တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာဘာလဲ?

The Voice for Justice, Equal Right, Freedom, Genuine Federal Union, Democracy and Self-determination in Burma. "Justice War Must always Win over Injustice".

တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာ တရားမွ်တမွဳ၊တန္တူအခြင္႔အေရး၊လြတ္ေျမာက္ေရး၊စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု။ဒီမုိကေရစီ၊ ႏွင္႔ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္ခြင္႔အသံမ်ားျဖစ္ပါသည္၊
"တရားတဲ့စစ္ပြဲဟာ မတရားတဲ့စစ္ပြဲကုိ အျမဲေအာင္ရမည္
"

Thursday, August 19, 2010

နအဖက ရခိုင္လူမ်ဳိးစုအေပၚ Genocide အခ်က္ပါ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ေန

တုိင္းရင္းသားအသံ
နအဖက ရခိုင္လူမ်ဳိးစုအေပၚ Genocide အခ်က္ပါ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ေန

ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ၾသဂုတ္လ 18 ရက္ 2010 ခုႏွစ္ သန္းႏုိင္ဂေလး (ေမဃဝတီ) ေဆာင္းပါး - နိရဥၥရာ သတင္းဌာန

Genocide ဆုိသည့္ စကားလုံးကုိ “လူမ်ိဳးတုံး သတ္ျဖတ္မႈ၊ လူမ်ိဳး တမ်ိဳးလုံးကုိ အစုလုိက္ အၿပံဳလုိက္ သတ္ျဖတ္မႈ” ဟု ျမန္မာလုိ အက်ယ္တ၀င့္ ေျပာဆိုသံုးႏႈန္းေရးသားၾကသည္။ အထက္ပါ ေခါင္းစဥ္ကုိ ဖတ္ၿပီး နအဖက “ရခုိင္ တုိင္းရင္းသား တစ္မ်ိဳးလုံးကုိ က်ဴပင္ခုတ္ က်ဴငုတ္ပါ မက်န္ေအာင္ အျမစ္ျပတ္ မ်ိဳးျဖဳတ္ သုတ္သင္ ျပစ္ရန္ လူမ်ိဳးတုံး သတ္ျဖတ္ေနၿပီလား” ဟု ေတြးထင္စရာ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္သြားႏုိင္သည္။


“လူမ်ိဳးတုံး သတ္ျဖတ္မႈ” ေ၀ါဟာရကို တိက်ၿပီး အေသးစိတ္ အနက္အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုရာတြင္ ပညာရွင္မ်ားအၾကား ကြဲလြဲမႈမ်ားေတာ့ ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒ ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံ ျပဌာန္းခ်က္ပါ ‘လူမ်ဳိးတံုး သတ္ျဖတ္မႈအား ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ အျပစ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ’ CPPCG ပါ အပိုဒ္ ၂ ႏွင့္ ၃ တြင္မူ တိတိက်က်၊ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုထားသည္။


လူမ်ိဳးတမ်ိဳးလုံးကို အမ်ဳိးျပဳတ္သြားေအာင္ အကုန္လုံး သတ္ျဖတ္ျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း လူမ်ဳိးတံုး သတ္ျဖတ္မႈကို က်ဴးလြန္ႏုိင္ေၾကာင္းကုိ လူမ်ဳိးတံုး သတ္ျဖတ္မႈ က်ဴးလြန္မႈအေပၚ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒဆိုင္ရာ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားက ခုိင္ခုိင္မာမာ၊ တိတိက်က် ေဖာ္ျပထားသည္။ Genocide ဆုိသည္မွာ ႏုိင္ငံသား၊ လူမ်ိဳးစု၊ မ်ိဳးႏြယ္စု၊ (သုိ႕မဟုတ္) ဘာသာေရးႏွင့္ ဆုိင္ေသာ အုပ္စု တခုခု၏ အားလုံးကုိ (သုိ႔မဟုတ္) အစိတ္အပုိင္း တခုခုကုိ (အခ်ိဳ႕ကုိ) ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္ ရည္ရြယ္၍ က်ဴးလြန္ေသာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ မည္သည့္ ရာဇ၀တ္က်ဴးလြန္မႈကိုမဆို ဆိုလိုသည္ ----


(၁) လူအုပ္စု၏ အဖြဲ ့ဝင္မ်ားကုိ သတ္ျဖတ္ျခင္း
(၂) လူအုပ္စု၏ အဖြဲ ့ဝင္မ်ားကုိ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရေသာ္ လည္းေကာင္း ျပင္းထန္စြာ အႏၱရာယ္ျပဳျခင္း
(၃) လူအုပ္စုဝင္မ်ား၏ လူေနမႈဘဝ အေျခအေနမ်ားကုိ ထိခုိက္နစ္နာေအာင္ တမင္တကာ ရည္ရြယ္၍ အုပ္စုတခုလုံးကုိျဖစ္ေစ (သုိ႔မဟုတ္) တစိတ္တစိတ္တပိုင္းကုိျဖစ္ေစ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအားျဖင့္ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစျခင္း
(၄) လူအုပ္စုဝင္မ်ားအတြင္း ကေလးေမြးဖြားမႈ (မ်ိဳးပြားမႈ၊ လူဦးေရတုိးပြားမႈ) ကုိ တားဆီးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လုိက္နာခ်က္မ်ား သတ္မွတ္၍ လုိက္နာေစျခင္း
(၅) လူအုပ္စုတစ္ခုအတြင္းမွ ကေလးမ်ားအား တျခားလူအုပ္စုတခုအတြင္းသုိ ့အတင္းအဓမၼ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း စသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္က်ဴးလြန္ျခင္းသည္ပင္ Genocide ရာဇဝတ္ေျမာက္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည္။ က်ဴးလြန္ျခင္း ျဖစ္သည္။


ကေလးမ်ားကို အဓမၼ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း ဆိုသည္မွာ ကေလးမ်ား( တဦးျဖစ္ေစ၊ တဦးထက္ပိုသည္ျဖစ္ေစ) အား အဓမၼ ေျပာင္းေရြ႕ရာတြင္ အင္အားသံုး၍ျဖစ္ေစ၊ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေၾကာက္ရႊံ႕ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရာ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း (သို႔) အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အက်ပ္ကိုင္ျခင္းတို႔ အက်ဳံး၀င္သည္။ ကေလးသူငယ္မ်ား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္တြင္ ကေလး သူငယ္ဟု ဆိုရာတြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ကို ဆိုလိုသည္။


အထက္ပါ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားထဲမွ အခ်က္တခ်က္ခ်က္ကုိ က်ဴးလြန္လွ်င္ (သုိ႔) တခ်ဳိ႕ကုိ က်ဳးလြန္လွ်င္ (သုိ႔) အားလုံးကုိ က်ဴးလြန္လွ်င္ Genocide ဟု ေခၚသည့္ လူမ်ဳိးတံုး သတ္ျဖတ္မႈဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္ျပစ္မႈကုိ က်ဴးလြန္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ ဆုိလွ်င္ နအဖသည္ အဆုိပါ ၅ ခ်က္ထဲမွ မည္သည့္ အခ်က္ကုိ က်ဴးလြန္၍ ရခိုင္ တုိင္းရင္းသား မ်ားအေပၚတြင္ Genocide ရာဇဝတ္ျပစ္မႈကုိ က်ဴးလြန္ေနသနည္း။ တခ်က္ (သုိ႔) တခ်ဳိ႕ (သုိ႔) အားလုံးကုိက်ဴးလြန္ ေန၍ေလာ။


လတ္တေလာ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕က ရခိုင္သမိုင္းသုေတတီ၊ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္တပါး ဖြင့္လွစ္ ထားသည့္ မိဘမဲ့ ေဂဟာမွ အရြယ္ မေရာက္ေသးသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ အျခား ေဒသမ်ားသို႔ အဓမၼ ေခၚေဆာင္သြားသည့္ အျဖစ္အပ်က္က သက္ေသသာဓက တခုပင္ ျဖစ္သည္။


ထုိ ျဖစ္ရပ္မွန္မွာ-----ရခုိင္သမုိင္း သုေတသီ ရမၼာဝတီအသွ်င္ပညာစာရသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ကန္ေတာ္ႀကီး ရပ္ကြက္၊ အာက်ပ္ေတာ္ကုန္းရွိ ၊ မဟာမုနိ ဗုဒၶဝိဟာရေက်ာင္းတုိက္တြင္ မိဘမဲ့ ေဂဟာဖြင့္လ်က္ မိဘမဲ့ ရခုိင္ကေလးငယ္မ်ားကုိ ေကြၽးေမြးေစာင့္ေရွာက္ျပဳစု၍ အခမဲ့ ပညာသင္ၾကားေပးေနသည္မွာ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ မွသည္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္အထိ ျဖစ္သည္။


ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၁ဝ နာရီ ၁၅ မိနစ္ အခ်ိန္တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ အေနာက္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာ နခ်ဳပ္ဒု-တုိင္းမႉးကုိယ္တုိင္ ဦးေဆာင္ေသာ လုံၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား အလံုးအရင္းျဖင့္ တုတ္၊ ဒုိင္းမ်ား လက္နက္ အျပည့္အစုံ ကိုင္ေဆာင္ကာ ရန္သူ စစ္စခန္းကုိ ဝင္စီးသည့္ ပုံစံအေနအထားမ်ိဳးျဖင့္ ဆရာေတာ္ အသွ်င္ပညာ စာရ၏ မဟာမုနိ ဗုဒၶဝိဟာရေက်ာင္းတုိက္ကုိ ဝုိင္းကာ အသွ်င္ပညာစာရအား ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္၍ စစ္ေတြၿမိဳ႕ အမွတ္ (၁) ရဲစခန္းသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားလုိက္သည္။


အသွ်င္ပညာစာရအား သာသနာေတာ္ညိဳးႏြမ္းမႈ အပါအ၀င္၊ ေငြးေၾကး အလြဲသုံးစားမႈ၊ မာတုဂါမႏွင့္ ေဖာက္ျပားမႈ၊ အေလာင္းေဖ်ာက္မႈ (ရခုိင္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ႐ိုးရာဓေလ့ ထုံးထမ္းစဥ္လာအရ ႏုိ႔စို႔အရြယ္ ကေလးငယ္မ်ား ( အမ်ားအားျဖင့္ ၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားေသဆုံးလွ်င္) ေသဆုံးၿပီး မၾကာမီ ေျမျမဳပ္သၿဂႋဳလ္ျခင္းကုိ အေလာင္း ေဖ်ာက္မႈဟု စြပ္စြဲ) ႏွင့္ စုစုေပါင္း ပုဒ္မ ၇ ခုထက္မနည္း ပုဒ္မတပ္ တရားစြဲဆိုထားသည္။


ထုိ႕အျပင္ ဆရာေတာ္ အသွ်င္ပညာစာရ၏ မဟာမုနိ ဗုဒၶဝိဟာရေက်ာင္းတုိက္ကုိ ခ်ိတ္ပိတ္ကာ ဆရာေတာ္ ကုိယ္တုိင္ ရခုိင္ျပည္ အႏွံ႕ ေျခလ်င္ခရီး ဆန္႕၍ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ စုေဆာင္းထိန္းသိမ္းထားေသာ ရခုိင္ျပည္သုံး ေရွးေဟာင္းေရႊဒဂၤါးမ်ား၊ ေငြဒဂၤါးမ်ား၊ ဓညဝတီေခတ္မွ ေျမာက္ဦးေခတ္ထိ ရခုိင္ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္မ်ားႏွင့္ ပုံေတာ္မ်ား၊ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေရးထုိးခဲ့သည့္ ရခုိင္ေရွးေဟာင္း ေက်ာက္စာမ်ား၊ ရခုိင္ရာဇဝင္က်မ္းမ်ား၊ ရခုိင္ေဆးက်မ္းမ်ား၊ ရခုိင္သမုိင္းဆုိင္ရာ ေပစာမ်ား၊ ရခုိင္ျပည္ တနံတလ်ားမွ ရွာေဖြထားေသာ ငေစြျခင္း၊ ဇမ္းျခင္း၊ နတ္ျခင္း၊ သာျခင္း၊ ဧျခင္းစသည္မ်ား အပါအဝင္ ဆရာေတာ္ေက်ာင္းတုိက္၌ ရွိရွိသမွ်ေသာ ရခုိင္ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား၊ ရခုိင္အမ်ိဳးသား ဂုဏ္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ ရခုိင္စာေပ၊ ရခုိင္ ေက်းလက္႐ိုးရာ ေတးကဗ်ာမ်ားကို တခုမွ မက်န္ေအာင္ သိမ္းယူသြားခဲ့သည္။


ထိုကဲ့သို႔ ရခုိင္လူမ်ိဳးတုိ႔၏ ဘုိးဘြားပုိင္ တန္ဖုိး မျဖတ္ႏုိင္ေသာ ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္မ်ားကုိ နအဖ အာဏာ ပုိင္မ်ားက အာဏာအားကုိးျဖင့္ သိမ္းယူသြားသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ရခုိင္တစ္မ်ိဳးသားလုံး ေၾကကြဲမဆုံး ယူက်ဳံးမရ ခံစားေနၾကရသည့္အျပင္ အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ မိဘမဲ့ ကေလးသူငယ္မ်ားကို အျခားေဒသမ်ားသို႔ အာဏာ သံုး၍ အဓမၼေနရာ ေရြ႕ေျပာင္းေစျခင္းတို႔သည္ နအဖ၏ ရခုိင္လူမ်ိဳး တမ်ိဳးလုံးသားကုိ စိတ္ပုိင္း ဆုိင္ရာ အရ မ်ားစြာ ထိခုိက္နာက်င္ေအာင္ ျပင္းထန္စြာ အႏၲရာယ္ျပဳမူျခင္း ျဖစ္သည္။


ထို႔အျပင္ အာဏာပိုင္မ်ားက ယခုလဆန္း ၅ ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာင္းတိုက္အတြင္း ေနထိုင္ကာ ပညာသင္ယူ ေနသည့္ မိဘမဲ့ ရခိုင္ကေလးသူငယ္ စုစုေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ကို ေက်ာင္းတိုက္မွ ေခၚထုတ္ကာ ရခိုင္ျပည္နယ္ မဟုတ္သည့္ အျခားအရပ္ေဒသမ်ား ျဖစ္ေသာ မေကြးတိုင္း၊ မင္းဘူးႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းတို႔တြင္ အစုလိုက္၊ အၿပံဳလိုက္ အဓမၼ ေျပာင္းေရႊ႕ေစခဲ့သည္။


ထိုသို႔ အဓမၼ ေျပာင္းေရႊ႕ရာတြင္ အသက္ ၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္ (၃၈) ေယာက္ကုိ မေကြးတုိင္း၊ မင္းဘူးၿမိဳ႕သုိ႔လည္းေကာင္း၊ ၅ ႏွစ္အထက္ (၃၂) ေယာက္ကုိ မႏၲေလးသုိ႔လည္းေကာင္း အသီးသီး ပို႔ေဆာင္ ခဲ့သည္။
စစ္ေတြ ေဒသခံမ်ား၊ ရခုိင္လူမႈ အေထာက္ကူျပဳ အသင္းမ်ား၊ ရပ္ကြက္အလုိက္ သာေရးနာေရး အသင္းမ်ားက ထိုမိဘမဲ့ ရခုိင္ကေလးငယ္မ်ားကုိ မိမိတုိ ့ရခုိင္ေဒသ၌ပင္ ေကြၽးေမြး ေစာင့္ေရွာက္ ထားႏုိင္ေရးအတြက္ ေကာ္မတီ တရပ္ ဖြဲ႔ၿပီး နအဖ အာဏာပုိင္မ်ားထံ အသနားခံကာ တင္ျပေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည့္အျပင္ ရပ္ေ၀းသို႔ ေျပာင္းေရြ႕ ျခင္း မျပဳရန္ နည္းလမ္းမ်ဳိးစံုသံုးကာ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း နအဖ အဏာပုိင္မ်ားက လက္မခံ၊ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။


ယခုလို အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ မိဘမဲ့ ကေလးသူငယ္၊ လူမမယ္မ်ားကို ၎တို႔ ဆႏၵမပါဘဲ အျခားေဒသသို႔ အဓမၼ ေခၚေဆာင္သြားျခင္း ခံရသည့္အေပၚ ရခုိင္လူထုက ၀မ္းနည္းေၾကကြဲကာ ခါးသည္းမႈႏွင့္ မေက်မနပ္ ျဖစ္ေန ရသည္။ အဆိုး၊ အေကာင္း ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားႏုိင္ျခင္း မရွိေသးသည့္ ရခိုင္ျပည္က ကေလးသူငယ္မ်ားကို ရခုိင္ မဟုတ္သည့္ တျခားလူမ်ိဳးျခားမ်ား ေနထိုင္သည့္ ေဒသမ်ားသို႔ နည္းဗ်ဳဟာက်က် အတင္းအက်ပ္ သြတ္သြင္း ျခင္းျဖင့္ နအဖ၏ လုပ္ရပ္သည္ ရခုိင္တမ်ိဳးသားလုံးကုိ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ထိခုိက္ခံစားေစသည္။


အထက္ပါ ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ လူမ်ဳိးတံုး သတ္ျဖတ္မႈဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပ ထားေသာ အခ်က္ ၅ ခ်က္တြင္ နံပါတ္ ၂ အခ်က္ ျဖစ္သည့္ ‘လူအုပ္စု၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကုိ ကုိယ္ထိ လက္ေရာက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရေသာ္လည္းေကာင္း ျပင္းထန္စြာ အႏၲရာယ္ျပဳျခင္း’ ႏွင့္ အခ်က္နံပါတ္ ၅ ခ်က္ျဖစ္သည့္ ‘လူအုပ္စုတခုအတြင္းမွ ကေလးသူငယ္ (အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္) မ်ားအား တျခားလူအုပ္စု တခု အတြင္းသုိ႔ အတင္းအဓမၼ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း ဆုိသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ နအဖ စစ္အစိုးရက စနစ္တက် က်ဴးလြန္ ေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။


ထုိ႔ေၾကာင့္ နအဖ စစ္အစုိးရသည္ Genocide ေခၚ လူမ်ဳိးတံုး သတ္ျဖတ္မႈ အခ်က္မ်ားထဲက အခ်က္တခ်ဳိ႕ကို က်ဴးလြန္ေနသည့္အတြက္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားအေပၚတြင္ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ေနေၾကာင္း အခိုင္အမာ ေျပာဆိုႏိုင္သည္။

No comments:

တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရး၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာစစ္အစုိးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ဒုိ.အေရးေဆာင္ပါးဖတ္ရွဴရန္၊ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပညာရွင္ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းသတင္းကုိရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသာမကက်န္ရွိသည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္လည္အမ်ားၾကီးဆုံးရွဳံးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ဟာရဲရင့္ျပီးသတိၱျပည့္ဝသည့္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊သူ.ဆုံးရွဳံးမွဳဟာအမ်ားဆုံးရွဳံးမွဳပါ၊က်န္းရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားနဲ.ရခုိင္ျပည္သူမ်ားနည္းတူထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားသံမွတင္ျပလုိက္ပါသည္၊

Min Ko Naing Birth Day

Min Ko Naing Birth Day
မင္းကုိႏုိင္ေမြးေန.