တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာဘာလဲ?

The Voice for Justice, Equal Right, Freedom, Genuine Federal Union, Democracy and Self-determination in Burma. "Justice War Must always Win over Injustice".

တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာ တရားမွ်တမွဳ၊တန္တူအခြင္႔အေရး၊လြတ္ေျမာက္ေရး၊စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု။ဒီမုိကေရစီ၊ ႏွင္႔ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္ခြင္႔အသံမ်ားျဖစ္ပါသည္၊
"တရားတဲ့စစ္ပြဲဟာ မတရားတဲ့စစ္ပြဲကုိ အျမဲေအာင္ရမည္
"

Tuesday, March 1, 2011

ျမန္မာ၊ဗမာအသုံးအႏွဳန္းအပါအဝင္သူတုိ.အေခၚအေဝၚမ်ားနဲ.က်ေနာ္တုိ.အေခၚအေဝၚမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
ျမန္မာ၊ဗမာအသုံးအႏွဳန္းအပါအဝင္သူတုိ.အေခၚအေဝၚမ်ားနဲ.က်ေနာ္တုိ.အေခၚအေဝၚမ်ား


ျမန္မာအသုံးအႏွဳန္းဟာတစ္ခ်ဳိ.ကျမန္မာျပည္ရွိတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအားလုံးကုိရည္းညြန္းတယ္လုိ.ဆုိသည္၊တစ္ခ်ဳိ.က်ေတာ့၊ျမန္မာလူမ်ဳိးကုိရည္းညြန္းတယ္လုိ.ဆုိသည္၊တစ္ခ်ဳိ.ကေတာ့၊ႏုိင္ငံကုိရည္းညြန္းတယ္လုိ.ဆုိျပန္သည္၊
ဗမာအသုံးအႏွဳန္းကလည္းတစ္ခ်ဳိ.ကဗမာလူမ်ဳိးကုိရည္းညြန္းတယ္၊တစ္ခ်ဳိ.ကေတာ့၊တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအားလုံးကုိရည္းညြန္းတယ္၊တစ္ခ်ဳိးကေတာ့၊တုိင္းျပည္ကုိရည္းညြန္းတယ္လုိ.ပုထုဇန္(ပုထု=မ်ားေသာ၊ဇန=ဆရာ၊ဆရာမ်ားတာကုိပုထုဇန္လုိ.ေခၚ၏)သေဘာသဘာဝအရအမ်ဳိးမ်ဳိးေရးသားေျပာဆုိေနၾကပါရဲ.၊
ျမန္မာႏွင့္ဗမာဆင္းသက္လာပုံကုိလည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေထာက္ျပလာေသာ္၊ျဗဟၼာကေနျမဟၼာ၊ျမဟၼာကေနျမန္မာ၊ျဗဟၼဏကေနျမဟၼဏ၊ျမဟၼဏကေနျမန္မာတဲ့၊
ဗမာကလည္းအလာတူပါပဲ၊ျဗဟၼာကေနဗမာ၊ျဗဟၼဏကေနဗမာ၊ဘမွားကေနဗမာစသျဖင့္စသျဖင့္ေပါ့ေလ၊

တုိင္းရင္းသားအသံအႏွစ္ခ်ဳပ္ေျပာခ်င္တာကဒီလုိပါ၊ျမန္မာဘဲေခၚေခၚဗမာဘဲေခၚေဝၚသူတုိ.လူမ်ဳိးသူတုိ.ၾကဳိက္သလုိအမည္နာမအမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာင္းေခၚပုိင္ခြင့္ရွိပါသည္၊သုိ.ေသာ္၊သူတုိ.ေျပာင္းခ်င္သလုိေျပာင္း၊မွည့္ခ်င္သလုိမွည့္ေနသည့္နာမည္လူမ်ဳိးနာမည္၊တုိင္းျပည္နာမည္ကုိအျခားလူမ်ဳိးေတြနဲ.မထိခုိက္၊မရွဳပ္ေထြး၊မေရာေႏွာရင္ျပႆနာမရွိပါဘူး၊အခုက်ေတာ့၊ကရင္၊ကခ်င္း၊ခ်င္း၊ကယား၊မြန္လူမ်ဳိးစတဲ့လူမ်ဳိးတုိ.ကုိလည္းဗမာနဲ.တူသလုိလုိ၊ျမန္မာနဲ.တူသလုိလုိလုပ္လာတာကုိအာရုံေနာက္လြန္တယ္၊ကရင္းသမုိင္းမွာကရင္းနဲ.ဗမာ၊ျမန္မာအတူတူပဲလုိ.ေရးသားခဲ့တာမရွိပါဘူး၊အလာတူကခ်င္းသမုိင္း၊ခ်င္းသမုိင္း၊ကယားသမုိင္း၊မြန္သမုိင္း၊ရခုိင္သမုိင္း၊သွ်မ္းသမုိင္းေတြမွာလဲသူတုိ.လူမ်ဳိးကုိဗမာ၊ျမန္မာရယ္လုိ.ေရးသားခဲ့တာမရွိပါဘူး၊ဘယ္သမုိင္းမွာလည္းမရွိဘူး၊ေရွ.ေဟာင္းက်တဲ့သမုိင္းမွာလည္းမရွိခဲ့ဘူး၊လြတ္လပ္ေရးရျပီးေနာက္ပုိင္းက်မွလူလိမ္လူညာဗမာေခါင္းေဆာင္မ်ားကအျခားလူမ်ဳိးေတြရဲ.နာမည္ကုိေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္းရန္အလုိ.ငွာအလိမ္ဥာဏ္အမ်ဳိးမ်ုိးနဲ.ဖန္းတီးလာခဲ့လုိ.ယေန.အခ်ိန္အထိျပႆနာျဖစ္ေနတုန္းပဲ၊

ကရင္းကုိဗမာလည္းမဟုတ္ျမန္မာလည္းမဟုတ္ဘူး၊ကရင္းဟာကရင္းပါပဲ၊
ကခ်င္းကုိဗမာလည္းမဟုတ္၊ျမန္မာလည္းမဟုတ္ဘူး၊ကခ်င္းဟာကခ်င္းပါပဲ၊
ကယားကုိဗမာလည္းမဟုတ္၊ျမန္မာလည္းမဟုတ္ဘူး၊ကယားဟာကယားပါပဲ၊
ခ်င္းကုိဗမာလည္းမဟုတ္၊ျမန္မာလည္မဟုတ္ဘူး၊ခ်င္းဟာခ်င္းပါပဲ၊
မြန္ကုိဗမာလည္းမဟုတ္၊ျမန္မာလည္းမဟုတ္ဘူး၊မြန္ဟာမြန္ပါပဲ၊
ရခုိင္ကုိဗမာလည္းမဟုတ္၊ျမန္မာလည္းမဟုတ္ဘူး၊ရခုိင္ဟာရခုိင္ပါပဲ၊
သွ်မ္းကုိဗမာလည္းမဟုတ္၊ျမန္မာလည္းမဟုတ္ဘူး၊သွ်မ္းဟာသွ်မ္းပါပဲ
ဗမာကလည္းျမန္မာပဲ၊ျမန္မာကလည္းဗမာပဲ၊လုိ.မွတ္ထားၾကေလာ့၊

ဒါဆုိရင္သင္ႏုိင္ငံသားကဘာလည္း၊ဘယ္ႏုိင္ငံကလာသလဲလုိ.ေမးလာရင္ေကာ၊မွတ္ပုံတင္ရွိတဲ့လူအတြက္ဆုိရင္ျမန္မာႏုိင္ငံသား၊ဗမာႏုိင္ငံသား၊မွတ္ပုံတင္မရွိတဲ့လူအတြက္ဆုိရင္ႏုိင္ငံမဲ့ stateless လုိ.ေျပာျပပါ၊နယ္စပ္မွာေမြးဖြားတဲ့တုိင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ေတာ့၊stateless မ်ားတယ္၊တစ္ခ်ဳိ.က်ေတာ့ထုိင္းအစုိးရထုတ္ေပးတဲ့ေမြးစာရင္းရွိတယ္၊တစ္ခ်ဳိ.က်ေတာ့ေတာေတာင္မွာေမြးေတာ့၊ဘာမွမရွိပဲဒုကၡသည္စခန္းမွာၾကီးထြားလာတာလည္းအမ်ားၾကီးပဲ၊သင္လူမ်ဳိးကဘာလူမ်ဳိးလဲလုိ.ေမးလာရင္ေတာ့၊ကရင္ဆုိကရင္၊ကခ်င္းဆုိကခ်င္း၊ခ်င္းဆုိခ်င္းရဲရဲေျဖပါ၊ျမန္မာလည္းမဟုတ္ဘူး၊ဗမာလည္းမဟုတ္ဘူး၊ႏုိင္ငံကုိေတာ့ဗမာလည္းေျဖလုိ.ရတယ္၊ျမန္မာလည္းေျဖလုိ.ရတယ္၊သူတုိ.ၾကဳိက္သလုိနာမည္မွည့္ေနေတာ့ ကုိယ္ကလည္းၾကဳိက္သလုိေျဖရင္မမွားႏုိင္ဘူးဆုိတာမွတ္ထားပါ၊ဒါေၾကာင့္၊အျခားေသာလူမ်ဳိးေတြကုိျမန္မာအျဖစ္ျဖစ္ေစ၊ဗမာအျဖစ္ျဖစ္ေစဘီဘီစီ၊ဘီအုိေအး၊အာအဖ္ေအ၊ဒီဗြီဘီ၊ဧရာဝတီစသည့္သတင္းဌာနမ်ားအေနျဖင့္ေခၚေဝၚသုံးစြဲေနသည္ကုိရပ္တန္.ကရပ္ပါ၊ Burmanize လုပ္ေနတာကုိရပ္တန္.ပါရန္ေတာင္းဆုိသည္၊ျမန္မာႏုိင္ငံသား၊ဗမာႏုိင္ငံသားေခၚခ်င္ရင္ေခၚပါ၊အျခားလူမ်ဳိးေတြကုိဗမာ၊ျမန္မာေခၚေနတာကုိလုံးဝလုံးဝလက္ခံႏုိင္စရာမရွိပါေၾကာင္း၊ဗမာကုိကရင္၊ျမန္မာကုိကရင္လုိ.ေခၚရင္ေကာခင္ဗ်ားတုိ.လက္ခံမွာလား၊ငါကဗမာလူမ်ဳိးပါလုိ.ေျပာျပေနတဲ့သူတစ္ေယာက္ကုိသူကကရင္ပါလုိ.အတင္းေခၚေဝၚေနလုိ.ရွိရင္ခင္ဗ်ားတုိ.ဘယ္လုိလုပ္မလဲ၊


သူတုိ.အေခၚအေဝၚမ်ားနဲ.က်ေနာ္တုိ.အေခၚအေဝၚမ်ားနဲ.ပတ္သက္၍

ဗမာစစ္အစုိးရႏွင့္ဗမာမီဒီယာတစ္ခ်ဳိ.အေခၚအေဝၚနဲ.က်ေနာ္တုိ.အေခၚအေဝၚကြာျခားပုံကုိေထာက္ျပခ်င္ပါတယ္၊

လက္နက္ကုိင္တုိင္းရင္းသားအဖြဲ.အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာကရင္၊ကခ်င္း၊ခ်င္း၊မြန္း၊ရခုိင္၊သွ်မ္းစသည္ကုိ တရားမဝင္ဗမာစစ္အစုိးရႏွင့္ဗမာမီဒီယာတစ္ခ်ဳိ.က ေသာင္းက်န္းသူတပ္၊သူပုန္တပ္၊ေတာတြင္းလက္နက္ကုိင္ကရင္၊ကခ်င္း၊ခ်င္စတဲ့တပ္ဖြဲ.လုိ.သုံးႏွဳံးသည္၊

က်ေနာ္တုိ.အေခၚက်ေတာ့၊ကရင္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္၊ကခ်င္းလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္၊ခ်င္းလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္စသျဖင့္ေပါ့၊

ဗမာ့တပ္မေတာ္ကုိေတာ့၊သူတုိ.အေခၚ၊တပ္မေတာ္၊ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၊ဗမာ့တပ္မေတာ္၊ဗုိလ္ခ်ဳပ္တပ္မေတာ္၊လုိ.ေခၚတယ္သတဲ့၊က်ေနာ္တုိ.အေခၚကုိေတာ့၊ဗမာစစ္တပ္၊စစ္အစုိးရတပ္၊ေခြးစစ္တပ္၊မုဒိန္းစစ္တပ္၊ျမန္မာတပ္၊ဗမာတပ္လုိ.ေခၚသတဲ့၊
ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြဲ.ျဖဳိးေရးေကာင္စီကုိေတာ့၊သူတုိ.အေခၚ နအဖ၊အာဏာပုိင္အဖြဲ.၊တပ္မေတာ္အစုိးရ၊စစ္အစုိးရ၊စစ္အာဏာရွင္အစုိးရ၊အစုိးရ၊ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၊အာဏာပုိင္အစုိးရ၊စစ္အုပ္စု၊အာဏာရူးစစ္အုပ္စု၊
က်ေနာ္တုိ.အေခၚဗမာစစ္အစုိးရ၊နအဖစစ္အစုိးရ၊တရားမဝင္အစုိးရ၊တရားမဝင္စစ္အုပ္စု၊အာဏာရွင္ဗမာစစ္အုပ္စု၊
မျပီးေသးဘူးရွိေသးတယ္၊အျခားနာမည္ေကာင္းျဖင့္ေက်ာ္ၾကားလုိ.ရွိရင္ျမန္မာလူမ်ဳိး၊ဗမာလူမ်ဳိးလုိ.ေခၚေဝၚသုံးစြဲသတင္းလႊင့္ျပီးအျခားနာမည္ဆုိးျဖင့္ေက်ာ္ၾကားတဲ့အခါျမန္မာႏုိင္ငံသားကရင္တုိင္းရင္းသား၊ကခ်င္းတုိင္းရင္းသားစသျဖင့္သုံးႏွဳန္းထားတာရွိခဲ့ကုိလည္းသတိျပဳမိပါသည္၊ရွင္းရွင္းေျပာရင္ေကာင္းတဲ့အခါဗမာ၊ျမန္မာလုိ.ေခၚျပီးမေကာင္းတဲ့အခါတုိင္းရင္းသားနာမည္တပ္ျပီးေခၚေဝၚတာမ်ဳိးေပါ့၊သုိ.ေသာ္၊ျမန္မာႏုိင္ငံသားဗမာတုိင္းရင္းသား၊ျမန္မာတုိင္းရင္းသားလုိ.ေခၚေဝၚတာမ်ဳိးကုိေတာ့ကန္ေတာ့ဆြမ္းလုိ.ေျပာရမွာလားမသိ၊တစ္ခါမွမၾကားဖူးေသးလုိ.၊ကဲ့..ဒီေလာက္ဆုိရင္သူတုိ.အေခၚအေဝၚနဲ.က်ေနာ္တုိ.အေခၚအေဝၚမတူတာမ်ားျပီးတူတာနည္းပါးေၾကာင္းကုိတင္ျပလုိက္ရပါသည္၊လူမ်ဳိးလည္းမတူ၊ဘာသာစကားလည္းမတူ၊ယဥ္ေက်းမွဳလည္းမတူဘူးဆုိေတာ့တူေအာင္လုပ္ရင္ရွဳပ္ကုန္မွာေပ့ါ။

No comments:

တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရး၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာစစ္အစုိးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ဒုိ.အေရးေဆာင္ပါးဖတ္ရွဴရန္၊ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပညာရွင္ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းသတင္းကုိရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသာမကက်န္ရွိသည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္လည္အမ်ားၾကီးဆုံးရွဳံးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ဟာရဲရင့္ျပီးသတိၱျပည့္ဝသည့္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊သူ.ဆုံးရွဳံးမွဳဟာအမ်ားဆုံးရွဳံးမွဳပါ၊က်န္းရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားနဲ.ရခုိင္ျပည္သူမ်ားနည္းတူထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားသံမွတင္ျပလုိက္ပါသည္၊

Min Ko Naing Birth Day

Min Ko Naing Birth Day
မင္းကုိႏုိင္ေမြးေန.