟာတစ္ႏွစ္အတြင္ေဒၚလာဘီလီယံနဲ.ခ်ီရွိေနပါသည္၊ဒီစီမံကိန္းေတြေၾကာင့္ရရွိလာသည့္အက်ဳိးအျမတ္ေတြကုိေဒသခံ(အိမ္ရွင္မ်ား)အက်ဳိးခံစားခြင့္မရရွိသည့္အျပင္မိမိအိမ္ယာစုိက္ခင္းေတြလည္းပ်က္စီးခံေနရပါသည္၊စီမံကိန္းေၾကာင့္မတရားအလုပ္ခုိင္းေစမွဳေတြ၊လူ.အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မွဳေတြရွိေနပါသည္၊အလာတူပင္၊အျခားေသာတုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားမွထြက္ရွိသည့္သဘာဝသယံဇာတ၏အက်ဳိးအျမတ္ေတြကုိမိမိတုိ.ခံစားရရွိႏုိင္ေအာင္တုိက္ပြဲဝင္သြားရမည္။

No comments:

တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရး၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာစစ္အစုိးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ဒုိ.အေရးေဆာင္ပါးဖတ္ရွဴရန္၊ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပညာရွင္ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းသတင္းကုိရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသာမကက်န္ရွိသည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္လည္အမ်ားၾကီးဆုံးရွဳံးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ဟာရဲရင့္ျပီးသတိၱျပည့္ဝသည့္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊သူ.ဆုံးရွဳံးမွဳဟာအမ်ားဆုံးရွဳံးမွဳပါ၊က်န္းရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားနဲ.ရခုိင္ျပည္သူမ်ားနည္းတူထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားသံမွတင္ျပလုိက္ပါသည္၊

Min Ko Naing Birth Day

Min Ko Naing Birth Day
မင္းကုိႏုိင္ေမြးေန.