တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာဘာလဲ?

The Voice for Justice, Equal Right, Freedom, Genuine Federal Union, Democracy and Self-determination in Burma. "Justice War Must always Win over Injustice".

တုိင္းရင္းသားအသံဆုိတာ တရားမွ်တမွဳ၊တန္တူအခြင္႔အေရး၊လြတ္ေျမာက္ေရး၊စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု။ဒီမုိကေရစီ၊ ႏွင္႔ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္ခြင္႔အသံမ်ားျဖစ္ပါသည္၊
"တရားတဲ့စစ္ပြဲဟာ မတရားတဲ့စစ္ပြဲကုိ အျမဲေအာင္ရမည္
"

Monday, January 18, 2010

မဒတပန္းၾကားလႊာ

တုိင္းရင္းသားအသံ

P.O. Box (101), Mae sod, Tak. 63110, Tel / Fax (+ 66) 55 536 757, Email: ndfburma@hotmail.com. Blog: ndf-burma.bolgspot.com

Armhwyfrawmfom;rsm; rdbjynfolrsm;buf &yfwnf&ef trsKd;om;'Drdkua&pDwyfaygif;pk - r'w . yef=um;v$m

1962 ckESpfrSpI ,ae@ txd ppftm%m&SifvufatmufwGif jrefrmjynfolvlxkw&yfvHk;onf EdkifiHa&;/ pD;yGm;a&;/

vlr_a&;/ ynma&;/ usef;rma&;/ ,Ofaus;r_ tppt&m&mwdk@wGif edrfhyg;usqif;+yD; vufwqkyfpm ppftm%m&Sifrsm;. cs,fvS,fr_

'%ftrsKd;rsKd;udk cg;oD;pGmcHae=u&ygonf? ppftm%m&Sifrsm;zefwD;aom qdk;&Gm;onfh ab;'kuQ'%fudk wyfrawmfom; tm;vHk;

wdkif;&if;om; jynfolw&yfvHk;ESifhtwl cg;pnf;cHae=u&ygonf?

vGwfvyfa&;zcif AdkvfcsKyfatmifqef; wnfaxmifcJhaom Armhwyfrawmfonf wdkif;&if;om;jynfolwdk@. tm;udk;

,Hk=unfr_udktjynfht0&&SdcJh+yD; ordkif;tpOftvmwifhw,fpGmjzifh *k%foduQm}uD;rm;aom wyfrawmf w&yf jzpfcJhonf? odk@aomf

ppftm%m&Siftqufquf.vufatmufwGif xdkwyfrawmfonf tjypfrJhwdkif;&if;om;jynfolrsm;/ ausmif;om;vli,frsm; ESifh

&[ef;oHCmrsm;udk owfjzwfacsr_ef;jcif;rsm; usL;vGefcJhonf? vufwqkyfpm ppftm%m&Sifwdk@onf wdkif;&if;om;jynfol vlxk. ajr,mtdk;tdrf pnf;pdrfwdk@udk odrf;,l=u+yD; EdkifiH.b¿mudk udk,fusKd;twGuf toHk;csum jrefrmjynfolw&yfvHk;udk tqif;&JqHk; wdkif;jynftjzpf wGef;ydk@cJhygonf? wyfrawmf. *k%foduQmvnf; tqHk;pGefxd usqHk;uif;rJh cJh&ygonf?

2009 ckESpfaESmif;ydkif;ESifh 2010 ESpfOD;ydkif;wGif wyfwGif; tm%mzDqefr_/ oabmxm;uJGvJGr_rsm; qufwdkuf aygufvm

+yD;/ wyfr (77) ESifh wyfr (66) vufatmufcH wyf&if;rsm;.tajctaerSefudk azmfxkwfcJh=uonf? xdk jzpf&yfrsm;onf wyfwGif;wGif trSefwu,f}uHKawG@ae&aom pm;0wfaea&; 'kuQtcuftcJjy\emrsm; jzpf+yD; jynfolvlxkwdk@. tcuftcJ tusyftwnf;udk wyfrawmfudk,fpm;jyKI azmfjyvdkufjcif;yifjzpfonf? Atmufajcwyfrsm;. 'kuQtcuftcJrsm;udk enf;rSef vrf;rSef ajz&Sif;&ef etz ppftkyfpkwGif tpDtrHtwdtusr&SdyJ trdef@tm%mjzifh xdef;csKyfzdESdyfxm;onfudk awG@jrifae&ygonf? wdkif;jynf. tusyftwnf; &dkufcwfr_rsm;a=umifh ,ae@umvwGif wyfwGif;oabmxm;uJGvJGr_rsm;/ trdef@tm%mzDqefr_rsm; qufwdkufqdkovdk ay:xGuf vmjcif;jzpfonf[k rdrdwdk@ r'w wyfaygif;pkrS &_jrifoHk;oyfrdygonf?

etz ppftkyfpkonf tajccHjynfolvlxkwdk@. tcuftcJtusyftwnf;rsm;udk ajz&Sif;ay;&efr&Sdonfhtjyif EdkifiHawmf.

oH,HZmw0ifaiGrsm;udkvnf; udk,fusKd;tvJGoHk;pm;jyKvkyfjcif;/ wdkif;&if;om;jynfolrsm;udkzdESdyf&ef ppf tiftm;jyifqifjcif;wdk@om jyKvkyfv#uf&Sdonf? 2010 a&G;aumufyJG usif;y+yD; &kyfao; t&yfom;tpdk;&xH tm%m v$Jay;&efjyifqifjcif;/ ppfacgif;aqmif tcsKd@udk &mxl;wdk;jr‡ifhfajymif;a&G@jcif;/ aemufqufwJGaiG;a=u;azgif;yGr_ jzpfaprnfh 0efxrf;vpmwdk;ay;jcif; tp&Sdonfh aq;+rD;wdk wdk@rSm tajccHjynfolvlxktygt0if &Jabmfwyfom;rsm; vufiif;&ifqdkifae=u&aom pm;0wfaea&; tusyftwnf;udk rnfodk@r# ajz&Sif;ay;Edkifrnf r[kwfay?

wdkif;&if;om;jrefrmjynfolvlxkw&yfvHk; &ifqdkif}uHKawG@ae&aom tusyftwnf;rsm;udk &ifqdkifausmfv$m; Edkifrnfh

taumif;qHk;enf;vrf;rSm wdkif;cspfjynfcspfwyfrawmfom;rsm; jynfolvlxkbuf jywfjywfom;om; &yfwnfum jynfol vlxkESifh twl jy\em&yfrsm;udk0dkif;0ef;ajz&Sif;jcif;yifjzpfonf?

xdka=umifh ,ae@&ifqdkifae&aom wdkif;jynf.jy\emt&yf&yfwdk@udk twlwuG+idrf;csrf;pGmajz&Sif;&eftwGuf wdkif;cspf

jynfcspfwyfrawmfom;rsm; jynfolvlxkbuf &J&J0Hh0Hh&yfwnf&ef ESifh rdbjynfolwdk@. &ifcGifodk@jyefvnf cdkvH_0ifa&mufvmrnf wdkif;cspfjynfcspfArmhwyfrawmfom;aumif;rsm;. rSefuefaomvkyf&yfudk tpOfaxmufcHa=umif; trsKd;om;'Drdkua&pD wyfaygif;pk

- r'w taejzifh tav;teuf wdkufwGef;yef=um;vdkufygonf?

wyfaygif;pkjzifh atmifyJGcH&rnf”


&ufpG ? ? 16 &uf Zefe0g&Dv 2010 ckESpf?

Contact: (66) 086 206 4045, (66) 082 885 7963


A[dktvkyftr_aqmifaumfrDwD

trsKd;om;'Drkdua&pDwyfaygif;pk - r'wœLiberty œEquality œSocial Progress


No comments:

တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ဒုိ.အေရး၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊ဒုိ.အေရး၊ဗမာစစ္အစုိးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး၊ဒုိ.အေရးေဆာင္ပါးဖတ္ရွဴရန္၊ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပညာရွင္ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းသတင္းကုိရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသာမကက်န္ရွိသည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္လည္အမ်ားၾကီးဆုံးရွဳံးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ဟာရဲရင့္ျပီးသတိၱျပည့္ဝသည့္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊သူ.ဆုံးရွဳံးမွဳဟာအမ်ားဆုံးရွဳံးမွဳပါ၊က်န္းရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားနဲ.ရခုိင္ျပည္သူမ်ားနည္းတူထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားသံမွတင္ျပလုိက္ပါသည္၊

Min Ko Naing Birth Day

Min Ko Naing Birth Day
မင္းကုိႏုိင္ေမြးေန.